Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Журнал Регіональна економіка -- re2021.01.044

Репозитарій ІРД НАНУ УДК 314.74:330.131.7:332.12(477.8); JEL J10, J61
Bidak V. Ya., Baranyak I. Ye Risk-generating features of the growing external migration activity of the population of the Carpathian region [Ризикогенні особливості підвищення зовнішньої міграційної активності населення Карпатського регіону]. Rehional'na ekonomika - Regional Economy. 2021. №1(99). P. 44-54. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2021-1-5.
Літер.: 17

АвториБідак Володимир Ярославович

кандидат економічних наук, старший науковий співробітник

старший науковий співробітник відділу проблем соціально-гуманітарного розвитку регіонів, ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України»

Контакти: vbidak1@gmail.com, (050)155-0545, (032)270-6445

Сторінки:Бараняк Ігор Євгенович

кандидат економічних наук

молодший науковий співробітник відділу проблем соціально-гуманітарного розвитку регіонів, ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України»

Контакти: ihorbaranyak@gmail.com, potapuc@rambler.ru, (067)961-2002, (032)270-6445

Сторінки:

Анотація

На основі аналізу загальних і локальних тенденцій міграційних процесів, показників офіційної статистики, даних Державної міграційної служби України, Державної прикордонної служби України, а також експертних оцінок зрізу анкетної вибірки соціологічного опитування, проведеного у Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій і Закарпатській областях у фокусі дослідження середовища формування міграційної активності населення, дається аналітична характеристика та оцінка впливу міграційних чинників на соціально-демографічний розвиток регіону. Визначені ризикогенні особливості підвищення зовнішньої міграційної активності населення, демографічні та соціально-економічні наслідки міграції. Показано, що зовнішні міграції в Карпатському регіоні останніми роками набувають все більших обсягів, включно зі зміною вектора спрямування, та загалом виявляють свої особливості та специфіку. За результатами дослідження визначено, що критичними негативними наслідками процесів зростання міграційної активності населення Карпатського регіону України на сучасному етапі стали: асиметрія розвитку прикордонних територій; зростання професійно-кваліфікаційних дисбалансів на внутрішньому ринку праці, зокрема через скорочення підготовки, а відтак і пропозиції кваліфікованих робітників; втрата прошарку найбільш креативних осіб молодого працездатного віку; подальша інституціоналізація міграційних мереж і систем, що сприяють реалізації міграційних намірів населення; зменшення попиту на соціальні послуги, особливо освітні, звуження через це можливостей якісної організації навчального процесу в умовах зовнішньої конкуренції. Наголошено на ризиках і загрозах високої міграційної активності населення. Обґрунтовано потребу у виробленні нових пріоритетів регулювання міграційної ситуації в Карпатському регіоні. Доведено, що для упередження, мінімізації та усунення ризикогенних міграційних викликів, а також підвищення ефективності регіональної міграційної політики слід реалізувати інструменти в межах організаційного, економічного та інституційного механізмів, серед яких найважливішими є розвиток системи програмування регіональної міграційної політики, удосконалення організаційної системи регулювання міграційних процесів і запровадження моніторингу та інформаційно-аналітичного забезпечення управління процесами міграції.

Ключові слова:

міграційна активність населення, міграційні ризики, ризикогенність, міграційні процеси, соціально-економічний розвиток, регіон, соціально-економічні наслідки міграції

Посилання

  
 1. Бідак В. Я. Cоціально-захисні проблеми інтеграції внутрішньо переміщених осіб в умовах підвищеної ризикогенності суспільства. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2018. № 20(1). С. 47-51.
 2. Міграційний профіль України за 2018 рік / Державна міграційна служба України. 2019. 94 с. URL: https://dmsu.gov.ua/diyalnist/monitoring-migraczijnix-proczesiv/migraczijnij-profil.html
 3. Малиновська О. Міграційна політика в Україні: формування, зміст, відповідність сучасним вимогам: аналітична записка. Київ: Інститут економічних досліджень та політичних консультацій, 2014. 18 с. URL: http://www.ier.com.ua/files/publications/Policy_Briefing_Series/PB_01_migration_2013_ukr.pdf
 4. Про схвалення Стратегії державної міграційної політики України на період до 2025 року: розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.07.2017 р. № 482-р. Законодавство України: сайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/482-2017-%D1%80
 5. Про Концепцію державної міграційної політики: Указ Президента України від 30.05.2011 р. № 622/2011. Законодавство України: сайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/622/2011
 6. Про затвердження Плану заходів на 2018-2021 роки щодо реалізації Стратегії державної міграційної політики України на період до 2025 року: розпорядження Кабінету Міністрів України від 29.08.2018 р. № 602-р. Законодавство України: сайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/602-2018-%D1%80#Text
 7. Лихолат С. М., Васильців Т. Г., Бідак В. Я. Характеристика впливу міграційних процесів на соціально-економічний розвиток областей Карпатського регіону. Наукові записки Львівського університету бізнесу та права: зб. наук. пр. 2020. Вип. 25. С. 62-70.
 8. Українська міграція в умовах глобальних і національних викликів ХХІ століття / ред. У. Я. Садова. Львів, 2019. 110 с. URL: http://ird.gov.ua/irdp/p20190801.pdf
 9. Карпатський регіон: актуальні проблеми та перспективи розвитку: монографія у 8 томах / наук. ред. В. С. Кравців. Т. 2. Соціально-демографічний потенціал / відп. ред. У. Я. Садова. Львів, 2013. 456 с.
 10. Міграційна активність населення Карпатського регіону України: тенденції, загрози, методи регулювання / ред. Т. Г. Васильців; ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України». Львів, 2020. 127 с.
 11. Головне управління статистики у Закарпатській області: сайт. 2019. URL: http://www.uz.ukrstat.gov.ua
 12. Головне управління статистики в Івано-Франківській області: сайт. 2019. URL: http://www.ifstat.gov.ua
 13. Головне управління статистики у Львівській області: сайт. 2019. URL: https://www.lv.ukrstat.gov.ua
 14. Головне управління статистики у Чернівецькій області: сайт. 2019. URL: http://www.cv.ukrstat.gov.ua
 15. Державна служба статистики України: сайт. 2019. URL: http://www.ukrstat.gov.ua
 16. Ausländische Bevölkerung – Fachserie 1 Reihe 2. Statistscshes Bundesamt: Website. 2020. URL: https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/Bevoelkerung/MigrationIntegration/AuslaendBevoelkerung.html
 17. Політика інтеграції українського суспільства в контексті викликів та загроз подій на Донбасі: національна доповідь / Лібанова Е. М., Горбулін В. П., Пирожков С. І. та ін.; ред. Е. М. Лібанова. К.: НАН України, 2015. 363 с. URL: http://www.idss.org.ua/monografii/2016_dopov_Donbas.pdf


Веб-майстер П. Попадюк