Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Журнал Регіональна економіка -- re2020.04.032

Репозитарій ІРД НАНУ УДК [338.43:658.114.5]:911.374/375-044.964:338.244.47; JEL D63, О18, Q18
Павлов О. І., Дідух С. М., Барвіненко В. Д. Роль агрохолдингів в інклюзивному розвитку об’єднаних територіальних громад і районів: синергетичний ефект децентралізації. Регіональна економіка. 2020. №4(98). С. 32-42. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2020-4-4.
Літер.: 21

АвториПавлов Олександр Іванович

доктор економічних наук, професор

завідувач кафедри економіки промисловості, інститут прикладної економіки та менеджменту ім. Г.Е. Вейнштейна, Одеська національна академія харчових технологій

Контакти: pavlovodessaep@gmail.com, pavlovodessa@mail.ru

Сторінки:Дідух Сергій Мирославович

кандидат економічних наук, доцент

докторант кафедри економіки промисловості, інститут прикладної економіки та менеджменту ім. Г.Е. Вейнштейна, Одеська національна академія харчових технологій

Контакти: didukhsm@i.ua

Сторінки:Барвіненко Віталій Дмитрович

кандидат наук з державного управління

доцент кафедри економіки промисловості, інститут прикладної економіки та менеджменту ім. Г.Е. Вейнштейна, Одеська національна академія харчових технологій

Контакти: vitalbarvin@gmail.com

Сторінки:

Анотація

Обґрунтовано синергетичний взаємозв’язок між наслідками децентралізації влади та управління, які полягають у формуванні об’єднаних територіальних громад (ОТГ) і нових районів, і роллю агрохолдингів у створенні інклюзивного середовища в межах цих соціально-просторових утворень. Основними результатами дослідження, які випливають з аналізу соціально-економічного та політичного процесів, що відбуваються в межах ОТГ і районів, є виявлення їх спрямованості за такими напрямами: формування сільсько-міських агломерацій конвергентно-континуального типу; комплементарного взаємозв’язку між аграрним, сільським та інклюзивним розвитком, який формує передумови для створення в межах зазначеного простору інклюзії добробуту; визначення вимірів інклюзивного розвитку ОТГ і районів; розкриття пріоритетної ролі агрохолдингів як активаторів процесу створення інклюзії за умови підвищення їх соціальної відповідальності за результати власної господарської діяльності та налагодження гармонічного партнерства між владою, бізнесом і суспільством. Оригінальність і новизна проведеного дослідження полягають у використанні ефекту синергії в аналізі взаємозв’язаних явищ, сполучених єдиною спрямованістю щодо формування сільсько-міського інклюзивного середовища як гідних умов для життєдіяльності місцевого населення, соціально орієнтованого ведення бізнесу та встановлення ефективного рурального самоврядування за участю великих агропродовольчих компаній холдингового типу. Обґрунтовано умови, напрями та шляхи перетворення агрохолдингів на активаторів інклюзивного розвитку ОТГ і районів, які можуть бути використані у практичній діяльності органів місцевого самоврядування та суб’єктів господарювання.

Ключові слова:

агрохолдинги, децентралізація влади та управління, інклюзивний розвиток, об’єднані територіальні громади, райони, сільсько-міські агломерації, синергія

Посилання

  
 1. Schneider A. Decentralization: Conceptualization and Measurement. Studies in Comparative International Development. 2003. Vol. 38(3). Pp. 32-35. DOI: http://doi.org/10.1007/BF02686198
 2. Мануілов К. В. Концепція децентралізації публічної влади в політико-управлінській традиції України: дис. … д-ра наук з держ. управ.: спец. 25.00.04 / Класичний приват. ун-т. Запоріжжя, 2018. 525 с.
 3. Децентралізація влади: порядок денний на середньострокову перспективу: аналіт. доп. / Я. А. Жаліло, О. В. Шевченко, В. В. Романова та ін.; наук. ред. Я. А. Жаліло. К.: НІСД, 2019. 192 с.
 4. Павлов О. І. Об’єднана територіальна громада як модель сільсько-міського континууму. Науковий вісник Чернівецького університету: Економіка: зб. наук. пр. 2017. Вип. 789. С. 27-33.
 5. Бородіна О. М., Прокопа І. В. Інклюзивний сільський розвиток: науковий дискурс. Економіка і прогнозування. 2019. № 1. С. 70-85. DOI: http://doi.org/10.15407/eip2019.01.070
 6. Гриценко А. А. Економіка України на шляху до інклюзивного розвитку. Економіка і прогнозування. 2016. № 2. С. 9-23.
 7. Круш П. В. Інклюзивний розвиток національної економіки. Підприємництво та інновації. 2019. Вип. 6. С. 52-56. DOI: http://doi.org/1037320/2415-3583/8.8
 8. Башнянин Г., Шевчик Б. Економічні системи в соціокультурному просторі. Економічний дискурс: зб. наук. пр. 2016. Вип. 3. С. 116-128.
 9. Махсма М. Б. Агрохолдинги в Україні: вплив на зайнятість сільського населення. Формування ринкової економіки: зб. наук. пр. 2015. № 33. С. 264-275.
 10. Драбчук Т. І., Коваль О. Ю. Роль соціальної відповідальності агробізнесу у забезпеченні сталого розвитку сільських територій. Економіка та суспільство. 2018. № 18. С. 395-401. DOI: http://doi.org/10.32782/2524-0072/2018-18-55
 11. Могильний О. М., Ходаківська О. В. Соціальна відповідальність агрохолдингів: теоретичні припущення та ринкові практики. Ринок праці та зайнятість населення. 2018. № 1(54). С. 32-40.
 12. Стоянець Н. В. Інституційні пастки та їх вплив на сталий розвиток аграрного сектора економіки України. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2018. № 17. Ч. 2. С. 92-95.
 13. Мороз О. В., Семцов В. М., Кукель Г. С. Моделювання впливу агрохолдингів на розвиток сільського господарства і сільських територій України. Економіка та держава. 2015. № 12. С. 62-66.
 14. Жилин Д. М. Теория систем: опыт построения курса. Изд. 2-е, испр. М.: Едиториал УРСС, 2004. 184 с.
 15. Карпишин Ю. А. Державне регулювання діяльності агрохолдингів в Україні: дис. … канд. екон. наук: спец. 08.00.03 / Житомирський національний агроекологічний університет. Житомир, 2020. 238 с.
 16. Саблук Г. І. Формування сучасного продовольчого попиту в Україні: харчові традиції та гендерні особливості. Продовольчі ресурси: зб. наук. пр. 2020. № 14. С. 289-295. DOI: https://doi.org/10.31073/foodresources2020-14-29
 17. Агрохолдинги та аграрна наука в Україні: проблеми співіснування. VoxUkraine: сайт. 2020. URL: https://voxukraine.org/uk/agroholdingi-ta-agrarna-nauka-v-ukrayini-problemi-spivisnuvannya
 18. В Україні стало менше агрохолдингів. Український клуб аграрного бізнесу: сайт. 22.07.2019. URL: http://ucab.ua/ua/pres_sluzhba/novosti/v_ukraini_stalo_menshe_agrokholdingiv
 19. Інклюзивний сільський розвиток в Україні: І квартал 2018 р. ІІ квартал 2020 р. Інститут економіки і прогнозування НАН України: сайт. 2020. URL: http://ief.org.ua/wp-content/uploads/2020/11.pdf
 20. В очікуванні ринку. Кому належить українська земля. Реанімаційний Пакет Реформ: сайт. 13.09.2019. URL: https://rpr.org.ua/news/v-ochikuvanni-rynku-komu-nalezhyt-ukrains-ka-zemlia
 21. Cаrroll А. B. The pyramid of corporate social responsibility: Toward the moral management of organizational stakeholders. Business Horizons. 1991. № 34(4). Pp. 39-48. DOI: http://doi.org/10.1016/0007-6813(91)90005-G


Веб-майстер П. Попадюк