Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Положення про рецензування
статей у науково-практичному журналі
«Регіональна економіка»

 1. Це положення регламентує порядок рецензування статей, що надходять до редакційної колегії науково-практичного журналу з економічних наук «Регіональна економіка».
 2. Наукові статті, які реєструються в редакції журналу, проходять рецензування, яке виконують висококваліфіковані фахівці з відповідних наукових напрямів. Вони мають наукові ступені доктора або кандидата наук, дослідження і публікації за відповідною спеціальністю та тематикою. За необхідністю голова редколегії журналу додатково залучає фахівців за відповідною спеціальністю в разі виявлення різних позицій рецензентів, автора – стаття направляється третьому рецензенту та додатково розглядається на засіданні редколегії журналу. Рецензентів обирають голова редколегії журналу та його заступники.
 3. Процедура рецензування є анонімною як для рецензента, так і для авторів і здійснюється двома незалежними рецензентами (подвійне «сліпе» рецензування).
 4. Усі рецензенти мають дотримуватися вимог до етики в наукових публікаціях Комітету з етики в публікаціях (Committee on Publication Ethics) і бути об’єктивними та неупередженими.
 5. До рецензування допускаються наукові статті, оформлені строго відповідно до вимог до статей, які пройшли первинний контроль у редакції.
 6. Рецензент має розглянути статтю впродовж 10-14 днів з моменту її отримання та направити рецензію редакції журналу особисто чи електронною поштою. У випадку неможливості прорецензувати статтю рецензент надсилає мотивовану відмову впродовж трьох днів з дня отримання листа редакції журналу. Строки рецензування в кожному окремому випадку визначаються з урахуванням створення умов для максимально оперативної публікації статті, але не можуть перевищувати двох тижнів.
 7. У рецензії висвітлюються такі питання: чи вміщує стаття матеріал, що виправдовує її друкування на сторінках журналу (особистий внесок автора, актуальність і новизна статті); чи має матеріал прикладну значимість дослідження; чи відповідає назва статті, меті статті висновкам автора; чи є необхідність у позачерговому публікуванні статті з метою закріплення пріоритету; чи досить обґрунтовано зроблені авторами висновки; чи відповідають вимогам наукового видання якість статті, використана література, оформлення графічного матеріалу, розміри анотацій; що потребує скорочення (текст, рисунки, таблиці, література); чи дотримується авторами наукова етика, зокрема відсутність у рецензованій статті плагіату.
 8. Висновок рецензента, укладений за запропонованою редакцією формою, має бути підписаний рецензентом із зазначенням місця роботи, посади, наукового ступеня, ученого звання, дати завершення рецензування.
 9. У разі отримання рецензії з зауваженнями та рекомендаціями, стаття з анонімною копією рецензії направляється авторам на доопрацювання. Під час доопрацювання статей за зауваженнями рецензентів автор виділяє у доопрацьованому електронному варіанті статті змінений текст, додані речення, таблиці, рисунки чи інший доданий матеріал для оперативної перевірки рецензентом врахованих зауважень за наданими рецензіями.
 10. Після доопрацювання автором (авторами) статті за зауваженнями матеріали направляються рецензенту для перевірки внесених змін і доповнень. Після отримання висновків рецензентів про рекомендацію до опублікування доопрацьованих авторами статей редакційна колегія журналу ухвалює рішення щодо формування номерів журналу.
 11. Оригінали рецензій зберігаються в редакції журналу два роки.


Веб-майстер П. Попадюк