Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Журнал Регіональна економіка -- re2014.02.007

Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 332.14:323.172(477)
Бутко М. П. Методологічні засади формування сучасної парадигми політики регіонального розвитку / М. П. Бутко, О. Д. Хомик // Регіональна економіка. – 2014. – №2(72). – С. 7-16.
Літер.: 6

Автори

Анотація

Розглянуто методологічні засади формування нової парадигми регіонального розвитку, що має сприяти вирівнюванню регіональної асиметрії на основі максимального задіяння власного потенціалу регіонів. Сформульовано власне бачення сутності державної регіональної політики, її цілей і принципів здійснення. Запропоновано методичні підходи до врахування ступеня асиметричності рівнів розвитку регіонів при реалізації сучасної стратегії регіонального розвитку та прийнятті ефективних управлінських рішень у цій сфері, шляхом впровадження економіко-математичної моделі визначення комплексних рівнів розвитку регіонів за компонентами сталого розвитку – «економіка», «соціум», «екологія». Визначено інституційні передумови формування нової парадигми регіонального розвитку. Наголошено на необхідності формування нової парадигми політики регіонального розвитку шляхом поєднання децентралізації та деконцентрації, що має забезпечити синергетичний ефект при реформуванні системи управління регіональним розвитком.

Ключові слова:

державна регіональна політика, регіональний розвиток, регіональна асиметрія, децентралізація, деконцентрація

Подібні статтіРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 339.1:745.9
Бутко М. П. Теоретичні засади становлення ринків флористичної продукції / М. П. Бутко, І. В. Соломаха // Регіональна економіка. – 2012. – №4(66). – С. 161-169.

Літер.: 7


Уточнено визначення поняття «флористичного ринку», представлені складові флористичних ринків. Удосконалена система принципів побудови відносин та функцій ринку флористичної продукції. Визначено комплекс найважливіших ознак класифікації системи ринків флористичної продукції та критеріїв її структурування. 
флористичний ринок, декоративне садівництво, ринок продукції квітникарства, флористика, дизайн, функції флористичного ринку, класифікація флористичного ринку Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 332.142:[339.923:061.1](439)
Гало М. Регіональна політика розвитку Угорщини та її реалізація в рамках програм Європейського Союзу / М. Гало, Л. В. Алмаші // Регіональна економіка. – 2011. – №4(62). – С. 160-168.

Літер.: 8


Розглянуті питання вирівнювання розвитку регіонів Угорщини, а саме децентралізація, зменшення рівня відставання між окремими регіонами, забезпечення суспільству рівних шансів існування та розвитку, стимулювання залучення прямих іноземних інвестицій в економічно відсталі східні регіони. Проаналізовано план розвитку Нової Угорщини в близький перспективі, в якому домінація Будапешта повинна знижуватися. 
регіональна політика, децентралізація, іноземні інвестиції Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК [330.341.1:339.923]:477
Землянкін А. І. Нова інноваційна політика Європейського Союзу: досвід для України / А. І. Землянкін, І. Ю. Підоричева // Регіональна економіка. – 2013. – №2(68). – С. 193-202.

Літер.: 8


Проаналізовано досвід Європейського Союзу щодо формування та реалізації інноваційної політики на загальноєвропейському, національному і регіональному рівнях. Розроблено пропозиції щодо умов і можливостей його використання на макро- і мезорівнях в Україні. Визначено механізми управління інноваційною сферою за умови поступового переходу національної економіки до стадії розвитку, заснованої на власних інноваціях. 
локалізація, регіональний розвиток, нова інноваційна політика, європейський досвід, механізми управління інноваціями Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 330.341.4:332.14(477)
Попадинець Н. М. Стратегічні цілі державної структурної політики України / Н. М. Попадинець // Регіональна економіка. – 2014. – №1(71). – С. 175-183.

Літер.: 11


Розглянуто зміст поняття «структурна політика держави». Досліджено роль структурної політики держави. Визначено основні цілі структурної політики держави, розвиток якої впливає на економічне зростання та підвищення національної конкурентоспроможності на світовому рівні. Обґрунтовано пріоритети промислової, інвестиційної та інноваційної політики у структурній політиці держави. Виділено етапи державної структурної політики при формуванні інноваційної політики. Визначено стримуючі чинники щодо основних напрямів реалізації структурної політики держави. Запропоновано заходи для усунення цих чинників. 
держава, інновації, інфраструктура, промисловість, структурна політика 


Веб-майстер П. Попадюк