Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   2011 рік №1 (59)

Файл Adobe ReaderТитулка

Файл Adobe ReaderЗмістРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Коломієць І. Ф. Загрози та виклики економічній безпеці держави: синергетичний аспект / І. Ф. Коломієць, О. В. Пабат // Регіональна економіка. – 2011. – №1(59). – С. 7-13. 

Удосконалено теоретико-методологічні засади дослідження економічної безпеки держави із застосуванням синергетичного підходу. Обґрунтовано поняття загроз та викликів національній економічній безпеці, запропоновано їх авторські визначення. Здійснено класифікацію загроз та викликів економічній безпеці держави за низкою ознак. Розроблено схему функціонування системи економічної безпеки держави із використанням головних положень синергетичного підходу, описано механізм її дії. Обґрунтовано оптимальні сценарії розвитку системи національної економічної безпеки. Зроблено наголос на тому, що головним фактором розвитку економічної безпеки у сучасних умовах є інноваційний. Зосереджено увагу на важливості збалансованого розвитку усіх складових національної безпеки держави для її ефективного функціонування. 
економічна безпека держави, загрози і виклики економічній безпеці, синергетичний підхід, функціонування системи, сценарії розвитку 


Проблеми територіального розвиткуРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Кухарська Н. О. Перспективні напрямки формування кластерів у системі соціально-економічного розвитку регіону (на прикладі Одеського регіону) / Н. О. Кухарська // Регіональна економіка. – 2011. – №1(59). – С. 14-22. 

Досліджено соціально-економічний розвиток Одеського регіону за видами економічної діяльності за період 2002-2008 рр. на основі таких показників: обсяг випуску продукції; обсяг валової доданої вартості; введення в дію нових основних фондів; інвестиції в основний капітал; кількість суб’єктів Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України (ЄДРПОУ); попит на робочу силу; середньомісячна номінальна заробітна плата. Удосконалено методичний підхід до визначення найперспективніших видів економічної діяльності. Обґрунтовано доцільність створення в цих видах економічної діяльності кластерних структур з метою підвищення конкурентоспроможності та соціально-економічному розвитку регіону. 
види економічної діяльності, індикатори соціально-економічного розвитку, кластери Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Лазарєва Є. В. Методичний підхід до оцінки конкурентоспроможності регіону / Є. В. Лазарєва, Н. В. Яблонська // Регіональна економіка. – 2011. – №1(59). – С. 23-31. 

Проведено аналіз методичного забезпечення щодо оцінки конкурентоспроможності регіону, розробленого українськими фахівцями, в якому розглянуті окремі аспекти досліджуваної проблеми і запропоновано методичний підхід, адаптований до перехідної стадії розвитку України (від стадії сталого розвитку до стадії ефективного управління) за індексом глобальної конкурентоспроможності. 
конкурентоспроможність, регіон, базові показники оцінки, спеціальні показники оцінки Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Пітюлич М. М. Гірські території: проблеми інвестиційної політики / М. М. Пітюлич // Регіональна економіка. – 2011. – №1(59). – С. 32-38. 

Розкрито особливості здійснення інвестиційної політики в гірських територіях Карпатського регіону. Подано динаміку здійснення інвестицій в основний капітал в розрізі гірських районів чотирьох областей зони Карпат. Обґрунтовано, що при проведенні інвестиційної політики на цих територіях слід враховувати наявну структуру виробництва, яка тут склалася, адже основними сферами докладання праці на цих територіях є сільське господарство, рекреація та лісове господарство, і основну увагу слід приділити залученню інвестицій саме в названі галузі економіки цих територій. 
інвестиції, інвестиційна політика, гірські території, сільське господарство, рекреація, лісове господарство Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Горячук В. Ф. Оцінка конкурентоспроможності регіонів України на основі результатного підходу / В. Ф. Горячук // Регіональна економіка. – 2011. – №1(59). – С. 39-46. 

Здійснено оцінку конкурентоспроможності регіонів України на основі результатного підходу, за інтегральний показник використано валовий регіональний продукт на душу населення. Детермінований факторний аналіз показав, що у період 2000-2008 рр. зміни конкурентоспроможності регіонів в основному обумовлені зміною продуктивності праці. Аналіз динаміки конкурентоспроможності регіонів показав суттєве зростання кількості депресивних регіонів. Підтверджена гіпотеза про наявність пропорційної залежності між конкурентоспроможністю та інвестиційною привабливістю регіонів. 
конкурентоспроможність, регіон, валовий регіональний продукт, інтегральний показник 


Інвестиційна та інноваційна діяльністьРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Пушак Я. Я. Регіональні аспекти інноваційного розвитку підприємств / Я. Я. Пушак, С. В. Князь, Н. Г. Георгіаді // Регіональна економіка. – 2011. – №1(59). – С. 47-55. 

Наведено авторське тлумачення поняття «регіональний трансферний потенціал», розкрито сутність інноваційного розвитку як функції та об’єкта трансферного потенціалу. Обґрунтовано, що ідентифікацію моделей інноваційного розвитку доцільно здійснювати на засадах виявлення рівня розвитку евристичних систем менеджменту підприємств і широти охоплення ними усіх стадій інноваційного процесу, а також те, що використання трансферного потенціалу базується на застосуванні інтелектуальної власності як механізму реалізації економічних інтересів суб’єктів цих систем. Наведено аргументи на користь того, що в Україні цей механізм працює недостатньо ефективно, що засвідчує істотний розрив між кількістю виданих охоронних документів і кількістю впроваджених інновацій. 
трансфер, інновація, потенціал, розвиток 


Фінанси і банківська справаРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Алєксєєв І. В. Сутність і специфіка стратегічного планування структури капіталу промислово-фінансових груп / І. В. Алєксєєв, Л. П. Бондаренко // Регіональна економіка. – 2011. – №1(59). – С. 56-63. 

Обґрунтовано важливість та охарактеризовано зміст стратегічного планування структури капіталу промислово-фінансових груп. Проаналізовано етапи стратегічного планування структури капіталу, які притаманні виключно промислово-фінансовим групам. 
промислово-фінансова група, стратегічне планування, структура капіталу Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Лапішко М. Л. Вплив глобалізаційних процесів на функціонування банків в умовах фінансової кризи / М. Л. Лапішко, І. Б. Філонова // Регіональна економіка. – 2011. – №1(59). – С. 64-71. 

Розглянуто актуальні проблеми функціонування міжнародних банківських об’єднань у процесі глобалізації фінансових відносин; визначено чинники їх позитивного і дестабілізуючого впливу на національні банківські системи. З’ясовано причини виникнення та наслідки світової фінансової кризи, запропоновано нові підходи до регулювання фінансової системи в умовах глобальної кризи; проаналізовано досвід функціонування іноземних банків у КНР. 
банківська система, банк з іноземним капіталом, фінансова глобалізація, глобальна фінансова криза Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Люткевич О. М. Ідентифікація фінансового потенціалу домашніх господарств регіону / О. М. Люткевич // Регіональна економіка. – 2011. – №1(59). – С. 72-78. 

Показано необхідність поглибленого дослідження фінансів домогосподарств як складової фінансової системи країни. Систематизовано наявні підходи до визначення поняття «фінанси домогосподарств». З урахуванням напрацювань вітчизняних авторів уточнено сутність фінансових ресурсів домогосподарств та фінансового потенціалу домогосподарств регіону. 
фінансова діяльність, домогосподарство, фінанси, ресурси, потенціал, заощадження Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Бобиль В. В. Аналіз причин сучасної фінансової кризи в Україні / В. В. Бобиль // Регіональна економіка. – 2011. – №1(59). – С. 79-85. 

Здійснено аналіз фундаментальних факторів, що притаманні фінансовій кризі, розглядається їх вплив на сучасну економіку України, досліджено загальні риси фінансової кризи, подано рекомендації щодо механізму подолання негативних економічних явищ, які відбуваються внаслідок фінансових шоків. 
фінансова криза, економічна ситуація, фактори, механізм стабілізації, державна програма Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Фостяк В. В. Оцінка ефективності іноземного капіталу банківських установ України / В. В. Фостяк // Регіональна економіка. – 2011. – №1(59). – С. 86-94. 

В умовах посилення процесів міжнародної інтеграції та глобалізації у банківській системі України поступово зростає частка іноземного капіталу у капіталах банківських установ України. На основі аналізу системи показників проаналізовано оцінку ефективності іноземного капіталу у капіталах вітчизняних банків та виявлено позитивні та негативні тенденції їх участі у банківській системі України. 
іноземний капітал, банківська система, ефективність, прибутковість капіталу, прибутковість активів, кредитно-інвестиційний потенціал Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Кислий О. С. Принципи управління обслуговуванням корпоративних клієнтів / О. С. Кислий // Регіональна економіка. – 2011. – №1(59). – С. 95-100. 

Розглянуто проблемні питання обґрунтування принципів корпоративного управління в умовах фінансової глобалізації, особливості обслуговування корпоративних клієнтів. Проаналізовано сучасний стан з реалізацією принципів корпоративного управління в Україні та визначено шляхи створення розвиненого інституційного середовища з метою забезпечення реалізації національних принципів обслуговування корпоративних клієнтів. 
корпоративне управління, принципи, регулювання, акціонерні товариства Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Породко Ю. М. Система економічних відносин при інституційному інвестуванні / Ю. М. Породко // Регіональна економіка. – 2011. – №1(59). – С. 101-108. 

Розглянуто зміст існуючих наукових підходів щодо функціонування інституціональних інвесторів та їх структури. Обґрунтовано зростання ролі інституційного інвестування в сучасних умовах господарювання. Проаналізовано основні функції інституційних інвесторів у перерозподільчих економічних відносинах. Досліджено зміст загального та визначального принципу для інституційних інвесторів «колективного індивідуалізму». Наведено основні ознаки та принципи інституційних інвесторів, що характеризують їх відмінності в порівнянні з індивідуальним інвестуванням. 
інституційний інвестор, інституційне інвестування, інвестиційний фонд, фінансові активи, цінні папери 


Соціальна політикаРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Бідак В. Я. Міграційно-трудові мотивації носіїв духовно-інтелектуального потенціалу в регіональних суспільних системах / В. Я. Бідак // Регіональна економіка. – 2011. – №1(59). – С. 109-117. 

Розглядаються питання трудової, зокрема інтелектуальної міграції як індикатор реагування працеактивного населення регіону на соціально-економічні зміни. Досліджуються зовнішньоміграційні установки та мотиваційні регулятори міграційної поведінки носіїв духовно-інтелектуального потенціалу в регіональних суспільних системах. Аналізуються результати соціологічного обстеження наслідків трудової міграції як позитивного, так і негативного плану. Обґрунтовуються заходи економічного, нормативно-правового, організаційного, інституційного забезпечення ефективності реалізації державної міграційної політики. 
зовнішньоміграційні установки, мотиваційні регулятори, трудова інтелектуальна міграція, духовно-інтелектуальний потенціал, регіональні суспільні системи Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Жовнір С. М. Мобільність на ринку праці України в умовах фінансово-економічної кризи: основні тенденції, регіональні особливості / С. М. Жовнір // Регіональна економіка. – 2011. – №1(59). – С. 118-125. 

Висвітлено результати дослідження мобільності на ринку праці в контексті трансформації соціально-економічної ситуації в Україні. Розглянуто особливості мобільності трудових ресурсів за видами діяльності в умовах рецесії національної економіки. Проаналізовано регіональні особливості впливу фінансово-економічної кризи на використання трудового потенціалу. Визначено основні тенденції мобільності трудових ресурсів, схарактеризовано наслідки рецесії для вітчизняного ринку праці. Окреслено шляхи вирішення проблем зайнятості працездатного населення за умов активізації мобільності робочої сили на ринку праці, сформульовано основні завдання удосконалення законодавчого забезпечення сфери соціально-трудових відносин. 
ринок праці, зайнятість, безробіття, трудові ресурси, мобільність, трудовий потенціал, регіон, фінансово-економічна криза Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Гальків Л. І. Втрати людського капіталу в контексті соціогуманістичної парадигми збереження людського капіталу / Л. І. Гальків, Л. М. Кравчук // Регіональна економіка. – 2011. – №1(59). – С. 126-133. 

Проаналізовано абсолютні та відносні втрати людського капіталу в світлі розвитку соціогуманістичної парадигми. Окреслено підходи до визначення втрат людського капіталу в кількісному та якісному вимірі. Акцентовано увагу на необхідності розробки концепції зменшення і подальшого попередження втрат людського капіталу. 
людський капітал, втрати людського капіталу, соціогуманістична парадигма Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Ключник А. В. Зайнятість населення сільських територій: проблеми та стратегічні напрями їх вирішення / А. В. Ключник // Регіональна економіка. – 2011. – №1(59). – С. 134-139. 

Розглянуто найгостріші проблеми сільського населення України. Проаналізовано стан зайнятості та безробіття населення сільських територій Миколаївської області. Досліджено основні фактори, що призводять до загострення ситуації зайнятості сільського населення. Визначені стратегічні напрями подолання безробіття та підвищення зайнятості сільського населення. Визначено, що одним з найперспективніших напрямів забезпечення зайнятості на селі Миколаївщини є використання такого виду підприємницької діяльності, як зелений туризм. 
зайнятість, безробіття, аграрний сектор, сільські території, сільське населення, зелений туризм, сільський ринок праці, підприємницька діяльність Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Синюра-Ростун Н. Р. Проблеми оптимізації територіальної організації загальноосвітніх навчальних закладів регіону / Н. Р. Синюра-Ростун, Л. Т. Шевчук // Регіональна економіка. – 2011. – №1(59). – С. 140-147. 

Розглянуто актуальні питання оптимізації територіальної організації загальноосвітніх навчальних закладів у Львівській області. Досліджено два варіанти розвитку подій. У першому випадку передбачається збереження малокомплектних навчальних закладів як останнього соціокультурного осередку села. У другому випадку – розглянуто варіант закриття навчальних закладів та організації підвезення до опорних шкіл. Проаналізовано необхідну кількість фінансових ресурсів для реалізації обох варіантів. Показано позитивні та негативні сторони кожного напряму розвитку подій з удосконалення територіальної організації загальноосвітніх навчальних закладів. 
територіальна організація загальноосвітніх навчальних закладів, проблеми оптимізації, шкільний автобус, малокомплектні навчальні заклади 


Наукові повідомленняРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Данилюк-Черних І. М. Управління використанням інтелектуального потенціалу людських ресурсів на засадах сінтелектики і синергізму / І. М. Данилюк-Черних, В. П. Петренко // Регіональна економіка. – 2011. – №1(59). – С. 148-155. 

Розглянуто цілі і завдання управління використанням інтелектуального потенціалу персоналу підприємств на засадах сінтелектики і синергізму. Запропоновані технологія та інструментарій управління формуванням груп-команд, схильних до проявів синергетичного ефекту. 
синергізм, сінтелектика, тест, управління 


РецензіїРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Бойко Є. І. Економічні трансформації та антикризове управління в хімічній промисловості України / Є. І. Бойко // Регіональна економіка. – 2011. – №1(59). – С. 156-158.


ЮвілеїРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Ювілей професора М.А. Козоріз // Регіональна економіка. – 2011. – №1(59). – С. 159-160.Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Професору С.Й. Вовканичу - 75 // Регіональна економіка. – 2011. – №1(59). – С. 161-162.Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Ювілей професора Л.Т. Шевчук // Регіональна економіка. – 2011. – №1(59). – С. 163-164.Файл Adobe ReaderАвтори номера


Веб-майстер П. Попадюк