Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Петренко Віктор ПавловичПетренко Віктор Павлович

доктор економічних наук, професор

директор, професор кафедри менеджменту і адміністрування, інститут післядипломної освіти, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Контакти: petrenko@nung.edu.ua

Сторінки:СпівавториВитвицький Ярослав Степанович

Данилюк-Черних Ірина Миколаївна

Дзвінчук Дмитро Іванович

Крижанівський Євстахій Іванович

Палійчук Микола Васильович

Попович Володимир Васильович

Шкварилюк Володимир ВасильовичПублікаціїРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 338.2:332.1(477.86);JELR11
Дзвінчук Д. І. Аналіз досвіду стратегічного управління соціально-економічним розвитком регіону (на прикладі Івано-Франківської області) / Д. І. Дзвінчук, В. П. Петренко, В. В. Попович // Регіональна економіка. – 2016. – №1(79). – С. 22-31.

Літер.: 21


Проаналізовано досвід управління процесами стратегічного планування розвитку Івано-Франківщини регіональними органами державного управління і місцевого самоврядування. Виявлено проблеми та недоліки стратегічного планування розвитку регіону. На основі проведеного аналізу досвіду використання технології стратегічного планування і управління регіональним розвитком, здійсненого на прикладі Івано-Франківської області, визначено, що в Україні вони починають вкорінюватися в практичному управлінні регіонами, отримали достатньо потужний імпульс підтримки, адаптації, розвитку і вдосконалення в науковому середовищі, активно пропагуються і впроваджуються експертами громадських організацій за підтримки різноманітних міжнародних організацій, а також починають набирати ваги в плануванні розвитку новоутворених у процесі децентралізації територіальних громад. Запропоновано напрям подальших досліджень, які дозволять використати уже набутий досвід при розробці стратегічних планів становлення і розвитку новоутворених у процесі децентралізації влади об’єднаних територіальних громад у регіонах України.
Abstract: Nowadays Ukraine lacks the strategy of state economic and social development as the nationally important document that could combine relevant development strategies of meso- and microeconomic units at all levels and in all spheres of national economy with concentration on priorities, goals and tasks. Existence of separate branch, sector, regional, communal and corporative documents of strategic nature as well as the range of state-level program documents that seem to be strategic (although they are not in fact) only stresses the advisability, importance and finally inevitable obligation of full-scale introduction of technologies and instruments of strategic management into the practice of Ukrainian society vital activity management.
The article aims to identify major problems of introducing the theory and practice of strategic planning and development management at regional level in order to develop recommendations over their efficient solution.
The article analyses the experience of strategic planning management in Ivano-Frankivska oblast performed by regional public management authorities and local government. The problems and shortcomings of region’s development strategic planning are found. The conducted analysis of experience of strategic planning technology use and of regional development management on the example of Ivano-Frankivska oblast reveals the fact that they begin to take roots in regions’ practical management; gained powerful enough impulse of support, adaptation, development and improvement in scientific environment; are actively promoted and introduced by public organizations experts with support of various international organizations; begin to obtain weight in planning of development of newly created territorial communities in the course of decentralization. The further research directions are suggested in order to use already obtained experience while developing strategic plans of establishment and development of newly created territorial communities in Ukrainian regions in the course of decentralization.
In general, use of the abovementioned technologies has brought about in Ukrainian regions both positive results and certain shortfalls. Further work in terms of correction of the shortfalls and taking them into consideration will multiply their positivity and usefulness potential. 
регіон, стратегічне управління, соціально-економічний розвиток, технології, досвід Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Данилюк-Черних І. М. Управління використанням інтелектуального потенціалу людських ресурсів на засадах сінтелектики і синергізму / І. М. Данилюк-Черних, В. П. Петренко // Регіональна економіка. – 2011. – №1(59). – С. 148-155. 

Розглянуто цілі і завдання управління використанням інтелектуального потенціалу персоналу підприємств на засадах сінтелектики і синергізму. Запропоновані технологія та інструментарій управління формуванням груп-команд, схильних до проявів синергетичного ефекту. 
синергізм, сінтелектика, тест, управління Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Палійчук М. В. Постіндустріальний реінжиніринг регіональних суспільних систем / М. В. Палійчук, Є. І. Крижанівський, Я. С. Витвицький, В. П. Петренко // Регіональна економіка. – 2009. – №3(53). – С. 27-35. 

Запропоновані шляхи адаптації та удосконалення відомої технології реінжинірингу бізнес-процесів щодо регіональних суспільних систем, ідентифіковані особливості використання цієї технології, сформульовано поняття постіндустріального реінжинірингу та продемонстровані потенційні переваги його використання у практиці управління регіоном. 
реінжиніринг, бізнес-процеси, регіональні суспільні системи, постіндустріальний реінжиніринг Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Палійчук М. В. Функціонування інфраструктури регіонального розвитку на основі віртуальної організаційної структури матричного типу / М. В. Палійчук, В. В. Шкварилюк, В. В. Попович, В. П. Петренко // Регіональна економіка. – 2008. – №4(50). – С. 24-31. 

Розглянуто і проаналізовано стан, завдання, проблеми і перспективи функціонування мережі агентств регіонального розвитку (АРР) та функціонально адекватних структур в областях і містах України, продемонстровано основні переваги і недоліки ситуації, що склалася. На прикладі досвіду, отриманого в Івано-Франківської області, запропоновано варіант єдиного ідеологічного і методичного забезпечення створення і організації ефективної роботи АРР регіонального рівня у вигляді віртуальної організаційної структури матричного типу за участю всіх учасників процесу економічного розвитку регіону на основі концепції інтелектокористування. 
агентство регіонального розвитку, віртуальна організаційна структура матричного типу 


Веб-майстер П. Попадюк