Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   



Журнал Регіональна економіка -- re2020.04.065

Репозитарій ІРД НАНУ УДК [331.55:37]:332.1; JEL I00, I21
Бачинська М. В., Семів Л. К., Семів С. Р. Аналіз освітніх міграційних процесів: регіональний аспект. Регіональна економіка. 2020. №4(98). С. 65-71. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2020-4-8.
Літер.: 10

Автори



Бачинська Марія Володимирівна

кандидат економічних наук

науковий співробітник, вчений секретар підрозділу відділу проблем соціально-гуманітарного розвитку регіонів, ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України»

Контакти: maricka1104@gmail.com, (097)697-1131, (032)270-6445

Сторінки:



Семів Любов Казимирівна

доктор економічних наук, професор

провідний науковий співробітник відділу проблем соціально-гуманітарного розвитку регіонів, ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України»; професор кафедри менеджменту та соціально-гуманітарних дисциплін, факультет фінансів та управління, Львівський інститут ДВНЗ “Університет банківської справи”; професор кафедри менеджменту та соціального забезпечення, навчально-науковий інститут економічних та соціальних відносин, ДВНЗ «Університет банківської справи»

Контакти: semivlubov@gmail.com, semivlk@rambler.ru

Сторінки:



Семів Сергій Романович

кандидат економічних наук, доцент

докторант, ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України»; доцент кафедри міжнародних економічних відносин, Львівський торговельно-економічний університет

Контакти: centercoop@gmail.com

Сторінки:

Анотація

Через посилення міждержавних міграційних потоків і розвиток якості системи вищої освіти в закордонних навчальних закладах більшу частку займає міграція з метою отримання освіти, що супроводжується переважно постійною міграцією та виїздом громадян України на постійне місце проживання за кордон. Проаналізовано освітні міграційні процеси в Україні у регіональному розрізі. Визначено основні регіональні центри вищої освіти. Зосереджена увага на міграційних намірах населення щодо навчання за кордоном і здійснена порівняльна характеристика освітніх систем різних країн. Охарактеризовано порядок та етапність вступної кампанії у зарубіжних навчальних закладах. Досліджено сутність та особливості освітньої міграції, а також виокремлено основні причини, які сприяють українським студентам у виборі зарубіжних навчальних закладів вищої освіти. Визначено основні причини та наслідки освітньої міграції, а також її потенційні можливості. Обґрунтовано певні вигоди та витрати, пов’язані з освітніми міграційними процесами. Запропоновано напрями розвитку освітньої міграції та ефективної міграційної політики в Україні та її регіонах.

Ключові слова:

міграційні процеси, система освіти, трудова міграція, працевлаштування, освітня міграція

Посилання

  
 1. Міграція в Україні: Факти і цифри. 2011. Slideshare: сайт. URL: http://www.slideshare.net/presscvua/factsfigures-b5-uaf
 2. Чайка-Петегирич Л. Б. Міграційні процеси в контексті інтернаціоналізації освітніх систем. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні науки: зб. наук. пр. 2016. Вип. 17(4). С. 106-109. URL: http://www.ej.kherson.ua/journal/economic_17/4/27.pdf
 3. Безтелесна Л. Інтернаціоналізація вищої освіти за умов міжнародної міграції населення як носія людського потенціалу. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2014. № 3(1). С. 254-257.
 4. Чабала О. Розвиток освіти в умовах глоаблізаційних викликів: соціально-філософський вимір: автореф. дис. … канд. екон. наук. К., 2011. 20 с.
 5. Міграційна активність студентської та учнівської молоді Карпатського регіону України (результати соціологічного дослідження): науково-аналітичне видання / ред.: Т. Г. Васильців, О. Т. Риндзак. Львів: ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України», 2020. 60 с.
 6. Шевчук А. Мотиваційні механізми регулювання освітніх міграцій: в’їзний та виїзний аспекти. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2013. Вип. 3(101). С. 275-282.
 7. Українське студентство за кордоном: дані до 2017/18 навчального року. CEDOS: сайт. 2017. URL: https://cedos.org.ua/uk/articles/ukrainske-studentstvo-za-kordonom-dani-do-201718-navchalnohoroku
 8. Черба В. М., Тополь Г. Д., Мушкатьорова Д. В. Причини освітніх міграцій українських студентів за кордон. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 12. С. 68-72.
 9. Майданік І. Інтелектуальна міграція в Україні в контексті міжнародної наукової співпраці. Україна: аспекти праці. 2009. № 5. С. 34-39.
 10. Романюк М. Д., Смутчак З. В. Проблема освітньої міграції в аспекті реформування вищої освіти. Глобальні та національні проблеми економіки. 2018. Вип. 22. С. 716-719. URL: http://global-national.in.ua/archive/22-2018/135.pdf


Веб-майстер П. Попадюк