Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Журнал Регіональна економіка -- re2013.04.175

Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 332.1:330.341.1:001.89
Коломієць І. Ф. Інноваційно-технологічний розвиток регіону: сутність та наукові підходи до трактування поняття / І. Ф. Коломієць, Г. В. Гошовська // Регіональна економіка. – 2013. – №4(70). – С. 175-181.
Літер.: 15

Автори

Анотація

Проаналізовано понятійно-термінологічний апарат інноваційно-технологічного розвитку. Розкрито наукові підходи до системи вихідних понять «інновація», «технологічний», «розвиток». Подається авторське трактування поняття «інноваційно-технологічний розвиток регіону».

Ключові слова:

інновації, технології, розвиток, регіон

Подібні статтіРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Коломієць І. Ф. Загрози та виклики економічній безпеці держави: синергетичний аспект / І. Ф. Коломієць, О. В. Пабат // Регіональна економіка. – 2011. – №1(59). – С. 7-13. 

Удосконалено теоретико-методологічні засади дослідження економічної безпеки держави із застосуванням синергетичного підходу. Обґрунтовано поняття загроз та викликів національній економічній безпеці, запропоновано їх авторські визначення. Здійснено класифікацію загроз та викликів економічній безпеці держави за низкою ознак. Розроблено схему функціонування системи економічної безпеки держави із використанням головних положень синергетичного підходу, описано механізм її дії. Обґрунтовано оптимальні сценарії розвитку системи національної економічної безпеки. Зроблено наголос на тому, що головним фактором розвитку економічної безпеки у сучасних умовах є інноваційний. Зосереджено увагу на важливості збалансованого розвитку усіх складових національної безпеки держави для її ефективного функціонування. 
економічна безпека держави, загрози і виклики економічній безпеці, синергетичний підхід, функціонування системи, сценарії розвитку Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК [330.322+331.5]:332.122
Жовтанецький В. І. Політика інвестицій і зайнятості в системі конвергентного розвитку економіки регіону / В. І. Жовтанецький, Б. Ф. Заблоцький // Регіональна економіка. – 2013. – №3(69). – С. 66-72.

Літер.: 5


Розглядаються основи формування політики інвестування і зайнятості з погляду конвергентного (збалансованого) розвитку регіону. Обґрунтовано регіон як рівноправний суб’єкт ринку поряд з державою і підприємствами. Висвітлено значення системи формування інвестиційного фонду регіону в піднесенні рівня його фінансово-економічної самодостатності. Розкрито причини інфляції і безробіття та напрямки покращення політики інвестицій і зайнятості. 
регіон, інвестиції, зайнятість, валовий регіональний продукт, економічна політика, конвергенція Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 336.767
Сороківська М. В. Сучасний стан та перспективи інвестування страховими компаніями України / М. В. Сороківська // Регіональна економіка. – 2013. – №2(68). – С. 114-121.

Літер.: 15


Здійснено аналіз сучасного стану страхового ринку та тенденцій розвитку інвестування страховими компаніями України. Розроблено прогноз величини активів вітчизняних страхових компаній та їх частки у ВВП у середньостроковій перспективі. Обґрунтовано вибір оптимальних статистичних методів для отримання найбільш вірогідних, оптимістичних та песимістичних прогнозів окремих показників інвестиційної діяльності страховиків. Проведено оцінку перспектив інвестування страховими компаніями на основі сформованих прогнозів із врахуванням наслідків фінансової кризи. Запропоновано напрями розвитку вітчизняного страхового ринку за допомогою внутрішніх і зовнішніх механізмів в умовах сьогодення з метою зростання інвестиційних можливостей страховиків. 
страхова компанія, інвестування, активи, прогноз, розвиток, статистичний метод Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 330.322 +330.341.1(477.83)
Вознюк М. А. Тенденції інвестиційно-інноваційного розвитку Львівської області / М. А. Вознюк // Регіональна економіка. – 2013. – №3(69). – С. 73-81.

Літер.: 6


Проаналізовано динаміку інноваційного потенціалу Львівської області за 2009-2012 рр. та тенденції інвестиційно-інноваційного розвитку. Охарактеризовано особливості інвестиційно-інноваційного процесу на регіональному рівні та запропоновано шляхи підвищення ефективності інвестиційної діяльності. 
інвестиції, інновації, інноваційна діяльність, інноваційний потенціал, інвестиційно-інноваційний розвиток, інвестиційно-інноваційний процес Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 339.92(4-191.2-04):330.341.1
Горін Н. В. Формування інноваційної моделі транскордонного співробітництва (на прикладі Центральноєвропейського регіону (CENTROPE)) / Н. В. Горін // Регіональна економіка. – 2012. – №4(66). – С. 193-201.

Літер.: 9


Досліджено особливості формування інноваційної моделі транскордонного співробітництва в рамках Центральноєвропейського регіону (CENTROPE). Проаналізовано функціонування CENTROPE на основі чотирьох груп показників системи індикаторів визначення інноваційного потенціалу технологічних кластерів, а саме: витрат та людського капіталу у галузі науки та технологій, активності у винахідницькій діяльності та патентуванні, інвестиційних ресурсів для забезпечення інноваційної діяльності. Визначено слабкі місця та напрямки розвитку транскордонного співробітництва в рамках CENTROPE. 
транскордонне співробітництво, Центральноєвропейський регіон (CENTROPE), інноваційна діяльність, науково-дослідні і дослідно-конструкторські розробки (НДДКР), витрати на НДДКР, технології, людський капітал, патенти Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 332.1: 347.257
Василенко В. М. До питання про критерії визначення впливу економічної ренти на рівень розвитку регіонів / В. М. Василенко // Регіональна економіка. – 2013. – №4(70). – С. 33-42.

Літер.: 10


На основі емпіричних даних, що характеризують міжрегіональні відмінності в економічному розвитку, показано спосіб доведення наукової гіпотези про те, що основу цим відмінностям формують рентоутворюючі чинники. Для визначення впливу ренти на рівень економічного розвитку регіонів обґрунтована необхідність використання відповідних критеріїв. Як такі критерії запропоновано використовувати вартісні показники (що дозволяють через перевищення деякого середнього або нормованого рівня отримувати підтвердження про її наявність) і часові показники (що дозволяють через виявлення резервів у використанні робочої сили і / або відпрацьованого фонду робочого часу отримувати підтвердження про наявність рентної складової). 
міжрегіональні відмінності, рівень економічного розвитку, рентоутворюючі чинники, критерії впливу Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 330.341.1:053.67
Гвоздович Ю. О. Напрями підвищення рівня інноваційного потенціалу молоді регіону: фінансовий та організаційний аспекти / Ю. О. Гвоздович // Регіональна економіка. – 2013. – №3(69). – С. 192-198.

Літер.: 7


З’ясовано зміст поняття «інноваційний потенціал молоді». Запропоновано розрахунок інтегрального індексу для визначення рівня формування інноваційного потенціалу молоді в регіональному розрізі за демографічною, організаційною, матеріально-технічною та фінансовою складовими. На основі застосованого методу проаналізовано місце Львівщини серед інших областей України. Окреслено деякі аспекти фінансового та організаційного характеру в напрямках підвищення рівня інноваційного потенціалу молоді у регіонах, а саме: нарощення, кооперації, залучення та повернення. 
молодь, інноваційний потенціал, система освіти, наукова діяльність, «циркуляція мізків» Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 339.9.012.23:[332.1:336](477.82)
Кулай А. В. Транскордонне співробітництво регіону та його вплив на регіональний фінансовий ресурс територіальних громад Волині / А. В. Кулай // Регіональна економіка. – 2012. – №2(64). – С. 139-146.

Літер.: 13


Розглянуто науково-теоретичні аспекти транскордонного співробітництва в Україні, проаналізовано програми міжнародного партнерства Волинської області та їх вплив на формування фінансових ресурсів територіальних громад сіл, селищ і міст області. 
транскордонне співробітництво, територіальні громади, соціально-економічний розвиток, бюджет, міжбюджетні відносини 


Веб-майстер П. Попадюк