Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Журнал Регіональна економіка -- re2021.01.061

Репозитарій ІРД НАНУ УДК 330.31:332.142.6:[330.341.1:330]; JEL O11, O32, O44
Смоляр Л. Г., Іляш О. І., Трофименко О. О., Джадан І. М. Екологічний складник забезпечення інноваційного розвитку національної економіки в умовах Індустрії 4.0. Регіональна економіка. 2021. №1(99). С. 61-71. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2021-1-7.
Літер.: 14

АвториСмоляр Любов Гаврилівна

кандидат економічних наук, професор

ректор, ПВНЗ "Міжнародний університет фінансів"; професор кафедри теоретичної та прикладної економіки, факультет менеджменту та маркетингу, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Контакти: lgsmoliar@gmail.com, smoliar@iuf.edu.ua

Сторінки:Іляш Ольга Ігорівна

доктор економічних наук, професор

провідний науковий співробітник, Регіональний філіал Національного інституту стратегічних досліджень у м. Львові; професор кафедри економіки підприємства, Львівський торговельно-економічний університет; ректор, ПВНЗ "Міжнародний університет фінансів"; професор кафедри теоретичної та прикладної економіки, факультет менеджменту та маркетингу, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Контакти: oliai@meta.ua, ilyash@iuf.edu.ua

Сторінки:Трофименко Олена Олексіївна

кандидат економічних наук, доцент

завідувач кафедри економіки та підприємництва, ПВНЗ "Міжнародний університет фінансів"; доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки, факультет менеджменту та маркетингу, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Контакти: o.o.trofymenko@gmail.com

Сторінки:Джадан Ірина Миколаївна

аспірант, Національний інститут стратегічних досліджень при Президентові України; старший викладач кафедри економіки та підприємництва, ПВНЗ "Міжнародний університет фінансів"

Контакти: iryna.dzh@gmail.com

Сторінки:

Анотація

Досліджено засади формування та функціонування екологічного складника забезпечення інноваційного розвитку національної економіки в умовах Індустрії 4.0. Проведено моніторинг системи екологічних індикаторів інноваційного забезпечення промислово-технологічного розвитку економіки, а саме: капітальних інвестицій на охорону навколишнього природного середовища, питомої ваги публікацій у сфері екології та довкілля, частки споживання відновлюваної енергії, викидів забруднюючих речовин і діоксиду вуглецю в атмосферне повітря стаціонарними джерелами. Представлено розподіл адміністративних територій за рівнем викидів забруднюючих речовин стаціонарними джерелами в атмосферне повітря. Найбільш високі значення таких викидів спостерігалися в Донецькій і Дніпропетровській областях – 31,4% і 23,4% відповідно. Визначено позитивну динаміку зростання потужностей відновлюваної енергії. Визначені позитивні передумови впровадження екологічних інновацій, а саме: новий порядок встановлення та розподілу екологічного податку, нову державну екологічну політику, приведення української екологічної політики у відповідність зі стандартами провідних країн. Визначено позицію України за індексом екологічної ефективності. Проаналізовані основні заходи щодо розвитку екологічного складника економіки у провідних країнах. Надано рекомендації щодо удосконалення державної політики промислово-технологічного розвитку в межах активізації екологічного складника.

Ключові слова:

інновації, екологічний складник, Індустрія 4.0, національна економіка

Посилання

  
 1. A new Industrial Strategy for a green and digital Europe. European Commission: Website. 10.03.2020. URL: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_416
 2. Цілі сталого розвитку: Україна: національна доповідь. 176 с. Міністерство економічного розвитку і торгівлі України: сайт. 2017. URL: http://un.org.ua/images/SDGs_NationalReportUA_Web_1.pdf
 3. Sustainable Finance: Commission welcomes the adoption. European Commission: Website. 18.06.2020. URL: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1112
 4. Державна служба статистики України: сайт. 2020. URL: http://www.ukrstat.gov.ua
 5. World Data Atlas: Website. 2020. URL: https://knoema.com/atlas
 6. Іляш О., Трофименко О., Колішенко Р. Провідні практики запровадження механізмів екологічного прогресу національної економіки. Економічний аналіз: зб. наук. пр. 2020. Т. 30(4). С. 42-50. DOI: https://doi.org/10.35774/econa2020.04.042
 7. Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів: Закон України від 23.11.2018 р. № 2628-VIIІ. Законодавство України: сайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2628-19#Text
 8. Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року: Закон України від 28.02.2019 р. № 2697-VIII. Законодавство України: сайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2697-19#Text
 9. Іляш О. І., Клепцова Ю. Б., Чергава К. Ю. Інвестиційно-інноваційна активність малих підприємств. Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук. техн. пр. 2009. Вип. 19 (3). С. 139-142.
 10. Трофименко О. О., Дорошкевич Д. В., Джадан І. М. Розвиток промисловості України на засадах глобальних цілей сталого розвитку. Підприємництво та інновації. 2020. Вип. 11. С. 118-125. DOI: https://doi.org/10.37320/2415-3583/11.40
 11. The EU Environmental Implementation Review 2019. Country Report Lithuania. 34 p. European Union: Website. URL: https://ec.europa.eu/environment/eir/pdf/report_lt_en.pdf
 12. Implementation of the SustainableDevelopmentGoals in Poland. The 2018 National Report of Poland. 106 p. URL: https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/19409Poland_VNR_20180615.pdf
 13. The European innovation partnership (EIP) on raw materials. European Commission: Website. 2020. URL: https://ec.europa.eu/growth/sectors/raw-materials/eip_en
 14. Гринкевич С. С., Іляш О. І. Теоретико-прикладні аспекти становлення інформаційної економіки в Україні. Стратегічні пріоритети: наук-аналіт. зб. 2015. № 1(34). С. 56-62.


Веб-майстер П. Попадюк