Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Журнал Регіональна економіка -- re2018.03.029

Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК [332.122:911.375]:[339.922+338.244.47]; JEL O18, R22, R58
Павліха Н. В., Войчук М. В. Концептуальні засади управління сталим розвитком міста в умовах європейської інтеграції та реалізації реформи децентралізації. Регіональна економіка. 2018. №3(89). С. 29-35. URL: http://re.gov.ua/doi/re2018.03.029_u.php.
Літер.: 19

АвториПавліха Наталія Володимирівна

доктор економічних наук, професор

проректор з наукової роботи та інновацій, завідувач кафедри міжнародних економічних відносин та управління проектами, факультет міжнародних відносин, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

Контакти: -kafedra_doc@ukr.net, -pavlixa@mail.ru, -tksbug@gmail.com, mevup@eenu.edu.ua, pavlixa2@gmail.com, prorectorscience@eenu.edu.ua

Сторінки:Войчук Максим Володимирович

аспірант кафедри міжнародних економічних відносин та управління проектами, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

Контакти: voichukmaxym@gmail.com

Сторінки:

Анотація

Розкрито концептуальні засади управління сталим розвитком міста в умовах європейської інтеграції та реалізації реформи децентралізації. Запропоновано підходи до визначення категорій «місто» та «сталий розвиток міста». Обґрунтовано, що регіональними передумовами, які мають безпосередній вплив на сталий розвиток міста, є: інституційні, соціальні, економічні, екологічні передумови. Виявлено, що в структурі наявних методичних підходів до оцінювання рівня сталого розвитку міста та аналізу ефективності управління цим процесом існують певні розбіжності, що свідчить про потребу їх удосконалення для застосування під час діагностики управління сталим розвитком міста. Запропоновано застосовувати синергетичний підхід до вивчення проблематики управління сталим розвитком міста, який дозволяє виявити міжсередовищні інтеграційні закономірності самоорганізації розвитку міста як складної соціо-економіко-екологічної системи. Обґрунтовано, що в контексті реалізації Угоди про асоціацію з Європейським Союзом доцільно запровадити напрями підвищення ефективності стратегічного управління сталим розвитком міста.

Ключові слова:

місто, сталий розвиток, управління сталим розвитком міста, європейська інтеграція, ефективність управління

Посилання

  
 1. Berkes F., Colding J., Folke C. Navigating social-ecological systems: Building resilience for complexity and change. Cambridge: Cambridge University Press, 2003. 393 p.
 2. Вернадский В. И. Научная мысль как планетарное явление. Москва: Наука, 1991. 270 с.
 3. Наукові засади розробки стратегії сталого розвитку України: монографія / редкол.: Буркинський Б. В. та ін. ; Нац. акад. наук України, Ін-т пробл. ринку та екон. –екол. дослідж., Ін-т географії, Ін-т пробл. природокористування та екол. Одеса, 2012. 713 с.
 4. Буркинський Б. В., Степанов В. М., Харічков С. К. Еколого-економічні орієнтири стратегії сталого розвитку України. Проблеми сталого розвитку України: зб. наук. доп. Київ, 2001. С. 165-178.
 5. Герасимчук З. В. Регіональна політика сталого розвитку: теорія, методологія, практика: монографія. Луцьк: Надстир’я, 2008. 528 с.
 6. Данилишин Б. М., Шостак Л. Б. Устойчивое развитие в системе природно-ресурсных ограничений. Київ: СОПС Украины НАНУ, 1999. 367 с.
 7. Долішній М. І. Роль стратегії соціально-економічного розвитку областей у реалізації сталого розвитку України. Соціально-економічні дослідження в перехідний період: зб. наук. пр. 2002. Вип. 5(36). Регіональна політика сталого розвитку: принципи формування, механізми реалізації. С. 3-11.
 8. Кравців В. С. Регіональна екологічна політика в Україні (теорія формування, методи реалізації). Львів: ІРД НАН України, 2007. 336 с.
 9. Winkler R., Deller S., Marcouiller D. Recreational housing and community development: A triple bottom line approach. Growth Change. 2015. Vol. 46(3). Special Issue: Regional Development in Metropolitan and Non-Metropolitan Regions. Pp. 481-500. URL: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/grow.12100
 10. Павлов В. І., Павліха Н. В. Концептуальні засади управління сталим просторовим розвитком. Вісник економічної науки України. 2007. № 1(11). С. 119-124.
 11. Хвесик М., Бистряков І. Парадигмальний погляд на концепт сталого розвитку України. Економіка України. 2012. № 6. С. 4-12.
 12. Сіройч З. С. Демографічні та соціально-економічні проблеми розвитку міських агломерацій: автореф. дис. … д-ра екон. наук: 08.00.07. Київ, 2009. 33 с. URL: http://dissertation.org.ua/080007/09szsd
 13. Родченко В. Б. Міські комплекси України: чинники та умови організації регулювання соціально-економічного розвитку: монографія. Донецьк: Ін-т економіки пром-ті НАН України, 2012. 404 с.
 14. Нища О. С. До питання суспільно-географічного дослідження міст (на прикладі м. Харкова). Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Геологія. Географія. Екологія. 2012. № 1033, Вип. 37. С. 211-215.
 15. Павліха Н. В. Принципи просторового менеджменту сталого розвитку. Економіка України. 2006. № 1. С. 40-45.
 16. United Nations Environment Programme. United Nations: Website. 1972. URL: https://www.unenvironment.org
 17. Державна служба статистики України: сайт. URL: http://www.ukrstat.gov.ua
 18. Луцька міська рада: сайт. URL: https://www.lutskrada.gov.ua/budget
 19. Управління стратегічним розвитком об’єднаних територіальних громад: інноваційні підходи та інструменти: монографія / С. М. Серьогін, Ю. П. Шаров (редкол.), Є. І. Бородін, Н. Т. Гончарук та ін. Дп.: ДРІДУ НАДУ, 2016. 276 с.


Веб-майстер П. Попадюк