Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   2013 рік №1 (67)

Файл Adobe ReaderТитулка

Файл Adobe ReaderЗмістРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 330.341.4:332.135
Притула Я. Я. Структурні реформи і регіональна конвергенція в Україні / Я. Я. Притула, Н. В. Кузенко // Регіональна економіка. – 2013. – №1(67). – С. 7-16.

Літер.: 16


Досліджуються проблеми регіональної конвергенції в Україні. Для визначення нерівності між регіонами України обчислено індекс Тейла, а також індекс структурних змін. За допомогою економетричних методів обґрунтовано необхідність здійснення структурних реформ та ідентифіковано ті реформи, що посилюють регіональну конвергенцію. 
структурні реформи, регіональна конвергенція, структурні зміни, індекс Тейла Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 658.141.17:332.122.54
Сторонянська І. З. Основний та оборотний капітал реального сектору економіки: міжрегіональні асиметрії / І. З. Сторонянська, Л. Я. Беновська // Регіональна економіка. – 2013. – №1(67). – С. 17-25.

Літер.: 4


Розглянуто методичні підходи до оцінки конвергентно-дивергентного розвитку регіонів. На основі використання статистичного та економетричного апарату для визначення конвергенції проаналізовано конвергентно-дивергентний розвиток регіонів за показниками забезпеченості капіталом суб’єктів господарювання. 
конвергенція, регіон, капітал, конвергентно-дивергентний розвиток Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 368.02:316.422(477)
Козоріз Г. Г. Пріоритетні напрями модернізації страхового ринку України в умовах глобальних викликів / Г. Г. Козоріз // Регіональна економіка. – 2013. – №1(67). – С. 26-34.

Літер.: 18


Досліджено особливості функціонування українського страхового ринку у світовому економічному просторі, визначено останні нові тенденції розвитку страхової сфери у світі, запропоновано ключові напрями адаптації та удосконалення страхового ринку України в умовах глобального економічного середовища. 
страховий ринок, страхові премії, страхові виплати, глобалізація, інтеграція, глобальні виклики, модернізація 


Інвестиційна та інноваційна діяльністьРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 330.322.5:330.142.211
Іщук С. О. Інвестиції в основний капітал та їх вплив на соціально-економічний розвиток регіону / С. О. Іщук // Регіональна економіка. – 2013. – №1(67). – С. 35-42.

Літер.: 4


Досліджено структуру інвестицій в основний капітал Львівської області за джерелами надходження і напрямками вкладень. Проведено оцінку впливу капіталовкладень на зміну соціально-економічних параметрів розвитку регіону. Визначено ключові проблеми реалізації інвестиційного процесу в регіоні. 
інвестиції, основний капітал, ефективність, види економічної діяльності Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 330.3:332.025.12
Вознюк М. А. Організаційно-інституційні умови інвестиційно-інноваційної діяльності в регіоні / М. А. Вознюк // Регіональна економіка. – 2013. – №1(67). – С. 43-50.

Літер.: 14


У нинішніх умовах забезпечення темпів та сталості економічного зростання залежить від масштабів і якісного рівня інвестиційно-інноваційної діяльності, структурно-технологічних змін на основі інновацій. Тому серед питань, які розглядаються сучасною економічною наукою, проблема управління інноваційним та інвестиційним процесами належить до першочергових. На різних рівнях економічного управління й регулювання розробляється і реалізується інвестиційна політика, яка є складовою частиною державної наукової політики. Приділена увага головній ознаці регіонального розвитку, якою повинна бути спрямованість на активізацію інвестиційно-інноваційних процесів. Тому особливої уваги заслуговує дослідження сутності інвестування інновацій в регіональну економіку. 
інвестиції, інновації, економічні процеси, регіональний розвиток, державне регулювання Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 332.122:330.341.1(477)
Мальцев В. С. Порівняльна оцінка інноваційного розвитку регіонів України з використанням досвіду Євросоюзу / В. С. Мальцев, Г. І. Кореняко // Регіональна економіка. – 2013. – №1(67). – С. 51-59.

Літер.: 8


Проаналізовано можливості оцінки інноваційного розвитку регіонів України за допомогою синтетичних складників. Показана динаміка змін індексу інноваційного розвитку регіонів України та його складових у 2006-2010 рр. Запропонована статично-динамічна типологія регіонів. 
інноваційний розвиток, регіон, показники, оцінка, рейтинги Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 330.322+336.531.2(477)
Віблий П. І. Перспективи інвестиційного розвитку фінансово-промислових груп в Україні / П. І. Віблий, Х. В. Горбова // Регіональна економіка. – 2013. – №1(67). – С. 60-68.

Літер.: 9


Досліджено особливості інвестиційного розвитку фінансово-промислових груп в Україні. Проведено детальний аналіз основних моделей інвестиційної поведінки фінансово-промислових груп України. Визначено основні особливості моделі інвестування за умов використання наявного потенціалу, моделі інвестування за умов наявності монопольних переваг та моделі інвестування в умовах високого диверсифікованого виробництва. 
фінансово-промислова група, модель інвестування, інвестиційні ресурси Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 658:330.341.1:330.352.3:334.025
Панас Я. В. Управління інноваційною діяльністю підприємства: теоретичний аспект / Я. В. Панас, С. М. Ткач // Регіональна економіка. – 2013. – №1(67). – С. 69-75.

Літер.: 10


Здійснено узагальнення теоретичних підходів до визначення ключових понять управління інноваційною діяльністю. Визначено перелік елементів управління, які потребують неперервного моніторингу для забезпечення ефективності інноваційної діяльності суб’єкта господарювання. Запропоновано двоконтурну схему прийняття і реалізації управлінських рішень у сфері інноваційної діяльності. 
інновації, інноваційна діяльність, інноваційний розвиток, інноваційний потенціал, контролінг, контролінг інноваційної діяльності Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 65.012.65: 330.341.1
Богдан С. В. Співробітництво підприємств та інноваційний розвиток регіону / С. В. Богдан // Регіональна економіка. – 2013. – №1(67). – С. 76-81.

Літер.: 10


Досліджується співробітництво великих і малих підприємств у контексті регіонального інноваційного розвитку. На прикладі аналізу діяльності ПАТ «Чернігівський молокозавод» доведено, що співробітництво великих та малих підприємств сприяє розвитку виробництва, розширенню ринків збуту та розповсюдженню технологічних та організаційних інновацій у регіоні. 
інновації, екологічні інновації, регіональний інноваційний розвиток, співробітництво великих і малих підприємств 


Соціальна політикаРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК [338.45:37]:314(477.8)
Семів Л. К. Освітні детермінанти та механізми формування й збереження соціально-демографічного потенціалу Карпатського регіону / Л. К. Семів // Регіональна економіка. – 2013. – №1(67). – С. 82-89.

Літер.: 9


Обґрунтовано основні освітні детермінанти (фактори), які відображають якісні зміни в системі освіти України на рубежі XX-XXI ст.; наголошено на особливості впливу на розвиток соціально-демографічного потенціалу Карпатського регіону реалізації традиційних завдань освіти, Болонського процесу та пов’язаної з ним академічної мобільності викладачів та студентів, транснаціоналізації навчання та інтелектуальної міграції; зростання ролі університетів у формуванні нової економіки в Європі, реалізації ідеї «трикутника знань». 
освітні детермінанти, вища освіта, індекс людського розвитку, індекс конкурентоспроможності, академічна мобільність, транснаціоналізація навчання, трикутник знань, Карпатський регіон Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 336.5-053.81:005
Ткачук І. Г. Методичні підходи до оцінки ефективності бюджетних програм соціального захисту молоді (регіональний аспект) / І. Г. Ткачук, Т. В. Солоджук // Регіональна економіка. – 2013. – №1(67). – С. 90-98.

Літер.: 7


Проведено узагальнення різних підходів до трактування терміна «ефективність» вітчизняними науковцями. Виділено різні види ефективності соціальних програм. Запропоновано удосконалений методичний підхід до проведення оцінки ефективності бюджетних програм, у рамках якого виокремлено показники соціальної, економічної та бюджетної ефективності. Здійснено оцінку ефективності регіональної програми у сфері соціального захисту молоді. Окреслено перспективи застосування такого підходу до оцінки ефективності бюджетних програм в Україні та її регіонах. 
соціальні програми, соціальний захист молоді, оцінка, показники оцінки Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 330.565.012.23
Благун І. С. Просторово-структурний аналіз доходів населення / І. С. Благун, Л. І. Дмитришин // Регіональна економіка. – 2013. – №1(67). – С. 99-106.

Літер.: 6


Проаналізовано міжрегіональну диференціацію грошових доходів населення за регіонами України за період 2000-2011 рр. та її чинники. Досліджено динаміку середньодушового грошового доходу і його джерел формування. Для оцінки диференціації просторового розподілу грошових доходів населення використано коефіцієнти фондів, загальний і часткові коефіцієнти Джині. 
грошові доходи, міжрегіональна диференціація, коефіцієнт фондів, коефіцієнт Джині Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 37: 351.851: 332.05
Шевчук А. В. Стандартизація освіти як важлива умова розвитку регіональних освітніх систем / А. В. Шевчук // Регіональна економіка. – 2013. – №1(67). – С. 107-113.

Літер.: 6


Сформульовано основні проблемні аспекти реалізації чинних в Україні стандартів освіти як важливих нормативно-правових інструментів розвитку регіональних освітніх систем. Охарактеризовано регламентовані напрями дії стандартів освіти в Україні за традиційним підходом та на основі цього визначено інноваційні вектори їх змін. Систематизовано ключові напрями інноватизації стандартів освіти залежно від їх предметної спрямованості. 
регіональні освітні системи, стандартизація, стандарти освіти, інноваційні стандарти освіти Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 331.556.4:332.1(477.8)
Бідак В. Я. Соціальна діагностика територіальних міграційних систем / В. Я. Бідак, С. О. Цапок // Регіональна економіка. – 2013. – №1(67). – С. 114-122.

Літер.: 10


Досліджено систему індикаторів діагностики міграційної циркуляції робочої сили. Висвітлено результати аналізу експертного опитування трудових мігрантів щодо оцінки ними явища міграції, а також пов’язаних з нею ризиків та соціальних наслідків. Розглянуто доцільність поєднання кількісних статистичних показників з якісними індикаторами вибіркових соціологічних обстежень при вивченні міграційних процесів в умовах становлення територіальних міграційних систем як специфічно утворюваних ринків праці різного рівня організації. Запропоновано підходи до вивчення міграційної компонентної структури державної соціальної політики, включаючи необхідність соціального захисту трудових мігрантів та використання міграційного капіталу для розвитку економіки регіону. 
міграційні процеси, трудова міграція, територіальна міграційна система, соціологічні індикатори міграційної активності населення Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 331.656.4:332.1(477.8)
Риндзак О. Т. Мобільність населення як передумова становлення територіальних міграційних систем (на прикладі Карпатського регіону) / О. Т. Риндзак // Регіональна економіка. – 2013. – №1(67). – С. 123-130.

Літер.: 5


На основі результатів авторського соціологічного дослідження висвітлено особливості територіальної та трудової мобільності населення Карпатського регіону. За допомогою аналізу рівня значущості та міри задоволеності основних компонент та чинників життєдіяльності респондентів виявлено найбільш узгоджені та найменш збалансовані позиції, останні з яких здатні стати факторами можливої еміграції населення. 
мобільність населення, міграція, Карпатський регіон, територіальні міграційні системи Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 322.144:314.18 (477.83)
Бараняк І. Є. Прогнозування тенденцій розвитку демографічних процесів у регіоні (на прикладі Львівської області) / І. Є. Бараняк // Регіональна економіка. – 2013. – №1(67). – С. 131-137.

Літер.: 4


Проаналізовано сучасний стан та тенденції розвитку демографічних процесів на Львівщині. Представлені основи теоретичної моделі прогнозування кількості населення, яка містить три взаємопов’язані блоки прогнозних показників – народжуваності, смертності, міграції. На основі зміни цих показників розраховано прогнозні тенденції до 2050 р. В результаті статистичного моделювання представлені практичні результати демографічного прогнозування, що подаються у трьох варіантах (песимістичному, середньому та оптимістичному) і можуть бути використані для формування напрямків розвитку регіональної демографічної політики. 
механічний рух населення, природний рух населення, прогнозування кількості населення, демографічний процес Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 332.146:332.8:339.137(477)
Куліш І. М. Особливості вирішення житлового питання в Україні / І. М. Куліш // Регіональна економіка. – 2013. – №1(67). – С. 138-145.

Літер.: 16


Розглянуто особливості формування житлової політики в Україні. Досліджено вплив наявності житлового фонду на привабливість проживання на певній території, яка, своєю чергою, є одним з аспектів конкурентоспроможності регіону. Проаналізована можливість участі у програмі здешевленої іпотеки для низькооплачуваних категорій міського населення. Розроблено пропозиції щодо аналогу іпотечного кредитування для сільського населення. Наголошено на необхідності дослідження інших аспектів, які роблять регіон привабливим для проживання. 
житлове питання, комунальна квартира, регіон, конкурентоспроможність 


Фінанси і банківська справаРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 336.71:65.012.32
Біломістна І. І. Особливості формування теоретичних підходів до визначення фінансових ресурсів банку як економічної категорії / І. І. Біломістна // Регіональна економіка. – 2013. – №1(67). – С. 146-153.

Літер.: 25


Досліджено сутність дефініції «фінансові ресурси банку» на основі узагальнення теоретичних уявлень та морфологічного аналізу, що дозволило уточнити її економічний зміст за рахунок включення всіх джерел формування фінансових ресурсів (залучені, запозичені, власні кошти) та врахування їх логістичної спрямованості. 
фінансові ресурси банку, банк, морфологічний аналіз, активи, пасиви, кошти, банківські ресурси Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 336.14 (477.8)
Возняк Г. В. Бюджетне забезпечення розвитку Карпатського регіону: стан, проблеми, перспективи / Г. В. Возняк // Регіональна економіка. – 2013. – №1(67). – С. 154-163.

Літер.: 5


Проведено аналіз стану та тенденцій бюджетного забезпечення розвитку Карпатського регіону. Визначено особливості та проаналізовано динаміку показників, що формують бюджет проблемного регіону. Виділено проблеми формування власних фінансових ресурсів адміністративно-територіальних одиниць та окреслено напрями їх вирішення. 
бюджет, забезпечення, Карпатський регіон, фінансові ресурси, міжбюджетні трансферти Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 332.14:336.532.1
Радіонов Ю. Д. Про деякі особливості використання бюджетних коштів у розбудові соціальної інфраструктури / Ю. Д. Радіонов // Регіональна економіка. – 2013. – №1(67). – С. 164-170.

Літер.: 6


Досліджено проблеми ефективності використання бюджетних коштів у галузі будівництва. Встановлено причини припинення фінансування інфраструктурних об’єктів та ріст кількості незавершеного будівництва. Проаналізовано чинники негативного впливу та запропоновано деякі напрями удосконалення бюджетного механізму використання державних коштів та досягнення кращих результативних показників. 
бюджетні кошти, неефективне використання коштів, незавершене будівництво, довгобуди, інфраструктурні об’єкти 


Зарубіжний досвідРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 336.77:334.72
Біломістний О. М. Особливості кредитування малого бізнесу в зарубіжних країнах / О. М. Біломістний // Регіональна економіка. – 2013. – №1(67). – С. 171-177.

Літер.: 12


Досліджено досвід розвинених країн щодо становлення, розвитку та функціонування кредитування малого бізнесу. Також, систематизовано відмінності зарубіжного досвіду кредитування малого бізнесу на основі визначення змістовності різних моделей кредитування: американської, європейської, японської та постсоціалістичної. 
кредитування, малий бізнес, банк, держава, фінансова підтримка 


Наукові повідомленняРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 330.341.1(477)
Шевчук Л. Т. Світовий і вітчизняний досвід створення і функціонування бізнес-інкубаторів / Л. Т. Шевчук, А. В. Колодійчук // Регіональна економіка. – 2013. – №1(67). – С. 178-184.

Літер.: 10


Проаналізовано зарубіжний досвід створення і функціонування бізнес-інкубаторів як новітніх організаційних структур розвитку промисловості. Наведено український досвід бізнес-інкубування. Визначені основні причини відставання впровадження у промисловість української моделі бізнес-інкубування від зарубіжних аналогів. 
бізнес-інкубатор, малий бізнес, середній бізнес, комерціалізація інновацій, коучинг, трансфер інновацій, інтелектуальна власність, венчурне фінансування Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 338.439:614.3:637.5
Водянка Л. Д. Перспективи впровадження системи НАССР у процесі виробництва харчової продукції / Л. Д. Водянка, Н. Я. Кутаренко // Регіональна економіка. – 2013. – №1(67). – С. 185-194.

Літер.: 8


Обґрунтована необхідність впровадження системи аналізу небезпечних факторів та визначення критичних точок контролю (HACCP) на підприємствах харчової промисловості як системи управління якістю на основі екологічності та безпечності продукції. Наведено приклад робочої розрахункової таблиці для виявлення та аналізу небезпечних факторів та визначення критичних точок контролю. 
HACCP, система управління якістю, критичні точки контролю Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 339.5:339.923:061.1(477)
Гоблик В. В. Специфіка прикордонної торгівлі в транскордонному просторі України з ЄС / В. В. Гоблик, І. Р. Тимечко // Регіональна економіка. – 2013. – №1(67). – С. 195-200.

Літер.: 7


Визначено прикордонну торгівлю та місце її локалізації. Класифіковано суб’єкти за активністю зайнятості нею. Досліджено специфіку прикордонної торгівлі в транскордонному просторі України з ЄС, зокрема в українсько-польському, українсько-словацькому, словацько-польському регіонах. Проаналізовано вплив підписання та ратифікації Угод про малий прикордонний рух України з суміжними державами – членами ЄС на розвиток прикордонної торгівлі. Виявлено інтерес суміжних держав – членів ЄС щодо організації прикордонної торгівлі в транскордонному просторі з Україною. 
прикордонна торгівля, суб’єкти прикордонної торгівлі, транскордонний потік, прикордонна територія, малий прикордонний рух Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 339.3:630*6 (477)
Попадинець Н. М. Внутрішній ринок продукції лісової промисловості України: підходи до оцінювання та напрями розвитку / Н. М. Попадинець // Регіональна економіка. – 2013. – №1(67). – С. 201-210.

Літер.: 10


Здійснено аналіз розвитку внутрішнього ринку продукції лісової промисловості (ЛП) України як в цілому, так і по регіонах, щодо його відповідності тенденціям розвитку економіки. Розроблено методичний підхід до аналізу внутрішнього ринку продукції ЛП, що передбачає авторське застосування методики розрахунку внутрішнього ринку продукції ЛП та складається з чотирьох етапів дослідження: визначення та обґрунтування мети та завдань проведення оцінки та аналізу; визначення обсягів внутрішнього ринку та внутрішнього ринку продукції ЛП; оцінка розвитку внутрішнього ринку продукції ЛП; співставлення та узагальнення отриманих результатів та виявлення основних проблем розвитку внутрішнього ринку продукції ЛП. Запропоновано напрями підвищення конкурентоспроможності продукції ЛП на внутрішньому ринку на основі розвитку кластерної стратегії. Розглянуто можливість створення кластера ЛП в межах Житомирської, Рівненської, Чернігівської, Львівської, Івано-Франківської та Волинської областей України. 
внутрішній ринок, експорт, імпорт, кластер, конкурентоспроможність, лісова промисловість 


ІнформаціяРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Шевчук Л. Т. Проблеми та перспективи розвитку малих міст Карпатського регіону / Л. Т. Шевчук, С. Д. Щеглюк // Регіональна економіка. – 2013. – №1(67). – С. 211-213.


РецензіїРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Стельмащук А. М. Сучасні науково-навчальні видання з економіки землекористування / А. М. Стельмащук // Регіональна економіка. – 2013. – №1(67). – С. 214-216.Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Борщевський В. В. Актуальне наукове дослідження / В. В. Борщевський // Регіональна економіка. – 2013. – №1(67). – С. 217-218.


ЮвілеїРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Академіку В. К. Мамутову - 85 років // Регіональна економіка. – 2013. – №1(67). – С. 219-220.Файл Adobe ReaderАвтори номера


Веб-майстер П. Попадюк