Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Журнал Регіональна економіка -- re2014.01.175

Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 330.341.4:332.14(477)
Попадинець Н. М. Стратегічні цілі державної структурної політики України / Н. М. Попадинець // Регіональна економіка. – 2014. – №1(71). – С. 175-183.
Літер.: 11

Автори

Анотація

Розглянуто зміст поняття «структурна політика держави». Досліджено роль структурної політики держави. Визначено основні цілі структурної політики держави, розвиток якої впливає на економічне зростання та підвищення національної конкурентоспроможності на світовому рівні. Обґрунтовано пріоритети промислової, інвестиційної та інноваційної політики у структурній політиці держави. Виділено етапи державної структурної політики при формуванні інноваційної політики. Визначено стримуючі чинники щодо основних напрямів реалізації структурної політики держави. Запропоновано заходи для усунення цих чинників.

Ключові слова:

держава, інновації, інфраструктура, промисловість, структурна політика

Подібні статтіРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 33.021/658.511.2:674
Максимів Ю. В. Методичні підходи до аналізу забезпеченості деревинними відходами виробництва твердого біопалива / Ю. В. Максимів, Н. М. Попадинець // Регіональна економіка. – 2013. – №3(69). – С. 178-184.

Літер.: 6


Обґрунтовано важливість проведення аналізу забезпеченості відходами як вторинною сировиною для виробництва твердого біопалива деревообробними підприємствами як інструменту, здатного вплинути на прийняття управлінських рішень, направлених на підвищення ефективності використання сировинних ресурсів. Виявлено вплив недостатньої забезпеченості деревинними відходами як вторинною сировиною на виготовлення продукції, причини її виникнення й наслідки для деревообробних підприємств. Описано методику здійснення аналізу з врахуванням галузевої специфіки. 
економічний аналіз, планування, відходи як вторинна сировина, деревообробні підприємства, тверде біопаливо Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 332.1:330.341.1:001.89
Коломієць І. Ф. Інноваційно-технологічний розвиток регіону: сутність та наукові підходи до трактування поняття / І. Ф. Коломієць, Г. В. Гошовська // Регіональна економіка. – 2013. – №4(70). – С. 175-181.

Літер.: 15


Проаналізовано понятійно-термінологічний апарат інноваційно-технологічного розвитку. Розкрито наукові підходи до системи вихідних понять «інновація», «технологічний», «розвиток». Подається авторське трактування поняття «інноваційно-технологічний розвиток регіону». 
інновації, технології, розвиток, регіон Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 336.71:336
Сторонянська І. З. Муніципальний банк в системі управління фінансовими потоками великого міста / І. З. Сторонянська, В. Й. Карпінець // Регіональна економіка. – 2012. – №3(65). – С. 96-105.

Літер.: 8


Узагальнено методологічні засади створення та розвитку зарубіжних та вітчизняних кластерів. Дається авторське визначення муніципального кластера. Обґрунтовано доцільність входження фінансових установ в інфраструктурний муніципальний кластер. Розглянуто причини кризового стану підприємств житлово-комунального господарства та причини порушення фінансової дисципліни. Запропоновано вирішення зазначених проблем у межах муніципального кластера. Проаналізовано наявні грошові потоки комунальних підприємств міста Львова. Проведено підрахунок доходів, які отримують комерційні банки за обслуговування комунальних підприємств. Доводиться доцільність створення муніципального банку та запропоновано визначення терміна «муніципальний банк». Визначено його основні функції та особливості активних і пасивних операцій. Доводиться доцільність співпраці муніципального банку з державними органами влади та міжнародними фінансово-кредитними установами. 
муніципальний банк, муніципальний кластер, грошові потоки, інфраструктура, регіональні виробничі кластери, кластерна політика, кластерний підхід в житлово-комунальному господарстві Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 336.77:334.72
Біломістний О. М. Особливості кредитування малого бізнесу в зарубіжних країнах / О. М. Біломістний // Регіональна економіка. – 2013. – №1(67). – С. 171-177.

Літер.: 12


Досліджено досвід розвинених країн щодо становлення, розвитку та функціонування кредитування малого бізнесу. Також, систематизовано відмінності зарубіжного досвіду кредитування малого бізнесу на основі визначення змістовності різних моделей кредитування: американської, європейської, японської та постсоціалістичної. 
кредитування, малий бізнес, банк, держава, фінансова підтримка Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 338.45:338.124.4(477)
Проноза П. В. Моделювання розвитку кризових процесів в реальному секторі економіки України / П. В. Проноза // Регіональна економіка. – 2014. – №1(71). – С. 7-15.

Літер.: 12


Розроблена імітаційна модель розвитку кризових процесів у реальному секторі економіки України на підставі використання концепції системної динаміки. У модель включені п’ять імітаційних підмоделей розвитку кризових процесів: у сільському господарстві, виробництві нафтопродуктів, машинобудуванні, металургії, харчовій промисловості, а також трендові моделі для деяких інших. Взаємодія різних галузей моделюється за допомогою моделі міжгалузевого балансу. Показана роль зовнішніх шоків у розвитку кризовий явищ у кожній з галузей та їх розповсюдження в контурах зворотного зв’язку. 
кризові процеси, реальний сектор, імітаційне моделювання, системно-динамічна концепція, міжгалузевий баланс, контур зворотних зв’язків Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 332.14:336.563
Радіонов Ю. Д. Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам: роль в соціально-економічному розвитку регіонів та проблеми ефективного використання коштів / Ю. Д. Радіонов // Регіональна економіка. – 2013. – №3(69). – С. 145-153.

Літер.: 7


Здійснено аналіз структури міжбюджетних трансфертів. Встановлено причини росту видів та обсягів субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам за останні десять років та їх вплив на соціально-економічний розвиток територій. Досліджено причини неефективного використання коштів субвенцій та запропоновано заходи щодо покращення ефективності управління бюджетними коштами. 
міжбюджетні відносини, трансферти з державного бюджету, субвенції, державний бюджет, місцеві бюджети, неефективне використання коштів Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК [332.83]:330.341.4:336.71
Шевчук Т. В. Удосконалення структури фондів фінансування будівництва житла у складі банківських установ / Т. В. Шевчук, І. І. Коркуна // Регіональна економіка. – 2014. – №1(71). – С. 104-110.

Літер.: 5


Проаналізовано організаційно-функціональну структуру діяльності Фондів фінансування будівництва житла (ФФБ). Розглянуто фінансово-правові відносини учасників ФФБ (довірителів, управителів, забудовників). Удосконалено механізм функціонування ФФБ шляхом коригування системи договорів, прав та обов’язків учасників фонду за цими договорами. 
житлове будівництво, фонд фінансування будівництва, довірителі, управителі, забудовники 


Веб-майстер П. Попадюк