Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   2011 рік №4 (62)

Файл Adobe ReaderТитулка

Файл Adobe ReaderЗмістРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 339.13.339.92(477)
Михасюк І. Р. Глобалізація і регіоналізація: місце України / І. Р. Михасюк // Регіональна економіка. – 2011. – №4(62). – С. 7-13.

Літер.: 4


Розглянуто питання глобалізації і регіоналізації, як протидії глобалізації, і в той же час її прискорення через формування і об’єднання регіонів, місце і роль України у цих процесах. 
глобалізація, регіоналізація, єврорегіоналізація, циклічність, Болонський процес, конкурентоспроможність, транскордонна співпраця, економічна диктатура Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 502.3
Синякевич І. М. Екологізація суспільного розвитку як інструмент подолання екологічних загроз / І. М. Синякевич // Регіональна економіка. – 2011. – №4(62). – С. 14-20.

Літер.: 6


Розглядаються стан світу у ХХІ ст., а також екологічні, економічні, соціальні та духовні проблеми його розвитку. Теоретично обґрунтовано об’єктивну необхідність, принципи та основні напрямки екологізації суспільного розвитку. 
екологізація суспільного розвитку, принципи екологізації суспільного розвитку, засоби екологізації економічної, екологічної, соціальної і духовної сфер 


Проблеми територіального розвиткуРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 332.144
Іщук С. О. Прогнозні моделі управління розвитком економіки регіону / С. О. Іщук // Регіональна економіка. – 2011. – №4(62). – С. 21-29.

Літер.: 5


Запропоновано методичний інструментарій для моделювання прогнозних сценаріїв розвитку економіки регіону. Розраховано показники ділової активності в семи областях Західного регіону України. На основі розроблених математичних залежностей обґрунтовано цільові параметри розвитку промислового виробництва у Львівській області і визначено умови їх реалізації. 
економіка регіону, розвиток, виробництво, прогнози, інвестиції Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 332.142.6:330.837:005
Герасимчук З. В. Теоретичні основи інституційного забезпечення стимулювання сталого розвитку регіону / З. В. Герасимчук, В. Г. Поліщук // Регіональна економіка. – 2011. – №4(62). – С. 30-47.

Літер.: 25


Розглянуто основні теоретичні положення інституційного забезпечення стимулювання сталого розвитку регіону. Виявлено інституційні особливості соціо-еколого-економічного розвитку України. Розроблено стратегічні підходи до фінансування інституційного забезпечення стимулювання сталого розвитку регіону. Запропоновано інструменти, що характерні для інституційного забезпечення стимулювання сталого розвитку регіону. 
інституційні інструменти стимулювання, інституційні інструменти мотивації, інституційне забезпечення, стимулювання сталого розвитку регіону, інституції Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 339.137.5:332.1
Паранчук С. В. Побудова адаптивної системи управління конкурентоспроможністю продукції регіону / С. В. Паранчук, Я. П. Ухачевич // Регіональна економіка. – 2011. – №4(62). – С. 48-56.

Літер.: 5


Досліджено адаптивні наукові підходи до управління складними об’єктами та принципи їх реалізації. На основі класичних підходів побудовано систему управління конкурентоспроможністю продукції, придатну до застосування на регіональному мікроекономічному рівні. Здійснено синтез структурної і параметричної адаптації економіко-виробничої системи до непередбачуваного зовнішнього середовища за критерієм забезпечення належного рівня конкурентоспроможності власної продукції. Описані алгоритм адаптивного механізму системи управління та переваги, які надає дана система від впровадження. 
конкурентоспроможність продукції, адаптивна система управління, синтез структурної адаптації, синтез параметричної адаптації, алгоритм адаптивного механізму Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 332.143:352/354
Бубенко П. Т. Житлово-комунальне господарство регіону як системний об'єкт дослідження якісних характеристик / П. Т. Бубенко, О. В. Димченко // Регіональна економіка. – 2011. – №4(62). – С. 57-66.

Літер.: 12


Розглянуто проблему оцінки якісних характеристик ЖКГ як системного об’єкта, визначено тенденції, під впливом яких вона буде вимушена позитивно змінюватися. На основі аналізу міжнародного досвіду визначено, що такий значимий об’єкт як ЖКГ, повинен досліджуватись на принципах аналізу якісно-функціональних характеристик. Обґрунтовано, що аналітичним і проектним завданням дослідження якості ЖКГ, як цілісної системи, є її відображення в певній структурі показників. 
якість, житлово-комунальне господарство, система, управління, саморегулювання, саморозвиток Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК [332.122:338.43]:[338.242:35]:[330.34:504]
Залуцький І. Р. Обґрунтування пріоритетів розвитку сільських територій в умовах системності економічних реформ / І. Р. Залуцький // Регіональна економіка. – 2011. – №4(62). – С. 67-75.

Літер.: 17


Розглянуто особливості формування та реалізації пріоритетності розвитку сільських територій при становленні ринкових відносин. Обґрунтовано доцільність та зміст системної євроінтеграційної модернізації вітчизняної політики розвитку сільських територій, спрямованої на формування передумов сталого соціально-економічного розвитку. Визначено склад пріоритетів розвитку сільських територій: збереження самосвідомості та посилення самоідентифікації сільського населення, як носія української ідентичності, культури і духовності нації; подолання бідності сільського населення на засадах диверсифікації сільської економіки, доходів населення, його зайнятості та самозайнятості; формування та розвиток конкурентних переваг сільської території; забезпечення охорони навколишнього природного середовища та підвищення рівня екологічної безпеки. Запропоновано комплекс невідкладних заходів стосовно їх реалізації в умовах системного здійснення економічних реформ. 
сільська територія, сталий розвиток, пріоритети розвитку сільських територій, євроінтеграційна модернізація, економічні реформи Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 331.5:351.84:339.92:330.837
Паянок Т. М. Вплив фінансової кризи на економічний розвиток регіонів України / Т. М. Паянок, Л. А. Задорожня // Регіональна економіка. – 2011. – №4(62). – С. 76-85.

Літер.: 11


Здійснено комплексний аналіз розвитку регіонів України та розглянуто вплив фінансової кризи. Запропоновано методологію розрахунку коефіцієнта економічного розвитку регіонів, яка ґрунтується на статистичних методах. 
регіон, коефіцієнт економічного розвитку регіону, фінансова криза Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 339. 922 (477. 87)
Дяченко Б. І. Вплив світової фінансової кризи на зовнішньоторговельну діяльність України та регіонів Українських Карпат / Б. І. Дяченко, С. М. Рошко // Регіональна економіка. – 2011. – №4(62). – С. 86-92.

Літер.: 6


Проаналізовано зовнішньоторговельну діяльність України та регіонів Українських Карпат в умовах світової фінансової кризи. Зокрема, у першому розділі розглянуто вплив фінансової кризи на соціально-економічний розвиток окремих країн світу та України, у другому – проаналізовано динаміку зміни валового регіонального продукту, у третьому – досліджено негативний вплив світової фінансової кризи на зовнішньоторговельну діяльність товарами і послугами України та регіонів Українських Карпат. 
світова фінансова криза, зовнішньоторговельна діяльність, валовий внутрішній продукт, валовий регіональний продукт, експорт, імпорт, регіони Українських Карпат Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК [332.1:339.137]:332:331.556
Курій Л. О. Конкурентоспроможність регіону в контексті розвитку людського потенціалу та міграційних процесів (на прикладі Хмельницької області) / Л. О. Курій // Регіональна економіка. – 2011. – №4(62). – С. 93-100.

Літер.: 13


Розглядаються проблеми конкурентоспроможності, людського розвитку і міграційних переміщень у регіоні на прикладі Хмельницької області. Досліджується взаємообумовленість даних процесів і явищ, пропонуються заходи зі сприяння формуванню людського потенціалу та зростання конкурентних переваг за рахунок підвищення міграційної привабливості та залучення мігрантів. 
конкурентоспроможність регіону, людський потенціал, міграційні процеси Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 332.146:[338.45:669]:[338.45:620.9]
Коваленко Т. О. Забезпечення ефективного використання енергетичного потенціалу металургійної галузі регіону (на прикладі Запорізької області) / Т. О. Коваленко, П. В. Ґудзь // Регіональна економіка. – 2011. – №4(62). – С. 101-108.

Літер.: 13


Проаналізовано структуру енергоресурсів, що використовується в металургійній галузі Запорізького регіону. На основі запропонованих розрахунків, що базуються на використанні статистичних даних щодо споживання енергоресурсів в Запорізькій області та норм економії від впровадження енергозберігаючих заходів, визначено можливу економію котельно-пічного палива та електроенергії в металургійній галузі Запорізького регіону. На підставі виявлених проблемних аспектів розвитку металургійної галузі та розрахованих резервів енергозбереження запропоновані напрямки ефективного використання енергетичного потенціалу Запорізького регіону. 
регіональна економіка, енергетичний потенціал регіону, металургія, енергозбереження, електроенергія, тариф 


Економіка підприємствРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 658:330.133.1
Палига Є. М. Управління економічним зростанням корпорації з урахуванням динаміки споживчої цінності / Є. М. Палига // Регіональна економіка. – 2011. – №4(62). – С. 109-117.

Літер.: 9


Розкрито соціально-економічну сутність сучасних корпорацій з позицій інституціональної теорії, сформульовано основні цілі корпоративних структур з урахуванням інтересів різних соціальних груп, що мають відношення до корпорації. На базі ціннісно-орієнтованої концепції зростання корпорації обґрунтовано важливість використання стратегії зростання за рахунок створення споживчої ренти та розроблено методологію формування і управління ланцюжком створення споживчої цінності, що лежить в основі організації сучасного бізнесу. 
корпорація, економічне зростання, споживча цінність, рента Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК [338.45:631.11](477.83)
Моршнєва І. Б. Сучасний стан та перспективи соціально-економічного розвитку аграрних підприємств Львівщини / І. Б. Моршнєва // Регіональна економіка. – 2011. – №4(62). – С. 118-124.

Літер.: 7


Проведено оцінку та аналіз основних економічних показників діяльності сільськогосподарських підприємств Львівської області. Досліджено стан показників діяльності сільськогосподарських підприємств, проаналізовано економічні та соціальні показники розвитку аграрних підприємств. 
рентабельність, соціально-економічний розвиток, сільськогосподарські підприємства Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 658.14
Шурпенкова Р. К. Аналіз статутного капіталу як основного джерела фінансування підприємств / Р. К. Шурпенкова // Регіональна економіка. – 2011. – №4(62). – С. 125-131.

Літер.: 5


Розглянуто економічну сутність статутного капіталу підприємства, порядок формування та зміни статутного капіталу залежно від форми та виду діяльності підприємства. 
аналіз, капітал, статутний капітал, фінансування, підприємство, гроші, майно, діяльність 


Інвестиційна та інноваційна діяльністьРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК [332.1:330.322]:338.124.4
Мних О. Б. Особливості інноваційно-організаційного розвитку регіональної економіки в умовах поглиблення кризи / О. Б. Мних, Г. М. Захарчин, Є. В. Гончаров // Регіональна економіка. – 2011. – №4(62). – С. 132-139.

Літер.: 7


Визначено кількісні і якісні зміни зовнішнього і внутрішнього середовища розвитку регіональної економіки в контексті активізації інноваційної діяльності в Україні. Окреслено проблеми пасивності підприємницьких структур щодо впровадження інновацій в умовах поглиблення кризи. Побудовано виробничі функції, які дозволяють оцінити характер розвитку різних секторів економіки. 
регіональна економіка, інвестиції в інноваційний продукт, інноваційна активність підприємства, інтелектуальний капітал Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 330.354:330.341.1
Рудь Н. Т. Інноваційний потенціал регіону: нові підходи до оцінки / Н. Т. Рудь // Регіональна економіка. – 2011. – №4(62). – С. 140-150.

Літер.: 19


Розроблена методика оцінки інноваційного потенціалу регіону, який включає ресурсну і результативні складові, що дозволить формувати обґрунтовану науково-інноваційну політику розвитку регіону. Інноваційний процес запропоновано розглядати за стадіями: генерації, передачі, освоєння та використання знань. 
інноваційний потенціал, інноваційний процес, оцінка, методологічні підходи 


Фінанси і банківська справаРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 330.332: 336.717
Кльоба Л. Г. Конкурентний механізм розвитку банківської діяльності / Л. Г. Кльоба // Регіональна економіка. – 2011. – №4(62). – С. 151-159.

Літер.: 24


Розглянуто актуальні проблеми впливу конкуренції на розвиток банківської діяльності. Результати даного дослідження полягають в приверненні уваги банкірів та науковців до необхідності поглибленого вивчення теоретичних засад та практичних аспектів конкурентоспроможності банківського бізнесу. 
банк, банківська діяльність, конкуренція, економічна конкуренція, банківська конкуренція, конкурентний механізм, конкурентне середовище, конкурентоспроможність 


Зарубіжний досвідРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 332.142:[339.923:061.1](439)
Гало М. Регіональна політика розвитку Угорщини та її реалізація в рамках програм Європейського Союзу / М. Гало, Л. В. Алмаші // Регіональна економіка. – 2011. – №4(62). – С. 160-168.

Літер.: 8


Розглянуті питання вирівнювання розвитку регіонів Угорщини, а саме децентралізація, зменшення рівня відставання між окремими регіонами, забезпечення суспільству рівних шансів існування та розвитку, стимулювання залучення прямих іноземних інвестицій в економічно відсталі східні регіони. Проаналізовано план розвитку Нової Угорщини в близький перспективі, в якому домінація Будапешта повинна знижуватися. 
регіональна політика, децентралізація, іноземні інвестиції 


Наукові повідомленняРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК [339.166.5+001.89]:351.863
Мойсеєнко І. П. Інтелектуальна складова економічної безпеки України / І. П. Мойсеєнко // Регіональна економіка. – 2011. – №4(62). – С. 169-176.

Літер.: 8


Економічна безпека держави в умовах інтелектуалізації суспільних процесів визначається ефективністю використання інтелектуального потенціалу в зв’язку зі зростанням його ролі в інноваційному розвитку економіки. Сформульовано цілі стратегії економічної безпеки на основі використання інтелектуального потенціалу України. Визначено заходи реалізації стратегії та напрями вдосконалення організаційно-економічного регулювання інтелектуальної сфери. 
економічна безпека, інтелектуальний потенціал, освітній потенціал, інноваційний розвиток Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 339/13:368(477)
Шірінян Л. В. Специфіка і перспективи формування ринкового попиту на страхування для незаможного населення України / Л. В. Шірінян // Регіональна економіка. – 2011. – №4(62). – С. 177-183.

Літер.: 4


Проведено опитування населення з різним рівнем статку і проаналізовано відповіді на ключові питання анкети для перевірки дії закону ринкового попиту на страхування для малозаможних верств населення. Опитування виявило як позитивні, так і негативні результати. Висунуто і перевірено три гіпотези щодо наявності кореляції між рівнем статку, бажаною страховою премією і бажаним страховим відшкодуванням. Доведено, що для випадку страхування незаможних людей кореляція між бажаною премією і бажаним відшкодуванням є такою, що описується експоненціальним законом. 
ринковий попит на страхування, мікрострахування, гіпотеза, ціна, страхова премія, страхове відшкодування, експоненціальний закон Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 331.5:351.84:339.92:330.837
Іляш О. І. Напрями удосконалення інституціонального забезпечення розвитку та легалізації ринку праці в системі соціальної безпеки регіонів / О. І. Іляш, Т. Г. Васильців // Регіональна економіка. – 2011. – №4(62). – С. 184-191.

Літер.: 12


Досліджено особливості функціонування інститутів ринку праці в системі соціальної безпеки регіону. Визначено недоліки інституціонального забезпечення розвитку ринку праці. Запропоновано правові, адміністративні, організаційно-економічні напрями легалізації ринку праці та зайнятості населення. 
соціальна безпека регіону, ринок праці, інституціалізація, легалізація, зайнятість, соціальні загрози, небезпеки соціальної сфери Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 331.102.344:330.341.1
Ляшенко О. І. Моделювання впливу інтелектуального капіталу на формування та функціонування технологічного укладу / О. І. Ляшенко, С. В. Хомич // Регіональна економіка. – 2011. – №4(62). – С. 192-198.

Літер.: 7


На основі теорії біфуркацій (катастроф) запропонована динамічна модель впливу інтелектуального капіталу на процес формування технологічного виробничого укладу. Проаналізовано ефекти, що виникають при заміщенні технологічних укладів. 
інтелектуальний капітал, технологічний уклад, модель, моделювання, теорія біфуркацій Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 338.49:338.43(477.42)
Фарафонова Н. В. Необхідність розвитку інфраструктури ринку сільськогосподарської техніки для потреб аграрного сектору економіки (на прикладі Житомирської області) / Н. В. Фарафонова // Регіональна економіка. – 2011. – №4(62). – С. 199-204.

Літер.: 2


Проаналізовано рівень забезпеченості сільськогосподарських підприємств технічними засобами виробництва. Розраховано потребу аграрних підприємств Житомирської області в основних видах сільськогосподарської техніки та обсягах капітальних вкладень на їх відтворення. Досліджено, що в умовах сьогодення важливого значення набуває розвиток ринкової інфраструктури: центрів технічного обслуговування сільськогосподарської техніки і устаткування, банківської та фінансово-кредитної системи, інформаційно-консультаційних центрів. 
техніко-технологічна забезпеченість, основні виробничі засоби, сільськогосподарська техніка, сільськогосподарські підприємства Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 338.242.4:502.62
Дребот О. І. Система державного управління природно-заповідним фондом України та її регіонів / О. І. Дребот // Регіональна економіка. – 2011. – №4(62). – С. 205-209.

Літер.: 4


Розглянуто питання налагодження природоохоронного державного управління як свідомого, цілеспрямованого та активного виду людської діяльності, спрямованого на створення, організацію і збереження територій та об’єктів природно-заповідного фонду (ПЗФ). 
природно-заповідний фонд, управління, природоохоронне державне управління Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 332.142.6:351.863
Жук П. В. Регіональні природно-техногенні загрози в системі національної безпеки / П. В. Жук, Ю. І. Соха // Регіональна економіка. – 2011. – №4(62). – С. 210-216.

Літер.: 8


Розглянуто питання щодо місця природно-техногенних загроз у системі національної безпеки. Охарактеризовано рівень та особливості природно-техногенних загроз в Україні. Звернуто увагу на регіональні відмінності у структурі та рівні природно-техногенних загроз. Зроблено висновок щодо недостатньої ефективності протидії загрозам такого характеру в Україні та запропоновано низку першочергових завдань, вирішення яких підвищить природно-техногенну безпеку держави. 
природно-техногенні загрози, національна безпека, надзвичайні ситуації, регіон 


ІнформаціяРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Корній В. В. Гірські території: проблеми та перспективи сталого розвитку / В. В. Корній // Регіональна економіка. – 2011. – №4(62). – С. 217-224.Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Куліш І. М. Проблеми та перспективи розвитку сільських територій України (на прикладі Карпатського регіону) / І. М. Куліш // Регіональна економіка. – 2011. – №4(62). – С. 225-228.


РецензіїРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Павлов В. І. Фінансовий капітал в діяльності фінансово-промислових груп / В. І. Павлов // Регіональна економіка. – 2011. – №4(62). – С. 229-231.


Пам'яті вченогоРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Пам'яті академіка НАН України М. Г. Чумаченка // Регіональна економіка. – 2011. – №4(62). – С. 232-233.Файл Adobe ReaderАвтори номераФайл Adobe ReaderЗміст за рік


Веб-майстер П. Попадюк