Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Журнал Регіональна економіка -- re2014.03.056

Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 332.146.021.8:339.92:061.1(4-672EU)
Писаренко С. М. Євроінтеграційні основи трансформації регіональної політики України / С. М. Писаренко // Регіональна економіка. – 2014. – №3(73). – С. 56-65.
Літер.: 10

Автори

Анотація

Визначено напрями формування регіональної політики України з врахуванням основних принципів спільної регіонально політики Європейського Союзу (ЄС) і досвіду трансформації регіональної політики країн ЦСЄ – членів ЄС на їх шляху європеїзації. До основних принципів спільної регіональної політики ЄС належать: субсидіарність, партнерство, програмування, компліментарність, когерентність, децентралізація (деконцентрація). Мета спільної регіональної політики ЄС – посилення та активізація регіонів як суб’єктів спільних європейських політик на основі усунення просторових диспропорцій економічного і соціального розвитку регіонів країн – членів ЄС на основі сприяння розвитку депресивних регіонів, їх конвергенції. Забезпечення реалізації визначеної мети передбачає: проведення структурної перебудови; посилення інноваційної спроможності; підвищення рівня конкурентоспроможності; формування оптимальної структури регуляторів регіональних і державних взаємовідносин.

Ключові слова:

регіональна політика, трансформація, європеїзація, євроінтеграція, адаптація, субсидіарність

Подібні статтіРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 330.5:330.341.1/.4(477)
Писаренко С. М. Інноваційна складова структурної трансформації національної економіки / С. М. Писаренко // Регіональна економіка. – 2012. – №4(66). – С. 7-15.

Літер.: 17


Розглядається існування об’єктивної необхідності проведення структурної трансформації національної економіки України на інноваційній основі. Висвітлюються результати аналізу сучасного стану її промисловості, який визначається значним відставанням розвитку науково–технічної сфери, конкурентоспроможності від розвинених країн світу. Структурна трансформація, проведена на інноваційній основі у відповідності до існуючих конкурентних переваг країни, буде сприяти зміні структури, обсягів експорту промисловості і відповідно підвищенню конкурентоспроможності національної економіки на внутрішньому і світовому ринках. 
інновація, конкурентоспроможність, кластер, національна економіка, структурна трансформація, інноваційна інфраструктура Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 339.9.332:005«312
Гаврилюк О. В. Теоретичні та методологічні підходи до вивчення сучасних глобальних регіональних тенденцій / О. В. Гаврилюк // Регіональна економіка. – 2012. – №3(65). – С. 7-15.

Літер.: 6


Висвітлено взаємозв’язок і співвідношення категорій «глобалізація» і «регіоналізація» у сучасних умовах, а також новітні тенденції здійснення регіональної політики в глобальному середовищі. 
глобалізація, регіоналізація, регіоналізм, регіон, регіональна політика, транскордонний регіоналізм, інтеграційні процеси Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 330.162:331.522.4:[332.122:338.43]:[339.9:061.1]
Борщевський В. В. Аксіологічні засади формування людського потенціалу сільських територій: євроінтеграційний контекст / В. В. Борщевський, Ю. Р. Злидник // Регіональна економіка. – 2013. – №3(69). – С. 94-104.

Літер.: 21


Досліджуються основні напрями формування людського потенціалу сільських територій в контексті європейської інтеграції України. Розглянуто вплив протестантської етики на формування європейського ціннісного світогляду мешканців сільських територій. Проаналізовано взаємозв’язок колгоспно-радгоспного типу господарювання за часів Радянського Союзу та ментальності жителів сільських територій України. Доведено необхідність врахування аксіологічних засад у формуванні людського потенціалу сільських територій. Акцентовано увагу на пріоритетності європейських ціннісних орієнтирів для нарощування людського потенціалу сільських територій України. 
аксіологічні засади, людський потенціал, сільські території, євроінтеграція Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Щеглюк С. Д. Трансформація екістичного простору регіону в умовах формування регіональної політики / С. Д. Щеглюк // Регіональна економіка. – 2011. – №3(61). – С. 35-43. 

Висвітлено теоретичні аспекти формування екістичного простору регіону. Систематизовано й уточнено низку термінів та понять теорії розселення, які вживаються у регіоналістиці. Запропоновано авторське тлумачення поняття «екістичний простір», акцентовано увагу на факторах та особливостях його трансформації. Доведена необхідність розробки раціональної регіональної екістичної політики в умовах проведення адміністративно-територіальної реформи. 
екістика, екістична регіональна система, трансформація екістичного простору, екістична регіональна політика Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 338.439.1:338.436:[339.923:061.1](477)
Борщевський В. В. Перспективи розвитку продовольчого сектору України в контексті створення зони вільної торгівлі з ЄС / В. В. Борщевський, І. М. Куліш // Регіональна економіка. – 2013. – №4(70). – С. 7-15.

Літер.: 20


Проаналізовані висунуті вітчизняними та закордонними вченими аргументи щодо потенційних переваг та ризиків для вітчизняного продовольчого сектору в зв’язку з перспективою підписання Україною Угоди про асоціацію та створення зони вільної торгівлі з ЄС. Досліджено вплив активізації європейської інтеграції України на формування взаємовідносин з Російською Федерацією та іншими країнами Митного союзу в агропродовольчій сфері. 
сільськогосподарське виробництво, зона вільної торгівлі, Європейський Союз, Угода про асоціацію, Російська Федерація Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 339.5:339.923:061.1(477)
Гоблик В. В. Специфіка прикордонної торгівлі в транскордонному просторі України з ЄС / В. В. Гоблик, І. Р. Тимечко // Регіональна економіка. – 2013. – №1(67). – С. 195-200.

Літер.: 7


Визначено прикордонну торгівлю та місце її локалізації. Класифіковано суб’єкти за активністю зайнятості нею. Досліджено специфіку прикордонної торгівлі в транскордонному просторі України з ЄС, зокрема в українсько-польському, українсько-словацькому, словацько-польському регіонах. Проаналізовано вплив підписання та ратифікації Угод про малий прикордонний рух України з суміжними державами – членами ЄС на розвиток прикордонної торгівлі. Виявлено інтерес суміжних держав – членів ЄС щодо організації прикордонної торгівлі в транскордонному просторі з Україною. 
прикордонна торгівля, суб’єкти прикордонної торгівлі, транскордонний потік, прикордонна територія, малий прикордонний рух 


Веб-майстер П. Попадюк