Scientific and practical journal
УКР   ENG
Regional Economy
   Journal Regional Economy -- re2023.02.125

Repository of Institute of Regional Research UDC 338.48; JEL 338.48
Oleksyuk, H. V., & Slipetskyy, M. I. (2023). Osoblyvosti upravlinnya turystychnoyu sferoyu na osnovi PESTLE-analizu [Features of tourism management based on PESTLE analysis]. Rehional'na ekonomika - Regional Economy, 108 (2), 125-137. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2023-2-13 [in Ukrainian].
Sources: 15

AuthorsOleksyuk Hanna Vasylivna

Ph.D. of Economics, Associate Professor

Associate Professor of the Department of economics and marketing of the Academic institute of entrepreneurship and advanced technologies of the Lviv Polytechnic National University

Contacts: h_oleksyk@ukr.net

Webpages:Slipetskyy Marko Ihorovych

Student of the Department of economics and marketing of the Academic institute of entrepreneurship and advanced technologies of the Lviv Polytechnic National University

Contacts: marko.slipetskyi@gmail.com

Webpages:

Resume

The article examines the topical issue of the development of the tourism industry in territorial communities, i.e. the impact of the external environment and the dependence of the development of the tourism sector of the economy on the system of macroeconomic factors which are not directly formed and controlled by territorial communities, despite being an integral element of their management. The authors outline the approaches to the application of PESTLE analysis as the strategic management tool, which makes it possible to analyze the external environment of influence on the development and functioning of tourism in communities, which does not exist outside the integration with other sectors of the economy and markets. The author emphasizes the definition of consumer values in tourism, which is the main goal for a tourist, a visitor to the territory, and a traveler when receiving certain services, which imply obtaining certain sensations: pleasure, emotions, cognition, comfort, health improvement, rest, etc. The article defines certain steps of the PESTLE analysis, which can be used in communities to prepare strategic planning. The authors reveal that when conducting a PESTLE analysis, it is necessary to try not only to describe and evaluate existing external factors but also to predict their changes for 3-5 years. It is necessary to identify the factors that can directly influence the development of the territorial community, the growth of its economic potential, and the preservation of the environment, and systematize them according to their importance for the achievement of the strategic goal. It remains important to predict and minimize possible risks and threats that occur/will occur during the functioning of the complex of tourist capacity of communities – tourist facilities, tourism industry enterprises, infrastructure, and communications.

Keywords:

PESTLE analysis, external environment, tourism, factors of influence, consumer values

References

  
 1. Melnychenko, O. A., & Shvedun, V. O. (2017). Osoblyvosti rozvytku industriyi turyzmu v Ukrayini [Features of the development of the tourism industry in Ukraine]. Kharkiv: National University of Civil Defense of Ukraine. [in Ukrainian].
 2. Barna, M. Yu., & Biletska, I. M., & Popadynets, N. M. (2020). Rozvytok turystychnoho sektora v umovakh hlobalizatsiyi ta tsyfrovizatsiyi ekonomiky Ukrayiny [Development of the tourism sector in the conditions of globalization and digitalization of the economy of Ukraine]. Visnyk Sums'koho natsional'noho ahrarnoho universytetu. Seriya: Ekonomika i menedzhment – Bulletin of Sumy National Agrarian University. Series: Economics and management, 1(83), 93-97. Retrieved from https://snaujournal.com.ua/index.php/journal/article/view/146 [in Ukrainian].
 3. Vasylchenko, H., Parasyuk, I., & Yeremenko, N. (2015). Planuvannya rozvytku terytorial'nykh hromad [Development planning of territorial communities]: Manual. Кyiv. [in Ukrainian].
 4. Danylenko-Kulchytska, V. A. (2020). Vplyv pandemiyi COVID-19 na turystychnyy rynok svitu ta Ukrayiny [The impact of the COVID-19 pandemic on the world’s and Ukrainian tourist market]. Prychornomors'ki ekonomichni studiyi – Black Sea economic studies, 58-1, 120-124. DOI: https://doi.org/10.32843/bses.58-20 [in Ukrainian].
 5. Mazaraki, A. A. (Ed.), Melnychenko, S. V., Mykhaylichenko, H. I., & Tkachenko, T. I., et al. (2016). Innovinh v turyzmi [Innovation in tourism]. Kyiv: Kyiv National University of Trade and Economy. [in Ukrainian].
 6. Oleksyuk, H. V., & Podolskyy, O. S. (2022). Problemy ta perspektyvy turystychnoyi industriyi Ukrayiny v umovakh suchasnykh vyklykiv [Problems and perspectives of Ukraine’s tourism industry in current challenges]. Rehional'na ekonomika – Regional economy, 3(105), 95-105. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2022-3-10 [in Ukrainian].
 7. Royik, O. R., & Lushchyk, M. V. (2018). Analiz chynnykiv formuvannya konkurentnykh perevah turystychnykh pidpryyemstv v Ukrayini [Тhe analysis of factors for the competitive advantages of tourism enterprises in Ukraine]. Biznes-navihator – Business navigator, 4(47), 46-51. [in Ukrainian].
 8. Stechenko, D. M., & Bezuhlyy, I. V. (2014). Innovatsiyna polityka klasteroutvorennya v rekreatsiyno-turystychniy sferi Ukrayiny [Innovation policy of clusters creation in the recreation and tourism sector of Ukraine]. In Naukovyy visnyk Chernihivs'koho derzhavnoho instytutu ekonomiky i upravlinnya. Seriya 1, Ekonomika [Scientific Bulletin of the Chernihiv State Institute of Economics and Management. Series 1, Economics]: Vol. 2(22) (pp. 9-18). [in Ukrainian].
 9. Tyelyetov, O. S., & Khyzhnyak, M. O. (2013). Marketynhovi pidkhody do nadannya turystychnykh posluh v umovakh Ukrayiny [Marketing approaches to tourist services in Ukraine]. Marketynh i menedzhment innovatsiy – Marketing and Management of Innovations, 3, 200-212. [in Ukrainian].
 10. Shapoval, V. M., & Byeloborodova, M. V. (2021). Diahnostyka seredovyshcha funktsionuvannya turystychnykh pidpryyemstv Ukrayiny pid chas pandemiyi COVID-19 [Diagnosis of Ukrainian tourist enterprises environment during the pandemic COVID-19]. Infrastruktura rynku – Market infrastructure, 56, 103-109. DOI: https://doi.org/10.32843/infrastruct56-17 [in Ukrainian].
 11. Shelemetyeva, T. V., Hres-Yevreinova, S. V., & Momotenko, D. Yu. (2020). Analitychnyy instrument stratehichnoho menedzhmentu: vykorystannya PEST-analizu v turyzmi [Analytical tool of strategic management: use of PEST-analysis in tourism]. Prychornomors'ki ekonomichni studiy – Black Sea economic studies, 53, 38-46. DOI: https://doi.org/10.32843/bses.53-6 [in Ukrainian].
 12. Pro turyzm [About tourism] (1995). Law of Ukraine, adopted on 1995, Sep 15, 325/95-VR. Legislation of Ukraine: Website. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/324/95-%D0%B2%D1%80#Text [in Ukrainian].
 13. Pro zatverdzhennya Derzhavnoyi stratehiyi rehional'noho rozvytku na 2021-2027 roky [On the approval of the State Strategy of Regional Development for 2021-2027] (2020). Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine, adopted on 2020, Aug 5, 695. Legislation of Ukraine: Website. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/695-2020-%D0%BF#Text [in Ukrainian].
 14. Zakon pro vnesennya zmin do Zakonu Ukrayiny «Pro turyzm» ta deyakykh inshykh zakonodavchykh aktiv shchodo osnovnykh zasad rozvytku turyzmu [The Law on Amendments to the Law of Ukraine «On Tourism» and some other legislative acts on the basic principles of tourism development] (2020). Draft was registered on 2020, Sep 29, 4162. Verkhovna Rada of Ukraine: Website. Retrieved from https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=70072 [in Ukrainian].
 15. Yakymchuk, A., Popadynets, N., Valyukh, A., Skrypko, T., & Levkov, K. (2021). Sil's'kyy «zelenyy» turyzm yak katalizator rozvytku mistsevoyi ekonomiky v protsesi detsentralizatsiyi vlady [Rural «green» tourism as a driver of local economy development in the process of decentralization of power]. Agricultural and Resource Economics, 7(1), 232-259. DOI: https://doi.org/10.51599/are.2021.07.01.12 [in Ukrainian].


Web Master P. Popadiuk