Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Журнал Регіональна економіка -- re2014.01.007

Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 338.45:338.124.4(477)
Проноза П. В. Моделювання розвитку кризових процесів в реальному секторі економіки України / П. В. Проноза // Регіональна економіка. – 2014. – №1(71). – С. 7-15.
Літер.: 12

Автори

Анотація

Розроблена імітаційна модель розвитку кризових процесів у реальному секторі економіки України на підставі використання концепції системної динаміки. У модель включені п’ять імітаційних підмоделей розвитку кризових процесів: у сільському господарстві, виробництві нафтопродуктів, машинобудуванні, металургії, харчовій промисловості, а також трендові моделі для деяких інших. Взаємодія різних галузей моделюється за допомогою моделі міжгалузевого балансу. Показана роль зовнішніх шоків у розвитку кризовий явищ у кожній з галузей та їх розповсюдження в контурах зворотного зв’язку.

Ключові слова:

кризові процеси, реальний сектор, імітаційне моделювання, системно-динамічна концепція, міжгалузевий баланс, контур зворотних зв’язків

Подібні статтіРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Вороновська М. М. Формування системи стимулів і мотивів інноваційної діяльності машинобудівних підприємств / М. М. Вороновська // Регіональна економіка. – 2011. – №2(60). – С. 89-95. 

Розглянуто моделі побудови системи стимулів і мотивів діяльності підприємства, визначено їх переваги і недоліки. Для розвитку інноваційної діяльності машинобудівних підприємств рекомендовано побудову системи мотивів і стимулів шляхом імітаційного моделювання, розроблено алгоритм формування запропонованої моделі. 
інноваційна діяльність, машинобудівні підприємства, імітаційне моделювання Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 332.1:336:005
Возняк Г. В. Фінансовий потенціал реального сектора економіки регіону: підходи до формування та використання / Г. В. Возняк // Регіональна економіка. – 2012. – №1(63). – С. 107-116.

Літер.: 8


Подано теоретичні основи формування та використання фінансового потенціалу реального сектору економіки регіону. Проаналізовано зміст поняття «фінансовий потенціал». Запропоновано авторське бачення розуміння поняття «фінансовий потенціал реального сектору економіки регіону» та його структурних елементів. Запропоновано та обґрунтовано доцільність застосування показників вартості підприємств в якості критерію ефективності використання їх фінансового потенціалу. 
формування, використання, фінансовий потенціал, реальний сектор, регіон, ефективність Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 330.142.26:332/1(477)
Паранчук С. В. Тенденції фінансування оборотного капіталу в економіці регіонів України / С. В. Паранчук, О. М. Чубка // Регіональна економіка. – 2013. – №4(70). – С. 141-149.

Літер.: 7


Удосконалено формулювання терміна «фінансування оборотного капіталу». Наведено статистичну інформацію щодо оборотних активів в економіці України та у Львівському регіоні у 2012 р., а також проведено порівняльну характеристику результатів. Запропоновано класифікацію видів економічної діяльності залежно від структури оборотних активів. Проаналізовано структуру оборотних активів у розрізі окремих елементів (запасів товарно-матеріальних цінностей, дебіторської заборгованості, поточних фінансових інвестицій, грошових коштів) за видами економічної діяльності. Визначено основні причини нераціональної структури оборотного капіталу. 
оборотний капітал, фінансування, запаси товарно-матеріальних цінностей, дебіторська заборгованість, грошові кошти, поточні фінансові інвестиції Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 332.1 :[338.45]:519.237.7
Шендер А. Р. Оцінювання регіональних ринків освітніх послуг у сфері вищої освіти в умовах активного впливу зовнішнього середовища / А. Р. Шендер // Регіональна економіка. – 2013. – №3(69). – С. 199-210.

Літер.: 7


Подано визначення регіонального ринку освітніх послуг та наведено його основні функції. Проведено комплексну оцінку регіональних ринків освітніх послуг у сфері вищої освіти, що дозволило: визначити якість надання освітніх послуг в регіонах, виділити регіони з високим потенціалом розвитку освіти, які можуть успішно конкурувати з іноземними вищими навчальними закладами за залучення студентів з інших країн, з’ясувати, наскільки вища освіта в регіоні впливає на економічне зростання, охарактеризувати ефективність використання освітнього ресурсу в різних регіонах України. На основі отриманих результатів визначено проблемні питання, що потребують вирішення, сформовано рекомендації для здійснення заходів регіональної політики розвитку ринку освітніх послуг відповідно до потреб регіонів. 
регіональні ринки, освітні послуги, вища освіта Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 332.15:338.1:004.853
Колодійчук І. А. Напрями та інструменти удосконалення державної підтримки гірського сільського господарства / І. А. Колодійчук, Т. В. Морська // Регіональна економіка. – 2013. – №3(69). – С. 48-56.

Літер.: 4


Обґрунтована необхідність державної підтримки гірського сільського господарства. Представлені результати аналізу проведення заходів державної підтримки гірських районів. Окреслені напрями підвищення результативності сільськогосподарського виробництва. Запропоновано механізм державної підтримки виробництва молока. 
державна підтримка, гірські райони, сільськогосподарська продукція, виробництво молока 


Веб-майстер П. Попадюк