Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Журнал Регіональна економіка -- re2013.01.082

Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК [338.45:37]:314(477.8)
Семів Л. К. Освітні детермінанти та механізми формування й збереження соціально-демографічного потенціалу Карпатського регіону / Л. К. Семів // Регіональна економіка. – 2013. – №1(67). – С. 82-89.
Літер.: 9

Автори

Анотація

Обґрунтовано основні освітні детермінанти (фактори), які відображають якісні зміни в системі освіти України на рубежі XX-XXI ст.; наголошено на особливості впливу на розвиток соціально-демографічного потенціалу Карпатського регіону реалізації традиційних завдань освіти, Болонського процесу та пов’язаної з ним академічної мобільності викладачів та студентів, транснаціоналізації навчання та інтелектуальної міграції; зростання ролі університетів у формуванні нової економіки в Європі, реалізації ідеї «трикутника знань».

Ключові слова:

освітні детермінанти, вища освіта, індекс людського розвитку, індекс конкурентоспроможності, академічна мобільність, транснаціоналізація навчання, трикутник знань, Карпатський регіон

Подібні статтіРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Семів Л. К. Трудова діяльність в економіці знань: підходи до оцінки впливу знаннєвих факторів / Л. К. Семів, У. Є. Гузар // Регіональна економіка. – 2011. – №3(61). – С. 131-140. 

Окреслено підходи до дослідження особливостей економіки, заснованої на знаннях, яка висуває до трудової діяльності та трудової поведінки особливі вимоги. Використовуючи напрацьовані світовою практикою індикатори, які відображають рівень розвитку сектору підвищеного попиту на знання і в цілому економіки знань, розроблено підходи до оцінки впливу знаннєвих факторів на трудову діяльність, які базуються на використанні інструментарію кореляційно-регресійного моделювання. Побудовані регресійні моделі дозволили перевірити гіпотезу, що розмежування процесу створення нового знання (виробництво і передача знань, розповсюдження знань, їх використання) розкриває нові грані дослідження особливостей трудової діяльності в умовах переходу до економіки знань. 
трудова діяльність, знаннєві фактори, економіка знань Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 338.48:332.142.6:303.4(477.8)
Гулич О. І. Стратегія екологічно збалансованого використання природних рекреаційних ресурсів Карпатського регіону / О. І. Гулич // Регіональна економіка. – 2012. – №4(66). – С. 123-128.

Літер.: 11


Представлено стратегію екологічно збалансованого використання природних рекреаційних ресурсів Карпатського регіону, її структуру та передумови реалізації. Визначено цілі та підцілі з формування наукового базису та правових основ екологічно збалансованого рекреаційного природокористування, створення сучасного високопродуктивного рекреаційно-туристичного комплексу. 
природні рекреаційні ресурси, рекреаційний потенціал, екологічно збалансоване рекреаційне природокористування, рекреаційна місткість, стратегія, Карпатський регіон Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 339.1: [37.07:005.33]: 378.1
Дмитрів А. Я. Інструменти оцінки престижності вищого навчального закладу (на прикладі дослідження ВНЗ Львівського регіону) / А. Я. Дмитрів, С. В. Корягіна // Регіональна економіка. – 2012. – №4(66). – С. 180-187.

Літер.: 7


Здійснено оцінку місця фактора престижності вищого навчального закладу в процесі прийняття абітурієнтом рішення про його вибір. Запропоновано метод оцінки престижності ВНЗ на основі оцінок респондентів. Досліджено причинно-наслідкові зв’язки між вартістю навчання та набором на перший курс як основу для оцінки престижності напрямів підготовки. Обґрунтовано важливість оцінки престижності для розробки маркетингової концепції розвитку ринку послуг вищої освіти. 
вища освіта, вищий навчальний заклад, престиж, маркетингові дослідження, опитування, вартість навчання, маркетингова концепція Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 338.48:339.137(477)
Колосінська М. І. Дослідження конкурентоспроможності туристичного ринку України / М. І. Колосінська // Регіональна економіка. – 2012. – №2(64). – С. 185-193.

Літер.: 12


Обґрунтовано доцільність дослідження конкурентних переваг туристичного ринку на основі звітів Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ) щодо визначення індексу конкурентоспроможності країни у сфері подорожей і туризму (ІКПТ). Розглянуто та проаналізовано ІКПТ, а також його складові. Змодельовано туристичний профіль України за 2007-2011 рр. на основі середньоарифметичних бальних показників субіндексів та індексів конкурентоспроможності України за досліджуваний період. Подано та окреслено основні конкурентні переваги та недоліки туристичної конкурентоспроможності України в 2011 р. 
індекс конкурентоспроможності у сфері подорожей і туризму, туристичний профіль, конкурентні переваги, туристичний ринок, туризм Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 332.126:330.342.146(477.43/.44)
Рунців-Королюк О. І. Показник індексу очікуваного довголіття як складова діагностики соціального розвитку регіону (на матеріалах областей Поділля) / О. І. Рунців-Королюк // Регіональна економіка. – 2012. – №3(65). – С. 169-174.

Літер.: 8


Проаналізовано роль показника індексу очікуваного довголіття для діагностики стану соціального розвитку окремого регіону, висвітлено величини зазначеного показника в областях Поділля та інтерпретовано отримані результати в просторовому, часовому та статево-демографічному вимірах. 
індекс очікуваного довголіття, середня очікувана тривалість життя, індекс людського розвитку, соціальний розвиток регіону Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК [338.45:37] :338.49

Літер.: 12


Висвітлюється суть інноваційної освіти. Розподілені критерії інноваційного вищого навчального закладу. Показана роль місії та інноваційних стратегій, сформульованих відповідно до місії, при формуванні інфраструктури професійної освіти в інформаційному суспільстві. Приведені основні складові інфраструктури інноваційної освіти. 
інноваційна освіта, інноваційний ВНЗ, інноваційні стратегії, місія, інфраструктура Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 330.342.146:314.17:332.1
Цапок С. О. Вплив демографічного розвитку на якість трудового потенціалу регіональних суспільних систем / С. О. Цапок, В. Я. Бідак // Регіональна економіка. – 2012. – №1(63). – С. 176-183.

Літер.: 12


Аналізуються сучасні тенденції соціально-демографічного розвитку України та її регіонів, обстоюється теза про першочергову необхідність покращання якісних параметрів деморозвитку за умов всезагальної глобалізації та зростання міграційної активності населення. Намічено низку підходів та практичних заходів щодо вдосконалення соціально-демографічної ситуації, зокрема на регіональному рівні функціонування суспільних систем. 
якісні характеристики трудового потенціалу, суспільні системи, тип відтворення населення, міграційні процеси 


Веб-майстер П. Попадюк