Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Журнал Регіональна економіка -- re2022.04.061

Репозитарій ІРД НАНУ УДК [332.021:377]:[338.45:664]; JEL I20, O15
Сембай Н. М. Публічна політика підготовки кадрів для харчової промисловості. Регіональна економіка. 2022. №4(106). С. 61-71. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2022-4-7
Літер.: 23

АвториСембай Наталія Миколаївна

аспірант кафедри регіонального та місцевого розвитку, Національний університет «Львівська політехніка»; заступник директора з виховної роботи, Львівський фаховий коледж харчової і переробної промисловості, Національний університет харчових технологій

Контакти: nsembay71@gmail.com

Сторінки:

Анотація

У статті на основі аналізу та систематизації наукових джерел щодо визначення сутності публічної політики з підготовки кадрів для харчової промисловості запропоноване власне бачення такої політики. Її трактуємо як сукупність заходів, що вживає держава для забезпечення потреб галузі у висококваліфікованих спеціалістах з відповідною освітою та професійною підготовкою. Охарактеризовано основні заходи з боку держави, які спрямовані на формування національної системи кваліфікацій, яка визначає вимоги до кваліфікації працівників у харчовій промисловості. Проаналізовано досвід і визначено основні особливості світових організацій, що займаються підготовкою кадрів для харчової промисловості. Обґрунтовано основні завдання Міністерства освіти і науки України щодо забезпечення реалізації державної політики в галузі освіти, зокрема політики щодо підготовки кадрів для харчової промисловості. Здійснено аналіз нормативної бази, яка регулює питання підготовки кадрів для харчової промисловості в Україні.

Ключові слова:

харчова промисловість, публічна політика, підготовка кадрів, державне регулювання, освіта

Посилання

  
 1. Фіненко О. Ю. Інновації в системі підготовки кадрів для харчової промисловості в Україні. Соціально-трудові відносини: теорія та практика. 2014. №2. С. 392-395.
 2. Москаленко В. О. Інтегральний показник оцінки формування кадрового потенціалу на підприємствах харчової промисловості України. Національний університет харчових технологій: сайт. 2022. URL: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/10401/1/The%20overall%20indicator.pdf.
 3. Біль М. М., Попадинець Н. М. Людський розвиток і мобільність населення крізь призму національних особливостей: соціоекономічний вимір та управлінський концепт. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. 2020. Випуск №2(142). С. 55-61. DOI: https://doi.org/10.36818/2071-4653-2020-2-8
 4. Купчак П. М. Харчова промисловість України в умовах активізації інтеграційних та глобалізаційних процесів: монографія. К.: Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України, 2009. 152 с.
 5. Irtyshcheva I., Stehnei M., Popadynets N., Danylo S., Rogatina L., Bogatyrev K., Boiko Y., Hryshyna N., Ishchenko O., Voit O. Business Process Management in the Food Industry Under the Conditions of Economic Transformations. Management Science Letters. 2020. №10(14). Pp. 3243-3252. DOI: https://www.doi.org/10.5267/j.msl.2020.6.014
 6. Валінкевич Н. В. Сучасні чинники адаптації підприємств харчової промисловості до умов зовнішнього середовища в контексті глобальної продовольчої проблеми. Вісник Житомирського державного технологічного університету. 2013. № 2. С. 12-18.
 7. Попадинець Н. М. Використання стратегічного планування для забезпечення ефективної діяльності підприємств харчової промисловості. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. 2018. Вип. 2(130). С. 82-85.
 8. Попадинець Н. М. Стратегічне планування економічного розвитку підприємства харчової промисловості: зарубіжний досвід. Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Економіка і менеджмент. 2018. Вип. 4. С. 132-136.
 9. Вища та фахова передвища освіта в Україні. Державна служба статистики України: сайт. 2021. URL: https://ukrstat.gov.ua/
 10. Institute of Food Technologists: Website. 2022. URL: https://www.ift.org/
 11. National Institute of Food Science and Technology. Overview: University of Agriculture in Faisalabad: Website. 2022. URL: https://uaf.edu.pk/faculties/agri_eng/insts/food_science/food_overview.html
 12. Chinese Academy of Food Science and Technology: Website. 2022. URL: https://cafst.mouau.edu.ng/
 13. European Food Safety Authority: Website. 2022. URL: https://www.efsa.europa.eu/en
 14. European Federation of Food Science and Technology: Website. 2022. URL: https://www.effost.org/default.aspx
 15. European Institute of Innovation and Technology: Website. 2022. URL: https://eit.europa.eu/
 16. European Association for Food Science and Technology: Website. 2022. URL: https://exalt.co.in/eafst/
 17. European Network of Food Science and Technology: Website. 2022. URL: https://www.effost.org/default.aspx
 18. Про стан практичної підготовки студентів у вищих навчальних закладах. Рішення Міністерства освіти і науки України від 05.07.2001 р. № 7/2-18. Законодавство України: сайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v2-18290-01#Text
 19. Про затвердження Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти. Наказ Міністерства освіти України від 15.07.1996 р. № 245. Законодавство України: сайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0427-96#Text
 20. Про затвердження Порядку проведення державної підсумкової атестації. Наказ Міністерства освіти і науки України від 17.12.2018 р. № 1369. Законодавство України: сайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0008-19#Text
 21. Методичні рекомендації щодо розроблення стандартів вищої освіти. Наказ Міністерства освіти і науки України від 01.07.2017 р. № 600. Міністерство освіти і науки України: сайт. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/proekty%20standartiv%20vishcha%20osvita/1648.pdf
 22. Про затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 181 «Харчові технології» для (бакалаврського) рівня вищої освіти. Наказ Міністерства освіти і науки України від 18.10.2018 р. № 1125. Міністерство освіти і науки України: сайт. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/2021/11/29/181-Kharch.Tekhn-bakalavr-VO-zatv.Stand.01.11.pdf
 23. Освіта в незалежній Україні: розвиток та конкурентоспроможність: інформаційно-аналітичний збірник. Київ, 2021. 451 с. Міністерство освіти і науки України: сайт. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/serpneva-konferencia/2021/19.08/Inform.zbirnyk-Osv.v.nezalezhniy.Ukrayini/Inform.zbirnyk-Osv.v.nezalezhniy.Ukrayini.17.08-1.pdf


Веб-майстер П. Попадюк