Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   2013 рік №3 (69)

Файл Adobe ReaderТитулка

Файл Adobe ReaderЗмістРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Інтеграційний вибір України: соціальні, економічні, екологічні наслідки (регіональний вимір) // Регіональна економіка. – 2013. – №3(69). – С. 7-39.
Літер.: 1


Проблеми територіального розвиткуРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 339.5:338.43(477.8)
Крупін В. Є. Зовнішньоекономічний вектор розвитку сільських територій Карпатського регіону України / В. Є. Крупін // Регіональна економіка. – 2013. – №3(69). – С. 40-47.

Літер.: 6


Здійснено аналіз розвитку сільських територій Карпатського регіону України з позиції зовнішньоекономічної діяльності. Досліджено структуру, обсяги й особливості експортно-імпортних потоків сільськогосподарської продукції та продуктів харчування областей регіону. Виділено основні загальнодержавні та специфічні для Карпатського регіону перешкоди на шляху розвитку зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів господарювання, розташованих на сільських територіях. Акцентовано на необхідності активізації експортної діяльності на сільських територіях як у сфері агропромислової продукції, так і несільськогосподарського виробництва та послуг. 
сільські території, зовнішньоекономічна діяльність, сільське господарство, Карпатський регіон Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 332.15:338.1:004.853
Колодійчук І. А. Напрями та інструменти удосконалення державної підтримки гірського сільського господарства / І. А. Колодійчук, Т. В. Морська // Регіональна економіка. – 2013. – №3(69). – С. 48-56.

Літер.: 4


Обґрунтована необхідність державної підтримки гірського сільського господарства. Представлені результати аналізу проведення заходів державної підтримки гірських районів. Окреслені напрями підвищення результативності сільськогосподарського виробництва. Запропоновано механізм державної підтримки виробництва молока. 
державна підтримка, гірські райони, сільськогосподарська продукція, виробництво молока 


Інвестиційна та інноваційна діяльністьРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 330.117.334.716.008.8:330.341.1
Павлов В. І. Особливості форм державно-приватного партнерства в інноваційній сфері / В. І. Павлов, О. О. Ляхович // Регіональна економіка. – 2013. – №3(69). – С. 57-65.

Літер.: 9


Розкрито сутність форм державно-приватного партнерства (ДПП) з урахуванням особливостей їх застосування в інноваційній сфері. Виділено основні форми співпраці державного та приватного секторів в Україні. Приділено увагу прямим та непрямим формам участі держави в інноваційних проектах ДПП. 
державно-приватне партнерство, технологічні парки, податкові пільги Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК [330.322+331.5]:332.122
Жовтанецький В. І. Політика інвестицій і зайнятості в системі конвергентного розвитку економіки регіону / В. І. Жовтанецький, Б. Ф. Заблоцький // Регіональна економіка. – 2013. – №3(69). – С. 66-72.

Літер.: 5


Розглядаються основи формування політики інвестування і зайнятості з погляду конвергентного (збалансованого) розвитку регіону. Обґрунтовано регіон як рівноправний суб’єкт ринку поряд з державою і підприємствами. Висвітлено значення системи формування інвестиційного фонду регіону в піднесенні рівня його фінансово-економічної самодостатності. Розкрито причини інфляції і безробіття та напрямки покращення політики інвестицій і зайнятості. 
регіон, інвестиції, зайнятість, валовий регіональний продукт, економічна політика, конвергенція Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 330.322 +330.341.1(477.83)
Вознюк М. А. Тенденції інвестиційно-інноваційного розвитку Львівської області / М. А. Вознюк // Регіональна економіка. – 2013. – №3(69). – С. 73-81.

Літер.: 6


Проаналізовано динаміку інноваційного потенціалу Львівської області за 2009-2012 рр. та тенденції інвестиційно-інноваційного розвитку. Охарактеризовано особливості інвестиційно-інноваційного процесу на регіональному рівні та запропоновано шляхи підвищення ефективності інвестиційної діяльності. 
інвестиції, інновації, інноваційна діяльність, інноваційний потенціал, інвестиційно-інноваційний розвиток, інвестиційно-інноваційний процес 


Соціальна політикаРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 331.55:330.342.146(477)
Малиновська О. А. Трудові мігранти та їхній внесок у соціально-економічний розвиток України / О. А. Малиновська // Регіональна економіка. – 2013. – №3(69). – С. 82-93.

Літер.: 20


Аналізуються чинники, що характеризують соціальну і економічну сутність та місце міграційного капіталу на міжнародних ринках праці, з’ясовуються особливості формування міграційного капіталу в Україні, його особливе значення в кризовий період. Розкривається роль переказів українських трудових мігрантів та їх вплив на соціально-економічний розвиток господарського комплексу держави. 
трудова міграція, міжнародні ринки праці, міграційні потоки, міграційний капітал, приватні трансферти Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 330.162:331.522.4:[332.122:338.43]:[339.9:061.1]
Борщевський В. В. Аксіологічні засади формування людського потенціалу сільських територій: євроінтеграційний контекст / В. В. Борщевський, Ю. Р. Злидник // Регіональна економіка. – 2013. – №3(69). – С. 94-104.

Літер.: 21


Досліджуються основні напрями формування людського потенціалу сільських територій в контексті європейської інтеграції України. Розглянуто вплив протестантської етики на формування європейського ціннісного світогляду мешканців сільських територій. Проаналізовано взаємозв’язок колгоспно-радгоспного типу господарювання за часів Радянського Союзу та ментальності жителів сільських територій України. Доведено необхідність врахування аксіологічних засад у формуванні людського потенціалу сільських територій. Акцентовано увагу на пріоритетності європейських ціннісних орієнтирів для нарощування людського потенціалу сільських територій України. 
аксіологічні засади, людський потенціал, сільські території, євроінтеграція 


Фінанси і банківська справаРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 338.23:336.74(477)
Савченко Т. Г. Розробка експліцитного правила монетарної політики для економіки України / Т. Г. Савченко // Регіональна економіка. – 2013. – №3(69). – С. 105-113.

Літер.: 19


Обґрунтовано доцільність розробки експліцитного правила монетарної політики для економіки України. Досліджено етапи його розробки, доведено доцільність формування монетарного правила для грошових агрегатів, на основі використання модифікованого фільтру Ходріка-Прескота проведено оцінку рівноважних значень параметрів правила, шляхом розробки багатофакторних регресійних моделей визначено можливі параметри монетарного правила та розраховано їх коефіцієнти. 
правило монетарної політики, центральний банк, грошово-кредитна політика, фільтр Ходріка-Прескота, інфляційне таргетування Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 330.341.1:338.49
Жук М. О. Аналіз платоспроможності позичальника - представника домогосподарства за допомогою економетричних моделей бінарного вибору / М. О. Жук, В. В. Здрок // Регіональна економіка. – 2013. – №3(69). – С. 114-122.

Літер.: 7


Розглянуто оцінювання ймовірності виникнення у позичальника проблем зі сплатою своїх зобов’язань перед комерційним банком. Позичальник розглядається як представник домогосподарства, тому, крім індивідуальних показників його фінансової надійності, враховано ще й фактори впливу домогосподарства: чисті доходи інших членів домогосподарства, сімейний стан, наявність дітей. За допомогою запропонованої економетричної моделі досліджено вплив зміни терміну кредиту, коефіцієнта платоспроможності позичальника, чистих доходів інших членів домогосподарства позичальника, суми кредиту та стажу роботи позичальника на ймовірність виникнення у нього проблем з оплатою зобов’язань перед банком. 
позичальник, домогосподарство, кредит, комерційний банк, платоспроможність, логіт-модель, метод найбільшої правдоподібності Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 657:336.71
Колчар Ю. О. Методичний підхід до визначення ставки дисконтування для оцінки нематеріальних активів банку у межах доходного підходу / Ю. О. Колчар // Регіональна економіка. – 2013. – №3(69). – С. 123-129.

Літер.: 10


Розкрито суть ставки дисконтування для визначення вартості нематеріального активу у межах доходного підходу. Досліджено методику визначення середньозваженої вартості капіталу банку як базову ставку для знаходження ставки дисконтування при оцінці нематеріального активу. Проаналізовано доцільність застосування різних видів моделі САРМ для визначення вартості власного капіталу банку, на основі проведеного аналізу встановлено оптимальні моделі для визначення вартості власного капіталу банку залежно від активності банку на фондовому ринку. Проаналізовано додаткові премії за ризик та низьку ліквідність, які є обов’язковими елементами ставки дисконтування. 
нематеріальний актив, оцінка, доходний підхід, ставка дисконтування, модель САРМ Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 330.1:338.43
Прунцева Г. О. Концептуальна модель управління процесом фінансування розширеного відтворення сільськогосподарських підприємств / Г. О. Прунцева // Регіональна економіка. – 2013. – №3(69). – С. 130-135.

Літер.: 5


Розкриваються основні складові механізму управління процесом фінансування розширеного відтворення сільськогосподарських підприємств, виокремлюються специфічні елементи за наявними концептуальними блоками. Запропоновано алгоритм оптимізації процесу фінансування розширеного відтворення сільськогосподарських підприємств, основними складовими якого є чотири конститутивні блоки такої системи: діагностика фінансового стану та виявлення прихованих резервів, фінансове планування і прогнозування, забезпечення фінансовими ресурсами витрат, контроль за цільовим використанням коштів. 
концептуальна модель, фінансування, розширене відтворення Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 336.76 (477)
Лапішко З. Я. Реалізація механізму емісії муніципальних облігацій на фінансовому ринку України / З. Я. Лапішко // Регіональна економіка. – 2013. – №3(69). – С. 136-144.

Літер.: 7


Запропоновано механізм емісії муніципальних облігацій, який включає комплексну систему заходів, що дозволить ефективніше організувати випуск муніципальних облігаційних запозичень та вчасно враховувати зміни, що виникають на фінансовому ринку. Виокремлено етапи проведення аналізу можливостей здійснення емісії та основні показники, оцінка яких дасть максимально об’єктивне бачення доцільності здійснення запозичення. 
емісія, муніципальна облігація, економічні показники, реалізація емісії, фінансовий ринок Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 332.14:336.563
Радіонов Ю. Д. Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам: роль в соціально-економічному розвитку регіонів та проблеми ефективного використання коштів / Ю. Д. Радіонов // Регіональна економіка. – 2013. – №3(69). – С. 145-153.

Літер.: 7


Здійснено аналіз структури міжбюджетних трансфертів. Встановлено причини росту видів та обсягів субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам за останні десять років та їх вплив на соціально-економічний розвиток територій. Досліджено причини неефективного використання коштів субвенцій та запропоновано заходи щодо покращення ефективності управління бюджетними коштами. 
міжбюджетні відносини, трансферти з державного бюджету, субвенції, державний бюджет, місцеві бюджети, неефективне використання коштів Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 336.1.078.3: 336.71.067
Дзедзик І. Б. Причини та проблеми виникнення банкострахування в Україні / І. Б. Дзедзик // Регіональна економіка. – 2013. – №3(69). – С. 154-160.

Літер.: 10


Тенденція фінансового ринку України до інтеграційних процесів особливо загострилась в період фінансової кризи, що спровокувало виникнення банкоцентричних процесів та загострення конкурентного середовища. Досліджено утворення нових видів фінансових інституцій: фінансових холдингів, фінансових супермаркетів та структур типу bancassurance, які несуть з собою не лише підвищення банківської конкуренції, а й призводять до виникнення нових ризиків, зокрема ризику відмивання тіньових доходів. 
банки, страхові компанії, фінансові об’єднання, ризики, відмивання грошей 


Зарубіжний досвідРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 34:330

Літер.: 13


Показано сутність федералізму як моделі державного устрою і демократичний спосіб розподілу державної влади за територіальним принципом. Наведено варіанти класифікації федеративних держав. Загальний задум федеративного державного устрою на перший погляд виглядає досить простим і ясним, але на практиці виникає цілий ряд проблем, пов’язаних з співвідношенням обсягу прав і повноважень між центром і суб’єктами федерації. В економічному аспекті найбільш дискусійними є питання встановлення раціонального співвідношення бюджетно-податкових повноважень і повноважень щодо володіння і управління власністю між центром і суб’єктами федерації. Ключове практичне питання «бюджетного федералізму» полягає в тому, в якій точці буде знайдено баланс інтересів між федеральним центром і суб’єктами у розподілі доходних повноважень і видаткових зобов’язань, який буде найбільш ефективно вирішувати поставлені завдання на даному історичному етапі розвитку федералізму. Автори констатують, що державна російська фінансова практика поки не знайшла такої точки. На думку авторів саме економічна наука повинна озброїти теорію «бюджетного федералізму» необхідним науково-методичним інструментарієм. 
федералізм, федеративна держава, економічна модель федералізму, бюджетний федералізм, регіоналізація Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 332.053:332.33:604.6(477+81+82)
Куліш І. М. Напрями підвищення конкурентоспроможності сільських територій України в контексті використання досвіду Бразилії та Аргентини / І. М. Куліш // Регіональна економіка. – 2013. – №3(69). – С. 169-177.

Літер.: 20


Розглянуто особливості розвитку агропромислових комплексів Бразилії та Аргентини з врахуванням прогнозованої вченими загрози «латиноамериканського» шляху розвитку України. Здійснено порівняння структури ВВП та розподілу робочої сили у зазначених державах. Досліджено еволюцію реформування сільськогосподарської галузі у Бразилії та Аргентині і діяльність національних урядів цих країн у кризові періоди. Окреслені основні загрози для сільських територій та для України загалом, у випадку відсутності державного контролю за розвитком сільських територій та використанням земельних ресурсів. 
сільські території; генномодифіковані організми, земельні ресурси, економічний розвиток, Бразилія, Аргентина, Україна 


Наукові повідомленняРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 33.021/658.511.2:674
Максимів Ю. В. Методичні підходи до аналізу забезпеченості деревинними відходами виробництва твердого біопалива / Ю. В. Максимів, Н. М. Попадинець // Регіональна економіка. – 2013. – №3(69). – С. 178-184.

Літер.: 6


Обґрунтовано важливість проведення аналізу забезпеченості відходами як вторинною сировиною для виробництва твердого біопалива деревообробними підприємствами як інструменту, здатного вплинути на прийняття управлінських рішень, направлених на підвищення ефективності використання сировинних ресурсів. Виявлено вплив недостатньої забезпеченості деревинними відходами як вторинною сировиною на виготовлення продукції, причини її виникнення й наслідки для деревообробних підприємств. Описано методику здійснення аналізу з врахуванням галузевої специфіки. 
економічний аналіз, планування, відходи як вторинна сировина, деревообробні підприємства, тверде біопаливо Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 338.45:504.3.054
Скороход І. С. Роль транскордонного співробітництва у формуванні та розвитку ринку екологічних послуг в Україні / І. С. Скороход // Регіональна економіка. – 2013. – №3(69). – С. 185-191.

Літер.: 12


Охарактеризовано особливості транскордонного співробітництва в екологічній сфері. Визначено передумови формування та розвитку ринку екологічних послуг в окремих єврорегіонах України. Виділено причини, що гальмують розвиток даного ринку. Визначено перспективні напрями розвитку екологічного ринку у межах єврорегіону «Буг». 
ринок екологічних послуг, транскордонне співробітництво, екологічна сфера, двостороннє співробітництво, екологічні програми та проекти Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 330.341.1:053.67
Гвоздович Ю. О. Напрями підвищення рівня інноваційного потенціалу молоді регіону: фінансовий та організаційний аспекти / Ю. О. Гвоздович // Регіональна економіка. – 2013. – №3(69). – С. 192-198.

Літер.: 7


З’ясовано зміст поняття «інноваційний потенціал молоді». Запропоновано розрахунок інтегрального індексу для визначення рівня формування інноваційного потенціалу молоді в регіональному розрізі за демографічною, організаційною, матеріально-технічною та фінансовою складовими. На основі застосованого методу проаналізовано місце Львівщини серед інших областей України. Окреслено деякі аспекти фінансового та організаційного характеру в напрямках підвищення рівня інноваційного потенціалу молоді у регіонах, а саме: нарощення, кооперації, залучення та повернення. 
молодь, інноваційний потенціал, система освіти, наукова діяльність, «циркуляція мізків» Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 332.1 :[338.45]:519.237.7
Шендер А. Р. Оцінювання регіональних ринків освітніх послуг у сфері вищої освіти в умовах активного впливу зовнішнього середовища / А. Р. Шендер // Регіональна економіка. – 2013. – №3(69). – С. 199-210.

Літер.: 7


Подано визначення регіонального ринку освітніх послуг та наведено його основні функції. Проведено комплексну оцінку регіональних ринків освітніх послуг у сфері вищої освіти, що дозволило: визначити якість надання освітніх послуг в регіонах, виділити регіони з високим потенціалом розвитку освіти, які можуть успішно конкурувати з іноземними вищими навчальними закладами за залучення студентів з інших країн, з’ясувати, наскільки вища освіта в регіоні впливає на економічне зростання, охарактеризувати ефективність використання освітнього ресурсу в різних регіонах України. На основі отриманих результатів визначено проблемні питання, що потребують вирішення, сформовано рекомендації для здійснення заходів регіональної політики розвитку ринку освітніх послуг відповідно до потреб регіонів. 
регіональні ринки, освітні послуги, вища освіта 


ІнформаціяРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Садова У. Я. Міграційні процеси в Україні: сучасні виклики та регіональна специфіка (за результатами ІІ Міжнародної науково-практичної конференції) / У. Я. Садова, М. М. Біль // Регіональна економіка. – 2013. – №3(69). – С. 211-221.


РецензіїРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Башнянин Г. І. Актуальне дослідження розвитку інформаційного суспільства / Г. І. Башнянин // Регіональна економіка. – 2013. – №3(69). – С. 222-224.


Пам'яті вченогоРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Пам'яті професора П. Ю. Бєлєнького // Регіональна економіка. – 2013. – №3(69). – С. 225-226.Файл Adobe ReaderАвтори номера


Веб-майстер П. Попадюк