Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Журнал Регіональна економіка -- re2014.01.034

Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 330.567.28:338.43(23)(477.8)
Пітюлич М. М. Оцінка стану та перспективи розвитку особистих селянських господарств гірських територій Карпатського регіону / М. М. Пітюлич // Регіональна економіка. – 2014. – №1(71). – С. 34-41.
Літер.: 7

Автори

Анотація

Розкрито сучасні тенденції в розвитку господарств населення гірських територій Карпатського регіону. На основі проведеного аналізу діяльності господарств населення гірських територій висвітлено перспективне бачення розвитку цих господарств. Запропоновано конкретні механізми для підвищення ефективності функціонування господарств населення.

Ключові слова:

господарства населення, гірські території, сільське господарство, форми господарювання, кооперація

Подібні статтіРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Пітюлич М. М. Гірські території: проблеми інвестиційної політики / М. М. Пітюлич // Регіональна економіка. – 2011. – №1(59). – С. 32-38. 

Розкрито особливості здійснення інвестиційної політики в гірських територіях Карпатського регіону. Подано динаміку здійснення інвестицій в основний капітал в розрізі гірських районів чотирьох областей зони Карпат. Обґрунтовано, що при проведенні інвестиційної політики на цих територіях слід враховувати наявну структуру виробництва, яка тут склалася, адже основними сферами докладання праці на цих територіях є сільське господарство, рекреація та лісове господарство, і основну увагу слід приділити залученню інвестицій саме в названі галузі економіки цих територій. 
інвестиції, інвестиційна політика, гірські території, сільське господарство, рекреація, лісове господарство Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 339.5:338.43(477.8)
Крупін В. Є. Зовнішньоекономічний вектор розвитку сільських територій Карпатського регіону України / В. Є. Крупін // Регіональна економіка. – 2013. – №3(69). – С. 40-47.

Літер.: 6


Здійснено аналіз розвитку сільських територій Карпатського регіону України з позиції зовнішньоекономічної діяльності. Досліджено структуру, обсяги й особливості експортно-імпортних потоків сільськогосподарської продукції та продуктів харчування областей регіону. Виділено основні загальнодержавні та специфічні для Карпатського регіону перешкоди на шляху розвитку зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів господарювання, розташованих на сільських територіях. Акцентовано на необхідності активізації експортної діяльності на сільських територіях як у сфері агропромислової продукції, так і несільськогосподарського виробництва та послуг. 
сільські території, зовнішньоекономічна діяльність, сільське господарство, Карпатський регіон Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 332.146:630*6(23)
Ярема І. І. Напрямки стимулювання сталого використання лісоресурсного потенціалу гірських територій державними лісогосподарськими підприємствами / І. І. Ярема // Регіональна економіка. – 2012. – №2(64). – С. 194-199.

Літер.: 2


Визначено пріоритетні завдання розвитку лісового господарства та лісової промисловості регіону в контексті сталого лісокористування. Проаналізовано економічні вектори регіональної стратегії збалансованого лісокористування і лісового менеджменту та запропоновано заходи щодо його досягнення. 
сталий розвиток, лісові ресурси, лісова політика, гірські території Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Мартиняк І. О. Формування кластерної політики як механізму вдосконалення інфраструктури функціонування малого і середнього інноваційного бізнесу в регіоні / І. О. Мартиняк // Регіональна економіка. – 2008. – №4(50). – С. 54-62. 

Розглянуто основні напрями формування регіональної політики підтримки інноваційного підприємництва з використанням засад кластерної теорії. Запропоновано зосередити увагу на потенціалі навчальних закладів та використанні програм партнерства держави та бізнесу. 
інновації, кластер, регіональна програма розвитку, бізнес-середовище, кооперація, комерціалізація знань Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Якубів В. М. Розробка методики оцінювання рівня життя і праці господарств населення / В. М. Якубів // Регіональна економіка. – 2010. – №4(58). – С. 126-132. 

Розглянуто проблему оцінки ролі господарств населення у забезпеченні стратегічного розвитку аграрного сектора. Запропоновано методику оцінювання якісного рівня життя і праці домогосподарств, яка комплексно враховує найважливіші аспекти їх функціонування, а саме: зайнятість і дохідність населення, ресурсозабезпеченість і ресурсовикористання, соціальну забезпеченість сільської території. На основі експертного методу обґрунтовано вагові коефіцієнти розробленої методики, які визначають важливість кожного часткового фактора в загальній оцінці рівня функціонування господарств населення. Проведено перевірку достовірності та об’єктивності здійсненого експертного оцінювання. 
господарства населення, рівень життя і праці, методика, оцінювання, сільське господарство Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 332.2:330.111.62+34
Новоторов О. С. Економіко-правові аспекти власності на землю / О. С. Новоторов // Регіональна економіка. – 2008. – №1(47). – С. 7-13.

Літер.: 7


Досліджуються еволюція уявлення про економіко-правову суть власності на землю та її вплив на характер земельних відносин, обґрунтовуються напрями їх подальшої оптимізації. 
земельні відносини, земельна реформа, форми господарювання Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 330.142.211: 658.27: 316.422 (477.8)
Іщук С. О. Сучасний стан і перспективні напрями модернізації основного капіталу Західного регіону України / С. О. Іщук, Л. Й. Ситар // Регіональна економіка. – 2014. – №1(71). – С. 24-33.

Літер.: 5


Висвітлено результати інтегральної оцінки техніко-економічного стану, руху та ефективності використання основного капіталу в Україні і Західному регіоні зокрема. Досліджено динаміку множини показників, які характеризують основний капітал, і встановлено причинно-наслідкові зв’язки між ними за період 2006-1013 рр. Визначено ключові тенденції оновлення основного капіталу в Україні. Проведено групування семи областей Західного регіону за значеннями загального інтегрального індексу основного капіталу промисловості, будівництва і транспорту. Окреслено перспективні напрями модернізації основного капіталу виробничої сфери регіону за видами економічної діяльності. 
основний капітал, інтегральна оцінка, техніко-економічний стан, оновлення, ефективність, виробнича сфера Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 338.49:316.422: 338.43: [332.122:338.43]
Борщевський В. В. Модернізація інфраструктури аграрного ринку регіону як чинник нарощування потенціалу сільських територій / В. В. Борщевський, В. А. Чемерис // Регіональна економіка. – 2014. – №1(71). – С. 16-23.

Літер.: 12


Досліджуються особливості функціонування аграрного ринку регіону в контексті модернізації його інфраструктури. Основна увага акцентується на виявленні чинників та бар’єрів інноваційного розвитку виробничої, фінансової та інституційної інфраструктури аграрного ринку Львівської області з метою нарощування потенціалу її сільських територій. На цій підставі сформульовані висновки про те, що пріоритетним напрямами подальшого удосконалення інфраструктури аграрного ринку регіону в сучасних умовах є демонополізація економіки, децентралізація фінансово-бюджетної системи та лібералізація зовнішньоекономічної діяльності. 
модернізація, аграрний ринок, сільські території, фінансова інфраструктура, інституційна інфраструктура Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 332.122:330.322.(23)(477)
Жук П. В. Території пріоритетного розвитку як форма активізації інвестиційної діяльності в гірських зонах України / П. В. Жук // Регіональна економіка. – 2012. – №3(65). – С. 75-85.

Літер.: 6


Проведено аналіз рівня економічного розвитку гірських районів України, зроблено висновки щодо необхідності вжиття заходів з їх державної підтримки та створення робочих місць для місцевого населення. Обґрунтовано потребу та шляхи запровадження спеціального режиму інвестиційної діяльності у гірських зонах з наданням їм статусу територій пріоритетного розвитку. 
гірські зони, економічний розвиток, інвестиційна діяльність, території пріоритетного розвитку 


Веб-майстер П. Попадюк