Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Журнал Регіональна економіка -- re2018.02.089

Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 339.923:061.1(438)(477); JEL C50, E27, F43, O18, O52, R58
Сторонянська І. З., Прокопюк А. Формування нової моделі регіонального розвитку: досвід Польщі та вектори для України. Регіональна економіка. 2018. №2(88). С. 89-97. URL: http://re.gov.ua/doi/re2018.02.089_u.php.
Літер.: 7

АвториСторонянська Ірина Зеновіївна

доктор економічних наук, професор

заступник директора з наукової роботи, завідувач відділу регіональної фінансової політики, ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України»

Контакти: istoron@i.ua, ird_kozoriz@i.ua, (032)270-7043

Сторінки:Прокопюк Александер

доктор економічних наук

ректор, Вища економічна школа у Білостоці (Польща)

Контакти: aleksander.prokopiuk@wse.edu.pl

Сторінки:

Анотація

У статті розглянуто питання структурної трансформації економіки регіону та обґрунтовано концептуальні засади формування регіональної політики структурної модернізації економіки в контексті активізації євроінтеграційних процесів. В її основу закладено імперативи розумної спеціалізації. Здійснення порівняльного аналізу ефективності структурних трансформацій в регіонах Польщі та України в умовах євроінтеграції дозволило встановити, що структура економіки регіонів України є наближеною до структури економіки Польщі, водночас для України властиві значні дисбаланси у динаміці зростання науко – та технологічномістких секторів економіки, низький рівень продуктивності праці, а також неефективне використання ендогенного природного, геополітичного та соціально-економічного потенціалу регіонів.
Встановлено, що тенденції структурної модернізації економіки регіонів України свідчать про неефективність системи державного управління в цій сфері, зокрема в частині врахування можливостей s ризиків, пов’язаних з Угодою про асоціацію між Україною та ЄС. З одного боку, вона розширює можливості доступу українських виробників до європейських ринків інвестицій, інновацій, технологій тощо, з іншого, виникає низка ризиків, врахування яких є обов’язковим при розробці механізмів реалізації такої політики, а саме: обмеження щодо застосування протекціоністських заходів на внутрішніх ринках; перетворення України у місце розташування філій іноземних компаній і постачальника продукції низького або середнього рівня переробки для іноземних брендів; низький рівень прибутковості таких підприємств і програш власних позицій у «глобальному економічному ланцюзі» країнам з ще більш дешевою робочою силою; консервація низького рівня оплати праці та, відповідно, якості життя населення.
Запропоновано матрицю ринкових драйверів і чинників зростання в розрізі виділених груп секторів економіки України за критеріями їх конкурентоспроможності та інноваційності (високотехнологічна промисловість, послуги, масове виробництво, переробна промисловість, а також виробництво товарів і послуг, які не беруть участі у глобальній торгівлі, але мають важливе значення для формування регіональних і локальних ринків).
Одним з магістральних напрямів структурної модернізації економіки регіонів України має стати неоіндустріалізація, яка передбачає активізацію розвитку галузей промисловості на основі інновацій, нових технологій та моделей управління. Результативність неоіндустріальної трансформації вітчизняного промислового потенціалу та інтеграції в глобальні виробничі ланцюжки з більшою часткою доданої вартості може забезпечити поєднання експортоорієнтованої та інноваційноспрямованої моделей індустріалізації.

Ключові слова:

структурна трансформація, модель регіонального розвитку, структура економіки регіону, розумна спеціалізація, неіндустріалізація

Посилання

    
  1. Grosfeld I., Hashi I. Changes in Ownership Concentration in Mass Privatized Firms: Evidence from Poland and the Czech Republic // Corporate Governance: An international review. 2007. 15(4):520. P. 34.
  2. Stanley M. The Broken EM Growth Model // Morgan. Stanley Research. 27.06.2012. 16 p.
  3. Storonyanska I. Z., Benovska L. Yu. Risks administrative and financial decentralization: theoretical hypotheses and empirical evaluation // Економічний часопис ХХІ. 2017. №.7-8.
  4. The Smart Specialisation Platform. 2015. Retrieved from http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/home
  5. The World Factbook. Website of Central Intelegent Agency. 2017. Retrieved from https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2089rank.html
  6. World Bank Open Data. 2017. Website of World Bank. Retrieved from https://data.worldbank.org/
  7. Прокопюк А. Структурні трансформації економіки регіонів в умовах євроінтеграції: досвід Польщі та перспективи його використання в Україні. Львів: ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України», 2016. 375 с. (Серія «Проблеми регіонального розвитку»).


Веб-майстер П. Попадюк