Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   2013 рік №2 (68)

Файл Adobe ReaderТитулка

Файл Adobe ReaderЗмістРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 332:511.315
Романюк С. А. Економічна щільність як індикатор територіальної концентрації економіки / С. А. Романюк // Регіональна економіка. – 2013. – №2(68). – С. 7-14.

Літер.: 6


Проаналізовано методологію застосування показників економічної щільності у звіті Світового Банку «Reshaping Economic Geography. World development report 2009». Запропоновано формулу визначення зв’язку між показниками валового випуску, економічної щільності та щільності населення. 
економічна щільність, щільність населення, концентрація економічної діяльності, ВРП на одну особу Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 334.722
Шульц С. Л. Мережеві бізнес-структури: концептуалізація понять та засад функціонування (та функціонування базових основ) / С. Л. Шульц, Л. З. Кіт // Регіональна економіка. – 2013. – №2(68). – С. 15-24.

Літер.: 28


Розкрито сутність підходів до трактування поняття «мережеві бізнес-структури» та запропоновано його авторське визначення. Акцентується увага на конкурентних перевагах функціонування мережевих підприємницьких структур, їх ролі у розвитку національної економіки та вітчизняного підприємництва. Запропоновано класифікацію мережевих бізнес-структур, аналізується конкурентні переваги та недоліки мережевої форми організації бізнесу. 
мережева економіка, мережеві бізнес-структури, конкурентні переваги Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК [338.46:378] 332.142
Семів Л. К. Модель механізму реалізації регіональної політики розвитку ринку освітніх послуг у сфері вищої освіти в умовах глобалізації / Л. К. Семів, А. Р. Шендер // Регіональна економіка. – 2013. – №2(68). – С. 25-33.

Літер.: 5


Подано визначення механізму регіональної освітньої політики та сформульовано її основні напрями у сфері вищої освіти; проаналізовано заходи регіональної освітньої політики у сфері вищої освіти та визначено наслідки їх реалізації для ринку освітніх послуг в умовах глобалізації; побудовано модель механізму регіональної політики розвитку ринку освітніх послуг в умовах глобалізації, що визначає базові напрямки діяльності основних суб’єктів та інститутів на регіональному ринку освітніх послуг, спрямовані на підвищення конкурентоздатності вищої освіти та забезпечення сталого розвитку регіональної економіки. 
вища освіта, регіональна політика розвитку ринку освітніх послуг, модель механізму регіональної освітньої політики, вищі навчальні заклади, якість освіти, конкурентоздатність Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 332:336.02
Смовженко Т. С. Фінансова грамотність населення та її вплив на розвиток економіки України / Т. С. Смовженко, А. Я. Кузнєцова // Регіональна економіка. – 2013. – №2(68). – С. 34-42.

Літер.: 5


Дано визначення термінам «фінансова грамотність» та «фінансова просвіта», оцінено рівень фінансової грамотності в Україні та за кордоном, запропоновано шляхи підвищення її рівня в Україні шляхом реалізації основних положень стратегії та цільових програм фінансової грамотності. 
фінансова грамотність, фінансова просвіта, цільові програми Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 330.101.541
Пітюлич М. І. Макроекономічні проблеми інфляції в умовах економічної трансформації / М. І. Пітюлич, В. А. Шинкар // Регіональна економіка. – 2013. – №2(68). – С. 43-51.

Літер.: 10


Розглянуто проблему інфляції як фундаментальну проблему для розвитку будь-якої країни. Стверджено, що в економічній науці не існує єдиних підходів щодо суті цього явища, причин появи і наслідків, а також основних напрямів боротьби з інфляцією. Макроекономічний інфляційний вплив на економіку має свою специфіку в умовах формування ринкових відносин країн перехідної економіки (наприклад, України). З застосуванням методології функціонального аналізу, системного підходу та аналогії проаналізовано причини і наслідки інфляції, антиінфляційну політику, яка проводиться в умовах ринкової економіки. Особливу увагу звернено на макроекономічні проблеми інфляції в економіці сучасної України. Зроблено висновки про необхідність проведення виважених як політичних, так і економічних рішень, від яких залежить майбутнє економіки нашої держави. 
інфляція, дефляція, рівновага, диспропорції, стабілізація, інфляційні очікування 


Проблеми територіального розвиткуРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 332.142:316.422(477)
Козоріз М. А. Напрями модернізації механізмів реалізації державної політики регіонального розвитку в Україні / М. А. Козоріз // Регіональна економіка. – 2013. – №2(68). – С. 52-61.

Літер.: 16


На основі дослідження причин, що гальмують впровадження державної політики регіонального розвитку в Україні, визначені напрями модернізації механізмів, призначення яких полягає у забезпеченні її реалізації в практиці господарювання. Основну увагу присвячено обґрунтуванню доцільності модернізації механізмів реалізації державної політики регіонального розвитку на основі індивідуального підходу до визначення ресурсних можливостей кожного конкретного регіону. 
державна політика, регіональний розвиток, ресурси регіону, механізми реалізації державної політики регіонального розвитку Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 330.15 : 334.02
Жук П. В. Особливості методичних підходів до оцінки використання природних ресурсів гірського регіону на засадах сталого розвитку / П. В. Жук // Регіональна економіка. – 2013. – №2(68). – С. 62-71.

Літер.: 10


Розглянуто питання специфіки оцінювання сталого розвитку сфери господарського використання природних ресурсів гірських територій. Запропоновано систему принципів та критеріїв сталого використання природних ресурсів Українських Карпат й відповідних їм оціночних показників та індикаторів. Визначено методичні підходи до встановлення індексів сталого використання природних ресурсів гірського Карпатського регіону. 
сталий розвиток, гірський регіон, природні ресурси, показники, індикатори, методи оцінки Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 330.313: 336.051
Пилипів В. В. Фінансовий механізм управління сталим розвитком територіальних економічних систем / В. В. Пилипів, Л. П. Тичковська // Регіональна економіка. – 2013. – №2(68). – С. 72-80.

Літер.: 3


Розкрито концептуальні засади управління капіталом сталого розвитку територіальних економічних систем, обґрунтовано фінансовий механізм управління сталим розвитком та його інституціональне забезпечення. Здійснено аналіз функціонування територіальних систем України та виявлено тенденції їх фінансового забезпечення. Запропоновано схему проектного фінансування сталого розвитку територій та залучення територіальних природних ресурсів у проекти сталого розвитку. 
фінансовий механізм, територіальні економічні системи, сталий розвиток, управління, відтворення, капіталізація активів Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 338.48(477):658.012
Литвин І. В. Проблеми та перспективи розвитку сільського зеленого туризму в регіоні / І. В. Литвин, М. О. Нек // Регіональна економіка. – 2013. – №2(68). – С. 81-88.

Літер.: 15


Розкрито сутність та основні види сільського зеленого туризму, досліджено історію появи послуг зеленого туризму, розкрито інформацію щодо популярності зеленого туризму в окремих регіонах України та за кордоном. На прикладі туристичних організацій Львівської області розглянуті основні проблеми розвитку сільського зеленого туризму, що згруповані у три блоки. Запропоновано використовувати кластерну модель надання послуг сільського зеленого туризму як один із дієвих способів вирішення існуючих проблем та сприяння розвитку сільських територій. 
сільський зелений туризм, агротуризм, екотуризм, туристичний кластер Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 338.242
Дьоміна В. М. Прогнозування розвитку зовнішньоекономічної діяльності у Миколаївській області / В. М. Дьоміна, І. Т. Кіщак // Регіональна економіка. – 2013. – №2(68). – С. 89-97.

Літер.: 9


Для прогнозування обсягів експортної продукції і потреб підприємств Миколаївської області в імпортній продукції запропоновані трендові моделі, що дозволяють дати кількісну оцінку зовнішньоторговельного обороту області на найближчу перспективу. Розраховані за моделями прогнози на 2014 р. показують зростання товарообігу із зарубіжними країнами: у середньому на 20% по експорту і на 40% по імпорту, що є підставою для коректування стратегічних планів області у напрямі розвитку підприємств транспортної галузі. 
експорт, імпорт, прогноз, моделювання, тренд Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 336.1:352
Волохова І. С. Розподіл видаткових повноважень між рівнями влади: концептуальні підходи до реформування / І. С. Волохова // Регіональна економіка. – 2013. – №2(68). – С. 98-105.

Літер.: 6


Досліджуються проблеми існуючої структури видаткових повноважень органів місцевого самоврядування України. Пропонуються концептуальні підходи до реформування розподілу видаткових повноважень між органами влади. Основні напрями реформування: підвищення ефективності витрачання місцевих та регіональних фінансових ресурсів; збільшення ступеня деволюції; максимально можливе залучення населення до процесу прийняття рішень щодо місцевих і регіональних справ. Автор доводить, що кількість зовнішніх споживачів, рівень значущості для країни і територій, а також можливість економії на масштабах виробництва визначають той рівень влади, який найефективніше здатний надавати суспільні блага населенню. 
суспільні блага, місцеве самоврядування, видаткові повноваження, місцеві бюджети, видатки, територіальні фінанси 


Інвестиційна та інноваційна діяльністьРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 330.341.1+008.1.332.1
Бутенко А. І. Інноваційний потенціал регіонів Українського Причорномор'я / А. І. Бутенко, Є. В. Лазарєва // Регіональна економіка. – 2013. – №2(68). – С. 106-113.

Літер.: 12


Здійснено порівняльний аналіз і оцінку інноваційного потенціалу економіки України та регіонів Українського Причорномор’я, виявлені основні тенденції розвитку інноваційної діяльності в цих регіонах, запропоновано низку заходів щодо ефективної організації інноваційної діяльності у міру розвитку інституту ринку. 
інноваційний потенціал, тенденції розвитку, регіони Українського Причорномор’я, підприємництво Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 336.767
Сороківська М. В. Сучасний стан та перспективи інвестування страховими компаніями України / М. В. Сороківська // Регіональна економіка. – 2013. – №2(68). – С. 114-121.

Літер.: 15


Здійснено аналіз сучасного стану страхового ринку та тенденцій розвитку інвестування страховими компаніями України. Розроблено прогноз величини активів вітчизняних страхових компаній та їх частки у ВВП у середньостроковій перспективі. Обґрунтовано вибір оптимальних статистичних методів для отримання найбільш вірогідних, оптимістичних та песимістичних прогнозів окремих показників інвестиційної діяльності страховиків. Проведено оцінку перспектив інвестування страховими компаніями на основі сформованих прогнозів із врахуванням наслідків фінансової кризи. Запропоновано напрями розвитку вітчизняного страхового ринку за допомогою внутрішніх і зовнішніх механізмів в умовах сьогодення з метою зростання інвестиційних можливостей страховиків. 
страхова компанія, інвестування, активи, прогноз, розвиток, статистичний метод 


Соціальна політикаРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 005.35(477.83)
Кощій О. В. Стан та перспективи розвитку соціальної відповідальності бізнесу Львівської області / О. В. Кощій, І. О. Ворончак // Регіональна економіка. – 2013. – №2(68). – С. 122-130.

Літер.: 10


Проаналізовано рівень розвитку соціальної відповідальності бізнесу Львівської області на основі опитування представників бізнесу регіону. Визначено ступінь поінформованості менеджерів та підприємців про соціальну відповідальність бізнесу. Досліджено поширеність у середовищі бізнесу Львівщини конкретних заходів у сфері соціальної відповідальності, рівень організаційного та інформаційного забезпечення соціальної відповідальності бізнесу. Охарактеризовано мотиви та потенційні вигоди відповідальної поведінки з точки зору представників ділових кіл регіону. З’ясовано проблеми та перешкоди у впровадженні відповідального підходу до підприємницької діяльності. Визначено пріоритетні напрями регіональної політики підтримки соціальної відповідальності бізнесу Львівщини. 
соціальна відповідальність бізнесу, Львівська область, результати опитування представників бізнесу 


Фінанси і банківська справаРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 336.11:338.124.4(477)
Бобиль В. В. Удосконалення системи ризик-менеджменту банківського сектора України в умовах фінансової кризи / В. В. Бобиль, Ю. В. Півняк // Регіональна економіка. – 2013. – №2(68). – С. 131-139.

Літер.: 14


Досліджуються основні елементи системи ризик-менеджменту банку: ідентифікація ризику, оцінка, інструменти управління. Надаються відповідні рекомендації стосовно удосконалення сучасної системи управління банківськими ризиками. 
банк, ризик-менеджмент, інструменти управління, оцінка, ідентифікація Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 336.7
Алєксєєв І. В. Методичні засади інтегрального оцінювання надійності недержавних пенсійних фондів в Україні / І. В. Алєксєєв, О. І. Білик // Регіональна економіка. – 2013. – №2(68). – С. 140-147.

Літер.: 26


Визначено суть поняття надійності недержавних пенсійних фондів та розроблено основні методичні засади оцінювання їхньої надійності. Встановлено, що дієвим способом розкриття інформації про надійність фінансових інститутів є використання рейтингів. Визначення класу надійності НПФ має стати основою для надання їм права на здійснення пенсійного забезпечення громадян на другому рівні пенсійної системи України. Для оцінювання надійності НПФ та її зміни пропонується використання системи показників, детермінованих із врахуванням якісних і кількісних параметрів, які характеризують діяльність НПФ. Побудована система комплексного оцінювання надійності НПФ дає змогу присвоєння відповідного класу та рівня надійності. 
недержавний пенсійний фонд, фінансова стійкість, фінансова надійність, інтегральне оцінювання, клас і рівень надійності Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 336:332.135
Заблоцький М. Б. Фінансово-ринкові регулятивні засади конвергенції національних і регіональних інтересів / М. Б. Заблоцький // Регіональна економіка. – 2013. – №2(68). – С. 148-157.

Літер.: 12


Поставлено проблему створення системи регулювання фінансового ринку. Запропоновано концепцію конвергенції національних і регіональних інтересів суб’єктів фінансового і суміжних з ним ринків. Обґрунтовано науково-теоретичні положення, регулятори і результуючі показники функціонування регулятивної системи за умови дії регуляторів «не за правилом» і «за правилом». Представлено схематичну модель механізму формування системи конвергентного розвитку національної і регіональної економіки. 
регулятивна система, конвергенція, грошова пропозиція, фінансовий капітал, інвестиції, натуральний продукт, національний дохід, грошовий попит Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 330.142.2:336.71(477)
Владичин У. В. Регіональні особливості розвитку іноземного банківництва в Україні / У. В. Владичин // Регіональна економіка. – 2013. – №2(68). – С. 158-167.

Літер.: 7


Досліджено та виявлено особливості регіонального розподілу банківських установ з іноземним капіталом, проаналізовано обсяги здійснюваних операцій та прибутковість іноземних банків у регіональному розрізі. Проведена порівняльна оцінка регіональної мережі структурних підрозділів банків з іноземним капіталом, що діють в Україні, та подано рекомендації щодо покращення привабливості регіонів та забезпеченості їх банківськими послугами. 
іноземне банківництво, банк з іноземним капіталом, регіональний розподіл банків, концентрація іноземних банків Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 336:336.77(477)
Пшик Б. І. Теоретичні і практичні аспекти застосування ковенантів у практиці фінансово-кредитних відносин / Б. І. Пшик // Регіональна економіка. – 2013. – №2(68). – С. 168-176.

Літер.: 5


Досліджено сутність та особливості застосування ковенантів у сфері фінансово-кредитних відносин як засобу управління цими відносинами та ризиками, що виникають у процесі їх здійснення. Пропонуються визначення та класифікація ковенантів. Розроблено пропозиції щодо їх законодавчого закріплення та використання в діяльності суб’єктів фінансового ринку України. 
ковенант, фінансовий ковенант, фінансовий ринок, фінансово-кредитні відносини Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК [330.341:339.923]:477
Сідельник О. П. Забезпечення конкурентоспроможності небанківських фінансових установ / О. П. Сідельник // Регіональна економіка. – 2013. – №2(68). – С. 177-184.

Літер.: 4


Досліджено теоретико-методологічні аспекти щодо підвищення конкурентоспроможності небанківськими фінансовими установами на ринку фінансових послуг України. Запропоноване визначення термінів «небанківські фінансові установи» та обґрунтовано науково-методичні підходи до оцінки конкурентоспроможності небанківських фінансових установ, розроблено рекомендації щодо вдосконалення механізму державного впливу на підвищення їх конкурентоспроможності. Запропоновано заходи щодо позиціонування небанківських фінансових установ на ринку фінансових послуг з метою забезпечення їх конкурентоспроможності. 
небанківські фінансові установи, конкурентоспроможність небанківських фінансових установ, фінансові посередники, конкуренція Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 336.71
Галайко Н. Р. Управління ліквідністю банку в сучасних умовах / Н. Р. Галайко // Регіональна економіка. – 2013. – №2(68). – С. 185-192.

Літер.: 6


Досліджено поняття «ліквідність банку», проаналізовано сучасний стан ліквідності банків та банківської системи України, проведено залежність між обов’язковим резервуванням та ліквідністю банків, виявлено, що на сьогодні структура активів і пасивів банків не є оптимальною, але прямує до цього. Це може сприяти зменшенню додаткових ризиків і, зокрема, ризику ліквідності. Запропоновано надавати центральним банком внутрішньоденні кредити для підтримки ліквідності банків, що дозволить зменшити значні залишки коштів кореспондентських рахунків, відкритих банками в Національному банку України. 
банк, ліквідність, обов’язкове резервування, активи, пасиви 


Зарубіжний досвідРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК [330.341.1:339.923]:477
Землянкін А. І. Нова інноваційна політика Європейського Союзу: досвід для України / А. І. Землянкін, І. Ю. Підоричева // Регіональна економіка. – 2013. – №2(68). – С. 193-202.

Літер.: 8


Проаналізовано досвід Європейського Союзу щодо формування та реалізації інноваційної політики на загальноєвропейському, національному і регіональному рівнях. Розроблено пропозиції щодо умов і можливостей його використання на макро- і мезорівнях в Україні. Визначено механізми управління інноваційною сферою за умови поступового переходу національної економіки до стадії розвитку, заснованої на власних інноваціях. 
локалізація, регіональний розвиток, нова інноваційна політика, європейський досвід, механізми управління інноваціями 


Наукові повідомленняРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК [339.138-047.37:637.52](477.61)
Чеботарьов Є. В. Методичне забезпечення маркетингового дослідження ринку м'ясопродуктів Луганської області / Є. В. Чеботарьов // Регіональна економіка. – 2013. – №2(68). – С. 203-210.

Літер.: 13


Класифіковано основні риси ринку м’ясопродуктів Луганської області та обґрунтовано методичні аспекти маркетингового дослідження: визначення методу опитування покупців; формулювання питань та варіантів відповідей; розрахунок обсягу вибіркової сукупності. Проаналізовано результати проведених анкетних опитувань споживачів м’ясопродуктів в обласному центрі, містах обласного підпорядкування, промислових й аграрних адміністративно-територіальних районах регіону. На підґрунті встановлених споживацьких уподобань запропоновано заходи щодо вдосконалення маркетингової діяльності та оптимізації виробничо-комерційної процесу товаровиробників м’ясопереробної галузі. 
маркетингове дослідження, ринок м’ясопродуктів, регіон, споживачі, опитування Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 339.137.2:637.115(167)
Чугаєвська С. В. Методологічні засади дослідження конкурентоспроможності молочної продукції / С. В. Чугаєвська // Регіональна економіка. – 2013. – №2(68). – С. 211-218.

Літер.: 7


Розглянуто три групи чинників, які формують рівень конкурентоспроможності молочних продуктів: нормативні, технологічні та економічні, а також визначена система показників конкурентоспроможності продукції молокопереробних підприємств з обґрунтуванням методології їх розрахунку. Для удосконалення конкурентоздатності вітчизняної продукції необхідне застосування системи показників конкурентоспроможності продукції молокопереробних підприємств з обґрунтуванням методології їх розрахунку. 
молочна продукція, конкурентоспроможність, система показників 


РецензіїРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Дейнеко Л. В. Комплексне дослідження інноваційного розвитку сфери виробництва продуктів харчування в умовах посилення ризиків продовольчої безпеки / Л. В. Дейнеко // Регіональна економіка. – 2013. – №2(68). – С. 219-222.


Пам'яті вченогоРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Пам'яті професора Ф. Д. Заставного // Регіональна економіка. – 2013. – №2(68). – С. 223-224.Файл Adobe ReaderАвтори номера


Веб-майстер П. Попадюк