Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Журнал Регіональна економіка -- re2014.01.094

Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 330.567.28:336
Козоріз М. А. Фінансові ресурси домашніх господарств: проблеми формування і використання / М. А. Козоріз, Л. В. Ключник // Регіональна економіка. – 2014. – №1(71). – С. 94-103.
Літер.: 5

Автори

Анотація

Висвітлені проблеми розвитку домашніх господарств в Україні, визначені особливості формування фінансових відносин домогосподарств з іншими суб’єктами ринкової економіки. Основна увага приділена дослідженню джерел формування фінансових ресурсів домашніх господарств та обґрунтуванню напрямів підвищення ефективності їх використання з позицій інтересів власників і національної економіки загалом.

Ключові слова:

фінансові ресурси, домашні господарства, доходи, витрати, заощадження

Подібні статтіРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 332.142:316.422(477)
Козоріз М. А. Напрями модернізації механізмів реалізації державної політики регіонального розвитку в Україні / М. А. Козоріз // Регіональна економіка. – 2013. – №2(68). – С. 52-61.

Літер.: 16


На основі дослідження причин, що гальмують впровадження державної політики регіонального розвитку в Україні, визначені напрями модернізації механізмів, призначення яких полягає у забезпеченні її реалізації в практиці господарювання. Основну увагу присвячено обґрунтуванню доцільності модернізації механізмів реалізації державної політики регіонального розвитку на основі індивідуального підходу до визначення ресурсних можливостей кожного конкретного регіону. 
державна політика, регіональний розвиток, ресурси регіону, механізми реалізації державної політики регіонального розвитку Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 336.14 (477.8)
Возняк Г. В. Бюджетне забезпечення розвитку Карпатського регіону: стан, проблеми, перспективи / Г. В. Возняк // Регіональна економіка. – 2013. – №1(67). – С. 154-163.

Літер.: 5


Проведено аналіз стану та тенденцій бюджетного забезпечення розвитку Карпатського регіону. Визначено особливості та проаналізовано динаміку показників, що формують бюджет проблемного регіону. Виділено проблеми формування власних фінансових ресурсів адміністративно-територіальних одиниць та окреслено напрями їх вирішення. 
бюджет, забезпечення, Карпатський регіон, фінансові ресурси, міжбюджетні трансферти Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 336.14:352 (477.83)
Возняк Г. В. Особливості формування місцевих бюджетів у контексті забезпечення фінансової спроможності органів місцевого самоврядування (на прикладі Львівської області) / Г. В. Возняк // Регіональна економіка. – 2013. – №4(70). – С. 96-105.

Літер.: 9


Проаналізовано сучасні тенденції формування місцевих бюджетів на прикладі Львівської області. Досліджено склад та структуру власних фінансових ресурсів зведеного бюджету області. Визначено особливості забезпечення місцевих бюджетів Львівської області власними доходами. Виокремлено проблеми формування місцевих бюджетів Львівської області та запропоновано можливі напрями вдосконалення процесів нарощення власної дохідної бази. 
місцеві бюджети, фінансова спроможність, органи місцевого самоврядування, доходи бюджету Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 339.92(4-191.2-04):330.341.1
Горін Н. В. Формування інноваційної моделі транскордонного співробітництва (на прикладі Центральноєвропейського регіону (CENTROPE)) / Н. В. Горін // Регіональна економіка. – 2012. – №4(66). – С. 193-201.

Літер.: 9


Досліджено особливості формування інноваційної моделі транскордонного співробітництва в рамках Центральноєвропейського регіону (CENTROPE). Проаналізовано функціонування CENTROPE на основі чотирьох груп показників системи індикаторів визначення інноваційного потенціалу технологічних кластерів, а саме: витрат та людського капіталу у галузі науки та технологій, активності у винахідницькій діяльності та патентуванні, інвестиційних ресурсів для забезпечення інноваційної діяльності. Визначено слабкі місця та напрямки розвитку транскордонного співробітництва в рамках CENTROPE. 
транскордонне співробітництво, Центральноєвропейський регіон (CENTROPE), інноваційна діяльність, науково-дослідні і дослідно-конструкторські розробки (НДДКР), витрати на НДДКР, технології, людський капітал, патенти Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Люткевич О. М. Ідентифікація фінансового потенціалу домашніх господарств регіону / О. М. Люткевич // Регіональна економіка. – 2011. – №1(59). – С. 72-78. 

Показано необхідність поглибленого дослідження фінансів домогосподарств як складової фінансової системи країни. Систематизовано наявні підходи до визначення поняття «фінанси домогосподарств». З урахуванням напрацювань вітчизняних авторів уточнено сутність фінансових ресурсів домогосподарств та фінансового потенціалу домогосподарств регіону. 
фінансова діяльність, домогосподарство, фінанси, ресурси, потенціал, заощадження Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 336:336.77(477)
Пшик Б. І. Теоретичні і практичні аспекти застосування ковенантів у практиці фінансово-кредитних відносин / Б. І. Пшик // Регіональна економіка. – 2013. – №2(68). – С. 168-176.

Літер.: 5


Досліджено сутність та особливості застосування ковенантів у сфері фінансово-кредитних відносин як засобу управління цими відносинами та ризиками, що виникають у процесі їх здійснення. Пропонуються визначення та класифікація ковенантів. Розроблено пропозиції щодо їх законодавчого закріплення та використання в діяльності суб’єктів фінансового ринку України. 
ковенант, фінансовий ковенант, фінансовий ринок, фінансово-кредитні відносини Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 330.567.28:338.43(23)(477.8)
Пітюлич М. М. Оцінка стану та перспективи розвитку особистих селянських господарств гірських територій Карпатського регіону / М. М. Пітюлич // Регіональна економіка. – 2014. – №1(71). – С. 34-41.

Літер.: 7


Розкрито сучасні тенденції в розвитку господарств населення гірських територій Карпатського регіону. На основі проведеного аналізу діяльності господарств населення гірських територій висвітлено перспективне бачення розвитку цих господарств. Запропоновано конкретні механізми для підвищення ефективності функціонування господарств населення. 
господарства населення, гірські території, сільське господарство, форми господарювання, кооперація 


Веб-майстер П. Попадюк