Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   2010 рік №4 (58)

Файл Adobe ReaderТитулка

Файл Adobe ReaderЗмістРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Кравців В. С. Концептуальні засади реформування адміністративно-територіального устрою та місцевого самоврядування в Україні / В. С. Кравців, П. В. Жук // Регіональна економіка. – 2010. – №4(58). – С. 7-16. 

На основі аналізу чинної системи адміністративно-територіального устрою та організації місцевого самоврядування в Україні обґрунтовується необхідність її реформування. Пропонується авторське бачення перспективної моделі адміністративно-територіального устрою, наведено орієнтовну схему розподілу функцій і повноважень між органами місцевого самоврядування різних рівнів, показано алгоритм здійснення адміністративно-територіальної реформи. 
адміністративно-територіальний устрій, адміністративно-територіальна одиниця, місцеве самоврядування, територіальна громада, адміністративно-територіальна реформа 


Проблеми територіального розвиткуРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Реутов В. Є. Концепція трансформації регіональної конкурентоспроможності / В. Є. Реутов // Регіональна економіка. – 2010. – №4(58). – С. 17-24. 

Дано визначення «регіональної конкурентоспроможності», проаналізовано основні концепції регіональної конкурентоспроможності. Сформовано концепцію трансформації конкурентоспроможності регіональної економіки та виявлено нову парадигму регіону – регіон як І-центр (інвестиції, інновації, інтелект, інформація). Встановлено, що І-центри є генераторами нових конкурентних переваг в умовах розвитку інформаційного суспільства та економіки знань. Проаналізовано основні методичні підходи щодо оцінки конкурентоспроможності регіону. 
регіональна конкурентоспроможність, конкурентоспроможність національної економіки, регіональні трансформації, економіка знань Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Моліна О. В. Сталий соціально-економічний розвиток регіону: аналіз підходів та інструментів оцінки / О. В. Моліна, В. М. Осипов // Регіональна економіка. – 2010. – №4(58). – С. 25-32. 

Проаналізовано принципи та підходи до визначення поняття «сталий розвиток». Обґрунтовано роль регіонів як спеціалізованих відтворювальних систем у реалізації концепції сталого розвитку країни і фактори, які зумовлюють необхідність переходу регіонів України до сталого розвитку. Виявлено найвагоміші зовнішні фактори, що ускладнюють перехід регіонів до сталого розвитку. Обґрунтовано передумови (пріоритетні механізми) підвищення стійкого розвитку регіону. Надано аналіз найвідоміших методик і систем індикаторів оцінки сталого розвитку соціально-економічних систем та їх окремих складових. Обґрунтовано підходи до формування типової методики оцінки регіону. 
сталий розвиток, регіон, відтворювальний процес, модель, оцінка, індикатори Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Залуцький І. Р. Сільські території як об'єкт розвитку: питання унормування сутності поняття / І. Р. Залуцький // Регіональна економіка. – 2010. – №4(58). – С. 33-40. 

Досліджено теоретичні підходи до визначення сутності поняття «сільська територія». Проаналізовано особливості та чинники правового врегулювання змісту цієї категорії. На засадах виділення та ідентифікації сільської території як реального об’єкта державного регулювання та моніторингу обґрунтовано та запропоновано авторський варіант унормування терміна «сільська територія», згідно з яким це відокремлена, включно з затвердженими межами міста або селища міського типу, ідентифікована за геопросторовою ознакою та адміністративною підпорядкованістю територія адміністративно-територіального утворення з відповідними структурою, умовами, ресурсами, властивостями та характеристиками. 
сільська територія, розвиток сільської території, адміністративно-територіальне утворення, об’єкт державного регулювання Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Козик В. В. Оцінювання розвитку регіону як відкритої термодинамічної системи / В. В. Козик, Ю. І. Сидоров // Регіональна економіка. – 2010. – №4(58). – С. 41-45. 

Показана можливість оцінювання економічного розвитку регіону як самостійної динамічної дисипативної структури, що самоорганізовується і описується основним рівнянням термодинаміки відкритих систем. Оцінковими показниками можуть бути коефіцієнт використання ресурсів та коефіцієнт нерівноважності. Останній визначається відношенням зовнішніх грошових потоків (інвестиції в основний капітал) до потоків усередині системи (валового регіонального продукту). Методика опробувана розрахунками зазначених коефіцієнтів для оцінювання динаміки економічного розвитку Львівської області. Показано, що у порівнянні з іншими регіонами, крім Київської області, Львівський регіон відрізняється підвищеною активністю розвитку. 
регіон, відкрита термодинамічна система 


Інвестиційна та інноваційна діяльністьРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Марцин В. С. Заходи щодо покращення інвестиційної привабливості регіону в умовах виходу з кризи / В. С. Марцин // Регіональна економіка. – 2010. – №4(58). – С. 46-55. 

Розглянуто інвестиційну діяльність як вагому частину загального процесу управління ефективністю виробничої діяльності. Досліджено заходи з формування і реалізації регіональної промислово-інвестиційної політики, де звернено увагу на підвищення конкурентоспроможності регіону, максимізацію ефекту від залучення додаткових інвестиційних ресурсів на територію регіону, що вимагає детального опрацювання інвестиційних проектів і програм. Акцентовано увагу на визначенні та економічному обґрунтуванні стратегії управління розвитком окремих територіальних утворень, усуненні перешкод інституційного та регуляторного характеру. 
інвестиційна діяльність, інвестиційна привабливість, інфраструктура регіону, стратегія розвитку, інвестиційна політика Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Пшик Б. І. Вдосконалення механізму податкового інвестиційного кредитування в контексті стимулювання розвитку інноваційної діяльності в Україні / Б. І. Пшик // Регіональна економіка. – 2010. – №4(58). – С. 56-62. 

Розглянуто необхідність, суть та значення податкового інвестиційного кредиту для розвитку інноваційної діяльності в Україні. Виділено особливості податкового інвестиційного кредиту та показано його відмінність від податкових пільг, окреслено переваги та недоліки його застосування на основі аналізу літературних джерел. Подано авторські рекомендації стосовно критеріїв позичальників для надання податкового інвестиційного кредиту, розрахунку його величини, визначення термінів та порядку оформлення та посилення ролі даного інструмента в активізації інноваційних процесів. 
інновація, інноваційна діяльність, податковий інвестиційний кредит 


Економіка підприємствРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Маслак О. О. Оцінювання ефективності використання стратегічних карт машинобудівних підприємств / О. О. Маслак, К. О. Дорошкевич // Регіональна економіка. – 2010. – №4(58). – С. 63-69. 

Розглянуто роль стратегічних карт у реалізації стратегії машинобудівного підприємства. Досліджено основні методи визначення ефективності використання стратегічних карт, визначено їх переваги і недоліки. З метою удосконалення методів оцінювання ефективності використання стратегічних карт рекомендовано формувати профіль стратегічної карти. 
стратегічні карти, реалізація стратегії, ефективність використання, профіль стратегічної карти 


Фінанси і банківська справаРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Гужва В. М. Імітаційне моделювання банківської діяльності: агентно-орієнтований підхід / В. М. Гужва // Регіональна економіка. – 2010. – №4(58). – С. 70-75. 

Розглядаються приклади задач із банківської сфери, що можуть бути вирішені шляхом імітаційного моделювання, проводиться стислий порівняльний аналіз сучасних парадигм імітаційного моделювання (системна динаміка, динамічні системи, дискретно-подійне та агентне моделювання). Основна увага в роботі приділена агентно-орієнтованому підходу – описується суть такого підходу, обґрунтовується доцільність його використання при дослідженні і вивченні процесів в бізнес-сфері, наводяться приклади інструментальних засобів реалізації та окреслюються класи задач в сфері банківської діяльності, які можуть вирішуватися за допомогою агентно-орієнтованого моделювання. 
імітаційне моделювання, системна динаміка, динамічні системи, дискретно-подійне моделювання, агент, банк, агентно-орієнтоване моделювання банківської діяльності Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Козоріз Г. Г. Методичні підходи до аналізу фінансової надійності і платоспроможності страхових компаній / Г. Г. Козоріз // Регіональна економіка. – 2010. – №4(58). – С. 76-82. 

Доведено, що слабкими місцями в розвитку вітчизняного страхового ринку є надмірна закритість результатів його фінансової діяльності, обмеженість доступу страхувальників до інформації, що характеризує рівень фінансової надійності і платоспроможності конкретних страхових компаній. З позицій системного підходу і врахування інтересів страхувальників обґрунтовано вимоги до аналізу і оцінки результатів фінансової діяльності страхових компаній. 
фінансова надійність і платоспроможність, страхові компанії, страхувальники, аналіз, оцінка, системний підхід Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Місяць Н. О. Особливості використання векселів у зовнішньоекономічній діяльності / Н. О. Місяць // Регіональна економіка. – 2010. – №4(58). – С. 83-90. 

Порушуються питання, пов’язані із застосуванням векселів при проведенні розрахунків у іноземній валюті українськими суб’єктами господарювання з нерезидентами за експорт та імпорт товарів, а також аналізуються фактори, дія яких перешкоджає поширенню використання вексельної форми розрахунків. 
вексель, вексельній обіг, іноземна валюта, розрахунки, зовнішньоекономічна діяльність Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Федик М. В. Сутність державного регулювання банківської інфраструктури в Україні / М. В. Федик // Регіональна економіка. – 2010. – №4(58). – С. 91-97. 

Розглянуто сутність державного регулювання банківської інфраструктури на основі аналізу економічної сутності таких базових понять, як: «регулювання», «державне регулювання», «державне регулювання банківської діяльності» та «державне регулювання банківської системи». Наголошено на необхідності державного контролю в даному питанні. Досліджено основні аспекти впливу держави на розвиток вітчизняної банківської інфраструктури. Проведено аналіз діючого банківського законодавства. Наведено авторські пропозиції щодо вдосконалення державного регулювання розвитку банківської інфраструктури в Україні на основі вдосконалення діючих та прийняття нових законодавчих документів. 
банківська інфраструктура, регулювання, державне регулювання, державне регулювання банківської діяльності, державне регулювання банківської системи, банківське законодавство 


Соціальна політикаРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Бойченко Е. Б. Визначення впливу зовнішніх чинників на тривалість життя населення Донецького регіону / Е. Б. Бойченко // Регіональна економіка. – 2010. – №4(58). – С. 98-106. 

Проаналізовані зовнішні чинники, які впливають на очікувану тривалість життя при народженні: техногенні чинники, дія яких полягає у техногенному навантаженні на природне середовище у разі функціонування техногенної системи; соціально-економічні чинники, зміст яких полягає у розвитку соціальної сфери суспільства, умов і способу життя індивіда; фізіологічні чинники, які відображають особливості організму людини: вік, стать, наявність окремих видів хвороб, спадкова схильність до захворювань тощо. Розрахована величина середньої очікуваної тривалості майбутнього життя за віковими групами на прикладі Донецького регіону. Надана оцінка дефіциту середньої очікуваної тривалості життя при народженні від основних та зовнішніх причин смерті. 
очікувана тривалість життя населення, смертність, техногенна система, дефіцит середньої очікуваної тривалості життя при народженні Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Кесарчук Г. С. Активізація соціально-трудового потенціалу в післякризовий період / Г. С. Кесарчук // Регіональна економіка. – 2010. – №4(58). – С. 107-112. 

Досліджені проблеми активізації соціального потенціалу в умовах виходу з економічної кризи. Обґрунтовується ідея, що плюралізм форм власності відкриває простір для розвитку множинності організаційно-правових форм господарювання, що створює об’єктивне підґрунтя для прояву різноманітних форм економічної активності населення. У зв’язку з цим поглиблено теоретичний аналіз сутності процесу активізації соціального потенціалу та здійснено його сегментацію на трудову, соціальну, інноваційну та підприємницьку активність. Запропоновано підходи щодо їх розвитку та регулювання економічної активності населення. 
соціально-трудовий потенціал, активізація, розвиток, регулювання Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Лазоренко К. С. Структурні зрушення економіки Сумщини та їх вплив на розвиток регіонального ринку праці / К. С. Лазоренко // Регіональна економіка. – 2010. – №4(58). – С. 113-119. 

Досліджуються взаємозв’язки розвитку економіки та ринку праці Сумської області. Досліджено, що розвиток економіки регіону є важливим чинником, що визначає стан функціонування регіонального ринку праці, і, навпаки, якісні характеристики ринку праці обумовлюють стабільність економічного зростання регіону. Зроблено аналіз основних економічних показників та ринку праці за 2004–2008 рр. Використано кореляційний аналіз для підтвердження впливу економічного розвитку на функціонування регіонального ринку праці. За результатами дослідження зроблено відповідні висновки. 
регіональна економіка, ринок праці, кореляційний аналіз, взаємозв’язок Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Гулевич О. Ю. Сфера послуг в сучасній економіці: фактори розвитку та регіональні особливості / О. Ю. Гулевич // Регіональна економіка. – 2010. – №4(58). – С. 120-125. 

Визначені закономірності становлення сфери послуг; розкрито взаємозв’язок між розвиненістю сфери послуг і рівнем розвитку всієї національної економіки; розглянуто фактори розвитку сфери послуг з точки зору матеріального виробництва та з точки зору змін в економічній поведінці домогосподарств; обґрунтована роль сфери послуг в сучасній економіці, зокрема, як важливого сектора національного і світового господарства, фактора формування людського капіталу і якісних стандартів життя, забезпечення якості економічного зростання і конкурентоспроможності країни; з’ясовано вплив глобалізації на інтеграцію послуг у світовий простір; визначено особливості розвитку сфери послуг в Україні, зокрема в її регіонах. 
послуги; сфера послуг; фактори розвитку сфери послуг; матеріальне виробництво; обсяг реалізованих послуг на душу населення Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Якубів В. М. Розробка методики оцінювання рівня життя і праці господарств населення / В. М. Якубів // Регіональна економіка. – 2010. – №4(58). – С. 126-132. 

Розглянуто проблему оцінки ролі господарств населення у забезпеченні стратегічного розвитку аграрного сектора. Запропоновано методику оцінювання якісного рівня життя і праці домогосподарств, яка комплексно враховує найважливіші аспекти їх функціонування, а саме: зайнятість і дохідність населення, ресурсозабезпеченість і ресурсовикористання, соціальну забезпеченість сільської території. На основі експертного методу обґрунтовано вагові коефіцієнти розробленої методики, які визначають важливість кожного часткового фактора в загальній оцінці рівня функціонування господарств населення. Проведено перевірку достовірності та об’єктивності здійсненого експертного оцінювання. 
господарства населення, рівень життя і праці, методика, оцінювання, сільське господарство Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Півоварчук І. Д. Сучасні тенденції та напрями поліпшення ситуації у сфері зайнятості населення Одеського регіону / І. Д. Півоварчук // Регіональна економіка. – 2010. – №4(58). – С. 133-140. 

Проаналізовано ситуацію у сфері зайнятості населення Одеського регіону, в тому числі за спроможністю участі населення в процесі праці, за режимом використання робочої години. Розглянуто ситуацію зі створенням та ліквідацією робочих місць в Одеському регіоні, що є базою для забезпечення працевлаштування населення. Виявлено основні тенденції, які склалися в зайнятості населення Одеського регіону. Сформульовано перспективні напрями поліпшення ситуації в зайнятості населення регіону з урахуванням заходів, що вживаються на рівні регіону та держави. 
регіон, зайнятість населення, тенденції зайнятості, регулювання зайнятості, напрями підвищення зайнятості 


Зарубіжний досвідРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Величко В. В. Розвиток економіки Китаю у період політики реформ та відкритості (1978-2009 рр.) та його регіональні аспекти / В. В. Величко // Регіональна економіка. – 2010. – №4(58). – С. 141-149. 

Оцінено результати економічної реформи в Китаї впродовж останніх трьох десятиліть. Висвітлено розробку теоретичних основ реформи, в тому числі їх регіонального виміру, структуру, перебіг, основні напрямки та результати реформування економіки, а також найважливіші зрушення в регіональній політиці та регіональному розвиткові. 
політика «реформ та відкритості», ринкові засади, економічне зростання, регіональна політика, регіональний розвиток Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Дудинець Л. А. Управління банківськими проблемними активами в міжнародній практиці / Л. А. Дудинець // Регіональна економіка. – 2010. – №4(58). – С. 150-156. 

Обґрунтовано основні принципи і практичні підходи до управління проблемними активами зарубіжних банків на основі створення й організації діяльності «проблемних» банків – компаній з управління активами. 
проблемні активи, «госпітальний» банк, компанія з управління активами 


Наукові повідомленняРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Захарчин Г. М. Формування інституту організаційної культури в контексті інституціоналізації економіки / Г. М. Захарчин // Регіональна економіка. – 2010. – №4(58). – С. 157-163. 

Підкреслено інституціональну природу організаційної культури та її інституціональне середовище. Показано взаємозв’язок між формальними і неформальними інститутами. Проаналізовано можливість і обґрунтовано необхідність формування інституту організаційної культури на рівні підприємства. Запропоновано структуру, змістове наповнення та напрями дії інституту організаційної культури (сфера маркетингу і логістики; виробництва і ресурсозабезпечення; управління персоналом;фінанси; інновації; прийняття управлінських рішень). Охарактеризовано функції і принципи функціонування інституту організаційної культури на машинобудівному підприємстві. 
інституціоналізація, інститут, інституціональне середовище, організаційна культура, структура Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Блонська В. І. Податкове планування як елемент адміністрування майнових податків / В. І. Блонська // Регіональна економіка. – 2010. – №4(58). – С. 164-170. 

Окреслено загальні риси, основні етапи та напрями податкового планування. Здійснено порівняльний аналіз фактичних і прогнозних надходжень майнових податків, що дало змогу охарактеризувати роботу податкових інспекцій міста Львова. Побудовано моделі прогнозу надходжень з власників транспортних засобів і плати за землю до бюджету міста Львова. Обґрунтовано доцільність прогнозування обсягів податкових надходжень із застосуванням економетричних моделей. Розглянуто методику оцінки ефективності податкового планування. 
майнові податки, податкове планування, податкове прогнозування, корпоративне податкове планування Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Ригайло С. Я. Регіональні особливості науково-технічного потенціалу України в контексті сталого розвитку / С. Я. Ригайло, О. Д. Зинюк // Регіональна економіка. – 2010. – №4(58). – С. 171-177. 

Запропоновано показники науково-технічного потенціалу регіону на основі індикаторів, що враховують чисельність дослідників, структуру фінансування наукових досліджень та їх результативність. Досліджено регіональні особливості складових науково-технічного потенціалу України. Оцінено ступінь відповідності науково-технічного потенціалу регіонів України ознакам сталості системи. 
науково-технічний потенціал, сталий розвиток, ознаки сталості системи, індикатори, інтегрований показник Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Дьоміна В. М. Сучасні тенденції зовнішньої торгівлі підприємств Миколаївської області / В. М. Дьоміна, І. Т. Кіщак // Регіональна економіка. – 2010. – №4(58). – С. 178-183. 

Досліджено динаміку зовнішньої торгівлі Миколаївської області в розрізі товарної й географічної структури. Виявлено закономірності галузевих структурних зрушень експортної й імпортної складових економіки області. Проаналізовано тенденції географічної диверсифікації експорту й імпорту товарів і послуг. Показано, що найближчі перспективи зростання зовнішньоекономічного співробітництва підприємств області полягають в розвитку транспортної інфраструктури й сфери рекреаційних послуг. 
економіка, зовнішньоекономічна діяльність, експорт, імпорт, динаміка, структура Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Пастернак О. І. Оцінка готовності Львівської області до формування кластерів у системі охорони здоров'я / О. І. Пастернак, Р. В. Горблюк // Регіональна економіка. – 2010. – №4(58). – С. 184-190. 

Досліджується готовність Львівської області до формування кластерів у системі охорони здоров’я шляхом опитування потенційних цільових груп кластера. Аналізуються результати анкетування мешканців, зокрема бачення ними проблем функціонування та конкурентних переваг сфери охорони здоров’я, а також її перспектив розвитку, позитивних наслідків співпраці медичних установ, навчальних закладів, науково-дослідних установ, підприємств. Наводяться результати анкетування потенційних організацій, зацікавлених у створенні кластера, а саме представників лікарень, поліклінік, аптек, приватних медичних закладів, а також медичних навчальних закладів з метою виявлення їх готовності співпрацювати у сфері охорони здоров’я шляхом створення кластера або мережевої структури. Запропоновано комплекс заходів для покращання готовності середовища впроваджувати кластери у сфері охорони здоров’я. 
кластер, анкетування, охорона здоров’я, співпраця, інформування, готовність середовища, конкурентні переваги 


ІнформаціяРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Шульц С. Л. Економічний простір України: регіоналізація та інтеграція в умовах суспільних трансформацій / С. Л. Шульц, М. В. Максимчук // Регіональна економіка. – 2010. – №4(58). – С. 191-196.Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Петровський Б. Д. СЕЗ "Курортополіс Трускавець - реальна перспектива інноваційного розвитку міста / Б. Д. Петровський, О. Б. Петровський // Регіональна економіка. – 2010. – №4(58). – С. 197-200.


РецензіїРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Сторонянська І. З. Стратегічні пріоритети розвитку економіки регіонів України / І. З. Сторонянська // Регіональна економіка. – 2010. – №4(58). – С. 201-202.


ЮвілеїРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Професору Бєлєнькому Петру Юхимовичу - 75 // Регіональна економіка. – 2010. – №4(58). – С. 203-204.Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Ювілей професора О.І. Шаблія // Регіональна економіка. – 2010. – №4(58). – С. 205-206.Файл Adobe ReaderАвтори номераФайл Adobe ReaderЗміст за рік


Веб-майстер П. Попадюк