Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Журнал Регіональна економіка -- re2013.04.043

Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 331.522.4:[338.45:37](477.82)(477)
Юкіш В. В. Стан формування людського капіталу у Волинській області в системі освіти у контексті загальноукраїнських тенденцій / В. В. Юкіш // Регіональна економіка. – 2013. – №4(70). – С. 43-50.
Літер.: 10

Автори

Анотація

Розглянуто основні тенденції у розвитку людського капіталу в Україні та специфіку його формування у Волинській області. Здійснено аналіз освітньої складової в якісному становленні людського капіталу області. Графічним способом продемонстровано динаміку змін у формуванні людського капіталу. Запропоновано рекомендації щодо підвищення ефективності його використання та ліквідації регіональних диспропорцій.

Ключові слова:

людський капітал, потенціал, освіта, знання, тенденції, ефективність

Подібні статтіРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 330.322.5:330.142.211
Іщук С. О. Інвестиції в основний капітал та їх вплив на соціально-економічний розвиток регіону / С. О. Іщук // Регіональна економіка. – 2013. – №1(67). – С. 35-42.

Літер.: 4


Досліджено структуру інвестицій в основний капітал Львівської області за джерелами надходження і напрямками вкладень. Проведено оцінку впливу капіталовкладень на зміну соціально-економічних параметрів розвитку регіону. Визначено ключові проблеми реалізації інвестиційного процесу в регіоні. 
інвестиції, основний капітал, ефективність, види економічної діяльності Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 339.92(4-191.2-04):330.341.1
Горін Н. В. Формування інноваційної моделі транскордонного співробітництва (на прикладі Центральноєвропейського регіону (CENTROPE)) / Н. В. Горін // Регіональна економіка. – 2012. – №4(66). – С. 193-201.

Літер.: 9


Досліджено особливості формування інноваційної моделі транскордонного співробітництва в рамках Центральноєвропейського регіону (CENTROPE). Проаналізовано функціонування CENTROPE на основі чотирьох груп показників системи індикаторів визначення інноваційного потенціалу технологічних кластерів, а саме: витрат та людського капіталу у галузі науки та технологій, активності у винахідницькій діяльності та патентуванні, інвестиційних ресурсів для забезпечення інноваційної діяльності. Визначено слабкі місця та напрямки розвитку транскордонного співробітництва в рамках CENTROPE. 
транскордонне співробітництво, Центральноєвропейський регіон (CENTROPE), інноваційна діяльність, науково-дослідні і дослідно-конструкторські розробки (НДДКР), витрати на НДДКР, технології, людський капітал, патенти Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Гуляк Р. Е. Економічна сутність та структурні особливості економічного потенціалу соціально-економічних систем / Р. Е. Гуляк // Регіональна економіка. – 2011. – №2(60). – С. 164-171. 

Застосовано комплексний підхід до розкриття сутності поняття «потенціал» в економіці. В результаті систематизації та аналізу існуючих трактувань економічного потенціалу висвітлені основні підходи до його визначення. Використовуючи принцип сходження від абстрактного до конкретного при аналізі потенціалу як складної діалектичної системи, обґрунтована та сформована його універсальна компонентна модель, яка може застосовуватися при аналізі соціально-економічних систем мезо- та макрорівня. Визначені принципи класифікації поняття «потенціал» та сформовано дефініцію економічного потенціалу соціально-економічних систем. 
потенціал, економічний потенціал, ресурси, компетенції, компонентна модель Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Землянкін А. І. Ключові напрямки вдосконалення інтеграційного процесу "освіта - наука - виробництво" в Україні / А. І. Землянкін, І. Ю. Підоричева // Регіональна економіка. – 2010. – №1(55). – С. 63-69. 

Вказано головні чинники, що стоять на перешкоді налагодженню взаємовигідних стосунків між науковими, освітніми організаціями і підприємствами реального сектора економіки. Запропоновано конкретні шляхи щодо усунення цих перешкод і стимулювання інтеграційних процесів як передумови інноваційного розвитку країни. 
наука, освіта, виробництво, інтеграційний процес Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Рак Н. Є. Економіка знань: сутність та фактори управління знаннями / Н. Є. Рак // Регіональна економіка. – 2009. – №3(53). – С. 224-232. 

Розкрито сутність нового типу економіки – економіки знань, визначено три головні складові управління знаннями (місця, люди та речі), обґрунтовано фактори (людський, філософський, організаційний, технологічний, системний, глобальний, біологічний, індивідуальний, фактор навчання, фактор часу, ірраціональність знання, раціональність знання) управління знаннями. 
економіка знань, знання, управління знаннями, фактори управління знаннями Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Півоварчук І. Д. Сучасні тенденції та напрями поліпшення ситуації у сфері зайнятості населення Одеського регіону / І. Д. Півоварчук // Регіональна економіка. – 2010. – №4(58). – С. 133-140. 

Проаналізовано ситуацію у сфері зайнятості населення Одеського регіону, в тому числі за спроможністю участі населення в процесі праці, за режимом використання робочої години. Розглянуто ситуацію зі створенням та ліквідацією робочих місць в Одеському регіоні, що є базою для забезпечення працевлаштування населення. Виявлено основні тенденції, які склалися в зайнятості населення Одеського регіону. Сформульовано перспективні напрями поліпшення ситуації в зайнятості населення регіону з урахуванням заходів, що вживаються на рівні регіону та держави. 
регіон, зайнятість населення, тенденції зайнятості, регулювання зайнятості, напрями підвищення зайнятості Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК [332.122^338.43]:332.1(477)
Павлов О. І. Регіональні особливості розвитку сільських територій України / О. І. Павлов // Регіональна економіка. – 2013. – №4(70). – С. 16-23.

Літер.: 14


На основі розгляду сучасних наукових публікацій визначено недосконалість емпіричних спостережень, яка проявляється у спотвореному уявленні про регіональні особливості розвитку сільських територій України. Подано авторське визначення поняття сільських територій, здійснено їх типологізацію за різними класифікаційними ознаками, охарактеризовано рівні та різновиди цих соціально-просторових утворень. Визначено методи виявлення регіональних особливостей розвитку сільських територій у контексті їх типів, рівнів та різновидів, яка базується на системному підході, методах аналізу, синтезу, індукції, дедукції, аналогії, порівняння, типології, прийомах узагальнення та абстрагування. Запропоновано шляхи підвищення наукового рівня дослідження сільських територій та окреслено перспективи подальших розвідок в даному напрямі. 
регіональні особливості розвитку сільських територій, рівні сільських територій, різновиди сільських територій, сільські території, типи сільських територій Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 336.77:330.131(477.8)
Музика І. С. Особливості кредитного забезпечення розвитку Карпатського регіону України / І. С. Музика // Регіональна економіка. – 2013. – №4(70). – С. 24-32.

Літер.: 3


Здійснено аналіз стану та тенденцій кредитного забезпечення областей Карпатського макрорегіону. Визначено динаміку показників, які характеризують ресурсну базу комерційних банків регіону загалом та в розрізі областей, які входять до його складу. Визначено основні проблеми забезпечення регіону банківськими кредитними ресурсами. 
макрорегіон, банківська система, банки, ресурсна база, кредитне забезпечення Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК [338.45:37]:314(477.8)
Семів Л. К. Освітні детермінанти та механізми формування й збереження соціально-демографічного потенціалу Карпатського регіону / Л. К. Семів // Регіональна економіка. – 2013. – №1(67). – С. 82-89.

Літер.: 9


Обґрунтовано основні освітні детермінанти (фактори), які відображають якісні зміни в системі освіти України на рубежі XX-XXI ст.; наголошено на особливості впливу на розвиток соціально-демографічного потенціалу Карпатського регіону реалізації традиційних завдань освіти, Болонського процесу та пов’язаної з ним академічної мобільності викладачів та студентів, транснаціоналізації навчання та інтелектуальної міграції; зростання ролі університетів у формуванні нової економіки в Європі, реалізації ідеї «трикутника знань». 
освітні детермінанти, вища освіта, індекс людського розвитку, індекс конкурентоспроможності, академічна мобільність, транснаціоналізація навчання, трикутник знань, Карпатський регіон Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 330.162:331.522.4:[332.122:338.43]:[339.9:061.1]
Борщевський В. В. Аксіологічні засади формування людського потенціалу сільських територій: євроінтеграційний контекст / В. В. Борщевський, Ю. Р. Злидник // Регіональна економіка. – 2013. – №3(69). – С. 94-104.

Літер.: 21


Досліджуються основні напрями формування людського потенціалу сільських територій в контексті європейської інтеграції України. Розглянуто вплив протестантської етики на формування європейського ціннісного світогляду мешканців сільських територій. Проаналізовано взаємозв’язок колгоспно-радгоспного типу господарювання за часів Радянського Союзу та ментальності жителів сільських територій України. Доведено необхідність врахування аксіологічних засад у формуванні людського потенціалу сільських територій. Акцентовано увагу на пріоритетності європейських ціннісних орієнтирів для нарощування людського потенціалу сільських територій України. 
аксіологічні засади, людський потенціал, сільські території, євроінтеграція 


Веб-майстер П. Попадюк