Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Журнал Регіональна економіка -- re2020.02.112

Репозитарій ІРД НАНУ УДК 338.46:[351.82:343.37]:342.841(477); JEL O14, М38
Мельник М. І., Залуцький І. Р. Сучасні аспекти економіко-правового регулювання класифікації та ідентифікації послуг у контексті детінізації економіки України. Регіональна економіка. 2020. №2(96). С. 112-130. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2020-2-10.
Літер.: 30

АвториМельник Мар'яна Іванівна

доктор економічних наук, професор

завідувач відділу просторового розвитку, ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України»

Контакти: mar.melnyk@gmail.com, (032)270-70-53, (+38099)72-93-873

Сторінки:Залуцький Іван Романович

кандидат економічних наук, доцент

старший науковий співробітник відділу просторового розвитку, ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України»

Контакти: zalutskij.ivan@gmail.com

Сторінки:

Анотація

Висвітлено сучасні наукові акценти щодо тінізації економіки як суспільно-економічного явища. З’ясовано, що дефініцію «тінізація економіки» законодавчими актами України не регламентовано. Доведено наявність різноманітних варіантів трактування змісту категорії «послуга» в актах вітчизняного законодавства та відсутність актів, де б регулювалася сутність терміна «комерційна послуга». Установлено, що одним з найголовніших чинників, які зумовлюють формування корупційних ризиків у системі публічних і допорогових закупівель, є відсутність чіткої визначеності предмета закупівлі, насамперед сфери послуг, що призводить до маніпулювань і неефективного використання коштів. Розкрито особливості та проблеми впровадження Державного класифікатора продукції та послуг (ДКПП) та інших класифікаторів у сфері послуг. Порівняльним аналізом зіставності змісту та структури послуг у класифікаторі «Основна номенклатура продукції» чинному ДКПП виявлено істотні розходження у них. Доведено наявність з боку Держстату України методологічного нехтування ДКПП як першооснови статистичних класифікацій. Запропоновано елементи законодавчого механізму детінізації економіки щодо сфери послуг.

Ключові слова:

послуги, економіко-правове регулювання, класифікація та ідентифікація послуг, детінізація економіки

Посилання

  
 1. Дослідження тіньової економіки в Україні: майже чверть ВВП – або 846 млрд гривень – перебуває в тіні. Національний банк України: сайт. 17.02.2020. URL: https://bank.gov.ua/news/all/doslidjennya-tinovoyi-ekonomiki-v-ukrayini-mayje-chvert-vvp-abo-846-mlrd-griven-perebuvaye-v-tini
 2. Кубатко В. В. Державна політика детінізації економіки України з урахуванням економіко-екологічних факторів: дис. … канд. екон. наук: спец. 08.00.03 – економіка та управління національним господарством / Сумський державний університет, Суми, 2019. 221 с.
 3. Пірникоза П. В. Теоретична сутність економічної категорії «детінізація економіки». Економічний аналіз: зб. наук. пр. / Тернопільський національний економічний університет. 2017. Т. 27(4). С. 65-74. DOI: https://doi.org/10.35774/econa2017.04.065
 4. Рибчук А. В., Заблоцька Р. О. Тенденції та проблеми функціонування світового ринку комерційних послуг. Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.-техн. пр. 2018. Вип. 28(9). С. 86-89. DOI: https://doi.org/10.15421/40280917
 5. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 6 травня 2015 року «Про Стратегію національної безпеки України»: Указ Президента України від 26.05.2015 р. № 287/2015. Законодавство України: сайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/287/2015
 6. Про затвердження Методичних рекомендацій розрахунку рівня тіньової економіки: наказ Міністерства економіки України від 18.02.2009 р. № 123. Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України: сайт. URL: https://www.me.gov.ua/LegislativeActs/Detail?lang=uk-UA&id=4bb297a0-c900-404f-8c6f-5f76f18b1503
 7. Податковий кодекс України від 2.12.2010 р. № 2755-VI. Законодавство України: сайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
 8. Про електронну комерцію: Закон України від 3.09.2015 р. № 675-VIII. Законодавство України: сайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/675-19
 9. Рішення Конституційного Суду України від 30.05.2001 р. № 7-рп/2001. Законодавство України: сайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v007p710-01
 10. Про затвердження та скасування національних класифікаторів: наказ Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 11.10.2010 р. № 457. Законодавство України: сайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0457609-10
 11. Про затвердження Порядку визначення предмета закупівлі: наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 17.03.2016 р. № 454. Законодавство України: сайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0448-16#n18
 12. Про затвердження національного класифікатора України ДК 021:2015 та скасування національного класифікатора України ДК 021:2007: наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі від 23.12.2015 р. № 1749. Законодавство України: сайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1749731-15#n14
 13. Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2018 році: аналітична доповідь до щорічного послання Президента України до Верховної Ради України. К.: НІСД, 2018. 688 с. URL: https://niss.gov.ua/sites/default/files/2019-02/Analit_Dopovid_Poslannia_2018.pdf
 14. Про затвердження форми податкової накладної та Порядку заповнення податкової накладної: наказ Міністерства фінансів України від 31.12.2015 р. № 1307. Законодавство України: сайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0137-16#n20
 15. Про затвердження форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств: наказ Міністерства фінансів України від 20.10.2015 р. № 897. Законодавство України: сайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1415-15#n20
 16. Про затвердження Класифікації зовнішньоекономічних послуг (КЗЕП): наказ Державної служби статистики України від 27.02.2013 р. № 69. Законодавство України: сайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/ru/v0069832-13/conv/print
 17. Державний класифікатор України. Класифікація послуг зовнішньоекономічної діяльності ДК 012-9. Затверджено наказом Державного комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації від 2.06.1997 р. № 324. Законодавство України: сайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0324217-97
 18. Про затвердження структури Статистичної класифікації продукції: наказ Державного комітету статистики України від 7.10.2011 р. № 254. Державний комітет статистики України: сайт. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/norm_doc/2011/254/254.htm
 19. Про затвердження Основної номенклатури продукції: наказ Державної служби статистики України від 8.01.2020 р. № 31. Державний комітет статистики України: сайт. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/norm_doc/2020/31/31_2020.htm
 20. Господарський кодекс України від 6.01.2003 р. № 436-IV. Законодавство України: сайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15
 21. Про затвердження Програми розвитку державної статистики до 2023 року: постанова Кабінету Міністрів України від 27.02.2019 р. № 222. Законодавство України: сайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/222-2019-%D0%BF
 22. Про затвердження Номенклатури продукції сільського господарства: наказ Державної служби статистики України від 15.10.2014 р. № 300. Законодавство України: сайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0300832-14?lang=ru
 23. Про затвердження Номенклатури продукції рибальства й аквакультури: наказ Державної служби статистики України від 13.11.2014 р. № 337. Законодавство України: сайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0337832-14/sp:max20
 24. Про затвердження Положення про Державну службу статистики України: постанова Кабінету Міністрів України від 23.09.2014 р. № 481. Законодавство України: сайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/481-2014-%D0%BF
 25. Про адміністративні послуги: закон України від 6.09.2012 р. № 5203-VI. Законодавство України: сайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5203-17
 26. Про деякі заходи щодо поліпшення доступу фізичних та юридичних осіб до електронних послуг: Указ Президента України від 29.07.2019 р. № 558. Законодавство України: сайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/558/2019
 27. Про електронні довірчі послуги: Закон України від 5.10.2017 р. № 2155-VIII. Законодавство України: сайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2155-19
 28. Основи законодавства України про охорону здоров’я: Закон України від 19.11.1992 р. № 2801-XII. Законодавство України: сайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2801-12
 29. Про ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони: Закон України від 16.09.2014 р. № 1678-VII. Законодавство України: сайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1678-18#n2
 30. Statistical Classification of Products by Activity, Version 2.1. Commission Regulation (EU) No 1209/2014 of 29 October 2014 amending Regulation (EC) No 451/2008 of the European Parliament and of the Council establishing a new statistical classification of products by activity (CPA) and repealing Council Regulation (EEC) No 3696/93. Eurostat: Website. URL: https://ec.europa.eu/eurostat/ramon/nomenclatures/index.cfm?TargetUrl=DSP_GEN_DESC_VIEW_NOHDR&StrNom=CPA_2_1&StrLanguageCode=EN


Веб-майстер П. Попадюк