Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Журнал Регіональна економіка -- re2014.03.048

Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 330.341.4:332.1
Попадинець Н. М. Суть механізму реалізації регіональної структурної політики / Н. М. Попадинець // Регіональна економіка. – 2014. – №3(73). – С. 48-55.
Літер.: 6

Автори

Анотація

Визначено, що для вирішення протиріч у сучасній економіці необхідний особливий механізм узгодження, який забезпечив би необхідний захист і реалізацію економічних інтересів усіх суб’єктів економічних відносин, стійкий та ефективний соціально-економічний розвиток регіонів і держави загалом. Встановлено, що метою регіональної структурної політики є створення умов для успішного входження у ринок усіх зацікавлених суб’єктів підприємництва з урахуванням територіальної та економічної специфіки регіону, стратегічних напрямів розвитку країни. Узагальнено програми реалізації регіональної структурної політики та побудовано механізм реалізації регіональної структурної політики, визначено інструменти її реалізації. З’ясовано, що основою всієї сукупності соціально-економічних відносин, пріоритетом розвитку господарської системи і фактором забезпечення стійкості є ефективна структурна регіональна політика держави.

Ключові слова:

механізм, потенціал регіону, програми регіональної структурної політики, регіональна структурна політика, стратегічне управління

Подібні статтіРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 330.341.4:332.14(477)
Попадинець Н. М. Стратегічні цілі державної структурної політики України / Н. М. Попадинець // Регіональна економіка. – 2014. – №1(71). – С. 175-183.

Літер.: 11


Розглянуто зміст поняття «структурна політика держави». Досліджено роль структурної політики держави. Визначено основні цілі структурної політики держави, розвиток якої впливає на економічне зростання та підвищення національної конкурентоспроможності на світовому рівні. Обґрунтовано пріоритети промислової, інвестиційної та інноваційної політики у структурній політиці держави. Виділено етапи державної структурної політики при формуванні інноваційної політики. Визначено стримуючі чинники щодо основних напрямів реалізації структурної політики держави. Запропоновано заходи для усунення цих чинників. 
держава, інновації, інфраструктура, промисловість, структурна політика Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 331.105.6:334.021
Слюсаренко В. Є. Формування механізму тристороннього партнерства – держави, бізнесу та громадських інституцій / В. Є. Слюсаренко // Регіональна економіка. – 2014. – №1(71). – С. 141-148.

Літер.: 4


Визначено методичні підходи до формування механізму тристороннього партнерства – держави, бізнесу та громадських інституцій. Обґрунтовано його структурно-функціональні підсистеми та фактори розвитку. Обґрунтовано мету та принципи його формування. Запропоновано систему показників, яка дозволяє оцінити ефективність тристоронньої співпраці. 
механізм, тристороннє партнерство, взаємодія, розвиток, ефективність, критерії, показники Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 330.341.4:330.837
Луцків О. М. Інституційне середовище регіональної структурної політики / О. М. Луцків, М. В. Максимчук // Регіональна економіка. – 2014. – №3(73). – С. 37-47.

Літер.: 12


Визначено базові поняття та окреслено концептуальні засади формування інституційного середовища регіональної структурної політики, під якою розуміється діяльність відповідних органів державної влади на регіональному та субрегіональному рівні, що спрямована на досягнення збалансованої та ефективної структури економіки регіонів держави. Окреслено мету, стратегічні цілі й пріоритети регіональної структурної політики України та запропоновано концептуально-методологічний інструментарій і систему заходів задля досягнення обраних стратегічних цілей і пріоритетів. Досліджено проблеми формування інституційного середовища регіональної структурної політики. Визначено пріоритети проведення структурних трансформації, що полягають у пришвидшеному розвитку третинного (сфера послуг і фінанси) і четвертинного (інформаційна сфера) секторів економіки регіонів. Внаслідок проведених порівняльних досліджень на основі обраних структурних стандартів та орієнтирів визначено коло структурних проблем економіки країни та її Західного регіону, запропоновано шляхи вирішення цих проблем. 
регіональна структурна політика, інституційне середовище, інститут, інституція, регіон, структурні стандарти та орієнтири, реструктуризація, структурна корекція, структурна трансформація, структурні зрушення Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Чухрай Н. І. Досвід підвищення якості послуг органів місцевого самоврядування українських міст / Н. І. Чухрай, Н. Ю. Глинський // Регіональна економіка. – 2010. – №1(55). – С. 209-216. 

Розглянуто досвід українських органів місцевої влади у підвищенні якості адміністративних та управлінських послуг, що надаються населенню та бізнесу. Зокрема, проаналізовано методики, які найширше використовуються в Україні, а саме: стратегічне планування, програмно-цільовий метод формування місцевих бюджетів, впровадження систем управління якістю надання послуг виконавчими органами міських рад. 
орган місцевого самоврядування, якість послуг, система управління якістю, стратегічне управління, формування бюджету Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 332.1:001.83
Демченко В. В. Міжнародне наукове співробітництво Інституту регіональних досліджень НАН України у 1994-2014 рр. / В. В. Демченко // Регіональна економіка. – 2014. – №3(73). – С. 18-25.


Веб-майстер П. Попадюк