Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Журнал Регіональна економіка -- re2018.03.021

Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 352/354:332.14; JEL O18, R50, R58
Надрага В. І. Підвищення компетентності посадових осіб місцевого самоврядування як пріоритет територіального розвитку. Регіональна економіка. 2018. №3(89). С. 21-28. URL: http://re.gov.ua/doi/re2018.03.021_u.php.
Літер.: 12

АвториНадрага Василь Іванович

доктор економічних наук, доцент

професор кафедри управління персоналом та економіки праці, Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України

Контакти: nadraga-vasil@ukr.net

Сторінки:

Анотація

Висвітлено науково-практичний аспект підвищення компетентності посадових осіб місцевого самоврядування як результат упровадження інноваційних підходів до організації підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації осіб місцевого самоврядування. Аналізуються протиріччя, що виникають у процесі управлінської діяльності: компетенції посадових осіб не відповідають зростаючим вимогам; значний дефіцит кадрів не корелює з чіткими критеріями оцінки результатів; завищені суспільні очікування часто суперечать умовам фінансового забезпечення керівника. Розкрито передумови та прогнозні результати створення сучасної системи професійного розвитку посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад: участь у навчанні всіх категорій працівників органів місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад; безперервне оновлення компетенцій; забезпечення високої якості професійного навчання; запровадження цілеспрямованого наукового супроводу розвитку місцевого самоврядування в Україні.

Ключові слова:

адміністративна реформа, місцеве самоврядування, освітня діяльність, професійне навчання, управління

Посилання

  
 1. Про схвалення Концепції реформування системи професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад: розпорядження Кабінету Міністрів України від 01.12.2017 р. № 974-р. URL: https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-shvalennya-koncepciy
 2. Линдюк О. Модернізація системи підвищення кваліфікації посадових осіб в умовах децентралізації публічної влади. Науково-практичне забезпечення децентралізації надання послуг в об’єднаних територіальних громадах: матеріали науково-практичної конференції (Київ, 18 квітня 2018 р.). К.: ІПК ДСЗУ, 2018. С. 206-209.
 3. Серьогін С. М., Щербаков П. C. Сучасні аспекти підготовки професійних кадрів для об’єднаних територіальних громад. Публічне врядування в Україні: стан, виклики та перспективи розвитку: матеріали щоріч. Всеукр. наук. –практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 25 травня 2018 р.). Київ: НАДУ, 2018. Т. 4. С. 98-99.
 4. Міхно А. А. Розвиток креативності управлінських кадрів на місцевому рівні. Державне управління та місцеве самоврядування. 2017. № 1. С. 123-127.
 5. Ярмистий М. Професійна компетентність службовців органів влади в системі публічного управління (концептуальний підхід). Буковинський вісник державної служби та місцевого самоврядування. 11.09.2017. URL: http://buk-visnyk.cv.ua/naukova-dumka/908
 6. Система управления качеством. ISO 9001:2015 (ДСТУ ISO 9001:2015). Консультационно-методический центр по сертификации в системах ISO: сайт. 2015. URL: http://iso.kiev.ua/iso-9001/standart-iso-9001-2008-skachat.html
 7. Про державну службу: Закон України від 10.12.2015 р. № 889-VIII. Законодавство України. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/889-19/print1509894332783232
 8. Про вищу освіту: Закон України від 01.07.2014 р. № 1556-VII. Законодавство України. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1556-18/print1510171732949174
 9. Слюсаренко О. М. Кваліфікаційна критеріальність компетентності: понятійно-методологічні аспекти. Філософія освіти. 2009. № 1-2. С. 287-298.
 10. Овчарук О. В. Компетентнісний підхід в сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи. К.: К. У. С., 2004. 112 с.
 11. Половенко Л. Управлінська компетентність – ключовий складник професійної компетентності майбутніх фахівців економічного профілю. Гірська школа Українських Карпат. 2015. № 12-13. С. 220-223.
 12. Шаталова О. Самооцінка посадових осіб місцевого самоврядування України у взаєминах у малих групах у контексті професійної адаптації. Державне управління та місцеве самоврядування. 2017. № 2. С. 124-128.


Веб-майстер П. Попадюк