Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Журнал Регіональна економіка -- re2013.04.061

Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 331.52
Ільїч Л. М. Ендогенні та екзогенні детермінанти структурних трансформацій ринку праці на сучасному етапі його розвитку / Л. М. Ільїч // Регіональна економіка. – 2013. – №4(70). – С. 61-70.
Літер.: 10

Автори

Анотація

Розглянуто теоретичні аспекти аналізу трансформацій ринку праці. Досліджено взаємовплив чинників зовнішнього та внутрішнього порядку, які зумовлюють структурні трансформації ринку праці, та запропоновано заходи щодо запобігання їхнім негативним проявам.

Ключові слова:

ринок праці, індустріальна та постіндустріальна економіка, структурна трансформація, детермінанти структурних трансформацій

Подібні статтіРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 331.5:351.84:339.92:330.837
Іляш О. І. Напрями удосконалення інституціонального забезпечення розвитку та легалізації ринку праці в системі соціальної безпеки регіонів / О. І. Іляш, Т. Г. Васильців // Регіональна економіка. – 2011. – №4(62). – С. 184-191.

Літер.: 12


Досліджено особливості функціонування інститутів ринку праці в системі соціальної безпеки регіону. Визначено недоліки інституціонального забезпечення розвитку ринку праці. Запропоновано правові, адміністративні, організаційно-економічні напрями легалізації ринку праці та зайнятості населення. 
соціальна безпека регіону, ринок праці, інституціалізація, легалізація, зайнятість, соціальні загрози, небезпеки соціальної сфери Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 330.5:330.341.1/.4(477)
Писаренко С. М. Інноваційна складова структурної трансформації національної економіки / С. М. Писаренко // Регіональна економіка. – 2012. – №4(66). – С. 7-15.

Літер.: 17


Розглядається існування об’єктивної необхідності проведення структурної трансформації національної економіки України на інноваційній основі. Висвітлюються результати аналізу сучасного стану її промисловості, який визначається значним відставанням розвитку науково–технічної сфери, конкурентоспроможності від розвинених країн світу. Структурна трансформація, проведена на інноваційній основі у відповідності до існуючих конкурентних переваг країни, буде сприяти зміні структури, обсягів експорту промисловості і відповідно підвищенню конкурентоспроможності національної економіки на внутрішньому і світовому ринках. 
інновація, конкурентоспроможність, кластер, національна економіка, структурна трансформація, інноваційна інфраструктура Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 331.522.4:[338.45:37](477.82)(477)
Юкіш В. В. Стан формування людського капіталу у Волинській області в системі освіти у контексті загальноукраїнських тенденцій / В. В. Юкіш // Регіональна економіка. – 2013. – №4(70). – С. 43-50.

Літер.: 10


Розглянуто основні тенденції у розвитку людського капіталу в Україні та специфіку його формування у Волинській області. Здійснено аналіз освітньої складової в якісному становленні людського капіталу області. Графічним способом продемонстровано динаміку змін у формуванні людського капіталу. Запропоновано рекомендації щодо підвищення ефективності його використання та ліквідації регіональних диспропорцій. 
людський капітал, потенціал, освіта, знання, тенденції, ефективність 


Веб-майстер П. Попадюк