Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Сірик Зеновій ОрестовичСірик Зеновій Орестович

кандидат технічних наук, доцент

доцент кафедри фундаментальних дисциплін, Львівська філія Дніпровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна; доцент кафедри адміністративного та фінансового менеджменту, інститут адміністрування та післядипломної освіти, Національний університет «Львівська політехніка»

Контакти: zsiryk62@gmail.com

Сторінки:СпівавториЖук Петро ВолодимировичПублікаціїРепозитарій ІРД НАНУ УДК 352.075.1:338.244.47; JEL F02, O18, R10
Сірик З. О. Ефективність використання механізмів співробітництва територіальних громад в умовах децентралізації влади. Регіональна економіка. 2020. №2(96). С. 17-32. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2020-2-2.

Літер.: 23


Проаналізовано нормативно-правові акти, спрямовані на підтримку співробітництва територіальних громад в умовах децентралізації влади. Визначено особливості співробітництва територіальних громад. Здійснено моніторинг статистичної інформації, на основі чого згруповано та охарактеризовано інформацію про стан співробітництва територіальних громад України за 2015-2019 рр. Зроблено висновки щодо такого співробітництва. Розглянуто механізми співробітництва територіальних громад. Висвітлено переваги та позитивні ефекти, які громади можуть отримати за умови якісного співробітництва. Визначено суть спільних проєктів. Побудовано концептуальну схему проєкту співробітництва територіальних громад. Запропоновано шляхи подолання проблем і заходи з активізації співробітництва територіальних громад. 
децентралізація влади, територіальні громади, місцеве самоврядування, співробітництво, проєкти Репозитарій ІРД НАНУ УДК 352.075.1:[336.02+330.322]; JEL F02, O18, R10
Сірик З. О. Поняття та складові фінансово-інвестиційного забезпечення місцевого самоврядування. Регіональна економіка. 2020. №1(95). С. 100-112. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2020-1-11.

Літер.: 26


Встановлено, що формування фінансово-інвестиційного забезпечення місцевого самоврядування безпосередньо впливає на спроможність територіальної громади, яка повинна володіти фінансовими, матеріальними та іншими ресурсами в обсязі, достатньому для ефективної реалізації завдань та функцій місцевої влади, надання соціальних послуг населенню на рівні, передбаченому загальнодержавними стандартами. Обґрунтовано, що розширення повноважень органів місцевого самоврядування, наділення їх більшою самостійністю вимагають від останніх більшої відповідальності у сфері реалізації фінансово-інвестиційної політики на місцях, формування умов для здійснення економічної діяльності та розвитку ділової активності всіма суб’єктами господарювання, підтримання сприятливого інвестиційного клімату в регіоні. На основі аналізу наведених підходів щодо визначення суті термінів «фінансове забезпечення» та «інвестиційне забезпечення» в контексті особливостей діяльності органів місцевого самоврядування під поняттям «фінансово-інвестиційне забезпечення місцевого самоврядування» запропоновано розуміти його як сукупність можливостей та заходів щодо розподілу та використання фінансових ресурсів та ресурсів територій з метою створення умов, необхідних для ефективного функціонування органів місцевого самоврядування та реалізації їхніх повноважень. 
місцеве самоврядування, реформи, територіальні громади, фінансово-інвестиційне забезпечення, фінансові ресурси Репозитарій ІРД НАНУ УДК 332.14:352/354-1; JEL F02, O18, R10
Сірик З. О. Реформування адміністративно-територіального устрою України в контексті європейського досвіду. Регіональна економіка. 2019. №4(94). С. 152-165. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2019-4-15.

Літер.: 21


Висвітлено процеси проведення реформи адміністративно-територіального устрою в Україні, виявлено її здобутки і проблеми. Оцінено проведення реформування адміністративно-територіального устрою та виявлено проблематику його здійснення у країні. Охарактеризовано основні здобутки реформи адміністративно-територіального устрою у державі. Наведено динаміку середньої кількості територіальних громад, що об’єднались у одну об’єднану територіальну громаду за 2015-2018 рр. Доведена важливість проведення реформи у контексті інтеграції країни до Європейського Союзу і досліджено досвід країн-членів ЄС щодо реформування адміністративно-територіального устрою з акцентом на країни постсоціалістичного типу. Запропоновано шляхи удосконалення реформи адміністративно-територіального устрою в Україні та розв’язання її проблем на основі імплементації закордонного досвіду. 
адміністративно-територіальний устрій, імплементація закордонного досвіду, об’єднані територіальні громади, реформа Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 330.322:338.24:352; JEL O16, R53
Жук П. В. Інвестиційний потенціал територіальних громад: суть поняття та питання управління / П. В. Жук, З. О. Сірик // Регіональна економіка. – 2017. – №2(84). – С. 16-22.

Літер.: 15


Здійснено аналіз наукових підходів до трактування дефініції «інвестиційний потенціал». Запропоновано визначення поняття «інвестиційний потенціал територіальної громади», звернуто увагу на його специфічні риси. Досліджено структуру інвестиційного потенціалу територіальної громади та виділено його основні чинники. Вказано на проблеми формування та використання інвестиційного потенціалу територіальних громад. Розроблено схему механізму управління інвестиційним потенціалом на рівні територіальної громади. 
інвестиційний потенціал, територіальна громада, органи місцевого самоврядування, управлінський вплив, механізм управління Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 332.1:352/354, JEL O18
Сірик З. О. Економічний розвиток і співробітництво територіальних громад / З. О. Сірик // Регіональна економіка. – 2016. – №3(81). – С. 34-42.

Літер.: 12


Розкрито основні проблеми економічного розвитку територіальних громад. Досліджено основні характеристики системи співробітництва територіальних громад для підвищення рівня їх фінансової спроможності. Визначено особливості розвитку співробітництва між територіальними громадами. Проаналізовано доступні для органів місцевого самоврядування механізми забезпечення економічного розвитку та реалізації співробітництва територіальних громад. Визначено форми, за якими здійснюється співробітництво територіальних громад. Виділено основні економічні переваги для територіальних громад, які беруть участь у будь-якій з форм співробітництва. Розкрито основні ризики в процесі об’єднання громад, як виключної форми їх співробітництва. 
територіальна громада, органи місцевого самоврядування, міжмуніципальне співробітництво, спроможна громада, місцеві бюджети Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 332.1:352/354
Сірик З. О. Адміністративно-територіальний устрій Франції: актуальний досвід для України / З. О. Сірик // Регіональна економіка. – 2015. – №3(77). – С. 116-124.

Літер.: 7


Відзначено актуальність кардинальних змін для пострадянського адміністративно-територіального устрою України. Зазначено, що активність громад щодо дій, спрямованих на підвищення ефективності управління, є вкрай низькою. Це зумовлює пріоритетність командно-централізованого принципу проведення таких змін для України з врахуванням відповідного досвіду європейських країн, зокрема Франції. Розглянуто підходи до впровадження французької моделі, висвітлені у працях українських учених. Проведено аналіз адміністративно-територіального устрою Франції. Розкрито особливості побудови органів місцевого самоврядування в різних за статусом територіальних утвореннях. Наголошено на особливостях співпраці територіальних громад великих французьких міст і потребах впровадити цей досвід українськими містами. Визначено подібність окремих елементів вітчизняної практики адміністративного устрою до чинної, тобто реформованої системи адміністративно-територіального устрою у Франції, де існує три рівні територіальних утворень в унітарній країні з великою кількістю дрібних громад (комун). Виокремлено доцільні для імплементації у практику адміністративно-територіального устрою України найкращі надбання французької моделі організації управління територіями. 
адміністративно-територіальний устрій, місцеве самоврядування, державна виконавча влада, Франція, досвід для України ЦитуванняЖук П. В., Сірик З. О. Інвестиційний потенціал територіальних громад: суть поняття та питання управління. Регіональна економіка. 2017. № 2. С. 16-22. {re2019.04.152.007}

Сірик З. Місцеве самоврядування та інвестиційні процеси: європейські процеси та вітчизняні реалії. Ефективність державного управління: зб. наук. пр. 2016. Вип. 4(49). Ч. 1. URL: http://www.lvivacademy.com/vidavnitstvo_1/edu_49/fail/32.pdf {re2020.01.100.008}

Жук П. В., Сірик З. О. Інвестиційний потенціал територіальних громад: суть поняття та питання управління. Регіональна економіка. 2017. № 2. С. 16-22. Regional economy {re2020.01.100.017}

Жук П. В., Сірик З. О. Інвестиційний потенціал територіальних громад: суть поняття та питання управління. Регіональна економіка. 2017. № 2. С. 16-22. {re2020.02.017.007}

Сірик З. О. Проблеми та можливості співробітництва територіальних громад України. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 16. С. 102-107. {re2020.02.017.022}


Веб-майстер П. Попадюк