Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Журнал Регіональна економіка -- re2016.04.160

Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 332.13:334.78; JEL M3, M21, M29
Чорний Р. С. Концептуальні підходи до дослідження просторової організації підприємницької діяльності / Р. С. Чорний, В. П. Цюпак // Регіональна економіка. – 2016. – №4(82). – С. 160-166.
Літер.: 14

Автори

Анотація

Систематизовано теоретичні та методологічні засади дослідження просторової організації підприємницької діяльності, а саме: розглянуто концептуальні підходи до вивчення таких понять, як «територіальна організація» та «просторова організація» економіки, суспільства, господарської та підприємницької діяльності; визначено трансформацію понятійно-термінологічної системи просторової організації суспільного життя. Узагальнено пріоритетні напрями обґрунтування дієвих організаційно-інституційних та економічних механізмів (засобів, інструментів) регулювання просторової організації підприємницької діяльності. Окреслено коло проблемних питань щодо подальшого вивчення процесу теоретичного й методологічного осмислення наукової системи, яка б описувала питання просторової організації та взаємодій, впливу процесів просторового розвитку на макро-, мікро- і глобальну економічну динаміку.

Ключові слова:

простір, територіальна організація економіки, просторова організація підприємницької діяльності, просторові форми організації бізнесу

Посилання

  
 1. Фащевський М. І. Методологічні засади територіальної організації господарства / М. І. Фащевський // Територіальна організація суспільства: розуміння категорії. Матеріали теоретико-методологічного семінару, Інститут географії НАН України, 4 та 11 березня 2010 р. / [наук. ред.: Г. П. Підгрушний] ; Інститут географії НАН України. – 2010. – Вип. 1. – С. 15-18.
 2. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка : підручник / С. І. Дорогунцов, Т. А. Заєць, Ю. І. Пітиренко та ін. ; наук. ред.: С. І. Дорогунцов ; Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана. – К., 2005. – 988 с.
 3. Ковальська Л. Л. Територіальна організація роздрібної торговельної мережі регіонів України:оцінка та механізми забезпечення її раціональності : монографія / Л. Л. Ковальська, О. Ю. Чужкова ; Луцький національний технічний університет. – Луцьк, 2011. – 216 с.
 4. Корецька Н. І. Удосконалення територіальної організації банківської системи регіонів України : дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.05 / Н. І. Корецька ; Луцький національний технічний університет. – Луцьк, 2009. – 279 с.
 5. Мазур А. Г. Просторові аспекти розвитку регіональних економічних систем / А. Г. Мазур, С. А. Мазур // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Серія : економічні науки. – 2014. – Вип. 1. – С. 26-32.
 6. Підгрушний Г. П. Сучасні процеси територіальної організації промисловості регіонів України / Г. П. Підгрушний // Український географічний журнал. – 2006. – №1. – С. 29-32.
 7. Розміщення продуктивних сил України : підручник / наук. ред.: Є. П. Качан. – К.: Юридична книга, 2001. – 552 с.
 8. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка : підручник / наук. ред.: В. В. Ковалевський, О. Л. Михайлюк, В. Ф. Семенов. – 6-те вид., випр. – К.: Знання, 2004. – 380 с.
 9. Матвієнко Р. О. Механізм формування категорії «простір» / Р. О. Матвієнко // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – № 6(144). – С. 17-20.
 10. Мунтиян В. И. Стратегический замысел экономического развития стран СНГ // Инновации / Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина). – 2008. – №7. – С. 3-10.
 11. Шавкун І. Г. Менеджмент ХХІ століття: колізія між глобалізацією і регіоналізацією / І. Г. Шавкун // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. – 2008. – Вип. 35. – С. 92-100. – Режим доступу: http://www.zgia.zp.ua/gazeta/VISNIK_35_8.pdf
 12. Украинский В. Н. Современная французская пространственная экономика: теория близости и типологизация локализованных экономических систем / В. Н. Украинский // Пространственная экономика. – 2011. – № 2. – С. 92-126.
 13. Минакир П. А. Пространственная экономика: эволюция подходов и методология / П. А. Минакир, А. Н. Демьяненко // Пространственная экономика. – 2010. – № 2. – С. 6-32.
 14. Мельник М. І. Просторові форми організації бізнесу як чинник забезпечення конкурентоспроможності регіональної економіки / М. І. Мельник // Конкурентоспроможність в умовах глобалізації: реалії, проблеми та перспективи : матеріали Дев’ятої міжнародної науково-практичної конференції / [наук. ред. І. В. Саух] ; Житомирська філія Київського інституту бізнесу та технологій. – Житомир, 2015. – С. 69-70.


Веб-майстер П. Попадюк