Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Вовканич Степан ЙосиповичВовканич Степан Йосипович

доктор економічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України

провідний науковий співробітник відділу регіональної економічної політики, ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України»

Контакти: lsvovkanych@gmail.com, (032)270-6445, (032)276-1123, (097)074-6071

Сторінки:ПублікаціїРепозитарій ІРД НАНУ УДК 33.025.7:330.341:32; JEL F29, H11, O20
Вовканич С. Й. Ідеологічні засади ексклюзивності розбудови Національної Держави України. Регіональна економіка. 2019. №4(94). С. 5-27. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2019-4-1.

Літер.: 7


Уперше складові Української Національної Ідеї (УНІ) розглядаються комплексно як система стратегем інтегральних триєдиних блоків, впровадження яких верифікує функції розвитку суверенної держави Україна, її титульного народу в напрямах: його консолідації, ідентифікації та визначення вектора інтеграції в цивілізований вільний світ. Основується: усе, що заважає українцям реалізувати ці магістральні функції національного поступу як корінного народу в умовах розв’язаної проти нього Росією гібридної війни – залишок імперської асиміляції та недобросусідського оточення минулого, яке сучасники, щоб швидше досягти кращого майбутнього, мають якнайменше залишати прийдешнім поколінням у структурі регіонально-екстрактивних бар’єрів цивілізованого розвитку України. 
Українська Національна Ідея, стратегеми розбудови національної держави, бар’єри захисту національної ідентичності, інформаційний простір Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Вовканич С. Й. Оберігав Карпати, творив державність і ноосферу наближав / С. Й. Вовканич // Регіональна економіка. – 2016. – №3(81). – С. 172-176. 

Українська нація, наукова спільнота зазнала важкої втрати, коли 14 серпня на 86 році життя перестало битися серце Михайла Андрійовича Голубця – видатного вченого з геоботаніки, екології, геосоціосистемології, середовищезнавства, охорони Українських Карпат, академіка Національної академії наук України, Заслуженого діяча науки і техніки України, лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки. Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 338.244.47:330.837, JEL H19, O17, R58
Вовканич С. Й. Префекти в системі децентралізації влади: новий інститут, модерна інституція (організація) чи розвиток в Україні неоінституціоналізму? / С. Й. Вовканич // Регіональна економіка. – 2016. – №2(80). – С. 18-33.

Літер.: 17


З соціогуманістичних позицій у контексті очікуваного запровадження суспільного інституту префекта вперше акцентується увага на потребі приведення у відповідність до умов децентралізації влади дефініцій «інститут» і «інституція (організація)». З огляду на це, аналізуються ознаки їхніх відмінних домінант і напрямів збігу на основі особистісних (морально-етичних, соціокультурних, світоглядно-ментальних тощо) характеристик людини, духовно-інтелектуального потенціалу національних еліт як якісних інформаційних трансферів у тяглість розвитку майбуття нової України. Водночас фокусується увага на потребі забезпечення державою зростання усвідомлення інститутом префектів сучасних складових української ідеї як стратегем загальнодержавного поступу, як маркерів консолідації нації на шляху подальшого проведення реформ і виконання домашніх завдань зі сталого розвитку, реалізації євроінтеграційного цивілізаційного вибору України, зміцнення її національної безпеки, захисту державного суверенітету та прориву на світові простори і ринки. 
інститут, організація (інституція), інституціоналізм, інституційна політика, префект, децентралізація влади, стратегеми національної ідеї, відцентрові антиукраїнські сили Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 342:351.746.1
Вовканич С. Й. Максими суспільних трансформацій і економічних змін у контексті зміцнення національної безпеки України / С. Й. Вовканич // Регіональна економіка. – 2015. – №3(77). – С. 5-15.

Літер.: 5


Уперше за умов воєнної інтервенції Росії в Україну, анексії частини її території, підтримки Росією колабораціоністів і злочинних дій найманців розглядаються проблеми визначення доленосних максим як принципів і дороговказів суспільних трансформацій, економічних модернізацій задля зміцнення системи національної безпеки. У цьому контексті аналізується комплекс факторів не лише сталого розвитку, а й тяглості (спадковості) буття українського народу, збереження його національної ідентичності, підвищення синергії розбудови власної модерної держави як давньої ідеї. З огляду на це, увага фокусується на: аксіології вибору вектора інтеграції країни, темпах її інноваційного розвитку, інституційній інтелектуально-креативній спроможності виходу на світові ринки з наукомісткою високотехнологічною продукцією, врешті науково-дослідному потенціалі досліджень «на випередження» сучасних досягнень технічного прогресу та запитів діючих ринків, низці неекономічних чинників побудови ефективної національної держави та її економіки, підвищенні добробуту народу та досягнення ефекту емерджентності у системі його та світової безпеки. 
максими суспільних трансформацій, національна безпека, синергія, ефект емерджентності, неекономічні чинники розбудови ефективної держави й економіки Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 32:94(477)
Вовканич С. Й. Ідеологічні засади державотворення в системі стратегізації регіональної політики, національної економіки та безпеки України / С. Й. Вовканич // Регіональна економіка. – 2014. – №4(74). – С. 7-23.

Літер.: 5


На основі аналізу загроз державотворчим процесам в Україні, збереженню її національної ідентичності вперше пропонується ввести складові української ідеї в ранг стратегем соціально-економічного розвитку держави, систем її національної безпеки та колективного євроатлантичного захисту. Це стане основою гармонізації, активізації та інтеграції векторів розвитку національної економіки і проведення регіональної економічної політики, з одного боку. З іншого, – зніме буцімто непереборні наявні регіональні суперечності, а насправді спекуляції антиукраїнських сил, що інспіруються ззовні, аби перешкодити консолідації українського народу та не допустити мобілізації його зусиль для збільшення свого державотворчого потенціалу, зміцнення національної безпеки і у такий спосіб, нарешті, прискорити вихід України на передові світові науково-технічні, соціально-економічні, інформаційно-технологічні, морально-культурні та інші цивілізаційні позиції. Показано, що аксіологія вибору ідеологічного супроводу розбудови національної держави є чинником не лише майбутнього українства, збереження українськості, а і життя нації взагалі. 
українська національна ідея (УНІ), ідеологічні засади, стратегема розвитку, національна ідентичність, українськість, інформаційна війна Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 330.34:339.9
Вовканич С. Й. Суспільні трансформації в умовах глобалізації: соціогуманістичні імперативи, неекономічні чинники та євроінтеграційні пріоритети / С. Й. Вовканич // Регіональна економіка. – 2014. – №1(71). – С. 66-80.

Літер.: 15


На основі аксіологічного (ціннісного) підходу до вибору вектора прориву України на передові цивілізаційні позиції вперше зроблена спроба комплексно окреслити соціогуманістичні імперативи, неекономічні чинники та євроінтеграційні пріоритети в контексті суспільних трансформацій та глобалізаційних викликів. 
модернізація та структурна політика, соціогуманістична концепція розвитку та соборність України, неекономічні чинники, українська національна ідея, джерела і рушійні сили суспільних трансформацій Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 330.342.146:168.522:94(477):321.01
Вовканич С. Й. Соціогуманістичні засади модернізації економіки в системі реалізації української національної ідеї / С. Й. Вовканич // Регіональна економіка. – 2012. – №2(64). – С. 7-22.

Літер.: 9


Аналізується вузьке розуміння існуючої гуманітарної політики, її нездатність захистити національну ідентичність українства за умов посилення загроз глобалізаційного зодноріднення їхнього інформаційного простору та поширення патогенного неоімперіалістичного впливу на сфери вітчизняної освіти, науки, економіки, культури тощо. У цьому контексті висвітлено актуалізацію потреби широкого впровадження нової соціогуманістичної парадигми буття, обов’язковим духовно-моральним імперативом якої має стати в національному та міжнародному масштабі бінарний захист і людини, і націй на всіх етапах їх відродження, формування власного духовно-інтелектуального потенціалу та нагальність належної його оцінки в системі соціально-економічного, науково-технічного, духовно-культурного, екологічного та іншого розвитку. 
гуманітарна політика, соціогуманістична парадигма буття, бінарний захист людини і нації, українська національна ідея, інформаційний простір, оцінювання інформації, духовно-інтелектуальний потенціал Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Вовканич С. Й. Соборність чи федеративність? / С. Й. Вовканич // Регіональна економіка. – 2010. – №3(57). – С. 251-254.Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Вовканич С. Й. Економічний простір в інтеграційній стратегії розвитку України: теоретико-методологічний аспект / С. Й. Вовканич // Регіональна економіка. – 2009. – №3(53). – С. 16-26. 

Вперше розглядається економічний простір як єдиний національний в інтеграційній стратегії розвитку України. З метою комплексного його вивчення зроблена спроба структуризації різновидів векторів у широкому контексті, по-перше, міждисциплінарних досліджень; по-друге, в системі загальнонаціональних пріоритетів, ідей та консолідації країни задля збереження тотожності титульного народу. 
економічний простір, інтеграційна стратегія розвитку, українська національна ідея, національний простір, збереження національної ідентичності Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 336.71
Вовканич С. Й. Соціогуманістична парадигма інтеграційної стратегії розвитку України та її регіонів / С. Й. Вовканич // Регіональна економіка. – 2008. – №3(49). – С. 7-22.

Літер.: 9


В умовах глобалізаційних викликів та впливів досліджуються роль і значення запропонованої соціогуманістичної парадигми для розробки інтеграційної стратегії розвитку України (її регіонів) як універсальної концепції гармонізації процесів націо-державотворення в посттоталітарних (постколоніальних) країнах. 
соціогуманістична парадигма, інтеграційна стратегія, посттоталітарні (постколоніальні) країни ЦитуванняВовканич С. Й. Префекти в системі децентралізації влади: новий інститут, модерна інституція (організація) чи розвиток в Україні неоінституціоналізму? / С. Й. Вовканич // Регіональна економіка. – 2016. – №2(80). – С. 18-33. {re2016.04.006.003}

Регіональна міграційна політика та механізми її реалізації : монографія / У. Я. Садова, Л. К. Семів, Р. А. Семів, С. Й. Вовканич, Н. П. Тиндик ; Ін-т регіональних. досліджень НАН України ; наук. ред. У. Я. Садова. – Львів, 2011. – 528 с. {re2017.02.010.009}

Белебеха І., Вовканич С. Єдність і різноманіття стратегічних пріоритетів національної ідеї (українські державотворчі діалоги). Серія: Ідеологічні проблеми ХХІ сторіччя. Львів; Харків, 2010. 53 с. {re2019.04.005.002}

Вовканич С. Про синергію нації. День: сайт. 21.06.2018. URL: https://day.kyiv.ua/uk/article/polityka/pro-synergiyu-naciyi {re2019.04.005.004}

Вовканич С. Об’єднатися в різноманітності, або Ще раз про українську національну ідею. ZN,UA: сайт. 22-28.09.2018. Вип. 35. URL: https://dt.ua/SOCIUM/ob-yednatisya-v-riznomanitnosti-abo-sche-raz-pro-ukrayinsku-nacionalnu-ideyu-289082_.html {re2019.04.005.006}

Вовканич С. Візія ідеології розбудови національної держави – ексклюзив українського народу. Народознавчі зошити. 2018. № 6. С. 1347-1365. {re2019.04.005.007}

Вовканич С. Й. Ексклюзивні чинники і регіональні бар’єри захисту національної ідентичності українців в умовах глобалізації гібридизації. Народознавчі зошити. 2019. № 2(146). С. 283-292. DOI: https://doi.org/10.15407/nz2019.02.283 {re2020.04.013.001}

Вовканич С. Візія ідеології розбудови національної держави – ексклюзив українського народу. Народознавчі зошити. 2018. № 6. С. 1347-1365. DOI: https://doi.org/10.15407/nz2018.06.1347 {re2020.04.013.002}


Веб-майстер П. Попадюк