Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   2009 рік №4 (54)

Файл Adobe ReaderТитулка

Файл Adobe ReaderЗмістРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Кравців В. С. Інститут регіональних досліджень НАН України - 15 років: здобутки і перспективи / В. С. Кравців // Регіональна економіка. – 2009. – №4(54). – С. 7-15.


Проблеми територіального розвиткуРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Кизим М. О. Сценарне моделювання розвитку соціально-економічних систем: напрямки, особливості та механізми / М. О. Кизим, О. А. Гейман // Регіональна економіка. – 2009. – №4(54). – С. 16-23. 

Аналізуються проблеми сценарного моделювання розвитку соціально-економічних систем. Визначено сутність, напрямки та особливості використання сценарного підходу. Проаналізовано розходження між сценарним підходом до моделювання та прогнозування й традиційними методами стратегічного планування та доведено переважну перспективність сценарного підходу для вирішення проблем регіонального розвитку. Розглянуті види сценаріїв та методи їх побудови, в тому числі математичні методи побудови сценаріїв розвитку соціально-економічних систем. Проаналізовано механізми реалізації сценарного моделювання та наведено формальний опис проблеми сценарного дослідження. 
сценарій, моделювання, регіон, стратегія Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Ісаченко Д. А. Практика стратегічного планування розвитку регіонів / Д. А. Ісаченко // Регіональна економіка. – 2009. – №4(54). – С. 24-32. 

Досліджено довгострокові стратегії розвитку ряду регіонів, які розташовані в різних природокліматичних зонах, мають різні промислові, трудові та фінансові потенціали, різні природні ресурси, володіють різною транспортною інфраструктурою та мають інші відмінності. Доведено, що вимога взаємного узгодження сценаріїв розвитку різних галузей регіонального та загальнодержавного господарства не виконується, та, як і раніше, ці сценарії існують кожен сам по собі. Жоден із досліджених регіонів не ставив у своїх стратегіях завдань щодо формування оптимальної (раціональної) галузевої та виробничої структури економіки регіону. 
розвиток, стратегія, регіон, галузева та виробнича структура, програми, соціально-економічний розвиток, планування Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 332.13:338.462:334.012.64
Мікловда В. П. Ефективність діяльності малих підприємств на регіональному ринку послуг (на прикладі Закарпатської області) / В. П. Мікловда, К. С. Товт // Регіональна економіка. – 2009. – №4(54). – С. 33-39.

Літер.: 9


Здійснено аналіз стану та тенденцій діяльності малих підприємств на регіональному ринку послуг (на прикладі Закарпатської області), особливостей формування ефективного малого бізнесу в умовах ринкової трансформації економіки регіону. Визначено особливості оцінки соціальної та економічної ефективності малих підприємств на регіональному ринку послуг. Виявлено суперечності діяльності малих підприємств на підставі отриманих результатів оцінки показників ефективності. 
мале підприємство, регіональний ринок послуг, ефективність, продуктивність праці, рентабельність, зайнятість Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Гринькевич О. С. Удосконалення оцінки конкурентоспроможності туристичного продукту регіону / О. С. Гринькевич, М. М. Біль // Регіональна економіка. – 2009. – №4(54). – С. 40-46. 

Узагальнено методичні підходи до оцінки конкурентоспроможності туристичної галузі на різних рівнях управління у цій галузі, зокрема держави, регіону, організації. Враховуючи стратегічне значення розвитку туризму для багатьох регіонів України, особлива увага звернена на можливість оцінки конкурентоспроможності туристичного продукту в контексті забезпечення конкурентоспроможності регіону. З цією метою запропоновано визначення поняття «туристичний продукт регіону» як сукупність усіх видів товарів і послуг, які пропонуються у регіоні для різних категорій споживачів і розроблені на основі регіональних історико-культурних, природних та інших туристичних ресурсів території. Здійснено оцінку конкурентоспроможності туристичного продукту областей Карпатського регіону з використанням методів стратегічного аналізу, зокрема матриці Бостонської консалтингової групи. 
туристичний продукт регіону, конкурентоспроможність, стратегічний аналіз, матриця Бостонської консалтингової групи Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Щурик М. В. Відтворення земельних ресурсів Карпатського макрорегіону на засадах сталого розвитку / М. В. Щурик // Регіональна економіка. – 2009. – №4(54). – С. 47-53. 

Обґрунтовано потребу організації процесу відтворення земельних ресурсів аграрного сектора Карпатського макрорегіону на засадах сталого розвитку. Досліджено стан та нинішній рівень використання, збереження, поліпшення та охорони сільськогосподарських угідь відповідно до проголошених світовою спільнотою пріоритетів. Розкрито потребу посилення адресності та інформованості, що стосується механізму імплементації основоутворюючих принципів використання земель через призму розв’язання триєдиного завдання: поліпшення екології, підвищення економічної ефективності та належного розв’язання соціального пакету проблем. 
економіка, екологія, соціум, фінансування, трансформація, відтворення, збереження Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Горбовий В. І. Підвищення конкурентоспроможності гірських територій як передумова сталого розвитку Карпат / В. І. Горбовий // Регіональна економіка. – 2009. – №4(54). – С. 54-61. 

Розглядається проблема формування єдиного комплексного підходу до вирішення проблеми транскордонної співпраці через участь транскордонних регіонів у європейських програмах співпраці та розвитку. Особлива увага приділяється ролі єврорегіонів, у першу чергу Карпатського Єврорегіону, у сприянні розвитку території шляхом залучення коштів Програм транскордонної співпраці Європейського інструменту партнерства і добросусідства. Аналізується сучасний стан підтримки розвитку гірських територій на національному та європейському рівні та визначаються перспективи подальшого розвитку Карпат. Зокрема, обґрунтовується необхідність затвердження окремої операційної програми Європейського Союзу для території Карпат, а також розробка концепції даної програми. 
транскордонне співробітництво, стратегія розвитку, пріоритет, конкурентоспроможність, транснаціональна співпраця, європейські регіони, європейська інтеграція, місцеве самоврядування 


Інвестиційна та інноваційна діяльністьРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Боднар І. Р. Проблеми залучення іноземних інвестицій в Україну на сучасному етапі / І. Р. Боднар // Регіональна економіка. – 2009. – №4(54). – С. 62-70. 

Аналізуються теоретичні аспекти та основні напрями інвестиційної діяльності в Україні, визначені проблеми та запропоновані інструменти посилення інвестиційної активності з метою стимулювання ефективного притоку іноземного капіталу в Україну. Визначені переваги прямих іноземних інвестицій. Аналізується вплив іноземного капіталу на економічний розвиток України. Для оцінки впливу пропонується комплекс характеристик і показників. Визначені пріоритетні регіони щодо залучення іноземних інвестицій в Україну. 
іноземні інвестиції, інвестиційна діяльність, пріоритетні регіони України для іноземного інвестування, економічний розвиток Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Іртищева І. О. Регіональний інноваційний розвиток агропродовольчої сфери: сучасний стан та завдання управління / І. О. Іртищева // Регіональна економіка. – 2009. – №4(54). – С. 71-79. 

Розглядаються актуальні проблеми регіональної інноваційної політики, аналізується динаміка інноваційної активності в регіоні. Розглянуто питання суті і значення інновацій та досліджуються проблеми інноваційної діяльності. Розглянуто проблеми інноваційного розвитку, чинники, що негативно впливають на інноваційну діяльність підприємств регіону. Визначені основні умови, що сприяють покращенню інноваційних процесів. 
інновації, інноваційні технології, механізм інноваційного розвитку Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Захарчин Г. М. Активізація інноваційних процесів підприємств машинобудування на основі фактора інноваційної культури / Г. М. Захарчин // Регіональна економіка. – 2009. – №4(54). – С. 80-86. 

Висвітлюється роль інноваційної культури в інноваційному розвитку підприємств машинобудування, характеризуються проблемні аспекти, які гальмують інноваційну діяльність вітчизняних машинобудівних підприємств, і в цьому контексті обґрунтовується стимулювальний ефект інноваційної культури. Розкривається взаємозв’язок інноваційного потенціалу з інноваційною культурою. Виділяються стабілізаційна та розвивальна інноваційні культури; а також пропонується до розгляду і практичного використання новий вид культури: культура станів і культура дії. Характеризуються головні принципи й функції інноваційної культури з особливим акцентом на мотиваційну функцію, яка узгоджує інтереси всіх учасників інноваційного циклу. Описуються каскадна і спіральна моделі інноваційної культури, які характеризують її життєвий цикл і визначають перспективи розвитку. 
інноваційна культура, інноваційний розвиток, інноваційний потенціал, мотивація Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Петрина М. Ю. Стратегічне управління діяльністю технологічних парків України / М. Ю. Петрина, Б. Я. Палагіцький // Регіональна економіка. – 2009. – №4(54). – С. 87-94. 

З метою удосконалення стратегічного управління діяльністю технологічних парків України пропонується використання розробленої на базі матриці Бостонської консалтингової групи моделі стратегічного планування діяльності технопарків, яка ґрунтується на врахуванні специфіки їх діяльності, враховує дію спеціального режиму та конкурентоспроможність кожного інноваційного проекту. Здійснено розробку стратегічного розвитку найбільшого технопарку України – «Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона». 
стратегічне управління, технологічні парки, матриця Бостонської консалтингової групи 


Фінанси і банківська справаРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Кльоба В. Л. Ситуаційний центр врегулювання проблемної заборгованості / В. Л. Кльоба // Регіональна економіка. – 2009. – №4(54). – С. 95-100. 

Розглядаються питання використання комерційними банками новітніх технологій та інструментів, необхідних для управління реструктуризацією і стягненням проблемної заборгованості. Досліджено, що використання ситуаційного центру врегулювання проблемної заборгованості дає змогу створити, реалізувати і забезпечити системність прогнозування небажаних наслідків рішень, об’єктивну оцінку рівня та факторів ризику під час управління проблемною заборгованістю. Запропоновано практичні рекомендації щодо використання ситуаційних центрів для вдосконалення управління проблемною заборгованістю юридичних і фізичних осіб за кредитними операціями на основі використання сучасної аналітичної техніки, методик, методологій, інформаційних технологій. 
ситуаційний центр, проблемна заборгованість, кредитний портфель, банк Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Хома І. Б. Фінансово-кредитний механізм інноваційного розвитку економіки України / І. Б. Хома, А. І. Хоменко // Регіональна економіка. – 2009. – №4(54). – С. 101-108. 

Розглянуто особливості фінансово-кредитного механізму в Україні. Значну увагу зосереджено на ролі інноваційних фінансово-кредитних установ в інноваційному розвитку економіки. Аналізуються процеси функціонування державних інноваційних фінансово-кредитних установ та інститутів спільного інвестування. Обґрунтовується доцільність співпраці інноваційних фінансово-кредитних установ з промислово-фінансовими групами. Запропоновано конкретні заходи та інструменти для поліпшення функціонування інноваційних фінансово-кредитних установ в Україні. 
фінансово-кредитний механізм, інноваційна фінансово-кредитна установа, інститут спільного інвестування, венчурний інвестиційний фонд, промислово-фінансова група Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Шевчук Т. В. Особливості ризиків та методи їх мінімізації у житловому будівництві / Т. В. Шевчук // Регіональна економіка. – 2009. – №4(54). – С. 109-116. 

Проаналізовано ризики, пов’язані з будівництвом житла. Розглянуто ризики кожного з учасників Фонду фінансування будівництва: інвестора, забудовника і фінансового посередника. Особливу увагу приділено недосконалості чинної нормативно-правової бази, яка регулює діяльність усіх учасників будівництва житла. Досліджено різновиди страхування ризиків у будівельній галузі. Запропоновано можливі організаційні методи та заходи попередження і мінімізації ризиків у житловому будівництві. Рекомендовано здійснювати фінансування будівництва житла з допомогою Фондів фінансування будівництва з метою підвищення надійності інвестування грошових коштів та ефективного управління ризиками. 
ризик, житлове будівництво, інвестор, посередник, забудовник 


Регіональні проблеми природокористуванняРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Скрипчук П. М. Екологічна сертифікація територіально-господарських систем: концептуальні положення та економічний механізм запровадження / П. М. Скрипчук // Регіональна економіка. – 2009. – №4(54). – С. 117-124. 

Наведено концептуальні положення екологічної сертифікації об’єктів навколишнього природного середовища і територіально-господарських систем, суть якої полягає у системному їх досліджені з допомогою процедури екологічного аудиту існуючих і таких, що необхідно розробити, законодавчо-нормативних документів, міжнародних регламентів та угод (закони, стандарти, нормативи екологічної безпеки, показники якості життєзабезпечення тощо). Розроблено організаційно-економічні механізми і етапи для запровадження екологічної сертифікації у сфері природокористування і щодо територіально-господарських систем, аргументована її актуальність та практична значимість. 
екологічна сертифікація, еколого-економічні механізми, концептуальні положення, територіально-господарська система Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Синякевич І. М. Екологічна і лісова політика України у контексті Кіотського протоколу / І. М. Синякевич, Н. М. Синякевич // Регіональна економіка. – 2009. – №4(54). – С. 125-132. 

Здійснено аналіз міжнародної екологічної політики, що реалізується у рамках Кіотського протоколу. Зроблена оцінка вигод і ризиків, пов’язаних з участю України в проекті ООН, впровадження якого передбачається на основі «Керівних настанов з ефективної практики для землекористування, змін у землекористуванні і лісового господарства», що підготовлені Міжурядовою групою експертів ООН зі зміни клімату. Зроблені пропозиції щодо удосконалення міжнародної і національної екологічної політики. 
екологічна політика, Кіотський протокол, лісова політика, парникові гази 


Соціальна політикаРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Цапок С. О. Сучасні тенденції деморозвитку та їх врахування у регіональній соціальній політиці / С. О. Цапок, В. Я. Бідак // Регіональна економіка. – 2009. – №4(54). – С. 133-139. 

На тлі розвитку світового населення розглядаються сучасні тенденції соціально-демографічного розвитку України та її регіонів, аналізуються взаємозв’язок демографічних і соціально-економічних чинників суспільного поступу, специфіка формування якісної визначеності людського потенціалу. Обстоюється теза про необхідність акцентування уваги на поліпшенні саме якісних параметрів народонаселення за умов всезагальної глобалізації та зростання міграційних потоків. Позначено низку підходів та практичних заходів щодо удосконалення соціально-демографічної ситуації, зокрема на регіональному рівні. 
народонаселення, демографічний перехід, тип відтворення населення, міграційні процеси, якісні характеристики людського потенціалу Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Тараєвська Л. С. Сучасні напрями реалізації стратегії розвитку робочих місць / Л. С. Тараєвська // Регіональна економіка. – 2009. – №4(54). – С. 140-144. 

Реалізація Україною стратегічного курсу на формування соціально-орієнтованої держави через здійснення економічної політики, пріоритетом якої є людський розвиток та піднесення життєвого рівня населення, не може успішно здійснюватися без формування сучасних напрямів реалізації стратегії розвитку робочих місць в Україні. 
робоче місце, стратегія розвитку, стратегічні напрями, соціальні пріоритети Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Галушка З. І. Регіональна диференціація доходів населення як показник соціальної безпеки суспільства / З. І. Галушка // Регіональна економіка. – 2009. – №4(54). – С. 145-151. 

Розглянуто проблему нерівномірності у формуванні та розподілі доходів населення різних регіонів України як причину загрози соціальній безпеці суспільства. Наведено показники диференціації доходів за регіонами України та визначено низку причин, які не є формальними, але значно впливають на перерозподіл доходів та загострюють соціальні суперечності. 
регіональна диференціація заробітної плати, соціальна небезпека, валовий регіональний продукт, соціальні пріоритети розвитку регіону Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Балук Н. Р. Моделювання показників страхової культури споживачів / Н. Р. Балук // Регіональна економіка. – 2009. – №4(54). – С. 152-158. 

Визначено сучасні підходи до тлумачення поняття «страхова культура», доведено необхідність моделювання показників страхової культури споживачів. Охарактеризовано можливості якісного, опосередкованого і кількісного вимірювання показників страхової культури споживачів. Виокремлено складові елементи та показники страхової культури. Подано результати проведеного соціологічного дослідження у формі анкетного опитування дійсних і потенційних споживачів страхових послуг Західного регіону, на основі яких запропоновано розрахунок значення страхової культури та окремих її складових. Шляхом моделювання та кількісного оцінювання окремих показників страхової культури споживачів їх об’єднано в інтегральний коефіцієнт страхової культури. 
страхова культура, споживачі, моделювання, показники 


Зарубіжний досвідРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Алмаші Л. В. Інвестиційні процеси та їх вплив на формування зовнішнього боргу Угорщини / Л. В. Алмаші // Регіональна економіка. – 2009. – №4(54). – С. 165-171. 

Показано, що на початку третього етапу сучасної світової економічної та фінансової кризи економіка Угорщини вже перебувала в стані стагнації. Коаліційний уряд соціалістів та вільних демократів, що стоїть біля керма країни від 2002 р., не провів своєчасно реформи щодо обмеження обсягів споживання, нарощування обсягів доходів державного бюджету. Фінансування всезростаючих потреб як населення, так і витрат на розвиток інфраструктури та експорт капіталу відбувався за рахунок зовнішніх запозичень. У результаті на кінець 2008 р. за цілим рядом економічних показників (ріст ВВП, державний борг, дефіцит бюджету і т. п.) Угорщина опинилася на останньому місці серед колишніх постсоціалістичних країн Центральної Європи. Аналіз проблем зростання зовнішнього боргу та зовнішніх інвестицій охоплює період до початку світової фінансової кризи. 
інвестиційні процеси, зовнішній борг, іноземні інвестиції Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Крайнякова Е. Зайнятість та форми працевлаштування в умовах сучасної економічної кризи / Е. Крайнякова, С. Войтович // Регіональна економіка. – 2009. – №4(54). – С. 172-180. 

Аналізуються причини та умови формування так званих гнучких трудових відносин та відповідних форм працевлаштування на ринку праці західноєвропейських країн за умов певних економічних труднощів у 60-х роках ХХ ст. На підставі цього досвіду досліджується значення гнучких форм працевлаштування для збереження зайнятості в умовах масового звільнення робочої сили, обумовленого сучасною світовою економічною кризою. 
гнучкі форми зайнятості, ринок праці, безробіття, економічна криза 


Наукові повідомленняРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Крутова А. С. Місце та роль електронної торгівлі у системі економічних відносин / А. С. Крутова // Регіональна економіка. – 2009. – №4(54). – С. 181-187. 

Здійснено системний аналіз розвитку електронного сегмента світової та вітчизняної економіки від її первинних форм до сучасного стану. Визначено перспективи поширення інформаціоналізації суспільства у майбутньому. Доведено недосконалість теоретичної бази здійснення діяльності в різних секторах електронного бізнесу. Представлено авторське бачення структури інформаційного суспільства та дефініції понять «електронний бізнес», «електронна комерція» та «електронна торгівля». 
інформаційне суспільство, електронний бізнес, електронна комерція, електронна торгівля Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Максименко С. Ю. Географічна структура зовнішньої торгівлі підприємств регіонів Українських Карпат / С. Ю. Максименко // Регіональна економіка. – 2009. – №4(54). – С. 188-196. 

Досліджено актуальні питання міжнародної торгівлі регіону Українських Карпат, а також географічну структуру зовнішньої торгівлі підприємств Закарпатської області. Обґрунтовано особливості зовнішньої торгівлі в експортно-імпортній діяльності Закарпаття з країнами «Великої сімки» та суміжними державами. 
експорт та імпорт товарів, регіон Українських Карпат, зовнішня торгівля, географічна структура торгівлі, країни «Великої сімки», суміжні держави, підприємства регіону. Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Коваль Н. В. Проблеми функціонування житлово-комунального комплексу та його вплив на соціально-економічний розвиток України / Н. В. Коваль // Регіональна економіка. – 2009. – №4(54). – С. 197-203. 

Проведена оцінка сучасного стану житлово-комунального комплексу України. Розкрито необхідність розвитку та застосування сучасних організаційних та економічних механізмів впровадження перспективних розробок у житлово-комунальному комплексі. 
житлово-комунальний комплекс, державно-приватне партнерство Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Зинюк О. Д. Особливості галузевої структури наукових кадрів вищої кваліфікації Західного регіону України / О. Д. Зинюк, С. Я. Ригайло // Регіональна економіка. – 2009. – №4(54). – С. 204-214. 

Здійснено аналіз галузевої структури наукових кадрів зі ступенем доктора і кандидата наук у Західному регіоні України та показано різницю структури в порівнянні з Україною в цілому та ЄС. Виявлено кластери спеціальностей, найбільш представлених у регіоні фахівцями вищої кваліфікації. Дана оцінка рівня узгодженості між забезпеченістю галузей наук кадрами вищої кваліфікації на Львівщині і плануванням їх підготовки через аспірантуру. Проаналізовано відповідність структури фахівців з науковим ступенем пріоритетним напрямкам науково-технологічного розвитку. 
наукові кадри, галузева структура, кластери спеціальностей, індекси локалізації, аспірантура Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Шульський М. Г. Роль "Просвіти" в налагодженні ефективної господарської діяльності в Галичині / М. Г. Шульський // Регіональна економіка. – 2009. – №4(54). – С. 215-222. 

Досліджуються умови виникнення та формування діяльності товариства «Просвіти» в Галичині. При цьому основну увагу сконцентровано на важливій стороні її діяльності, а саме – на поліпшенні ведення селянської господарки, яка була відсталою в тодішній Австро-Угорській імперії. Цінні надбання просвітян як у відпрацюванні дійових механізмів ведення господарської діяльності, так і в інших сферах суспільних відносин можуть бути використані в сучасних важких умовах формування незалежної України. 
«Просвіта», Галичина, господарська і економічна діяльність, українська інтелігенція, кооперативи, праця 


ІнформаціяРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Садова У. Я. Міжнародна науково-практична конференція "Міграційні процеси в Україні: сучасні виклики та регіональна специфіка" / У. Я. Садова // Регіональна економіка. – 2009. – №4(54). – С. 223-229.


РецензіїРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Алєксєєв І. В. Розробка, актуальна в теоретичному і практичному плані / І. В. Алєксєєв // Регіональна економіка. – 2009. – №4(54). – С. 230-231.Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Мікула Н. А. Транскордонне підприємництво - досягнення і проблеми на шляху євроінтеграції / Н. А. Мікула // Регіональна економіка. – 2009. – №4(54). – С. 232-233.Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Купалова Г. І. Актуальні дослідження проблем державного регулювання цін / Г. І. Купалова // Регіональна економіка. – 2009. – №4(54). – С. 234-235.


ЮвілеїРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Ювілей професора Алли Федорівни Мельник // Регіональна економіка. – 2009. – №4(54). – С. 236-237.Файл Adobe ReaderАвтори номераФайл Adobe ReaderЗміст за рік


Веб-майстер П. Попадюк