Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Журнал Регіональна економіка -- re2019.02.045

Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 352:658.115.31; JEL H72, H83, L32, M42
Чумакова І. Ю., Двігун А. О. Механізми підвищення ефективності управління комунальним господарством органами місцевого самоврядування. Регіональна економіка. 2019. №2(92). С. 45-55. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2019-2-6.
Літер.: 18

АвториЧумакова Ірина Юріївна

кандидат економічних наук, доцент

в.о. завідувача відділення відділуення методології бухгалтерського обліку і фінансового контролю, Державна навчально-наукова установа «Академія фінансового управління» Міністерства фінансів України

Контакти: irina.chumakova@ukr.net

Сторінки:Двігун Алла Олександрівна

доктор економічних наук, професор

головний консультант відділу регіональної політики, Національний інститут стратегічних досліджень при Президентові України

Контакти: -a.dvigun@econom.zp.ua, dvigun.alla@gmail.com

Сторінки:

Анотація

Визначено ключові ризики і проблеми у сфері децентралізації та формування об’єднаних територіальних громад в Україні у контексті забезпечення прозорого і відповідального управління комунальними підприємствами з боку органів місцевого самоврядування. Розглянуто механізми забезпечення підвищення ефективності управління комунальним господарством громади та запровадження нових стандартів прозорості і підзвітності комунальних підприємств. Аналіз норм національного законодавства дав змогу дійти висновку, що в Україні було створено законодавчі передумови для прозорості та підзвітності комунальних унітарних підприємств населенню територіальних громад. Однак зміни, які було внесено в законодавство у сфері бухгалтерського обліку та фінансової звітності, а також оновлення Закону про аудиторську діяльність у зв’язку з імплементацією Угоди про асоціацію України з Європейським Союзом у вітчизняну практику посилюють вимоги до оприлюднення інформації про діяльність комунальних підприємств, визнаючи їх підприємствами, що становлять суспільний інтерес, та/або такими, що належать до суб’єктів природної монополії на загальнодержавному ринку. Задля зміцнення нагляду за такими підприємствами у системі управління ними мають бути створені колегіальні органи управління комунальними підприємствами – наглядові ради. У статті надано пропозиції для органів місцевого самоврядування щодо порядку створення наглядових рад на вітчизняних комунальних підприємствах України, забезпечення умов доступу до інформації про фінансові та економічні показники діяльності цих підприємств і забезпечення достовірності їх річної фінансової звітності шляхом проведення обов’язкового аудиту.

Ключові слова:

органи місцевого самоврядування, комунальні підприємства, наглядова рада, аудит

Посилання

  
 1. Кількість юридичних осіб за організаційно-правовими формами господарювання (на 1 червня 2019 року). Державна служба статистики України: сайт. 2019. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/edrpoy/ukr/EDRPU_2019/ks_opfg/ks_opfg_0419.htm
 2. Яблоновський Д. Що робити державі з комунальними підприємствами? Центр економічної стратегії: сайт. URL: https://ces.org.ua/wp-content/uploads/2018/10/Що-робити-з-ком-підприємствами_Яблоновський.pdf
 3. Звіт з ефективності управління державними фінансами в Україні за 2015 рік. ДВФЗ, 2016. 100 с. PEFA: сайт. URL: https://pefa.org/sites/default/files/UA-May16-PFMPR-Public-UA.pdf
 4. Кобзєва Т. А. Адміністративно-правовий статус місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в системі суб’єктів управління фінансовою системою України. Право і безпека. 2015. № 4(59). С. 42-47.
 5. Куйбіда В. С. Принципи і методи діяльності органів місцевого самоврядування: монографія. К., 2007. 432 с.
 6. Місцеве самоврядування в умовах децентралізації повноважень: навч. посіб. / А. П. Лелеченко, О. І. Васильєва, В. С. Куйбіда, А. Ф. Ткачук. К., 2017. 110 с.
 7. Ліва О. М. Теоретико-прикладні аспекти діяльності комунальних підприємств. Стратегія економічного розвитку України. 2013. № 33. С. 133-138. URL: www.sedu.com.ua/wp-content/uploads/2015/07/22_liva_33_2013.pdf
 8. Фоміцька Н. В. Інституційні основи розвитку місцевого самоврядування в Україні. Теорія та практика державного управління: зб. наук. пр. 2011. Вип. 2. С. 311-317.
 9. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони. Законодавство України: сайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011
 10. Доходи місцевих бюджетів за 11 місяців перевищили доходи, отримані за весь 2017 рік, – Геннадій Зубко. Урядовий портал: сайт. 04 грудня 2018 р. URL: https://www.kmu.gov.ua/ua/news/dohodi-miscevih-byudzhetiv-za-11-misyaciv-perevishchili-dohodi-otrimani-za-ves-2017-rik-gennadij-zubko
 11. Оцінка фінансової спроможності 366 об’єднаних територіальних громад за 2017 р. Асоціація ОТГ: сайт. 2018. URL: https://hromady.org/wp-content/uploads/2018/03/Оцінка-фінансової-спроможності-ОТГ-за-2017-рік.pdf
 12. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо управління об’єктами державної та комунальної власності: Закон України від 02.06.2016 р. № 1405-VIII. Законодавство України: сайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1405-19
 13. Аналітично-статистичний збірник за результатами діяльності Державної аудиторської служби України, її міжрегіональних територіальних органів та управлінь в областях. Січень-вересень 2018 року. Державна аудиторська служба України: сайт. URL: dkrs.kmu.gov.ua/kru/doccatalog/document?id=143678
 14. Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність: Закон України від 21.12.2017 р. № 2258-VІІІ. Законодавство України: сайт. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19
 15. Порядок оприлюднення інформації про діяльність державних унітарних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, а також господарських товариств, 50 і більше відсотків акцій (часток) яких належать господарським товариствам, частка держави в яких становить 100 відсотків: постанова Кабінету Міністрів України від 09.11.2016 р. № 1067. Законодавство України: сайт. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1067-2016-%D0%BF
 16. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16.07.1999 р. № 996-XIV. Законодавство України: сайт. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14
 17. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-IV. Законодавство України: сайт. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15
 18. Про стан фінансово-бюджетної дисципліни, заходи щодо посилення боротьби з корупцією та контролю за використанням державного майна і фінансових ресурсів: постанова Кабінету Міністрів України від 29.11.2006 р. № 1673. Законодавство України: сайт. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1673-2006-%D0%BF


Веб-майстер П. Попадюк