Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   2010 рік №2 (56)

Файл Adobe ReaderТитулка

Файл Adobe ReaderЗмістРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Палига Є. М. Інституціональні проблеми корпоративного управління / Є. М. Палига // Регіональна економіка. – 2010. – №2(56). – С. 7-16. 

Через призму інструментарію нової інституціональної економіки розглядаються специфічні проблеми корпоративного управління у перехідній економіці з урахуванням особливостей режиму здійснення переходу в формі приватизації в Україні. Показано, що сформована в Україні модель корпоративного управління створює суттєві обмеження для інноваційного економічного розвитку. Сформульовано висновки щодо напрямів економічної політики, які покликані забезпечити більш вагомий внесок корпоративного управління у забезпечення стійкого розвитку економіки. 
корпорація, корпоративне управління, інститути, права, власність, контроль Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Мікула Н. А. Концептуальні підходи до дослідження кон'юнктури транскордонного ринку / Н. А. Мікула, О. І. Пастернак, І. Р. Тимечко, М. О. Гусєва // Регіональна економіка. – 2010. – №2(56). – С. 17-22. 

Визначено сутність транскордонного ринку та його місце в системі регіональних та міжнародних ринків. Розкрито особливості транскордонного регіону, які впливають на функціонування транскордонного ринку. Запропоновано концептуальні підходи до дослідження кон’юнктури транскордонного ринку, які охоплюють принципи, основні завдання дослідження, алгоритм здійснення аналізу, джерела інформації та методи з метою виявлення і аналізу тенденцій, чинників і умов, що впливають на розвиток конкурентного середовища в транскордонному регіоні. Відображені основні положення можуть бути використані для методичних рекомендацій аналізу кон’юнктури транскордонного ринку. 
транскордонний регіон, транскордонний ринок, прикордонний регіон, регіональний ринок, кон’юнктура транскордонного ринку, транскордонне співробітництво 


Проблеми територіального розвиткуРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Яскал І. В. Удосконалення методів визначення напрямків і форм виробничо-ресурсної інтеграції у регіоні / І. В. Яскал // Регіональна економіка. – 2010. – №2(56). – С. 23-32. 

Запропоновано методику виявлення передумов поглиблення внутрішньо- та міжрегіональної виробничо-ресурсної інтеграції Чернівецької області. За допомогою математичних методів (кластерний аналіз, гравітаційна модель, евклідова відстань) виявлені перспективні напрямки виробничо-ресурсної інтеграції як у межах досліджуваного регіону (між районами області), так і між областями. Економічну інтеграцію пропонується трактувати як виробничо-ресурсну, за якої відбувається обмін будь-якими компонентами матерії, енергії та інформації у вигляді безпосередньо споживаних речовин, умов, функцій тощо. 
виробничо-ресурсна інтеграція, кластерний аналіз, евклідова відстань, напрямки інтеграції Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Райчева О. К. Створення інноваційної інфраструктури регіону з використанням методичних інструментів теорії розпізнавання образів / О. К. Райчева // Регіональна економіка. – 2010. – №2(56). – С. 33-38. 

Визначено необхідність створення інноваційної інфраструктури регіону. Обґрунтовані рекомендації щодо її створення з використанням методичних інструментів теорії розпізнавання образів, що базуються на визначенні міри схожості шляхом розрахунків коефіцієнтів подібності, коефіцієнтів зв’язку, показників відстані у метричному просторі. 
інноваційна інфраструктура регіону, організаційно-господарська структура, вимоги, можливості, міра схожості 


Економіка підприємствРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Полянська А. С. Дослідження чинників зовнішнього середовища як необхідна умова розвитку підприємств в сучасних умовах / А. С. Полянська, Т. М. Орищин // Регіональна економіка. – 2010. – №2(56). – С. 39-47. 

Визначено теоретичні та практичні засади дослідження впливу чинників зовнішнього середовища на діяльність промислових підприємств. Узагальнено основні складові зовнішнього середовища, а саме: економічну, технічну, політичну, соціально-демографічну, культурно-етичну, міжнародну, а також чинники, що визначають вплив зазначених складових на результати роботи підприємств. Визначено основні загрози економічного середовища та їх вплив на фінансові результати діяльності суб’єктів господарювання на рівні регіону. Виділено основні напрямки подолання негативного впливу зовнішніх чинників на рівні зовнішнього і внутрішнього середовища функціонування підприємства. 
складові та чинники зовнішнього середовища, загрози, фінансові результати діяльності Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Іванова М. І. Використання стохастичних методів моделювання при формуванні стратегії управління витратами в умовах глобальної кризи / М. І. Іванова, Д. М. Потьомкін // Регіональна економіка. – 2010. – №2(56). – С. 48-54. 

Використання класичної концепції стратегічного управління витратами ускладнюється під час глобальної кризи, що супроводжується швидкою і непередбачуваною зміною зовнішнього середовища. Рекомендується промислове підприємство розглядати як динамічний об’єкт, на вхід якого подаються стратегічно прогнозовані обсяги готової продукції, а на виході одержується вартість ресурсів, необхідних для реалізації стратегії підприємства. Моделі змінних стану й нейромережі належать до стохастичних методів моделювання та можуть бути вдало використані при формуванні стратегії управління витратами, оскільки застосування цих методів дозволяє врахувати вплив факторів ймовірнісного характеру. 
стратегія управління витратами, ресурси підприємства, модель змінних стану, модель нейромережі Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Мазур О. Є. Класифікація факторів ціноутворення і методи їх аналізу / О. Є. Мазур // Регіональна економіка. – 2010. – №2(56). – С. 55-62. 

Наведено систематизацію факторів ціноутворення, які класифіковано на п’ять найважливіших груп. Запропоновано компромісний підхід до структуризації цінових факторів із застосуванням ситуаційного аналізу бізнес-середовища. Розглянуто три варіанти ситуаційного аналізу факторів ціноутворення, які можуть бути використані українськими підприємствами в рамках стратегії скорочення витрат під час економічної кризи. Наявність чітких науково-методичних орієнтирів при дослідженні й аналізі факторів встановлення ціни дасть змогу підвищити загальну ефективність процесу ціноутворення за рахунок пришвидшення етапу виокремлення та дослідження найважливіших чинників без застосування надскладних методик. 
ціна, процес ціноутворення, фактори ціноутворення, ситуаційний аналіз Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Мельник О. Г. Аналізування параметрів, проблем та результатів використання систем діагностики на машинобудівних підприємствах Львівщини / О. Г. Мельник // Регіональна економіка. – 2010. – №2(56). – С. 63-71. 

Висвітлено результати досліджень характеристик, параметрів, проблем та результатів використання систем діагностики на машинобудівних підприємствах Львівщини. При цьому виявлено рівень комплексності та фундаментальності систем діагностики, що застосовуються на підприємствах; визначено пріоритетність спрямування діагностики; охарактеризовано джерела інформаційного забезпечення діагностики діяльності машинобудівних підприємств; визначено пріоритетність діагностичних функцій на підприємстві; охарактеризовано інструментарій, що використовується в діагностичних цілях; виокремлено ключові проблеми та результати використання діагностики на машинобудівних підприємствах тощо. 
діагностика, система, параметр, машинобудівне підприємство Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Шуляр Н. В. Оптимізування витрат на якість продукції машинобудівних підприємств / Н. В. Шуляр // Регіональна економіка. – 2010. – №2(56). – С. 72-78. 

Розглядаються питання мінімізації витрат на якість без шкоди рівню якості продукції підприємства, рівню, який очікують споживачі. Пояснюється актуальність питань диференціювання витрат на якість залежно від сорту, ґатунку або класу продукції. Пропонуються методичні підходи до виділення в асортименті продукції підприємств певних класів продукції. Продемонстровано результати статистичного дослідження та результати експертних оцінок щодо витрат на якість на трьох підприємствах. Визначено причини динаміки витрат на якість залежно від класу продукції, а також перспективи подальших досліджень у напрямку вивчення еластичності попиту від якості продукції за певними видами продукції підприємств. 
якість продукції, витрати на якість, оптимізування витрат, класи продукції 


Фінанси і банківська справаРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Рудак С. М. Теоретичні підходи до оцінки ліквідності недержавного пенсійного фонду / С. М. Рудак // Регіональна економіка. – 2010. – №2(56). – С. 79-85. 

Досліджено проблеми оцінки ліквідності недержавних пенсійних фондів (НПФ), зокрема визначення поняття ліквідності та критеріїв її оцінки. Розглядається можливість застосування методики управління активами, що ґрунтується на оцінці структури пасиву компанії за ліквідністю. Результатом дослідженням є система оцінки ліквідності НПФ, яка рекомендована до застосування Держфінпослуг України, вкладникам та учасникам пенсійних фондів. 
ліквідність, недержавний пенсійний фонд, управління активами та зобов’язаннями Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Клювак О. В. Особливості технологій аутентифікації в Інтернет-платіжних системах на основі банківських карток / О. В. Клювак // Регіональна економіка. – 2010. – №2(56). – С. 86-92. 

Розглянуті основні типи та методи аутентифікації, які застосовуються під час здійснення Інтернет-транзакцій. Акцентовано увагу на недоліках у наявних технологіях аутентифікації та визначені основні критерії побудови удосконаленого протоколу аутентифікації як засобу подолання зазначених недоліків у Інтернет-платіжних системах на основі банківських карток. 
аутентифікація, електронно-цифровий підпис (ЕЦП), цифровий сертифікат, інфраструктура відкритих ключів (PKI), хеш-функція (алгоритм), смарт-карти Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Рисін В. В. Зміна пріоритетів депозитної політики банків відносно домогосподарств: тенденції 2008-2009 рр. / В. В. Рисін // Регіональна економіка. – 2010. – №2(56). – С. 93-99. 

Розглянуто особливості реалізації депозитної політики банками в умовах фінансової кризи в Україні у 2008-2009 рр. Проаналізовано обсяги та динаміку депозитів домогосподарств у банках, визначено проблеми процесу залучення депозитів та чинники, що негативно на нього впливають. Рекомендовано напрями удосконалення депозитної політики банків у посткризовий період. 
банки, депозити домогосподарств, фінансова криза, депозитна політика Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Ткаченко Н. В. До визначення поняття "платоспроможність страхової компанії" / Н. В. Ткаченко // Регіональна економіка. – 2010. – №2(56). – С. 100-105. 

Визначено, що специфічний характер виникнення страхових зобов’язань та особливості їх виконання зумовлюють особливий підхід до забезпечення належного рівня платоспроможності страхових компаній. Розглянуто основні теоретичні підходи до поняття «платоспроможність страхових компаній». На основі критичного аналізу та узагальнення існуючих вітчизняних і зарубіжних поглядів сформульовано власне авторське бачення платоспроможності страховика та його відмінність від поняття фінансової стійкості. Виділено складові аналізу платоспроможності страховика: аналіз зобов’язань страховика, аналіз ресурсів страховика, співвідношення зобов’язань і ресурсів. 
страхова компанія, платоспроможність, страхові зобов’язання, ресурси страховика, фінансова стійкість 


Економіка природокористуванняРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Шлапак М. Ю. Природний капітал як базовий понятійний елемент екологічного рахівництва / М. Ю. Шлапак // Регіональна економіка. – 2010. – №2(56). – С. 106-110. 

Досліджено основні підходи до визначення поняття природного капіталу й трактування його теоретичного змісту. Проаналізовано погляди дослідників щодо ролі та способів врахування природного капіталу в економічному розвитку держави. Розглянуто питання замінності природного капіталу іншими типами капіталу та концепцію критичного природного капіталу як демонстрацію незамінності окремих типів природних ресурсів. Обґрунтована необхідність детального й всебічного моніторингу стану та динаміки природних ресурсів, фіксації їх ролі в певній економічній системі з метою побудови і реалізації ефективної довгострокової екологічної та економічної політики держави. Визначено пріоритети початкових етапів розробки системи національних екологічних рахунків України. 
природний капітал, природні ресурси, система національних рахунків, екологічні рахунки Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Паляничко Н. І. Еколого-економічна оцінка використання земель сільськогосподарського призначення / Н. І. Паляничко // Регіональна економіка. – 2010. – №2(56). – С. 111-117. 

Розроблено елементи теорії еколого-економічного оцінювання використання земель сільськогосподарського призначення – встановлено вид закону розподілу показника виробництва валової продукції сільського господарства як одного з основних економічних критеріїв оцінювання використання землі, що дає можливість з’ясування характеру механізму формування статистичної сукупності цього показника і прогнозу щодо напрямів його зміни за умови зміни екологічного чи економічного чинника; оцінено ступінь зв’язку між статистичними характеристиками екологічних і економічних критеріїв використання земель сільськогосподарського призначення. 
оцінювання, критерій, закон розподілу, земля Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Гуль І. Г. Принципи мисливської політики України / І. Г. Гуль // Регіональна економіка. – 2010. – №2(56). – С. 118-122. 

Визначено сутність поняття «мисливська політика». На основі аналізу наукових праць запропоновано і теоретично обґрунтовано принципи мисливської політики, які спрямовані на раціональне відтворення, охорону та використання ресурсів мисливського господарства на засадах сталого екологічно збалансованого розвитку. 
мисливська політика, принципи мисливської політики, мисливське господарство, мисливські тварини та угіддя 


Соціальна політикаРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Малиновська О. А. Міграції в умовах глобальної фінансово-економічної кризи / О. А. Малиновська // Регіональна економіка. – 2010. – №2(56). – С. 123-133. 

Досліджено перспективи розвитку міграційних процесів в умовах глобальної фінансово-економічної кризи. Простежено вплив кризи на міграційні процеси у країнах світу за чотирма основними взаємопов’язаними напрямами: зростання безробіття; зменшення обсягів переказів; погіршення умов праці, посилення дискримінації та стигматизації мігрантів; зміни у політиці країн призначення та походження. Встановлено незначний вплив «великої рецесії» на кардинальне зменшення чисельності мігрантів. Викладено можливі наслідки змін світової міграційної ситуації для України. 
глобальна фінансово-економічна криза, міграції, мігранти, рівень безробіття Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Юськів Б. М. Міжнародна трудова міграція і державна міграційна політика / Б. М. Юськів // Регіональна економіка. – 2010. – №2(56). – С. 134-140. 

Проведене експертне дослідження свідчить, що такі загальні тенденції розвитку сучасних процесів міграції, як глобалізація, акселерація і диференціація і далі визначатимуть міграційну політику європейських країн. Європейські країни, і Україна зокрема, приймаючи мігрантів з усього світу, змушені розробляти стратегії, переймаючись не лише наслідками, а й причинами міграції, стаючи на шлях узгодження власних економічних і демографічних інтересів з економічними і соціокультурними традиціями країн походження мігрантів. З погляду сьогоднішнього дня і далекої перспективи обмежувальні заходи, пов’язані з запровадженням санкцій і адміністративних заходів, отримали в експертів найнижче схвалення, тоді як в основу ефективної стратегії українські і польські експерти кладуть розвиток міграційного законодавства, наднаціональне регулювання, підписання міжнародних угод, вироблення професійно-галузевих пріоритетів працевлаштування іноземців. 
міжнародна трудова міграція, державна міграційна політика, експертне оцінювання Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Шірінян Л. В. Мікрострахування - новий напрям розвитку страхової діяльності в Україні / Л. В. Шірінян // Регіональна економіка. – 2010. – №2(56). – С. 141-150. 

Виконано класифікацію рівнів страхування за розміром страхового відшкодування, дано означення мікрострахування. Запропоновано механізми надання послуг мікрострахування. Перелічено потенційні постачальники послуг мікрострахування. Показано, що мікрострахування потребує донорів, державної підтримки, участі об’єднань страхових організацій України, підготовки стратегії розвитку мікрострахування. Проаналізовано основні ризики і чинники, що впливають на прийняття рішень страхувальниками щодо придбання полісів мікрострахування. Висвітлено ризики, які може привнести мікрострахування для постачальників таких послуг. 
мікрострахування, ризики, донори, постачальники послуг Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Антохов А. А. Якість вищої освіти в системі забезпечення відповідності регіонального ринку освітніх послуг та ринку праці / А. А. Антохов // Регіональна економіка. – 2010. – №2(56). – С. 151-157. 

Окреслено підходи до тлумачення поняття якості освіти на національному та світовому рівнях; доводиться, що якість освіти є невіддільною від вирішення питань якості персоналу і програм навчання, якості підготовки студентів, якості інфраструктури і навчального середовища; за результатами експертного опитування визначено вимоги роботодавців м. Чернівці до випускників ВНЗ; сформульовано визначальні при прийомі на роботу випускників ВНЗ критерії (придатність претендента до зайняття посади, імідж ВНЗ, рівень успішності та особистість претендента на посаду); сформовано рекомендації щодо забезпечення відповідності ринку освітніх послуг та ринку праці в регіоні. 
якість освіти, ринок освітніх послуг, ринок праці, регіон 


Зарубіжний досвідРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ 

Запропоновано науковий аналіз економічної позиції суб’єкта «технічний замовник» у рамках інвестиційно-будівельної діяльності, організованої за кластерним принципом. Досліджуються роль і вплив суб’єкта на економічну ефективність інвестиційної і будівельної складових проекта. 
економічна позиція, інвестиційно-будівельна діяльність, кластерный принцип Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Kowerski M. Assessment of the economic condition of small enterprises in the Lubelskie voivodship of Poland [Оцінка економічного стану малих підприємств Люблінського воєводства Польщі] / M. Kowerski // Rehional'na ekonomika - Regional Economy. – 2010. – №2(56). – P. 169-178. 

В сучасній економіці велику роль відіграють малі підприємства, а їх фінансово-економічний стан є вирішальним для рівня розвитку окремих регіонів. Висвітлено результати моделювання оцінки економічного стану малих підприємств чисельністю від 10 до 49 працівників у Люблінському воєводстві, розташованому в східній Польщі на кордоні з Білоруссю та Україною. Дослідження охоплюють 5714 малих підприємств, що належать до п’яти сфер (промисловість, будівництво, торгівля, транспорт, обслуговування нерухомості) в 1999–2006 рр. Підприємствами, які перебувають у поганому економічно-фінансовому стані (або потрапили в смугу невдач), визнано структури, що одночасно характеризуються негативним фінансовим результатом брутто та мінусовими показниками змін зайнятості та продажів. Якщо підприємство забезпечувало виконання цих трьох критеріїв, то змінна, що описувала його стан, набирала значення 0, в протилежній ситуації – значення 1. Одночасно у відповідності з фінансовими звітами для кожного підприємства обраховано з річним запізненням групу економічно-фінансових показників, що описували його стан. До групи змінних, що описують індивідуальний стан підприємства, включено групу макроекономічних змінних – щороку однакових для всіх підприємств у регіоні. Це дозволило вибудувати логіт-моделі мікро-, макро. Розрахунки, здійснені на основі оціночних моделей стимуляції, показали, що на стан малих фірм значно більший вплив мали макроекономічні чинники. До змін економічної ситуації держави і регіону були більш пристосовані фірми у середньому стані. Підприємства у поганому стані не змогли скористатися з періоду процвітання, з іншого боку – криза не мала значного впливу на ситуацію у фірмах у дуже доброму стані. 
малі підприємства, економічний стан, вірогідність доброго стану, логіт-моделі мікро-, макровизначення 


Наукові повідомленняРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Назаркевич І. Б. Інноваційна складова в антикризових заходах України / І. Б. Назаркевич // Регіональна економіка. – 2010. – №2(56). – С. 179-185. 

Розглянуто питання проведення інноваційної політики в системі антикризових заходів держави. Проаналізовані внески українських вчених щодо подолання кризових явищ у національній економіці та ролі інноваційних процесів у її розвитку. Визначені основні чинники економічної нестабільності у національній інноваційній системі. Виокремлено заходи, спрямовані на підвищення конкурентоспроможності вітчизняної економіки. Запропоновані напрямки стимулювання інноваційної діяльності в Україні на основі фінансової та промислової політики. Визначені умови формування ефективної інноваційної політики. Запропоновані заходи щодо розбудови внутрішнього ринку інноваційної продукції. 
економічна криза, інноваційна політика, конкурентоспроможність, антикризові заходи, інноваційна діяльність, ринок інноваційної продукції, державні цільові програми Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Шмігельська З. К. Інноваційні ресурси економічного зростання / З. К. Шмігельська // Регіональна економіка. – 2010. – №2(56). – С. 186-190. 

Україна опинилася серед економічно відсталих держав світу. Проте, використовуючи наявний технологічний потенціал, можливо здійснити інноваційний «прорив» у багатьох напрямах. Хоча за умов відсутності обґрунтованої державної політики щодо розподілу інноваційних ресурсів, регулювання інноваційного розвитку, визначення стратегії розвитку необхідного ефекту важко досягнути. Вивчені креативні можливості України в сучасних умовах. 
інноваційна діяльність, інноваційний розвиток, економіка Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Апопій В. В. Інфраструктура оптового ринку агропродовольчих ресурсів України: проблеми розвитку / В. В. Апопій, О. І. Шалева, І. А. Лопащук // Регіональна економіка. – 2010. – №2(56). – С. 191-198. 

Розглянуто проблематику формування сучасної інфраструктури оптового ринку агропродовольчих ресурсів, проаналізовано процеси її становлення в окремих сегментах ринку, виявлено суттєві структурні деформації. Запропоновано шляхи покращення інфраструктурного забезпечення оптового ринку в умовах наростаючої конкуренції. 
інфраструктура, оптовий ринок, агропродовольчі ресурси, продовольство, оптові підприємства, посередницькі структури Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Демків Я. В. Оптимізація процесу вибору цільового ринку / Я. В. Демків, І. І. Новаківський // Регіональна економіка. – 2010. – №2(56). – С. 199-207. 

Розроблено підхід до виявлення цільових сегментів для підприємства та оптимізації розподілу його зусиль та ресурсів у процесі виходу на цільові ринки чи активізації діяльності на них, 
цільовий ринок, кластерний аналіз, дендрограма, оптимізація, ефективність Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Вербова О. С. Український кооператизм як ідейна підвалина західноукраїнської кооперації у міжвоєнний період / О. С. Вербова // Регіональна економіка. – 2010. – №2(56). – С. 208-215. 

На основі публікацій теоретиків та провідників національної кооперації у Західній Україні у міжвоєнний період концентровано представлено основні ідейні засади українського кооператизму. Інституціональною домінантою цієї доктрини став синтез цінностей громадянського суспільства та національно-визвольного руху на основі традиції українського солідаризму. Автор акцентує увагу на тому, що ґрунтуючись на ідеях чільних теоретиків світового кооперативного руху, К. Паньківський, С. Кузик, А. Жук (Ільченко), К. Коберський, Ю. Павликовський, О. Луцький, І. Петрушевич творили питомо українські теоретичні та організаційні засади кооператизму, утверджували національну кооперацію як громадський та господарський феномен. Стверджується, що світоглядні засади українського кооператизму міжвоєнного часу містили в своїй основі постулати християнського персоналізму. 
український кооператизм, громадянське суспільство, національний господарський рух, український солідаризм, інституціоналізм, персоналістські цінності 


ІнформаціяРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Бакушевич І. В. Регіони знань для оздоровлення та інноваційного розвитку територій / І. В. Бакушевич // Регіональна економіка. – 2010. – №2(56). – С. 216-219.


РецензіїРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Єлейко В. І. Актуальне дослідження кооперативних систем / В. І. Єлейко // Регіональна економіка. – 2010. – №2(56). – С. 220-222.Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Туниця Ю. Ю. Просторові системи послуг / Ю. Ю. Туниця // Регіональна економіка. – 2010. – №2(56). – С. 223-225.


ЮвілеїРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Другов О. О. Наукові здобутки Львівського інституту банківської справи УБС НБУ (до 70-річчя з дня заснування) / О. О. Другов, М. М. Квасній // Регіональна економіка. – 2010. – №2(56). – С. 226-227.Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Академіку НАН України М.Г. Чумаченку - 85 // Регіональна економіка. – 2010. – №2(56). – С. 228-228.Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Ювілей професора І.Р. Михасюка // Регіональна економіка. – 2010. – №2(56). – С. 229-229.Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Ювілей професора І.М. Синякевича // Регіональна економіка. – 2010. – №2(56). – С. 230-230.Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Професору П.Ю. Буряку - 60 // Регіональна економіка. – 2010. – №2(56). – С. 231-231.Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Ювілей професора Л.К. Семів // Регіональна економіка. – 2010. – №2(56). – С. 232-232.Файл Adobe ReaderАвтори номера


Веб-майстер П. Попадюк