Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Журнал Регіональна економіка -- re2018.02.044

Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 338.46:37(477); JEL O14, F29
Семів Л. К., Семів А. Р. Сучасний етап формування економіки знань в Україні. Регіональна економіка. 2018. №2(88). С. 44-54. URL: http://re.gov.ua/doi/re2018.02.044_u.php.
Літер.: 22

АвториСемів Любов Казимирівна

доктор економічних наук, професор

провідний науковий співробітник відділу соціально-гуманітарного розвитку регіону, ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України»; професор кафедри менеджменту та соціально-гуманітарних дисциплін, Львівський інститут ДВНЗ “Університет банківської справи”

Контакти: semivlk@rambler.ru, semivlubov@gmail.com

Сторінки:Семів Андрій Романович

кандидат філологічних наук, доцент

учений секретар, ДВНЗ «Університет банківської справи»

Контакти: semivandriy@gmail.com

Сторінки:

Анотація

Досліджено передумови формування економіки знань за індикаторами, що відображають розвиток сектору підвищеного попиту на знання в Україні. Розглянуто особливості залучення знаннєвих факторів в економіку України в розрізі окремих індикаторів рівня розвитку сектору підвищеного попиту на знання (розвиток високотехнологічного сектору, розмір інвестицій, зайнятість, об’єм і структура венчурного капіталу, участь приватного капіталу у фінансуванні НДККР, структура витрат на НДДКР за стадіями наукових досліджень, міждержавні потоки знань, а також міжнародна співпраця в галузі науки та інновацій, посилення кооперації між фірмами, науково-дослідними організаціями й університетами, мобільність учених та інженерів, особливо студентів, які виїжджають вчитися в інші країни тощо). Аналіз залучення та використання знаннєвих факторів в економіку України (за окремими індикаторами рівня розвитку сектору підвищеного попиту на знання) показав багатоаспектну та в окремих випадках невтішну картину процесів і явищ у сфері інноваційного розвитку країни упродовж останніх років. Зроблено аналіз за розрахунковими параметрами економіко-статистичних моделей впливу знаннєвих факторів на продуктивність праці в період після 2008 р. з його складними політичними та соціально-економічними проблемами й подіями. З результатів розрахунків випливає, що найкраща модель економічного розвитку України на сьогодні є невизначеною; відсутня чітка стратегія використання та розвитку науково-технічного потенціалу країни; несформоване законодавче поле для ефективного функціонування національної та регіональної інноваційних систем. Вирішення проблем потребують такі підсистеми національної інноваційної системи: генерування нових знань (академічна, вузівська наука); освіта і професійна підготовка; виробництво продукції та послуг; інноваційна інфраструктура. Зроблено висновок, що необхідність задекларованої на парламентських слуханнях (лютий 2018 р.) синергії зусиль для розвитку інновацій не досягне бажаного результату, якщо буде скорочуватися інтелектуальний капітал, будуть скорочуватися кадрові та ресурсні можливості для інноваційного розвитку, а держава і надалі буде лише декларувати основні принципи ЄС у сфері науки та інновацій й усуватися від державного регулювання інноваційними процесами.

Ключові слова:

економіка знань, знаннєві фактори, індикатори OECD, економіко-статистичні моделі, продуктивність праці, національна інноваційна система

Посилання

  
 1. Доклад ЮНЕСКО по науке: на пути к 2030 году: резюме. Изд-во ЮНЕСКО, 2015. 47 с. Режим доступа: http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002354/235407r.pdf
 2. Крапивний В., Прокопенко О. В., Школа В. Ю. Концептуальні моделі економіки знань // Механізм регулювання економіки, 2015, №1. С. 55-67.
 3. К обществам знания. Всемирный доклад ЮНЕСКО. ЮНЕСКО, 2005. 231 с. Режим доступа: http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001418/141843r.pdf
 4. Концепція розвитку національної інноваційної системи. Схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17.06.2009 р. №680-р. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/680-2009-%D1%80
 5. Підлужна Н. Методологічні особливості оцінювання економіки знань // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. 2016. Вип. 42(1). С. 41-50.
 6. Семів Л. К., Вйонцек О. Аспекти взаємозв’язку національної інноваційної системи та ринку знань в контексті економічної безпеки // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ: серія економічна: зб. наук. пр. 2013. Вип. 1. С. 132-141.
 7. Жукович І. А. Інтегральні індекси у вимірюванні економіки знань за методологією Світового банку // Статистика України. 2013. № 1. С. 48.
 8. The Knowledge-based Economy / Organisation for Economic Co-Operation and Development. Paris, 1996. 46 p. Retrieved from https://www.oecd.org/sti/sci-tech/1913021.pdf
 9. Білоцерківський О. Б. Прогнозування розвитку високотехнологічного сектору економіки України // Економіка та суспільство. 2017. Вип. 11. С. 573-577.
 10. Наукова та інноваційна діяльність України. Статистичні дані. Офіційний сайт Державної служби статистики України. 2017. URL: ukrstst.gov.ua
 11. Survey on the access to finance of enterprises (SAFE): Analytical Report 2016. European Comission, 2017. Retrieved from http://ec.europa.eu/growth/access-to-finance/data-surveys_en
 12. Носова Є. А., Могге Д. Б. Сучасний стан та особливості функціонування венчурних інвестиційних фондів в Україні // Ефективна економіка. 2017. №3. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5491
 13. Стан розвитку науки і техніки, результати наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності, трансферу технологій за 2014 рік. Аналітична довідка / Міністерство освіти і науки України; Український інститут науково-технічної і економічної інформації. К., 2015. 208 с. URL: https://mon.gov.ua/
 14. The Global Competitiveness Report 2015-2016. Geneva: World Economic Forum, 2016. 403 р. Retrieved from http://www3.weforum.org/docs/gcr/2015-2016/Global_Competitiveness_Report_2015-2016.pdf
 15. Стадний Є. Українські студенти за кордоном: факти та стереотипи. 19.12.2017 р. Сайт аналітичного центру CEDOS. URL: https://cedos.org.ua/uk/osvita/ukrainski-studenty-za-kordonom-fakty-ta-stereotypy
 16. Темп зростання (зменшення) обсягу прямих інвестицій (акціонерного капіталу) та обсяг прямих інвестицій (акціонерного капіталу) на одну особу населення // Офіційний сайт Державної служби статистики України. 2018. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2017/zd/inv_zd/tz_opi/tz_opi_u.zip
 17. Website of the Statistical Service of the European Union (Eurostat). 2018. Retrieved from http://ec.europa.eu/eurostat
 18. Проект Стратегії розвитку високотехнологічних галузей до 2025 року, прийнята розпорядженням Кабінету Міністрів України від 04.07.2016 р. URL: http://www.me.gov.ua/Documents/Download?id=8b96d8a1-8009-4c0e-a7d5-a7d96a2a7072
 19. Структура зовнішньої торгівлі послугами за видами у 2017 році. Сайт Державної служби статистики України. 2018. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2017/zd/ztp_kv/ztp_kv_u/ztp_kv_12m2017_u.html
 20. Семів Л. К. Теоретичні та прикладні аспекти впливу знань та інновацій на продуктивність праці // Ефективна економіка. 2013. №9. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?n=9&y=2013
 21. Наукова та інноваційна діяльність України за 2015 рік: стат. зб. Київ: Державна служба статистики України, 2016. 257 с. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2016/zb/09/zb_nayka_15.zip
 22. Федірко О. А. Національна інноваційна система як об’єкт державної інноваційної політики // Міжнародна економічна політика. 2007. № 6. С. 63-88. URL: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/6868


Веб-майстер П. Попадюк