Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   2011 рік №3 (61)

Файл Adobe ReaderТитулка

Файл Adobe ReaderЗмістРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Кравців В. С. Економічна наука в Західному регіоні України за роки незалежності: здобутки та перспективи / В. С. Кравців // Регіональна економіка. – 2011. – №3(61). – С. 7-26. 

Висвітлені основні теоретичні та прикладні результати наукових досліджень актуальних проблем соціально-економічного розвитку держави та її регіонів, здійснені вченими-економістами Західного регіону України за роки незалежності. Показано здобутки наукових економічних шкіл, які сформувались і успішно розвиваються в різних містах регіону. 
економічна наука, наукова школа, концепція, теорія, регіональна політика, економічний розвиток Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Ватченко О. Б. Теоретичне обґрунтування регіональної політики / О. Б. Ватченко // Регіональна економіка. – 2011. – №3(61). – С. 27-34. 

Зроблено аналіз основних теорій, що чинять вплив на формування регіональної політики: втручання держави в економічні процеси, які відбуваються в країні (регіоні), взаємовідносини між державою і регіоном, надбання при використанні продуктивних сил. 
регіон, теорії розвитку, регіональна політика, трансформація, глобалізація, кластер, національна інноваційна система 


Регіональна політикаРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Щеглюк С. Д. Трансформація екістичного простору регіону в умовах формування регіональної політики / С. Д. Щеглюк // Регіональна економіка. – 2011. – №3(61). – С. 35-43. 

Висвітлено теоретичні аспекти формування екістичного простору регіону. Систематизовано й уточнено низку термінів та понять теорії розселення, які вживаються у регіоналістиці. Запропоновано авторське тлумачення поняття «екістичний простір», акцентовано увагу на факторах та особливостях його трансформації. Доведена необхідність розробки раціональної регіональної екістичної політики в умовах проведення адміністративно-територіальної реформи. 
екістика, екістична регіональна система, трансформація екістичного простору, екістична регіональна політика Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Буднікевич І. М. Роль концепції партнерського маркетингу в забезпеченні сталого розвитку міста / І. М. Буднікевич // Регіональна економіка. – 2011. – №3(61). – С. 44-53. 

Вказуються світові тенденції розвитку муніципального управління та роль партнерської концепції маркетингу в становленні нової ідеології управління міськими територіями. Розглянуто роль маркетингу в реалізації принципів «доброго місцевого врядування» (good urban governance). Акцентовано увагу на маркетингових інструментах залучення представників усіх цільових аудиторій до обговорення (розуміння) міських проблем, формулювання цілей управління соціальними об’єктами, участі в контролі за їх досягненням. Проаналізовано підходи закордонних учених до трактування маркетингу взаємодії, запропоновано визначення муніципального маркетингу в його рамках. Розроблена схема взаємозв’язків міста та оточуючого середовища. Виділено ряд принципових відмінностей партнерської концепції від інших концепцій муніципального маркетингу. Зроблено висновок про можливість та необхідність використання маркетингу взаємодії в муніципальному управлінні. 
муніципальний маркетинг, партнерська концепція, маркетинг взаємодії, добре місцеве самоврядування, сталий міський розвиток 


Проблеми територіального розвиткуРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Пилипів В. В. Територіальна організація управління в Україні: ідеологія реформування / В. В. Пилипів // Регіональна економіка. – 2011. – №3(61). – С. 54-60. 

Обґрунтовано ідеологічні аспекти формування територіальної організації управління в Україні. Уточнено ідеологію виділення різних територіальних рівнів управління в межах адміністративно-територіального устрою України та запропоновано загальну схему адміністративно-територіального устрою. 
територіальна організація, адміністративно-територіальний устрій Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Козоріз М. А. Методичний підхід до оцінки бюджетного потенціалу регіону / М. А. Козоріз, Я. Я. Пушак // Регіональна економіка. – 2011. – №3(61). – С. 61-69. 

Проведено узагальнення різних підходів до розуміння суті поняття «бюджетний потенціал регіону». Запропоновано його структурувати на наступні складові:бюджетний потенціал, на основі якого формується дохідна частина бюджету, бюджетний потенціал, що забезпечує надходження доходів до державного бюджету та резервний потенціал, який невикористаний на даний період часу, однак може бути задіяний до процесу забезпечення доходами регіонального та державного бюджету у майбутньому. Запропоновано методичний підхід до розрахунку бюджетного потенціалу регіону. Здійснено порівняльну оцінку резервних бюджетних потенціалів областей Західного регіону України. Окреслено основні резерви, використання яких суттєво підвищить забезпеченість доходами бюджетів різного рівня. 
бюджетний потенціал, регіон, валовий регіональний продукт, резерви наповнення бюджетів Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Кулініч Т. В. Прогнозна оцінка можливостей активізації інвестиційних процесів в областях Західного регіону України / Т. В. Кулініч // Регіональна економіка. – 2011. – №3(61). – С. 70-79. 

Розглянуто передумови активізації інвестиційних процесів у Західному регіоні України, виходячи з його внутрішнього соціально-економічного потенціалу. Проаналізовано можливості розкриття такого потенціалу за допомогою інтегральної оцінки прогнозних показників інвестиційної привабливості семи областей Західного регіону України за оптимістичним сценарієм. 
інвестиційний процес, активізація, регіон, прогноз, оптимістичний сценарій, показники 


Інвестиційна та інноваційна діяльністьРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Полінський О. М. Ідентифікація та оцінка економічних ризиків інноваційної діяльності в машинобудуванні / О. М. Полінський // Регіональна економіка. – 2011. – №3(61). – С. 80-88. 

Запропонований новий класифікатор ризиків для інноваційних проектів. Мета ідентифікації інноваційного ризику – виявлення областей підвищеного ризику для оцінки міри ризику, аналізу прийнятності відповідного рівня ризику для підприємства; розробки при необхідності заходів з попередження або зниження ризику, а у випадку, коли ризикова подія відбулася, вживання заходів максимально можливого відшкодування заподіяного збитку. 
ризик, проект, показник, економіка Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Сторонянська І. З. Інноваційні чинники формування та використання фінансового потенціалу регіону / І. З. Сторонянська, Л. Я. Беновська // Регіональна економіка. – 2011. – №3(61). – С. 89-97. 

Розглядаються підходи до оцінки взаємовпливу фінансового потенціалу регіону та розвитку інноваційної діяльності у ньому. Виокремлено два напрямки такого взаємовпливу: зміна фінансового потенціалу регіону під впливом інновацій в управлінні та взаємовплив інноваційної активності підприємств реального сектору економіки регіону та його фінансовим потенціалом. Досліджено взаємозв’язки між інноваційною активністю промислових підприємств Львівської області та її фінансовим потенціалом на основі використання методу кореляційного аналізу. 
регіон, фінансовий потенціал регіону, інноваційна діяльність, інновації, фінансові ресурси, реальний сектор економіки, фінансування інноваційної діяльності 


Фінанси і банківська справаРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Рихліцький В. В. Аналіз управління запозиченнями українських банків на міжнародних фінансових ринках / В. В. Рихліцький // Регіональна економіка. – 2011. – №3(61). – С. 98-104. 

Розглядається проблема використання коштів залучених українськими банками на міжнародних фінансових ринках. Проаналізовано зовнішні зобов’язання банківської системи України. Запропоновано обмежити найризикованіші банківські операції та надати підтримку експортним операціям. 
міжнародні фінансові ринки, ресурси, імпорт, банки Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Черничко Т. В. Формування фінансових відносин в умовах еволюційних трансформаційних змін в економічній системі України / Т. В. Черничко // Регіональна економіка. – 2011. – №3(61). – С. 105-113. 

Розглянуто проблему формування ефективних фінансових відносин в умовах трансформаційних змін в економічній системі України. Запропоновано етапи аналізування стану фінансових відносин з виділенням наступних елементів: формування фактичного обсягу ВВП країни; визначення пропорцій в сфері формування та розподілу первинних доходів; визначення пропорцій в сфері формування та розподілу кінцевих доходів. На основі проведеного аналізу визначено основні проблеми інституційної структури фінансових відносин в Україні. 
фінансові відносини, первинні доходи інституційних секторів, кінцеві доходи інституційних секторів Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Завидівська О. І. Сутність, роль і функції іпотеки та іпотечного кредитування в забезпеченні розвитку національної економіки / О. І. Завидівська // Регіональна економіка. – 2011. – №3(61). – С. 114-121. 

Обґрунтовано теоретичні аспекти здійснення іпотечного кредитування. Основну увагу зосереджено на характеристиці термінологічного апарату. Здійснено аналіз понять «іпотека» та «іпотечне кредитування», поглиблено класифікацію іпотечних кредитів та принципів іпотечного кредитування. Запропоновано розглядати роль та функції іпотеки та іпотечного кредитування у відповідності до об’єктів впливу. 
іпотека, іпотечне кредитування, національна економіка, позичальник, кредитор Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Садова У. Я. Розвиток соціально-демографічного потенціалу в контексті другого демографічного переходу / У. Я. Садова, С. О. Цапок, В. Я. Бідак // Регіональна економіка. – 2011. – №3(61). – С. 122-130. 

Розглядаються проблеми демовідтворення населення суспільних систем на постіндустріальному етапі їх розвитку. Досліджується специфіка формування соціально-демографічного потенціалу у взаємозв’язку з другим демографічним переходом. Акцентується увага на соціальній складовій цього розвитку з детермінацією чинників глобалізаційного соціально-економічного та соціально-психологічного порядку. Аналізуються порівняльні характеристики демовідтворювального процесу в областях Західного, в тому числі Карпатського регіону та типових областях інших регіонів країни з найнижчим рівнем демовідтворення. 
процеси деморозвитку, соціально-демографічний потенціал, регіональні суспільні системи, типи відтворення населення, другий демографічний перехід 


Соціальна політикаРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Семів Л. К. Трудова діяльність в економіці знань: підходи до оцінки впливу знаннєвих факторів / Л. К. Семів, У. Є. Гузар // Регіональна економіка. – 2011. – №3(61). – С. 131-140. 

Окреслено підходи до дослідження особливостей економіки, заснованої на знаннях, яка висуває до трудової діяльності та трудової поведінки особливі вимоги. Використовуючи напрацьовані світовою практикою індикатори, які відображають рівень розвитку сектору підвищеного попиту на знання і в цілому економіки знань, розроблено підходи до оцінки впливу знаннєвих факторів на трудову діяльність, які базуються на використанні інструментарію кореляційно-регресійного моделювання. Побудовані регресійні моделі дозволили перевірити гіпотезу, що розмежування процесу створення нового знання (виробництво і передача знань, розповсюдження знань, їх використання) розкриває нові грані дослідження особливостей трудової діяльності в умовах переходу до економіки знань. 
трудова діяльність, знаннєві фактори, економіка знань Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Шурпенкова Р. К. Аналіз організації системи оплати праці / Р. К. Шурпенкова, Н. Я. Юрків // Регіональна економіка. – 2011. – №3(61). – С. 141-148. 

Розглянуто особливості організації оплати праці на підприємствах. Обґрунтовано необхідність посилення ролі оплати праці як мотиваційної складової продуктивної зайнятості в сучасних умовах ринкових відносин. Визначено основні напрямки удосконалення системи оплати праці. 
оплата праці, заробітна плата, організація, аналіз, працівники, заробіток, структура, система Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Ткачук В. І. Диверсифікація сільської економіки як напрям регіональної політики ЄC / В. І. Ткачук // Регіональна економіка. – 2011. – №3(61). – С. 149-158. 

Розглядається проблема диверсифікації сільської економіки країн Європейського Союзу в контексті реалізації політики регіонального розвитку. Досліджена сучасна економічна логіка європейської регіональної політики. Проаналізовано її роль у стимулюванні розвитку сільських територій та економіки. Встановлено рівень диверсифікованості економіки сільських регіонів країн ЄС. 
диверсифікація, сільська економіка, регіональна політика, ЄС 


Зарубіжний досвідРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Цибульська Ю. О. Імплементація в Україні європейського досвіду створення транскордонних партнерств / Ю. О. Цибульська, О. Б. Цісінська, М. О. Гусєва // Регіональна економіка. – 2011. – №3(61). – С. 159-166. 

Розкрито особливості транскордонного партнерства, його роль та значення у розвитку прикордонних регіонів. Акцентується увага на можливостях та перешкодах, що можуть виникнути при його створенні. Описано організаційну структуру, систему управління транскордонного партнерства та його життєвий цикл. 
партнерство, транскордонне партнерство, EURES (Європейська служба зайнятості) Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Чемісов Б. Г. Розміщення та просторова організація промислового виробництва і регіональна економіка: етимологія понять / Б. Г. Чемісов // Регіональна економіка. – 2011. – №3(61). – С. 167-171. 

Виходячи з розгляду етимології понять «розміщення» та «просторова організація» виробництва визначені за предметом та методикою дослідження відповідні наукові дисципліни. З’ясовано зміст предмету науки «регіональна економіка» і встановлена її інтегруюча роль з узагальнення результатів власних економічних розробок та результатів досліджень інших наук щодо розміщення та просторової організації промислового виробництва. 
розміщення; регіон; просторова, територіальна, регіональна організація виробництва; регіональна економіка; технологічні уклади 


Наукові повідомленняРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Маковецька Ю. М. Вторинне ресурсокористування в Україні і регіональні аспекти його становлення / Ю. М. Маковецька // Регіональна економіка. – 2011. – №3(61). – С. 172-180. 

Розглянуто систему вторинного ресурсокористування в регіонах України та ресурсно-виробничі диспропорції, що виникли в ній. Запропоновано класифікацію підприємств, що працюють на ринку вторинних ресурсів, в залежності від мети і сформованого профілю діяльності. Обґрунтовано пропозиції щодо оптимізації виробничої інфраструктури за окремими видами відходів (макулатура, склобій, вторинні полімерні матеріали тощо). 
відходи, вторинні ресурси, підприємство, регіон Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Кравчук Г. Т. Формування готовності до використання інформаційних технологій - важлива складова професійної підготовки фахівців банківської справи / Г. Т. Кравчук // Регіональна економіка. – 2011. – №3(61). – С. 181-186. 

Проаналізовано сутність професійної підготовки фахівців банківської справи, запропоновано підходи до формування готовності майбутніх фахівців до праці в умовах інформатизації фінансово-кредитної системи. 
професійна підготовка, професійна діяльність, інформаційні технології, готовність до використання інформаційних технологій у професійній діяльності Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Фурдичко Л. О. Сучасне становище системи охорони здоров'я України / Л. О. Фурдичко // Регіональна економіка. – 2011. – №3(61). – С. 187-193. 

Показано, що державна політика в сфері охорони здоров’я повинна гарантувати надання громадянам необхідного рівня лікувально-діагностичної, профілактичної і реабілітаційної допомоги на основі економічно виправданого поєднання бюджетного, страхового та інших видів фінансування. У процесі реформування галузі охорони здоров’я України пропонується створення такої національної системи медицини, інфраструктура якої відповідатиме потребам громадян в якісній медичній допомозі відповідних рівнів, у фінансуванні за рахунок коштів фондів соціального медичного страхування. 
галузь охорони здоров’я, фінансове забезпечення галузі медицини, загальнообов’язкове державне медичне страхування, рівень, якість медичної допомоги, страхова медицина, реформування системи галузі охорони здоров’я, здоров’я нації, добробут населення; медична допомога, медикаментозне забезпечення Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Бала Р. Д. Процес реалізації коучингу на підприємстві / Р. Д. Бала // Регіональна економіка. – 2011. – №3(61). – С. 194-201. 

Розглянуто основні підходи до реалізації коучингу на підприємствах. Коучинг є одним із нових стилів управління. Він є інструментом розвитку та використання потенціалу працівника. Саме тому нами проаналізовано та розвинуто процес реалізації коучингу на підприємствах на засадах удосконалення моделі його реалізації. Основну увагу акцентовано на шести етапах моделі. Також подано рекомендації та запропоновано типовий проект реалізації коучингу. 
коучинг, процес реалізації коучингу, модель, етапи, проект реалізації коучингу Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Демченко В. В. Економічна наука та влада: спільний пошук шляхів модернізації суспільства / В. В. Демченко // Регіональна економіка. – 2011. – №3(61). – С. 202-204.


ІнформаціяРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Двігун А. О. Проблеми соціально-економічного розвитку регіону в умовах глобалізації / А. О. Двігун, І. Г. Бабець // Регіональна економіка. – 2011. – №3(61). – С. 205-208.Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Луцків О. М. Українська національна ідея як духовно-інтелектуальний код соборності народу: етнічний, інтеграційний та цивілізаційний вектори / О. М. Луцків, Н. М. Попадинець // Регіональна економіка. – 2011. – №3(61). – С. 209-211.


ЮвілеїРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Ювілей професора Т.С. Смовженко // Регіональна економіка. – 2011. – №3(61). – С. 212-213.Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Гринів Л. С. Подвижник української економічної наукової думки (До 80-річчя з дня народження С.М. Злупка) / Л. С. Гринів, У. Я. Садова // Регіональна економіка. – 2011. – №3(61). – С. 214-216.Файл Adobe ReaderАвтори номера


Веб-майстер П. Попадюк