Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   2008 рік №1 (47)

Файл Adobe ReaderТитулка

Файл Adobe ReaderЗміст


Реформування економіки: регіональні аспектиРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 332.2:330.111.62+34
Новоторов О. С. Економіко-правові аспекти власності на землю / О. С. Новоторов // Регіональна економіка. – 2008. – №1(47). – С. 7-13.

Літер.: 7


Досліджуються еволюція уявлення про економіко-правову суть власності на землю та її вплив на характер земельних відносин, обґрунтовуються напрями їх подальшої оптимізації. 
земельні відносини, земельна реформа, форми господарювання Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 339.9(477.74)
Кухарська Н. О. Організація та розвиток транскордонного співробітництва в єврорегіоні Нижній Дунай / Н. О. Кухарська // Регіональна економіка. – 2008. – №1(47). – С. 13-23.

Літер.: 12


Розглядаються поняття «транскордонне співробітництво» та «єврорегіон». Конкретизовано цілі створення єврорегіону Нижній Дунай. Запропоновано Концепцію програми розвитку транскордонного (прикордонного) співробітництва в рамках єврорегіону Нижній Дунай. 
транскордонне (прикордонне) співробітництво, єврорегіон, прикордонна діяльність, єврорегіон Нижній Дунай, концепція програми розвитку транскордонного співробітництва Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 330.341.42:339.924(477)
Папп В. В. Структурна трансформація економіки України у контексті євроінтеграційних процесів / В. В. Папп // Регіональна економіка. – 2008. – №1(47). – С. 23-31.

Літер.: 5


Досліджено стан та перспективи розвитку вітчизняної економіки в контексті процесу інтеграції до Європейського Союзу. Зокрема досліджено стан та тенденції зовнішньоекономічних зв’язків України, виокремлено їх переваги та недоліки. На основі проведеного аналізу запропоновано напрями структурування вітчизняної економіки відповідно до вимог ЄС, з метою активізації євроінтеграційних процесів України. 
економіка, структура, інтеграція, глобалізація, процес, зовнішньоекономічна діяльність, світове господарство, інвестиції Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 338.45:621(1–73)
Кузьмін О. Є. Метод детермінування видів корпоративної культури машинобудівних підприємств / О. Є. Кузьмін, О. І. Бала // Регіональна економіка. – 2008. – №1(47). – С. 31-41.

Літер.: 7


Розглянуто основні підходи до визначення виду корпоративної культури підприємств. Розглянуто можливість їх застосування, на прикладі машинобудівних підприємств Львівської області. Запропоновано удосконалити типологію корпоративної культури із врахуванням способу впливу корпоративної культури на розвиток підприємства. 
корпоративна культура, види корпоративної культури, підприємства машинобудування Львівської області, інструменти визначення виду корпоративної культури 


Проблеми агропромислового комплексуРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 332.145:711
Кривов'язюк І. В. Комплексний підхід до вдосконалення системи управління містобудуванням / І. В. Кривов'язюк, Т. В. Балик // Регіональна економіка. – 2008. – №1(47). – С. 42-49.

Літер.: 11


Досліджено проблеми управління містобудуванням, принципи обґрунтування стратегії містобудівного розвитку. Наведені рекомендації щодо вдосконалення системи управління містобудуванням на основі вибору ефективної організаційної структури управління, широкого використання мотивуючих критеріїв, посилення контролю. 
управління містобудуванням, регіональний розвиток, концепція управління, стратегія містобудівного розвитку, генеральний план Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 332.1:336(477.84)
Оприсок М. Д. Бюджетне фінансування розвитку Тернопільської області: від "відомчих" до "проектних" критеріїв виділення коштів / М. Д. Оприсок // Регіональна економіка. – 2008. – №1(47). – С. 50-57.

Літер.: 5


Розглянуто сутність та значення бюджетного фінансування для розвитку економіки регіону, а саме – формування дохідної частини бюджету. Проаналізована методологія програмно-цільового та традиційного методу формування бюджетів, яка полягає у різниці підходів до визначення проблем та різному переліку інструментів їх вирішення. 
бюджетна політика, бюджетне фінансування, регіональна економічна система, регіональний менеджмент, регіональний розвиток, трансферти Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 332.1:001.891.7:330.111.4
Губані Г. Г. Теоретичні проблеми здійснення регіональної діагностики розвитку продуктивних сил / Г. Г. Губані // Регіональна економіка. – 2008. – №1(47). – С. 57-63.

Літер.: 7


Розглядаються теоретичні проблеми здійснення діагностики соціально-економічного розвитку продуктивних сил регіону, а саме: визначення сутності регіональної діагностики, окреслення її видів та ін., а також висвітлюються підходи до побудови еталонної моделі продуктивних сил регіону на прикладі Закарпатської області. 
регіон, регіональна діагностика, продуктивні сили, еталонна модель, теоретичні проблеми 


Регіональні проблеми природокористуванняРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 330.15:504.062.2:330.3
Хвесик М. А. Еколого-економічне регулювання природокористування в системі глобальних стратегій розвитку / М. А. Хвесик // Регіональна економіка. – 2008. – №1(47). – С. 64-76.

Літер.: 9


Висвітлюються актуальні проблеми еколого-економічного регулювання природокористування в системі глобальних стратегій розвитку, роль природно-ресурсних обмежень соціально-економічного розвитку та вигоди для України від інтеграції, запропоновано нові підходи щодо формування інституціонального простору взаємодії міжнародних організацій природоохоронного характеру та урядів окремих країн. 
природокористування, еколого-економічне регулювання, ресурсоекономічний чинник, екологічна стратегія, інституціональний простір Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 330.342:338.911:330.151+339.5
Кульчицький Я. В. Екологізація економічних систем у контексті постіндустріального парадигмального дискурсу та економічної компаративістики / Я. В. Кульчицький // Регіональна економіка. – 2008. – №1(47). – С. 77-84.

Літер.: 18


Досліджено методологічні проблеми екологізації сучасних економічних систем з позицій постіндустріальної парадигми та економічної компаративістики в умовах посилення глобалізації. Розкрито зміст екологічної парадигми економічної теорії та обґрунтовано необхідність виокремлення соціально-екологічних відносин у системі економічних відносин суспільства. Проаналізовано концепцію стійкого розвитку та особливості еколого-економічних інструментів у розвинених країнах. Запропоновано авторське трактування поняття «екологізація економічних систем». 
економічні системи, постіндустріальна парадигма, екологічна парадигма економічної теорії, постіндустріальне (інформаційне) суспільство, глобалізація, економічна компаративістика, стійкий розвиток, екологізація економічних систем Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 330.31:330.3
Пунько Б. М. Методологічні та функціональні аспекти визначення психолого-управлінського профілю та інтелектуального рівня фахівця / Б. М. Пунько // Регіональна економіка. – 2008. – №1(47). – С. 84-91.

Літер.: 10


Подано обґрунтування розробки методики визначення психолого-управлінського профілю та інтелектуального рівня фахівця, удосконалено алгоритми виявлення керівника-інтелектуала для управлінської діяльності у сферах державного управління і підприємницької діяльності. Сформульовано перелік основних фахових рис сучасного управлінця, власне на виявлення яких націлена дана методика. 
психолого-управлінський профіль, інтелектуальний рівень, алгоритми виявлення керівника-інтелектуала, управлінська діяльність Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 332.142.6:330.34
Білик Р. Р. Деякі аспекти формування та реалізації стратегії сталого природокористування в регіоні / Р. Р. Білик // Регіональна економіка. – 2008. – №1(47). – С. 91-99.

Літер.: 5


Розкрито суть поняття природно-ресурсного потенціалу території. Досліджені питання соціально-економічної оцінки природних ресурсів. Визначені пріоритетні напрямки формування регіональної стратегії сталого природокористування, основні завдання та важелі її реалізації. 
природно-ресурсний потенціал, стале природокористування, регіональна стратегія розвитку Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 630*6:330.3[339.9+332.1]
Дейнека А. М. Еволюція концепції сталого розвитку лісового господарства та її економіко-правове забезпечення на міжнародному і регіональному рівні / А. М. Дейнека // Регіональна економіка. – 2008. – №1(47). – С. 99-105.

Літер.: 7


Проаналізовано історичний розвиток ідей сталого управління лісовим господарством у контексті концепції сталого розвитку. Охарактеризовано міжнародні процеси щодо критеріїв та індикаторів менеджменту сталого лісового господарства. Обґрунтовано доцільність запровадження нових підходів і стратегій міжнародної та регіональної лісової політики. 
еколого-економічні проблеми, критерії та індикатори, менеджмент лісового господарства, сталий розвиток 


Фінанси і банківська справаРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 339.732:339.13:338.46(477)
Люткевич О. М. Дослідження характеристик і показників функціонального впливу іноземного капіталу на ринок банківських послуг України / О. М. Люткевич // Регіональна економіка. – 2008. – №1(47). – С. 106-114.

Літер.: 9


Аналізується вплив іноземного капіталу на функціонування ринку банківських послуг України. Для оцінки впливу пропонується комплекс характеристик і показників. 
іноземний капітал, функціональний вплив, ринок банківських послуг, оціночні показники Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 336.71:336.25

Літер.: 2


Проаналізовані показники, що впливають на ефективність банківської діяльності. Пропонуються два підходи для оцінки мінімально характерного розміру банку, при якому можливе здобуття прибутку від його фіксованого посередництва. 
страхування вкладів, ризики в економіці, процентна маржа, процентні ставки, процентний дохід, кредитно-депозитні операції, валютні інструменти, фінансове посередництво Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 336.71:336.781.2
Кужій Л. М. Дивідендна політика банків / Л. М. Кужій // Регіональна економіка. – 2008. – №1(47). – С. 125-130.

Літер.: 4


Розглянуто дивідендну політику, яку проводили банківські установи України в 2006 р. Проаналізовано залежність між кількістю акціонерів (юридичних і фізичних осіб), які сконцентрували у своїх руках переважну частку в статутному фонді банку, та нарахуванням і виплатою дивідендів, кількість банківських установ України, котрі нарахували та сплатили дивіденди. 
дивіденди, дивідендна політика банку, акція, нерозподілений прибуток, власний капітал банку Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 336.7:336.77
Фурдичко Л. Є. Проблеми функціонування міжбанківського ринку в Україні / Л. Є. Фурдичко // Регіональна економіка. – 2008. – №1(47). – С. 131-139.

Літер.: 5


Аналізується міжбанківський ринок, який відіграє важливу роль у забезпеченні нормальних умов функціонування грошового ринку. Він є об’єктом державного регулювання, слугує механізмом впливу державних органів влади на діяльність комерційних банків, на стан грошово-кредитної і валютної системи і безпосередньо на економіку в цілому. 
міжбанківський ринок, міжбанківські депозити, міжбанківський кредит, фінансові посередники, норми ліквідності, кредитні ресурси, кредитний ризик, банки, операції, овердрафт, кредити овернайт, міжбанківська електронна біржа Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 336.71:336.722.11
Рисін В. В. Трансформаційна функція банків у процесі реалізації їх ресурсної політики / В. В. Рисін // Регіональна економіка. – 2008. – №1(47). – С. 139-145.

Літер.: 12


Розглянуто теоретичні підходи до визначення сутності трансформаційної функції банків та особливостей її прояву у сучасній банківській справі. Визначено значення ресурсної політики у процесі управління трансформацією ресурсів банків. 
банки, банківські ресурси, трансформація ресурсів, ресурсна політика банку Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 336+336.71:336(477)
Євтух Л. Б. Функціональні особливості банківських установ у структурі фінансової системи України / Л. Б. Євтух // Регіональна економіка. – 2008. – №1(47). – С. 146-151.

Літер.: 13


Досліджено функціональні особливості банківських установ у фінансовій системі України. Розглянуто фінансову систему за внутрішньою будовою та організаційною структурою. Розкрито діяльність банківських установ на кредитному, валютному та фондовому ринках. Визначені перспективні напрями діяльності банків на фінансовому ринку. 
банк, функція, банківські операції, фінансова система, валютний ринок, кредитний ринок, фондовий ринок Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 336.71:336.77[477]
Руденко З. М. Основні принципи ефективного грошово-кредитного регулювання економіки держави / З. М. Руденко // Регіональна економіка. – 2008. – №1(47). – С. 152-160.

Літер.: 10


На основі нормативно-правової бази здійснення Національним банком України грошово-кредитної політики розроблено принципи ефективного грошово-кредитного регулювання економіки України. 
Національний банк України, грошово-кредитна політика, грошово-кредитне регулювання, основні засади грошово-кредитної політики Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 336.71/73:06.012

Літер.: 1


Проаналізовані існуючі особливості банкрутства кредитних організацій, які обумовлені специфікою їх діяльності. Розглядаються основні підходи, які використовуються для організацій робіт з ліквідації банків. 
банкрутство кредитні організації, конкурентний керівник (ліквідатор) Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 336.77:332.2(477)
Кашпер Л. П. Еволюція та передумови розвитку земельної іпотеки в Україні / Л. П. Кашпер // Регіональна економіка. – 2008. – №1(47). – С. 165-171.

Літер.: 8


Здійснено ретроспективний аналіз виникнення і розвитку інституту іпотеки землі. Аналізується нормативна база регулювання земельних іпотечних відносин. На основі дослідження окреслено проблеми та подаються пропозиції щодо вдосконалення законодавчої бази України. 
іпотека землі, іпотечний банк, законодавство, правове регулювання іпотеки Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 330.322(477.82)
Олександренко І. В. Особливості формування інвестиційних ресурсів Волинської області в умовах руху іноземного капіталу / І. В. Олександренко // Регіональна економіка. – 2008. – №1(47). – С. 172-183.

Літер.: 11


Розглянуто теоретичні основи формування інвестиційних ресурсів регіону. Досліджено джерела формування інвестиційних ресурсів Волинської області. Визначено фактори, які впливають на потік іноземного капіталу в регіоні. Обґрунтовано необхідність розробки комплексної регіональної стратегії залучення іноземних інвестицій. 
інвестиційні ресурси, іноземний капітал, інвестиційна привабливість, інвестиційна діяльність, регіональна стратегія Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 336.71:330.322:330.3(477)
Кльоба Л. Г. Інвестиційна політика банків України в умовах ринкової трансформації економіки / Л. Г. Кльоба // Регіональна економіка. – 2008. – №1(47). – С. 183-190.

Літер.: 8


У процесі інвестиційної діяльності важливе значення має інвестиційна політика банку – сукупність заходів інвестиційного менеджменту, які спрямовані на забезпечення оптимальних обсягів, структури та прибутковості інвестиційних активів. Запропоновано практичні рекомендації щодо вдосконалення банками процесу розробки та реалізації інвестиційної політики. 
інвестиційна політика банку, інвестиційні програми, трансформація економіки Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 336.77.067.22
Рисін М. В. Економічна сутність довгострокового кредиту та його функції / М. В. Рисін // Регіональна економіка. – 2008. – №1(47). – С. 190-197.

Літер.: 11


Розглянуто еволюцію теорій кредиту з метою визначення його економічної сутності. Узагальнено теоретичні підходи до поняття «довгостроковий кредит» у сучасній вітчизняній економічній науці та визначено його функції. 
довгостроковий кредит, функції кредиту, теорії кредиту, банки Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 336.764.2
Іващук Н. Л. Способи оцінювання азіатських опціонів / Н. Л. Іващук // Регіональна економіка. – 2008. – №1(47). – С. 197-205.

Літер.: 10


Досліджено сутність одного із різновидів похідних інструментів, а саме азіатських опціонів, які є представниками групи екзотичних опціонів. Розглянуті види азіатських опціонів та їх інвестиційну привабливість для інвесторів. Визначено способи обчислення суми кінцевого платежу для арифметичних та геометричних азіатських опціонів з правом купівлі та з правом продажу. Описані фактори впливу на ціну цих деривативів та способи оцінювання їх вартості. 
деривативи, опціони, опціонна премія, функція платежу, оцінювання 


Наукові повідомленняРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 338.124.4
Андрушків Б. М. Про кризу взаємовідносин у загальній теорії криз / Б. М. Андрушків, Н. Б. Кирич, І. П. Сівчук // Регіональна економіка. – 2008. – №1(47). – С. 206-211.

Літер.: 8


Розглядається актуальна проблема виникнення криз, попередження та пом’якшення їх наслідків. Досліджено прогнозування можливих суспільних суперечностей та організацію управління кризами взаємовідносин, запропоновано заходи для організованого запобігання кризовим явищам у міжнародному середовищі. 
криза, природа виникнення криз, кризи взаємовідносин, кризоутворюючі фактори Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 338.45:338.43(477)
Стадницький Ю. І. Формування біопаливної галузі в Україні: перспективи, проблеми, шляхи оптимізації / Ю. І. Стадницький // Регіональна економіка. – 2008. – №1(47). – С. 211-219.

Літер.: 6


Зміна ситуації на світовому ринку палива створює сприятливі перспективи для розвитку в Україні сільського господарства та виробництва біопалива як для внутрішнього, так і зовнішнього ринків. Розвиток біодизельної галузі України доцільно здійснювати в регіонах, де у значних обсягах вирощується відповідна сировина. Для вибору оптимального місця та доцільної потужності підприємств може бути використана модель виробничо-транспортної задачі. 
виробництво біопалива, розміщення підприємств з виробництва біодизеля, ринок біопалива Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 338.47:338.49(477)
Шеремета М. Я. Україна в системі міжнародних транспортних коридорів / М. Я. Шеремета // Регіональна економіка. – 2008. – №1(47). – С. 219-226.

Літер.: 14


В період трансформаційних перетворень в українській економіці, входження України в міжнародний глобалізований простір усе більше уваги необхідно надавати проблемі створення та функціонування національної мережі міжнародних транспортних коридорів в Україні і входження їх у міжнародну транспортну систему. 
міжнародний транспортний коридор, транспортна інфраструктура, транзит Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 334.722:658
Потай О. А. Концептуальні засади екологічного менеджменту підприємства / О. А. Потай // Регіональна економіка. – 2008. – №1(47). – С. 226-235.

Літер.: 10


Розглянуто питання становлення екологічного менеджменту як альтернативного напряму наукового знання та одного з найвищих пріоритетів підприємницької діяльності. Розкрито механізм управлінського впливу екологічного менеджменту на підприємстві та запропоновано класифікацію його нормативного забезпечення (на національному та міжнародному рівнях). 
екологічний менеджмент, сталий розвиток, підприємство, нормативне забезпечення Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 338.43[(477):339.923]
Залога З. М. Україна - СОТ в умовах лібералізації світової торгівлі сільськогосподарською продукцією / З. М. Залога // Регіональна економіка. – 2008. – №1(47). – С. 236-241.

Літер.: 2


Розглядаються особливості аграрної політики підтримки сільського господарства, продовольчої безпеки, підвищення конкурентоспроможності аграрної сфери після вступу України в СОТ. 
лібералізація торгівлі сільськогосподарською продукцією, сільськогосподарське виробництво, продовольча безпека, конкурентоспроможність, конкурентні переваги 


Регіони: події, факти, коментаріРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 332.146:338.2(477.83)
Пухир С. Т. Угода щодо регіонального розвитку - один з механізмів реалізації державної регіональної політики (з досвіду Львівської області) / С. Т. Пухир // Регіональна економіка. – 2008. – №1(47). – С. 242-246.

Літер.: 4


Законом України «Про стимулювання розвитку регіонів», введеним у дію 8 вересня 2005 року за ? 2850-IV, передбачено розробку та укладення угод щодо регіонального розвитку, які сприятимуть узгодженій діяльності центральних та місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування у сфері державного стимулювання розвитку регіонів, виконання регіональних стратегій розвитку. 
угода щодо регіонального розвитку, стратегія, пріоритети розвитку, спільні заходи, стимулювання розвитку регіонів 


ІнформаціяРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Гамор Ф. Д. Екотуризм і сталий розвиток у Карпатах / Ф. Д. Гамор // Регіональна економіка. – 2008. – №1(47). – С. 247-251.


РецензіїРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Бойко Є. І. Сучасні проблеми регіонального розвитку внутрішньої торгівлі / Є. І. Бойко // Регіональна економіка. – 2008. – №1(47). – С. 252-255.Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Слав'юк Р. А. Сучасний навчальний посібник для вивчення фінансів підприємств реального сектора економіки України / Р. А. Слав'юк // Регіональна економіка. – 2008. – №1(47). – С. 255-257.Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Семів Л. К. Людський капітал: від класичної парадигми до сучасного осмислення / Л. К. Семів // Регіональна економіка. – 2008. – №1(47). – С. 257-259.


ЮвілеїРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Академіку Мамутову Валентину Карловичу - 80 років // Регіональна економіка. – 2008. – №1(47). – С. 260-261.Файл Adobe ReaderАвтори номера


Веб-майстер П. Попадюк