Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Журнал Регіональна економіка -- re2014.03.109

Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 332:331.330.8 (477.83)
Садова У. Я. Львівська економічна школа праці та зайнятості: минуле, сучасне, майбутнє / У. Я. Садова, Л. К. Семів, Н. І. Андрусишин // Регіональна економіка. – 2014. – №3(73). – С. 109-120.
Літер.: 15

Автори

Анотація

Висвітлено передумови формування та розвитку львівської економічної школи праці та зайнятості у середовищі науковців Інституту регіональних досліджень НАН України. Проведено періодизацію тематики та пошукової роботи представників цієї школи. Вказано на еволюцію самого об’єкта її вивчення у світлі зміни ідеологічних імперативів моделювання економіки та системи державного управління. Звернуто увагу на прогресивність поглядів науковців щодо ролі самої людини та середовища її існування у виробничому процесі, на інноваційність пошукових розробок у сфері формування та використання трудового потенціалу, на послідовність поглиблення теоретичних знань стосовно управління процесами праці та зайнятості (через моделювання регіональних соціально-трудових систем, розробку та реалізацію програм зайнятості, гідної праці, якості життя населення тощо). Наголошено на новітніх чинниках розвитку регіональної економіки та політики, на глобалізації та регіоналізації середовища організації праці та зайнятості.

Ключові слова:

зайнятість, наукова школа, праця, регіон

Подібні статтіРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Садова У. Я. Міграційні процеси в Україні: сучасні виклики та регіональна специфіка (за результатами ІІ Міжнародної науково-практичної конференції) / У. Я. Садова, М. М. Біль // Регіональна економіка. – 2013. – №3(69). – С. 211-221.Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК [338.46:378] 332.142
Семів Л. К. Модель механізму реалізації регіональної політики розвитку ринку освітніх послуг у сфері вищої освіти в умовах глобалізації / Л. К. Семів, А. Р. Шендер // Регіональна економіка. – 2013. – №2(68). – С. 25-33.

Літер.: 5


Подано визначення механізму регіональної освітньої політики та сформульовано її основні напрями у сфері вищої освіти; проаналізовано заходи регіональної освітньої політики у сфері вищої освіти та визначено наслідки їх реалізації для ринку освітніх послуг в умовах глобалізації; побудовано модель механізму регіональної політики розвитку ринку освітніх послуг в умовах глобалізації, що визначає базові напрямки діяльності основних суб’єктів та інститутів на регіональному ринку освітніх послуг, спрямовані на підвищення конкурентоздатності вищої освіти та забезпечення сталого розвитку регіональної економіки. 
вища освіта, регіональна політика розвитку ринку освітніх послуг, модель механізму регіональної освітньої політики, вищі навчальні заклади, якість освіти, конкурентоздатність Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 338:48:330.342.146:332.122 (477)
Гулич О. І. Перспективи України та її регіонів у реалізації соціогуманістичної парадигми розвитку туристично-рекреаційного сектору економіки / О. І. Гулич // Регіональна економіка. – 2014. – №3(73). – С. 76-85.

Літер.: 20


Обґрунтовано необхідність оновлення парадигми «сталого розвитку» і переходу до гармонійного цивілізаційного розвитку із врахуванням його духовної складової. Вказано на значення і завдання рекреації і туризму у забезпеченні гуманістичного вектора розвитку суспільства. Особливу увагу приділено основній (базовій) просторовій формі туристично-рекреаційної діяльності – ландшафту – його гуманістичному ресурсному потенціалу і його гуманістичним цінностям, ландшафтно-рекреаційним гуманістичним ресурсам, нетиповій складовій ландшафту – духовній. Закцентовано на потребі розширеного трактування функціонування туристично-рекреаційної території і запропоновано визначати його як соціогуманістичний потенціал, де туристично-рекреаційний потенціал розглядається як його складова. Згідно із засадами гармонійного розвитку визначено потребу в переході до політики розвитку туристично-рекреаційного сектора економіки держави і регіонів з акцентом на посилення ролі та комплексному використанні їх соціогуманістичного потенціалу. 
рекреація, туризм, туристично-рекреаційний сектор, гармонійний розвиток, соціогуманістична парадигма, соціогуманістичний потенціал, регіон, парадигма Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК [330.322+331.5]:332.122
Жовтанецький В. І. Політика інвестицій і зайнятості в системі конвергентного розвитку економіки регіону / В. І. Жовтанецький, Б. Ф. Заблоцький // Регіональна економіка. – 2013. – №3(69). – С. 66-72.

Літер.: 5


Розглядаються основи формування політики інвестування і зайнятості з погляду конвергентного (збалансованого) розвитку регіону. Обґрунтовано регіон як рівноправний суб’єкт ринку поряд з державою і підприємствами. Висвітлено значення системи формування інвестиційного фонду регіону в піднесенні рівня його фінансово-економічної самодостатності. Розкрито причини інфляції і безробіття та напрямки покращення політики інвестицій і зайнятості. 
регіон, інвестиції, зайнятість, валовий регіональний продукт, економічна політика, конвергенція Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Кравців В. С. Економічна наука в Західному регіоні України за роки незалежності: здобутки та перспективи / В. С. Кравців // Регіональна економіка. – 2011. – №3(61). – С. 7-26. 

Висвітлені основні теоретичні та прикладні результати наукових досліджень актуальних проблем соціально-економічного розвитку держави та її регіонів, здійснені вченими-економістами Західного регіону України за роки незалежності. Показано здобутки наукових економічних шкіл, які сформувались і успішно розвиваються в різних містах регіону. 
економічна наука, наукова школа, концепція, теорія, регіональна політика, економічний розвиток Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Шульський М. Г. Роль "Просвіти" в налагодженні ефективної господарської діяльності в Галичині / М. Г. Шульський // Регіональна економіка. – 2009. – №4(54). – С. 215-222. 

Досліджуються умови виникнення та формування діяльності товариства «Просвіти» в Галичині. При цьому основну увагу сконцентровано на важливій стороні її діяльності, а саме – на поліпшенні ведення селянської господарки, яка була відсталою в тодішній Австро-Угорській імперії. Цінні надбання просвітян як у відпрацюванні дійових механізмів ведення господарської діяльності, так і в інших сферах суспільних відносин можуть бути використані в сучасних важких умовах формування незалежної України. 
«Просвіта», Галичина, господарська і економічна діяльність, українська інтелігенція, кооперативи, праця Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 332:711.432:351.85 (477.83)
Кушнірецька О. В. Метрополійна функція у сфері культури: підходи до дослідження та аналізу / О. В. Кушнірецька // Регіональна економіка. – 2014. – №3(73). – С. 98-108.

Літер.: 8


Обґрунтовано актуальність процесів метрополізації, що характеризуються концентрацією фінансово-економічного, культурного, управлінського потенціалу у великих містах-метрополіях і детермінуються реалізацією метрополійних функцій. Визначено сутнісне розуміння метрополійної функції у сфері культури як діяльності щодо забезпечення формування та розширеного відтворення культурних ресурсів, що формують еталонні зразки соціального досвіду у сфері культури та впливає на прилеглі метрополійні території та просторові форми організації суспільства вищого ієрархічного рівня. Запропоновано суб’єктно-діяльнісний підхід до дослідження метрополійної функції у сфері культури, що передбачає аналіз метрополійної функції з точки зору індикаторів концентрації функції (кількість і щільність локалізації культурних інституцій), індикаторів діяльності (реалізації функції, охоплення та доступності відповідних послуг споживачам), а також спеціальних якісних індикаторів реалізації метрополійної функції, що уможливлюють дослідження умовного радіусу впливу метрополійної функції на прилеглі метрополійні території. 
метрополізація, метрополійна функція, культура, місто, простір 


Веб-майстер П. Попадюк