Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   2009 рік №1 (51)

Файл Adobe ReaderТитулка

Файл Adobe ReaderЗмістРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Павлов В. І. Інституціональні перетворення та їх вплив на регулюючі функції держави / В. І. Павлов, В. І. Борейко // Регіональна економіка. – 2009. – №1(51). – С. 7-14. 

Досліджено вплив формальних і неформальних інститутів на розвиток економіки країни. Визначено, що невідповідність інституціонального середовища ринковим умовам господарювання спричинила невдачі трансформаційних реформ та несприйняття їх значною частиною населення в Україні. Запорукою успішності здійснення ринкових перетворень має стати вдосконалення регулюючих функцій держави та формування у громадян нового світоглядного бачення суспільних відносин. 
інститут, інституціональне середовище, економіка країни, ринкові умови, трансформаційні реформи, державне регулювання Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Семів Л. К. Вплив вищої освіти на формування людського капіталу в умовах переходу до економіки знань / Л. К. Семів, Р. А. Семів // Регіональна економіка. – 2009. – №1(51). – С. 15-26. 

Проаналізовано підходи до оцінювання готовності країн світу до переходу на модель економіки знань за індексом економіки знань. Оцінено вплив вищої освіти на формування людського капіталу країни та регіонів. Розкрито пріоритетні напрями діяльності вищих навчальних закладів (ВНЗ), які забезпечують необхідні умови щодо формування та попередження втрат людського капіталу на державному та регіональному рівнях: інноваційний характер розвитку вищої освіти; рівність доступу до навчання як запорука підвищення якості людського капіталу країни та регіонів; неперервна освіта - важливий процес нагромадження людського капіталу різних вікових груп; якість освіти як основа забезпечення найвигідніших інвестицій в людський капіталу З’ясовано особливості підвищення якості персоналу ВНЗ та обґрунтовано її зв’язок із результативністю дослідницької діяльності, а також із реалізацією Державної цільової програми інтеграції освіти і науки в університетах на 2008–2012 рр. «Наука в університетах». 
соціально-економічні детермінанти, модернізація вищої освіти, людський капітал Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Гузар У. Є. Економіка знань та її перспективи для України / У. Є. Гузар // Регіональна економіка. – 2009. – №1(51). – С. 27-35. 

Викладено поняття економіки знань, її складові – інтелект, інформація та знання. Виділено основні проблеми в контексті розвитку економіки, яка базується на знаннях. Розкрито поняття національної, інноваційної системи та інноваційної культури. Охарактеризовано реальний стан сфер освіти і науки в Україні. На основі проведеного дослідження проаналізовані перспективи розвитку економіки знань в Україні та запропоновані стратегічні завдання для усунення проблем у сфері освітньої та наукової діяльності. 
економіка знань, інтелект, інформація, знання, освіта, наука, національна інноваційна система 


Проблеми територіального розвиткуРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Кузьмин В. М. Формування моделі управління адміністративно-територіальними одиницями на основі аксіологічного підходу / В. М. Кузьмин // Регіональна економіка. – 2009. – №1(51). – С. 36-42. 

Розглянуто формування моделі управління адміністративно-територіальними одиницями (АТО) на основі теорії подвійного управління: оперативного управління та управління програмами і проектами, а також основні структурні елементи моделі: цінності, потенціал, стратегія, цілі, завдання. Модель управління АТО базується також на використанні аксіологічного підходу і адаптована до сучасних концепцій управління, зокрема «живого» менеджменту. Створення (збереження) цінностей для забезпечення потенційної здатності територіальної громади до ефективного її функціонування в умовах невизначеного зовнішнього середовища є однією з загальних цілей управління соціальним і економічним розвитком АТО. Цінності окремих територіальних громад є неідентичними, що обумовлює унікальність стратегій АТО. 
адміністративно-територіальна одиниця, управління, розвиток, цінності, потенціал, ціль, проект Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Ворошан А. Д. Адаптивно-прагматична парадигма інституційного середовища регіону / А. Д. Ворошан // Регіональна економіка. – 2009. – №1(51). – С. 43-50. 

Розглянуто процес генетико-еволюційної трансформації інституційної матриці регіонів України. Виявлено причини консервації неефективних регіональних інститутів. На основі кліометричного аналізу розвинуто положення інституціональної теорії щодо залежності векторів інституційної трансформації від попереднього шляху інституційного розвитку. Окреслено подальшу траєкторію розвитку інституційного середовища вітчизняних регіонів та перспективу збільшення масштабів інституційного «розриву» між регіонами України та ЄС. Обґрунтовано необхідність використання адаптивно-прагматичної моделі регіональної інституційної політики в процесі інституціоналізації норм та правил поведінки економічних суб’єктів в умовах євроінтеграції. 
інституціоналізація, інституційна матриця, регіональні інститути Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Яремко Л. А. Глобальна конкурентоспроможність регіону: джерела конкурентних переваг / Л. А. Яремко // Регіональна економіка. – 2009. – №1(51). – С. 51-58. 

Розглядаються проблеми забезпечення конкурентоспроможності регіонів в умовах глобалізації економіки. Пропонується поняття глобалізованого регіону як самостійного суб’єкта господарювання і досліджуються фактори забезпечення його конкурентоспроможності. 
глобалізований регіон, глобальна конкурентоспроможність регіону, джерела регіональних конкурентних переваг, модель формування конкурентоспроможності регіону Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Горин М. П. Механізми розвитку промислового виробництва регіону / М. П. Горин // Регіональна економіка. – 2009. – №1(51). – С. 59-66. 

Узагальнено існуючі та дано власне тлумачення економічних категорій: організаційно-економічний механізм, господарський механізм, економічний механізм. Обґрунтовано методи їх формування, напрями вдосконалення. Розглянуто форми державного регулювання, інструменти ринкової саморегуляції розвитку промислового виробництва. 
промислове виробництво, регіон, механізми розвитку, державне регулювання, ринкова саморегуляція розвитку Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Люткевич О. М. Обґрунтування методологічних підходів до вибору активів регіону як об'єктів оцінки рівня капіталізації / О. М. Люткевич, В. Б. Люткевич // Регіональна економіка. – 2009. – №1(51). – С. 67-74. 

Визначається характер, особливості та місце активів регіону як об’єктів оцінки капіталізації в економічній системі регіону. Запропонована методологія, яка враховує економічний характер об’єктів оцінки і вигод від використання активів і розглядає капіталізацію доданої вартості як первинного доходу. 
регіон, оцінка, економічні активи, види економічної діяльності, додана вартість 


Інвестиційна та інноваційна діяльністьРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Марцин В. С. Значення іноземного інвестування для інтегрування України в світовий економічний простір в умовах глобалізації / В. С. Марцин // Регіональна економіка. – 2009. – №1(51). – С. 75-80. 

Основна функція іноземних інвестицій – залучення реального капіталу в національну економіку. Розглянуто стан та проблеми інвестування коштів в українську економіку, виділено ряд аспектів (політичних, соціальних, технічних, технологічних), які обумовлюють інтеграцію української економіки у світовий економічний простір. Звернено увагу на те, що досягнення реальних структурних зрушень у народному господарстві, його технічне та технологічне вдосконалення вимагає сприятливого інвестиційного клімату для іноземного інвестора. Запропоновано вдосконалення бюджетних інвестицій, розширення цільового банківського кредитування, подальший розвиток фондового ринку. 
іноземні інвестиції, інтеграційні процеси, світовий економічний простір, національна економіка, конкурентне середовище, інвестиційна діяльність, інвестиційна політика, державне регулювання, стратегічний інвестор Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Фурдичко Л. Є. Інститути спільного інвестування: міжнародний досвід, специфіка та розвиток в Україні / Л. Є. Фурдичко // Регіональна економіка. – 2009. – №1(51). – С. 81-88. 

Інвестиційне середовище потребує глибокого дослідження, оскільки є важливим фактором впливу на економіку країни. Тільки з допомогою реальних інвестицій можна забезпечити структуру перебудови народногосподарського комплексу держави, підняти рівень економіки. Тому вливання коштів у економіку є необхідним, а виникнення інститутів спільного інвестування (ІСІ) стало доповненням (альтернативою) індивідуальному інвестуванню. Держава, в якій забезпечені належні умови для ІСІ, отримує ефективний механізм для розвитку ринку цінних паперів, що сприяє розподілу капіталу між галузями. 
інститути спільного інвестування, інвестор, емітент, довірче управління Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Головатюк В. М. Проблеми поліпшення інноваційної сприятливості регіональних економік / В. М. Головатюк, В. П. Соловйов // Регіональна економіка. – 2009. – №1(51). – С. 89-98. 

Аналізуються сучасні підходи, що існують у науковій літературі щодо проблеми оцінювання та вимірювання інвестиційного клімату та інноваційного потенціалу як країни загалом, так і окремих регіонів зокрема. Запропоновано авторський підхід щодо оцінки як інвестиційного клімату, так і інноваційного потенціалу регіональних економік, який базується на теорії, методології та практиці оцінювання науково-технічного потенціалу, напрацьованих Київською науковою школою наукознавства. Здійснено класифікацію регіонів України за рівнем їхнього інноваційного потенціалу, визначено інноваційно-привабливі регіональні економіки. 
інноваційна сприятливість, інвестиційний клімат, інноваційний потенціал, класифікація регіонів Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Іртищева І. О. Стан та тенденції розвитку інноваційно-інвестиційної діяльності Причорноморського регіону / І. О. Іртищева // Регіональна економіка. – 2009. – №1(51). – С. 99-105. 

Розглянута інноваційна діяльність як визначальний фактор економічного розвитку країни. Розглядаються питання суті і значення інновацій та досліджуються проблеми інноваційної діяльності. Визначені основні умови, що сприяють покращенню інноваційних процесів. Окремої уваги надано фінансуванню інноваційної діяльності в АПК. Визначені умови, що сприяють покращенню інноваційного розвитку регіону. 
інноваційна діяльність, інвестиційна діяльність, інноваційний розвиток 


Економіка підприємствРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Козоріз М. А. Обґрунтування напрямів підвищення капіталізації інноваційно активних підприємств України / М. А. Козоріз, Л. Я. Беновська // Регіональна економіка. – 2009. – №1(51). – С. 106-113. 

Визначено основні напрями підвищення капіталізації інноваційно активних підприємств. Обґрунтовано шляхи підвищення реальної та ринкової капіталізації підприємств. Розглянуто особливості державного регулювання капіталізації інноваційно активних підприємств в Україні. Підвищувати реальну капіталізацію інноваційно активних підприємств пропонується через удосконалення фінансового управління підприємством, підвищення ефективності його господарської, інноваційної діяльності. Забезпечувати зростання ринкової капіталізації необхідно через вихід підприємств на ринки капіталу та організаційно-економічні перетворення. 
капіталізація, інноваційно активні підприємства, державне регулювання Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Крупін В. Є. Механізм державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності промислових підприємств / В. Є. Крупін // Регіональна економіка. – 2009. – №1(51). – С. 114-120. 

Обґрунтовано необхідність формування комплексного механізму державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності промислових підприємств. Визначено сутність механізму, його мету, цілі, завдання та принципи функціонування. Окреслено основні складові механізму та характер їх впливу на зовнішньоекономічну діяльність промислових підприємств. 
зовнішньоекономічна діяльність, промислове підприємство, механізм, державне регулювання Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Георгіаді Н. Г. Моніторинг стану інтегрованих систем управління економічним розвитком машинобудівних підприємств / Н. Г. Георгіаді // Регіональна економіка. – 2009. – №1(51). – С. 121-128. 

Розкрито сутність поняття «моніторинг стану інтегрованої системи управління економічним розвитком машинобудівного підприємства», запропоновано методичні рекомендації до оцінювання стану інтегрованої системи управління економічним розвитком підприємства, які базуються на встановленні залежності між рівнями економічної ефективності та інформаційного забезпечення управління економічним розвитком підприємства. 
моніторинг, управління, інтегрована система, економічний розвиток, машинобудівні підприємства Західного регіону України Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Мельник О. Г. Матрична модель цільового вибору репрезентативних індикаторів діяльності машинобудівних підприємств1 / О. Г. Мельник // Регіональна економіка. – 2009. – №1(51). – С. 129-137. 

Проаналізовано існуючі системи діагностики окремих сфер функціонування підприємства, виявлено умови, проблеми та труднощі їхнього застосування. Обґрунтовано необхідність формування універсальної матричної моделі цільового вибору репрезентативних індикаторів діяльності машинобудівних підприємств для задоволення діагностичних цілей, викладено основні концептуальні положення її побудови та використання. Систематизовано індикатори оцінювання діяльності підприємства та здійснено їх поділ на виробничі, технологічно-майнові, кадрові, соціальні, фінансові, матеріально-постачальницькі, маркетингові, часові, загальноекономічні, специфічні, зовнішньоекономічної діяльності, характеристики продукції, капіталізації. Визначено часткові та конкретні цілі діагностики підприємства різних суб’єктів оцінювання. 
матрична модель, індикатор, діагностика, суб’єкт оцінювання, ціль, показник Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Палига Є. М. Проблеми та пріоритети корпоративного управління економічною безпекою підприємств видавничо-поліграфічної галузі України / Є. М. Палига, А. М. Штангрет // Регіональна економіка. – 2009. – №1(51). – С. 138-146. 

Розглядаються суть, проблеми та пріоритети корпоративного управління економічною безпекою підприємств . Обґрунтовуються передумови та засади створення системи корпоративного управління економічною безпекою на підприємствах видавничо-поліграфічної галузі України. 
корпоративне управління, економічна безпека підприємств 


Фінанси і банківська справаРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Гордіца Т. М. Шляхи мінімізації іпотечного кредитного ризику банківських установ в умовах світової фінансової кризи / Т. М. Гордіца // Регіональна економіка. – 2009. – №1(51). – С. 147-155. 

Висвітлені основні тенденції впливу світової фінансової кризи на фінансово-грошовий ринок України, запропоновані механізми європейської та американської моделей рефінансування щодо мінімізації існуючих ризиків та кредитного зокрема. 
ризик, іпотека, банк Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Слобода Л. Я. Класифікація ризиків поглиблення фінансової кризи та характеристика їхнього прояву в Україні / Л. Я. Слобода, Ю. В. Банах // Регіональна економіка. – 2009. – №1(51). – С. 156-164. 

Досліджено поняття та характеристики фінансової кризи. Запропоновано системну класифікацію ризиків поглиблення фінансової кризи на основі виокремлення груп макропруденційних ризиків, ризиків функціонування банківської системи, ризиків реального сектора економіки та домогосподарств. Здійснено характеристику спектру ризиків у кожній із цих груп за сферами їхнього виникнення та реального прояву в Україні. Для подальших аналітичних досліджень прояву ризиків узагальнено перелік макро- та мікропруденційних індикаторів, на основі змін яких можна прогнозувати поглиблення фінансової кризи в країні. 
фінансова криза, макропруденційні ризики, ризики функціонування банківської системи, індикатори поглиблення фінансової кризи Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Жінко М. Б. Переваги застосування механізму сек'юритизації на вторинному іпотечному ринку в Україні / М. Б. Жінко // Регіональна економіка. – 2009. – №1(51). – С. 165-170. 

Розглядається сутність процесу сек’юритизації та історія фінансування довгострокових іпотечних зобов’язань. Розглядаються вимоги до активів, які є необхідним чинником існування рефінансування зобов’язань. Характеризується діяльність Державної іпотечної установи як єдиної установи другого рівня, що працює в Україні. Визначено переваги сек’юритизації для України. 
іпотечний ринок, іпотека, іпотечний кредит, сек’юритизація, вторинний ринок іпотечного кредитування, іпотечні цінні папери 


Соціальна політикаРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Синяєва Л. В. Проблеми регулювання оплати праці та шляхи їх вирішення в Україні / Л. В. Синяєва // Регіональна економіка. – 2009. – №1(51). – С. 171-177. 

Розглянуто проблематику регулювання оплати праці в Україні з точки зору купівельної спроможності заробітної плати. Виявлено негативні тенденції у сфері оплати праці та доведено, що, незважаючи на позитивну динаміку зростання номінальної заробітної плати в Україні, купівельна спроможність громадян щорічно знижується. Доведено, що рівні заробітної плати формуються не за складністю праці та її продуктивністю, а за галузями, особливо з монопольним ухилом. Обґрунтовано необхідність посилення державного втручання у сферу регулювання оплати праці з метою підвищення рівня життя працюючих громадян в Україні. 
оплата праці, купівельна спроможність Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Черчик Л. М. Сільський туризм як ефективна форма самостійної зайнятості у трудонадлишкових регіонах / Л. М. Черчик // Регіональна економіка. – 2009. – №1(51). – С. 178-182. 

Розглянуто альтернативні форми зайнятості, узагальнено зарубіжний та вітчизняний досвід розвитку зеленого туризму як однієї з форм самостійної зайнятості з метою вирішення низки соціально-економічних проблем у трудонадлишкових регіонах 
альтернативні форми зайнятості, самостійна зайнятість, зелений туризм, трудонадлишкові регіони Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Феленчак Ю. Б. Аналіз і оцінка ризику демографічних втрат: інноваційні підходи та методи (на матеріалах Львівської області) / Ю. Б. Феленчак, Л. Т. Шевчук // Регіональна економіка. – 2009. – №1(51). – С. 183-190. 

Визначено основні чинники формування ризику демографічних втрат Львівської області в територіальному аспекті. Здійснено порівняння показників природних і міграційних демографічних втрат у міських поселеннях та сільській місцевості протягом 1990-2007 рр. Окреслено методи оцінки ризику демографічних втрат. Обґрунтовано переваги статистичного методу кількісної оцінки ризику демографічних втрат. Здійснено кількісну оцінку ризику демографічних втрат області в розрізі адміністративно-територіальних районів. Запропоновано прогнозні величини розподілу рівнів ризику демографічних втрат у межах Львівської області. 
ризик демографічних втрат, природні втрати, міграційні втрати, кількісна оцінка ризику, ступінь ризику 


Наукові повідомленняРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Глущенко О. О. Регуляторна політика стримування нелегального підприємництва в Україні / О. О. Глущенко // Регіональна економіка. – 2009. – №1(51). – С. 191-200. 

Запропоновано огляд теоретичних і практичних аспектів функціонування регуляторної політики стримування нелегального підприємництва в Україні, а також теоретико-методологічних основ і практичних рекомендацій щодо її вдосконалення. 
нелегальне підприємництво, тіньова економіка, регуляторна політика стримування, легалізація (відмивання), злочинні доходи, системний підхід, інститути, фінансовий моніторинг Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Білий Л. А. Аналіз періодичних процесів економічного зростання на основі моделі чутливості / Л. А. Білий, Г. Я. Дутка // Регіональна економіка. – 2009. – №1(51). – С. 201-207. 

Запропоновано аналіз нелінійної моделі економічного зростання Харрода-Домара на основі моделі чутливості до початкових умов. В основу моделі покладено допущення про нелінійність виробничої функції і періодичний характер обсягу споживання. Замість традиційного розв’язування задачі Коші і визначення процесу економічного зростання як закінчення перехідного процесу пропонується шукати Т-періодичний розв’язок. Рівняння моделі разом із початковими умовами на краях періоду утворюють двоточкову крайову задачу. Чисельне інтегрування диференціального рівняння здійснюється на відрізку часу, рівному періоду Т, і знайдений розв’язок для t=T уточнюється ітераційною формулою Ньютона. Умовою визначення періодичних розв’язків є рівність нулю цільової функції. 
економічне зростання, математична модель, виробнича функція, модель чутливості Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Заблоцький М. Б. Регіональні рівні управління і регулювання підвищення капіталізації цінних паперів / М. Б. Заблоцький // Регіональна економіка. – 2009. – №1(51). – С. 208-215. 

Обґрунтовуються особливості руху і схильність до капіталізації цінних паперів, формування функціонально-регіональних рівнів ринку цінних паперів. Розкриваються економічні основи механізму підвищення капіталізації цінних паперів та підходи до прогнозування зростання маси і вартості капіталу в економіці регіону. 
рух капіталу, цінні папери, капіталізація, відсоткова ставка, прибуток, фінансово-виробнича функція Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Філіповська О. О. Аналіз конкурентоспроможності західних прикордонних територій України в контексті євроінтеграційних процесів / О. О. Філіповська // Регіональна економіка. – 2009. – №1(51). – С. 216-224. 

Аналізуються особливості зовнішньоекономічних зв’язків західних прикордонних регіонів України в контексті їх конкурентоспроможності після вступу сусідніх держав до Європейського Союзу. Досліджено динаміку інвестиційного та зовнішньоторговельного співробітництва цих областей з новими членами ЄС. Рекомендовано необхідність посилення уваги до розвитку їх зовнішньоекономічного потенціалу, в тому числі у сфері транскордонного співробітництва. 
конкурентоспроможність прикордонних територій, транскордонне співробітництво, транскордонний регіон, єврорегіони, прямі іноземні інвестиції, зовнішня торгівля Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Папп В. В. Концептуальні підходи до формування та розвитку податкової системи України / В. В. Папп // Регіональна економіка. – 2009. – №1(51). – С. 225-232. 

Досліджено основні концептуальні напрями реформування вітчизняної податкової системи, які базуються на зміні структури та складу податків. Зокрема, запропоновано оптимізацію співвідношення прямих та непрямих податків, вдосконалення нормативно-правової бази у сфері оподаткування та спрощення форм податкової звітності. Як важливий напрям формування та реалізації податкової політики запропоновано зменшення податкового тиску на інвестиційну діяльність. 
податкова система, податкова політика, оптимізація, реформування, фіскальна роль, оподаткування Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Кривов'язюк І. В. Трансформація сутності та суб'єктна структура регіональних ринків нерухомості на сучасному етапі / І. В. Кривов'язюк, Н. Ю. Смолярчук // Регіональна економіка. – 2009. – №1(51). – С. 233-241. 

Досліджено процес трансформації сутності понять «ринок нерухомості», «регіональний ринок нерухомості». Уточнено місце та вдосконалено суб’єктну структуру регіональних ринків нерухомості в моделі ринку нерухомості. 
регіональний ринок, нерухомість, суб’єкти регіонального ринку нерухомості Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Буднікевич І. М. Принципи побудови маркетингової діяльності туристичних фірм регіону (на прикладі підприємств Чернівецької області) / І. М. Буднікевич, І. Г. Черданцева // Регіональна економіка. – 2009. – №1(51). – С. 242-250. 

Розглядаються особливості розробки маркетингових стратегій у туристичній сфері регіону на основі використання методики SWOT-аналізу. 
маркетингова стратегія, туристична сфера, SWOT-аналіз Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Антохов А. А. Ринок освітніх послуг у світлі класичного та новітніх підходів до дослідження / А. А. Антохов // Регіональна економіка. – 2009. – №1(51). – С. 251-259. 

Окреслено відмінності у визначенні освітньої послуги та ринку освітніх послуг, які містяться у класичному ринковому, маркетинговому, інституційному, системному підходах. З використанням категорій «послуга», «освітня послуга» подано авторське трактування поняття «ринок освітніх послуг». 
міжнародний ринок освітніх послуг, український ринок освітніх послуг, Болонський процес 


РецензіїРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Панчишин С. М. Актуальне дослідження проблем ефективності дерегуляції економічних систем / С. М. Панчишин // Регіональна економіка. – 2009. – №1(51). – С. 260-263.Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Євдокименко В. К. Проблеми регулювання державного соціально-економічного розвитку країни / В. К. Євдокименко // Регіональна економіка. – 2009. – №1(51). – С. 264-265.Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Чужиков В. І. Регіони України: конвергенція чи дивергенція? / В. І. Чужиков // Регіональна економіка. – 2009. – №1(51). – С. 266-267.


ЮвілеїРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Професорові В.К. Євдокименкові - 70 // Регіональна економіка. – 2009. – №1(51). – С. 268-269.Файл Adobe ReaderАвтори номера


Веб-майстер П. Попадюк