Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Журнал Регіональна економіка -- re2020.02.131

Репозитарій ІРД НАНУ УДК 339.13:330.123.4; JEL L10, L11, L51, L81
Попадинець Н. М., Іртищева І. О., Крамаренко І. С., Данило С. І., Журавель Ю. В. Стратегічні орієнтири державного регулювання розвитку внутрішнього ринку споживчих товарів. Регіональна економіка. 2020. №2(96). С. 131-143. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2020-2-11.
Літер.: 16

АвториПопадинець Назарій Миколайович

кандидат економічних наук

старший науковий співробітник відділу регіональної економічної політики, ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України»

Контакти: popadynets.n@gmail.com, (032)270-7089, (096)945-9098

Сторінки:Іртищева Інна Олександрівна

доктор економічних наук, професор

завідувач кафедри менеджменту, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Контакти: -innaxl@mail.ru, innauamd@gmail.com

Сторінки:Крамаренко Ірина Сергіївна

кандидат економічних наук, доцент

декан, доцент кафедри фінансів та кредиту, факультет права та соціально-інформаційних технологій, Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини ВНЗ "Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна"

Контакти: ira.kramarenko@mail.ru

Сторінки:Данило Світлана Іванівна

кандидат економічних наук

доцент кафедри товарознавства та комерційної діяльності, Ужгородський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету

Контакти: kveta_utei@ukr.net

Сторінки:Журавель Юлія Вікторівна

кандидат економічних наук

аспірант, Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України; викладач, Львівський державний коледж харчової та переробної промисловості Національного університету харчових технологій

Контакти: jul_zhur@ukr.net

Сторінки:

Анотація

Досліджено теоретичні основи державного регулювання внутрішнього ринку. Проаналізовано діяльність підприємств на внутрішньому ринку, на основі чого виведено результативність їх роботи. Проаналізовано нормативно-правові акти, які стосуються питання розвитку економіки, у тому числі торговельних процесів у період COVID-19. На основі аналізу зовнішнього сектору України за період 2013-2019 рр. та консенсус-прогнозу на 2020-2021 рр. в умовах COVID-19 запропоновано пріоритети та завдання регулювання конкурентного процесу внутрішнього ринку на короткострокову та середньострокову перспективи. Визначено місце стратегії розвитку внутрішнього ринку споживчих товарів у забезпеченні сталого розвитку України та виділено основні завдання реалізації державної політики розвитку внутрішнього ринку споживчих товарів. Здійснено характеристику стратегії розвитку внутрішнього ринку споживчих товарів.

Ключові слова:

внутрішній ринок, споживчі товари, державне регулювання, стратегічні пріоритети, конкурентоспроможність

Посилання

  
 1. Мірко Н. В. Державне регулювання внутрішнього ринку та шляхи його активізації. Сучасні питання економіки і права. 2011. Вип. 2. С. 34-40.
 2. Ульянченко Ю. О. Формування моделі державного регулювання конкуренції в аграрному секторі економіки України. Публічне адміністрування: теорія та практика. 2013. Вип. 1. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Patp_2013_1_17
 3. Пожуєв О. В. Конкуренція та конкурентна політика підприємства під впливом державного контролю. Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. 2010. Вип. 43. С. 233-245.
 4. Шалімова Н. С. Міжнародний рейтинг ефективності системи публічних закупівель («Benchmarking Public Procurement») та його використання в державному аудиті. Економічний простір. 2017. № 127. С. 48-60.
 5. Васильців Т. Г., Ткачук І.-М. О., Рудик С. А. Недоліки інституційного середовища сучасного розвитку внутрішнього ринку України та напрями їх усунення. Глобальні та національні проблеми економіки. 2015. Вип. 8. С. 273-277.
 6. Магас Н. В. Теоретичні аспекти механізму регулювання внутрішнього ринку України. Глобальні та національні проблеми економіки. 2015. Вип. 7. С. 169-172.
 7. Лупак Л. Р. Державна політика імпортозаміщення в системі забезпечення економічної безпеки України: пріоритети та інструменти реалізації: монографія. Львів: Видавництво ННВК «АТБ», 2018. 527 с.
 8. Мірко Н. Стратегія активізації внутрішнього ринку продукції легкої промисловості. Економічний аналіз. 2012. Вип. 10. Ч. 1. С. 272-276.
 9. Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/
 10. Уточнення основних прогнозних показників економічного і соціального розвитку України на 2020-2022 роки. Офіційний сайт Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства. 06.11.2019. URL: https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=6d5a79e1-b2f3-416e-8a74-0b6dc24456be&title=UtochnenniaOsnovnikhPrognoznikhPokaznikivEkonomichnogoISotsialnogoRozvitkuUkrainiNa2020-2022-Roki
 11. Україна у 2020-2021 роках: наслідки пандемії. Консенсус-прогноз. 2020. Вип. 51. 31 с.
 12.  Офіційний сайт Держзакупівлі онлайн. 2020. URL: https://www.dzo.com.ua/
 13. Єдиний веб-портал використання публічних коштів. 2020. URL: https://spending.gov.ua/new/
 14. Портал Відкритих даних. 2020. URL: https://data.gov.ua/
 15. Проект Стратегії сталого розвитку України до 2030 року, затвердженої Законом України від 07.08.2018 № 9015. Ліга-Закон: сайт. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/JH6YF00A.html
 16. Попадинець Н. М. Структурно-інституційна модель внутрішнього ринку споживчих товарів. Регіональна економіка. 2020. №1(95). С. 137-144.


Веб-майстер П. Попадюк