Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Журнал Регіональна економіка -- re2014.03.076

Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 338:48:330.342.146:332.122 (477)
Гулич О. І. Перспективи України та її регіонів у реалізації соціогуманістичної парадигми розвитку туристично-рекреаційного сектору економіки / О. І. Гулич // Регіональна економіка. – 2014. – №3(73). – С. 76-85.
Літер.: 20

Автори

Анотація

Обґрунтовано необхідність оновлення парадигми «сталого розвитку» і переходу до гармонійного цивілізаційного розвитку із врахуванням його духовної складової. Вказано на значення і завдання рекреації і туризму у забезпеченні гуманістичного вектора розвитку суспільства. Особливу увагу приділено основній (базовій) просторовій формі туристично-рекреаційної діяльності – ландшафту – його гуманістичному ресурсному потенціалу і його гуманістичним цінностям, ландшафтно-рекреаційним гуманістичним ресурсам, нетиповій складовій ландшафту – духовній. Закцентовано на потребі розширеного трактування функціонування туристично-рекреаційної території і запропоновано визначати його як соціогуманістичний потенціал, де туристично-рекреаційний потенціал розглядається як його складова. Згідно із засадами гармонійного розвитку визначено потребу в переході до політики розвитку туристично-рекреаційного сектора економіки держави і регіонів з акцентом на посилення ролі та комплексному використанні їх соціогуманістичного потенціалу.

Ключові слова:

рекреація, туризм, туристично-рекреаційний сектор, гармонійний розвиток, соціогуманістична парадигма, соціогуманістичний потенціал, регіон, парадигма

Подібні статтіРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 338.48:332.142.6:303.4(477.8)
Гулич О. І. Стратегія екологічно збалансованого використання природних рекреаційних ресурсів Карпатського регіону / О. І. Гулич // Регіональна економіка. – 2012. – №4(66). – С. 123-128.

Літер.: 11


Представлено стратегію екологічно збалансованого використання природних рекреаційних ресурсів Карпатського регіону, її структуру та передумови реалізації. Визначено цілі та підцілі з формування наукового базису та правових основ екологічно збалансованого рекреаційного природокористування, створення сучасного високопродуктивного рекреаційно-туристичного комплексу. 
природні рекреаційні ресурси, рекреаційний потенціал, екологічно збалансоване рекреаційне природокористування, рекреаційна місткість, стратегія, Карпатський регіон Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 330.341.4:330.837
Луцків О. М. Інституційне середовище регіональної структурної політики / О. М. Луцків, М. В. Максимчук // Регіональна економіка. – 2014. – №3(73). – С. 37-47.

Літер.: 12


Визначено базові поняття та окреслено концептуальні засади формування інституційного середовища регіональної структурної політики, під якою розуміється діяльність відповідних органів державної влади на регіональному та субрегіональному рівні, що спрямована на досягнення збалансованої та ефективної структури економіки регіонів держави. Окреслено мету, стратегічні цілі й пріоритети регіональної структурної політики України та запропоновано концептуально-методологічний інструментарій і систему заходів задля досягнення обраних стратегічних цілей і пріоритетів. Досліджено проблеми формування інституційного середовища регіональної структурної політики. Визначено пріоритети проведення структурних трансформації, що полягають у пришвидшеному розвитку третинного (сфера послуг і фінанси) і четвертинного (інформаційна сфера) секторів економіки регіонів. Внаслідок проведених порівняльних досліджень на основі обраних структурних стандартів та орієнтирів визначено коло структурних проблем економіки країни та її Західного регіону, запропоновано шляхи вирішення цих проблем. 
регіональна структурна політика, інституційне середовище, інститут, інституція, регіон, структурні стандарти та орієнтири, реструктуризація, структурна корекція, структурна трансформація, структурні зрушення Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Одрехівський М. В. Методологічні принципи організації та інтеграції рекреаційних інноваційних підприємств до ринкової економіки / М. В. Одрехівський // Регіональна економіка. – 2011. – №2(60). – С. 69-77. 

Розглядаються принципи організації рекреаційних інноваційних підприємств та їхньої інтеграції до економіки суспільства, що випливають з сучасних наукових досягнень у галузі кібернетики, синергетики, гомеостатики та синтелектики, з сучасного стану розвитку санаторно-курортної мережі України та суспільства загалом. Проаналізовано місце і роль рекреаційних інноваційних підприємств в ринковій системі оздоровлювальних послуг України, досліджено взаємозв’язки національної рекреаційної інноваційної системи з суб’єктами ринкової економіки, наведена організація системи відносин рекреаційних інноваційних підприємств та національної системи охорони здоров’я. 
рекреація, інновація, підприємство, система, інтеграція. Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 17.022.1:338.48(477-25)
Кучай О. В. Умови та шляхи формування іміджу Києва як європейського культурно-історичного центру / О. В. Кучай // Регіональна економіка. – 2014. – №1(71). – С. 149-157.

Літер.: 17


Розглядається туристичний імідж Києва як європейського культурно-історичного центру. Аналізуються шляхи формування позитивного образу міста та умови його покращення в контексті розвитку туристичної галузі. Пропонуються принципи зростання популярності Києва серед іноземних туристів. 
туризм, туристичний імідж регіону, бренд, Київ, розвиток туризму Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Гальків Л. І. Втрати людського капіталу в контексті соціогуманістичної парадигми збереження людського капіталу / Л. І. Гальків, Л. М. Кравчук // Регіональна економіка. – 2011. – №1(59). – С. 126-133. 

Проаналізовано абсолютні та відносні втрати людського капіталу в світлі розвитку соціогуманістичної парадигми. Окреслено підходи до визначення втрат людського капіталу в кількісному та якісному вимірі. Акцентовано увагу на необхідності розробки концепції зменшення і подальшого попередження втрат людського капіталу. 
людський капітал, втрати людського капіталу, соціогуманістична парадигма Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 332.1:001.32(477)
Кравців В. С. Інститут регіональних досліджень НАН України: становлення, розвиток, перспективи / В. С. Кравців // Регіональна економіка. – 2014. – №3(73). – С. 7-17.Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 330.341.4:332.1
Попадинець Н. М. Суть механізму реалізації регіональної структурної політики / Н. М. Попадинець // Регіональна економіка. – 2014. – №3(73). – С. 48-55.

Літер.: 6


Визначено, що для вирішення протиріч у сучасній економіці необхідний особливий механізм узгодження, який забезпечив би необхідний захист і реалізацію економічних інтересів усіх суб’єктів економічних відносин, стійкий та ефективний соціально-економічний розвиток регіонів і держави загалом. Встановлено, що метою регіональної структурної політики є створення умов для успішного входження у ринок усіх зацікавлених суб’єктів підприємництва з урахуванням територіальної та економічної специфіки регіону, стратегічних напрямів розвитку країни. Узагальнено програми реалізації регіональної структурної політики та побудовано механізм реалізації регіональної структурної політики, визначено інструменти її реалізації. З’ясовано, що основою всієї сукупності соціально-економічних відносин, пріоритетом розвитку господарської системи і фактором забезпечення стійкості є ефективна структурна регіональна політика держави. 
механізм, потенціал регіону, програми регіональної структурної політики, регіональна структурна політика, стратегічне управління Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 331.55:330.342.146(477)
Малиновська О. А. Трудові мігранти та їхній внесок у соціально-економічний розвиток України / О. А. Малиновська // Регіональна економіка. – 2013. – №3(69). – С. 82-93.

Літер.: 20


Аналізуються чинники, що характеризують соціальну і економічну сутність та місце міграційного капіталу на міжнародних ринках праці, з’ясовуються особливості формування міграційного капіталу в Україні, його особливе значення в кризовий період. Розкривається роль переказів українських трудових мігрантів та їх вплив на соціально-економічний розвиток господарського комплексу держави. 
трудова міграція, міжнародні ринки праці, міграційні потоки, міграційний капітал, приватні трансферти Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 338.45:338.124.4(477)
Проноза П. В. Моделювання розвитку кризових процесів в реальному секторі економіки України / П. В. Проноза // Регіональна економіка. – 2014. – №1(71). – С. 7-15.

Літер.: 12


Розроблена імітаційна модель розвитку кризових процесів у реальному секторі економіки України на підставі використання концепції системної динаміки. У модель включені п’ять імітаційних підмоделей розвитку кризових процесів: у сільському господарстві, виробництві нафтопродуктів, машинобудуванні, металургії, харчовій промисловості, а також трендові моделі для деяких інших. Взаємодія різних галузей моделюється за допомогою моделі міжгалузевого балансу. Показана роль зовнішніх шоків у розвитку кризовий явищ у кожній з галузей та їх розповсюдження в контурах зворотного зв’язку. 
кризові процеси, реальний сектор, імітаційне моделювання, системно-динамічна концепція, міжгалузевий баланс, контур зворотних зв’язків 


Веб-майстер П. Попадюк