Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   2012 рік №3 (65)

Файл Adobe ReaderТитулка

Файл Adobe ReaderЗмістРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 339.9.332:005«312
Гаврилюк О. В. Теоретичні та методологічні підходи до вивчення сучасних глобальних регіональних тенденцій / О. В. Гаврилюк // Регіональна економіка. – 2012. – №3(65). – С. 7-15.

Літер.: 6


Висвітлено взаємозв’язок і співвідношення категорій «глобалізація» і «регіоналізація» у сучасних умовах, а також новітні тенденції здійснення регіональної політики в глобальному середовищі. 
глобалізація, регіоналізація, регіоналізм, регіон, регіональна політика, транскордонний регіоналізм, інтеграційні процеси Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 332.01:332.025:005
Тищенко О. П. Методологія просторового підходу щодо дослідження розвитку національної економіки: теоретична база та необхідність міждисциплінарного синтезу / О. П. Тищенко // Регіональна економіка. – 2012. – №3(65). – С. 16-24.

Літер.: 39


Розглянуто й систематизовано основні положення базових теорій з дослідження просторового розвитку національної економіки, розроблених вченими різних галузей науки. Запропоновано авторську класифікацію зазначених теорій та обґрунтовано доцільність їхнього комплексного використання при розробленні стратегії регіонального розвитку національної економіки. 
національна економіка, просторовий розвиток, державне регулювання просторового розвитку, теорії регіонального розвитку, міждисциплінарний синтез 


Проблеми територіального розвиткуРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК [332.122:338.43]:338.439(477)
Борщевський В. В. Перспективи становлення ефективного агробізнесу на сільських територіях України / В. В. Борщевський, Х. М. Притула, В. Є. Крупін // Регіональна економіка. – 2012. – №3(65). – С. 25-33.

Літер.: 7


Розкрито сучасні особливості ведення агробізнесу в Україні. Проаналізовано існуючий потенціал країни у виробництві сільськогосподарської продукції та дана оцінка рівня його реалізації, зважаючи на наявний ресурсний потенціал сільських територій. На основі врахування потенційних ризиків розвитку сільських територій запропоновано заходи, які сприятимуть розвитку агробізнесу на конкурентних засадах. 
агробізнес, конкурентне середовище, сільські території Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 332.12:330.131.7
Третяк В. В. Програмно-цільовий підхід до забезпечення економічної безпеки регіону / В. В. Третяк, Т. М. Гордієнко // Регіональна економіка. – 2012. – №3(65). – С. 34-42.

Літер.: 15


На підставі вивчення та аналізу світового та вітчизняного досвіду із планування розвитку територіально-економічних систем розроблена модель програми забезпечення економічної безпеки регіону. Основою формування економічної безпеки прийнятий соціально-економічний розвиток регіону. Визначено чинники підвищення ефективності використання програмно-цільового підходу на рівні регіону. Розроблені вимоги до регіональної програми забезпечення безпеки економіки регіону. 
регіон, програмно-цільовий підхід, економічна безпека Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 338.486.1-342.25
Кудла Н. Є. Формування туристичної політики на регіональному та місцевому рівнях / Н. Є. Кудла // Регіональна економіка. – 2012. – №3(65). – С. 43-48.

Літер.: 7


Визначено основні критерії прийняття рішень із формування туристичної політики, схематично відображено й розкрито сутність її складових аспектів. Обґрунтовано рекомендації з реалізації місцевої туристичної політики та проведено аналіз її інструментів. Звернено увагу на важливість ефективного проведення популяризаційних заходів органами місцевого самоврядування з представлення своїх територій та туристичних об’єктів. 
туристична політика, збалансований розвиток, управління регіональною економікою, стратегія Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 332.1:[61+91](477.44)
Мартусенко І. В. Медико-географічне районування території Вінницької області / І. В. Мартусенко // Регіональна економіка. – 2012. – №3(65). – С. 49-56.

Літер.: 12


Розглянуто територіальну диференціацію процесу надання медичних послуг в межах обласного регіону. Визначено принципи, критерії та показники медико-географічного районування. Виділено елементи територіальної структури регіонального медичного комплексу, окреслено основні передумови для проведення медико-географічного районування території Вінницької області. Охарактеризовано особливості розвитку медико-географічних районів Вінницької області. 
медико-географічний район, регіональний медичний комплекс, медико-географічна ситуація, центр медичного обслуговування 


Інвестиційна та інноваційна діяльністьРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 330.322.5 (477.8)
Іщук С. О. Напрямки оптимізації структури економіки Західного регіону України за критеріями ефективності інвестицій / С. О. Іщук, Т. В. Кулініч // Регіональна економіка. – 2012. – №3(65). – С. 57-66.

Літер.: 4


Обґрунтовано критерії вибору пріоритетних напрямків інвестування в регіоні через призму показників ефективності інвестиційної діяльності. Проведено багатофакторну оцінку впливу структурних трансформацій, прогнозованих у галузевому розрізі, на економіку областей Західного регіону України і побудовано оптимізовану структуру інвестицій в основний капітал регіону за видами економічної діяльності. 
інвестиції, ефективність, критерії, види економічної діяльності, оптимізація Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 332.1:330.322(23)(477)
Бутко М. П. Методологія оцінки ролі малого підприємництва в інноваційному розвитку регіону / М. П. Бутко, О. В. Попело // Регіональна економіка. – 2012. – №3(65). – С. 67-74.

Літер.: 10


Визначено роль малого підприємництва в інноваційному розвитку регіону. Розроблено систему принципів розвитку малого підприємництва та запропоновано методичні аспекти оцінки його інноваційної активності. 
мале підприємництво, інноваційний розвиток, інноваційна активність малого підприємництва Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 332.122:330.322.(23)(477)
Жук П. В. Території пріоритетного розвитку як форма активізації інвестиційної діяльності в гірських зонах України / П. В. Жук // Регіональна економіка. – 2012. – №3(65). – С. 75-85.

Літер.: 6


Проведено аналіз рівня економічного розвитку гірських районів України, зроблено висновки щодо необхідності вжиття заходів з їх державної підтримки та створення робочих місць для місцевого населення. Обґрунтовано потребу та шляхи запровадження спеціального режиму інвестиційної діяльності у гірських зонах з наданням їм статусу територій пріоритетного розвитку. 
гірські зони, економічний розвиток, інвестиційна діяльність, території пріоритетного розвитку Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 330.322(477.83)
Ткач С. М. Оцінка рівня ефективності інвестиційної діяльності у містах та районах Львівської області / С. М. Ткач // Регіональна економіка. – 2012. – №3(65). – С. 86-95.

Літер.: 2


На основі розрахунку показників інвестовіддачі, інвестомісткості і рентабельності інвестицій здійснено типологічне групування міст та районів Львівщини за критерієм рівня ефективності інвестицій. Запропоновано шляхи підвищення ефективності інвестиційної діяльності у районах Львівської області. 
інвестиції, ефективність, райони, інвестовіддача, інвестомісткість, рентабельність інвестицій 


Фінанси і банківська справаРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 336.71:336
Сторонянська І. З. Муніципальний банк в системі управління фінансовими потоками великого міста / І. З. Сторонянська, В. Й. Карпінець // Регіональна економіка. – 2012. – №3(65). – С. 96-105.

Літер.: 8


Узагальнено методологічні засади створення та розвитку зарубіжних та вітчизняних кластерів. Дається авторське визначення муніципального кластера. Обґрунтовано доцільність входження фінансових установ в інфраструктурний муніципальний кластер. Розглянуто причини кризового стану підприємств житлово-комунального господарства та причини порушення фінансової дисципліни. Запропоновано вирішення зазначених проблем у межах муніципального кластера. Проаналізовано наявні грошові потоки комунальних підприємств міста Львова. Проведено підрахунок доходів, які отримують комерційні банки за обслуговування комунальних підприємств. Доводиться доцільність створення муніципального банку та запропоновано визначення терміна «муніципальний банк». Визначено його основні функції та особливості активних і пасивних операцій. Доводиться доцільність співпраці муніципального банку з державними органами влади та міжнародними фінансово-кредитними установами. 
муніципальний банк, муніципальний кластер, грошові потоки, інфраструктура, регіональні виробничі кластери, кластерна політика, кластерний підхід в житлово-комунальному господарстві Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 336.71
Безштанько Д. В. Капітал на покриття операційного ризику комерційних банків України за методикою базового індикатора / Д. В. Безштанько // Регіональна економіка. – 2012. – №3(65). – С. 106-112.

Літер.: 10


Висвітлено динаміку резервів під операційний ризик банківського сектору України та окремих банків. Порівняно частку резервів під операційний ризик у структурі капіталу вітчизняних банків. 
операційний ризик банку, базовий підхід, капітал банку Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 339:187.6(477)
Другова В. Т. Формування і розвиток ринку лізингу в Україні / В. Т. Другова // Регіональна економіка. – 2012. – №3(65). – С. 113-120.

Літер.: 15


Здійснено ретроспективний аналіз розвитку вітчизняного ринку лізингу. Виділено п’ять основних етапів процесу формування лізингових відносин в країні, проаналізовано показники лізингової діяльності на кожному із них. Визначено проблеми, що стримують розвиток ринку лізингу в Україні в сучасних умовах, а також надано рекомендації щодо їх розв’язання. 
ринок лізингу, лізингові відносини, лізинговий портфель, фінансово-економічна криза Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 336.71
Огерчук М. О. Особливості діяльності банків з іноземним капіталом в Україні / М. О. Огерчук // Регіональна економіка. – 2012. – №3(65). – С. 121-128.

Літер.: 18


Розкрито сутність понять «банк з іноземним капіталом» та «іноземний банк». Проаналізовано участь іноземного капіталу у вітчизняній банківській системі та діяльність банків з іноземним капіталом в період фінансової нестабільності. Розглянуто напрямки впливу іноземного капіталу на розвиток банківської системи України і вітчизняної економіки. 
банк з іноземним капіталом, іноземний банк, іноземний капітал, фінансова глобалізація, банківська система Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 336.722.11
Серветник І. В. Надійність роботи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб за умови отримання повноважень виведення банків з ринку / І. В. Серветник // Регіональна економіка. – 2012. – №3(65). – С. 129-139.

Літер.: 15


Розглянуто діяльність Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Фонд) в частині виконання своїх зобов’язань перед вкладниками банків та оцінено надійність роботи Фонду за умови відсутності повноважень проведення процедури виведення неплатоспроможних банків з ринку та за умови наявності таких повноважень за різних величин середнього скорочення обсягу виплат гарантованої суми відшкодування. Необхідність підвищення довіри до банківської системи країни у посткризових умовах спонукає до впровадження ефективних механізмів роботи системи гарантування вкладів, в тому числі, ефективних процедур ліквідації або продажу банку, що впливатиме на підвищення фінансової спроможності Фонду. Приділяється увага основному фінансовому ризику системи гарантування вкладів – ризику недостатності коштів Фонду, оскільки він напряму пов’язаний зі здатністю системи виконувати свою основну функцію захисту депозитів. Ефективним управлінням даним ризиком в умовах організації української банківської системи та системи фінансової безпеки є надання Фонду повноважень щодо виведення неплатоспроможних банків з ринку. Також проаналізовано залежність надійності роботи Фонду від середньоочікуваної ефективності проведення процедури виведення банків з ринку. 
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, система гарантування вкладів, виведення неплатоспроможних банків з ринку, ліквідація, повноваження страховика депозитів Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 336.71
Слобода Л. Я. Особливості інвестиційної політики банків України в посткризовий період / Л. Я. Слобода // Регіональна економіка. – 2012. – №3(65). – С. 140-149.

Літер.: 2


З’ясовано особливості інвестиційної політики банків України у процесі формування банківського капіталу в посткризовий період. На основі використання кластерного аналізу виділено п’ять типів інвестиційної політики вітчизняних банків – агресивну (ризиковану), помірковано-агресивну, помірковану, помірковано-консервативну та консервативну залежно від структури позикового капіталу в загальній сукупності довгострокових пасивів. Доведено, що домінуюча частина банків України проводила агресивну інвестиційну політику, що негативно позначалося на показнику прибутковості капіталу в період посткризового розвитку банківської системи. Розроблено рекомендації щодо напрямів інвестиційної політики банків України, спрямованих на модернізацію економіки. 
банки, фінансовий ризик, інвестиційна політика, власний капітал, залучений капітал, структура капіталу, модернізація економіки 


Соціальна політикаРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК [332.122:338.43]:338.49:330.342.146(477.8)
Садова У. Я. Соціально-демографічний потенціал розвитку Українських Карпат / У. Я. Садова // Регіональна економіка. – 2012. – №3(65). – С. 150-158.

Літер.: 3


Обґрунтовується необхідність удосконалення основ регіонального аналізу і прогнозу соціально-демографічного потенціалу, пропонуються методологічні та методичні підходи до вирішення проблеми. 
потенційна демографія, населення, соціально-демографічний потенціал, регіон, регіональна економіка Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 338.46:[332.122:338.43(477.8)]
Куліш І. М. Соціальна інфраструктура сільських територій Карпатського регіону / І. М. Куліш, А. О. Максименко, В. А. Чемерис // Регіональна економіка. – 2012. – №3(65). – С. 159-168.

Літер.: 28


Розглянуто наявну соціальну інфраструктуру сіл Карпатського регіону. Проаналізовані тенденції, які стосуються основної мережі окремих галузей соціальної інфраструктури сільського населеного пункту, зроблені відповідні висновки, окреслена перспектива подальшого функціонування. Занепад соціальної інфраструктури села визначений як загроза конкурентоспроможності всього регіону. Наголошено на необхідності вивчення впливу розвитку екологічного туризму на конкурентоспроможність сільських територій. 
соціальна інфраструктура, сільські території, Карпатський регіон, конкурентоспроможність Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 332.126:330.342.146(477.43/.44)
Рунців-Королюк О. І. Показник індексу очікуваного довголіття як складова діагностики соціального розвитку регіону (на матеріалах областей Поділля) / О. І. Рунців-Королюк // Регіональна економіка. – 2012. – №3(65). – С. 169-174.

Літер.: 8


Проаналізовано роль показника індексу очікуваного довголіття для діагностики стану соціального розвитку окремого регіону, висвітлено величини зазначеного показника в областях Поділля та інтерпретовано отримані результати в просторовому, часовому та статево-демографічному вимірах. 
індекс очікуваного довголіття, середня очікувана тривалість життя, індекс людського розвитку, соціальний розвиток регіону Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 336.25: 332.12 (477.8)
Василюк Д. Я. Сучасні підходи до виокремлення середнього класу (на прикладі Карпатського економічного району) / Д. Я. Василюк // Регіональна економіка. – 2012. – №3(65). – С. 175-180.

Літер.: 10


Розглянуто методи обчислення відсоткової частки середнього класу за абсолютними показниками доходу, котрі пропонуються зарубіжними та вітчизняними дослідниками. Проведено порівняльний аналіз та визначено відсоткову частку середнього класу суспільства в Карпатському економічному районі за цими методами. Дано висновки щодо актуальності використання розглянутих методів при дослідженні середнього класу в Україні. 
середній клас, середньодушовий дохід, домогосподарство, Карпатський економічний район 


Наукові повідомленняРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 339.16:004.738.5(477)
Апопій В. В. Особливості електронної торгівлі та проблеми її сучасного розвитку в Україні / В. В. Апопій, О. І. Шалева, О. В. Креденець // Регіональна економіка. – 2012. – №3(65). – С. 181-190.

Літер.: 7


Досліджено стан і характер розвитку електронної торгівлі в Україні, структурні зміни під впливом соціально-економічних, організаційних, інноваційних і технологічних чинників, а також перспективи її зростання. Запропоновано шляхи стратегічного розвитку вітчизняної електронної торгівлі та підвищення ефективності її функціонування в умовах посилення конкуренції. 
Інтернет-бізнес, електронна торгівля, електронні комунікації, інформаційні технології, зростання, ефективність, переваги Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 332.1:339.3:330.342.1
Корсак В. І. Вплив глобалізаційних процесів на становлення регіональних роздрібних мереж / В. І. Корсак // Регіональна економіка. – 2012. – №3(65). – С. 191-196.

Літер.: 8


Сформульовано поняття «торгового імперативу» як однієї з причин виникнення нових форматів. Теоретично обґрунтовано потребу в підтримці з боку держави регіональних роздрібних мереж. Запропоновано основні принципи комплексної програми з підтримки регіонального рітейлу. 
торговий імператив, формат, регіональна економіка, глобалізація, програма Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 332.1:331.102; 344:[338.45.37
Звіргзде Д. І. Інтелектуальний капітал регіону: активи знань / Д. І. Звіргзде // Регіональна економіка. – 2012. – №3(65). – С. 197-203.

Літер.: 15


Запропоновано новий погляд на компоненти інтелектуального капіталу, тобто на активи знань, а також визначено необхідність їх оцінки на регіональному рівні шляхом реалізації певних механізмів та розрахунку окремих індикаторів, які можуть стати основою розробки регіональної політики управління такими активами з метою реалізації комплексних стратегій регіонального розвитку. Представлено ряд нових концепцій інтелектуального капіталу фірми та їх можливого використання на регіональному рівні шляхом ефективного менеджменту динаміки активів знань. 
інтелектуальний капітал, регіональний інтелектуальний капітал, активи знань, компетенції 


ІнформаціяРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Яворський М. С. Практика створення інноваційної інфраструктури у західному регіоні України / М. С. Яворський // Регіональна економіка. – 2012. – №3(65). – С. 204-205.Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Садова У. Я. Соціальні ініціативи як інструмент подолання міграційних ризиків в Україні / У. Я. Садова, М. М. Біль // Регіональна економіка. – 2012. – №3(65). – С. 206-211.


РецензіїРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Кравців В. С. Вагомий внесок в дослідження "зеленого" зростання економіки регіону / В. С. Кравців // Регіональна економіка. – 2012. – №3(65). – С. 212-213.


ЮвілеїРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Академіку НАН України О. I. Амоші - 75 років // Регіональна економіка. – 2012. – №3(65). – С. 214-215.Файл Adobe ReaderАвтори номера


Веб-майстер П. Попадюк