Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Журнал Регіональна економіка -- re2013.01.114

Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 331.556.4:332.1(477.8)
Бідак В. Я. Соціальна діагностика територіальних міграційних систем / В. Я. Бідак, С. О. Цапок // Регіональна економіка. – 2013. – №1(67). – С. 114-122.
Літер.: 10

Автори

Анотація

Досліджено систему індикаторів діагностики міграційної циркуляції робочої сили. Висвітлено результати аналізу експертного опитування трудових мігрантів щодо оцінки ними явища міграції, а також пов’язаних з нею ризиків та соціальних наслідків. Розглянуто доцільність поєднання кількісних статистичних показників з якісними індикаторами вибіркових соціологічних обстежень при вивченні міграційних процесів в умовах становлення територіальних міграційних систем як специфічно утворюваних ринків праці різного рівня організації. Запропоновано підходи до вивчення міграційної компонентної структури державної соціальної політики, включаючи необхідність соціального захисту трудових мігрантів та використання міграційного капіталу для розвитку економіки регіону.

Ключові слова:

міграційні процеси, трудова міграція, територіальна міграційна система, соціологічні індикатори міграційної активності населення

Подібні статтіРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 330.342.146:314.17:332.1
Цапок С. О. Вплив демографічного розвитку на якість трудового потенціалу регіональних суспільних систем / С. О. Цапок, В. Я. Бідак // Регіональна економіка. – 2012. – №1(63). – С. 176-183.

Літер.: 12


Аналізуються сучасні тенденції соціально-демографічного розвитку України та її регіонів, обстоюється теза про першочергову необхідність покращання якісних параметрів деморозвитку за умов всезагальної глобалізації та зростання міграційної активності населення. Намічено низку підходів та практичних заходів щодо вдосконалення соціально-демографічної ситуації, зокрема на регіональному рівні функціонування суспільних систем. 
якісні характеристики трудового потенціалу, суспільні системи, тип відтворення населення, міграційні процеси Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК [338.49:330.342.146]:332.146.2
Кушнірчук-Ставнича О. М. Тенденції, ризики та наслідки трудової міграції населення в регіональному вимірі / О. М. Кушнірчук-Ставнича // Регіональна економіка. – 2012. – №1(63). – С. 208-213.

Літер.: 5


Розглядаються особливості регіональної трудової міграції населення. Окреслено тенденції, фактори, наслідки та ризики трудової міграції в регіональному вимірі. Здійснено прогнозування міграційного сальдо до 2014 р. 
трудова міграція, міграційний процес, регіональні ризики міграції, прогноз міграції, наслідки міграції, фактори міграції Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 332.122:330.341.1(477)
Мальцев В. С. Порівняльна оцінка інноваційного розвитку регіонів України з використанням досвіду Євросоюзу / В. С. Мальцев, Г. І. Кореняко // Регіональна економіка. – 2013. – №1(67). – С. 51-59.

Літер.: 8


Проаналізовано можливості оцінки інноваційного розвитку регіонів України за допомогою синтетичних складників. Показана динаміка змін індексу інноваційного розвитку регіонів України та його складових у 2006-2010 рр. Запропонована статично-динамічна типологія регіонів. 
інноваційний розвиток, регіон, показники, оцінка, рейтинги Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК [338.45:37]:314(477.8)
Семів Л. К. Освітні детермінанти та механізми формування й збереження соціально-демографічного потенціалу Карпатського регіону / Л. К. Семів // Регіональна економіка. – 2013. – №1(67). – С. 82-89.

Літер.: 9


Обґрунтовано основні освітні детермінанти (фактори), які відображають якісні зміни в системі освіти України на рубежі XX-XXI ст.; наголошено на особливості впливу на розвиток соціально-демографічного потенціалу Карпатського регіону реалізації традиційних завдань освіти, Болонського процесу та пов’язаної з ним академічної мобільності викладачів та студентів, транснаціоналізації навчання та інтелектуальної міграції; зростання ролі університетів у формуванні нової економіки в Європі, реалізації ідеї «трикутника знань». 
освітні детермінанти, вища освіта, індекс людського розвитку, індекс конкурентоспроможності, академічна мобільність, транснаціоналізація навчання, трикутник знань, Карпатський регіон 


Веб-майстер П. Попадюк