Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Журнал Регіональна економіка -- re2018.03.036

Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 332.025.12:339.137.006; JEL O18, R58, R59
Кльоба С. М. Соціально-економічна сутність критеріїв конкурентоспроможності об’єднаних територіальних громад. Регіональна економіка. 2018. №3(89). С. 36-43. URL: http://re.gov.ua/doi/re2018.03.036_u.php.
Літер.: 10

АвториКльоба Соломія Михайлівна

аспірант відділу регіональної економічної політики, ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України»

Контакти: solya007@gmail.com

Сторінки:

Анотація

У статті розкрито економічну суть конкурентоспроможності об’єднаних територіальних громад. Розглянуто взаємозв’язок понять «якість» і «конкурентоспроможність». Обґрунтовано модель посилення конкурентоспроможності об’єднаних територіальних громад. Розглянуто основні фактори, що заважають розвитку конкурентоспроможності об’єднаних територіальних громад. Досліджено ефективність реалізації комплексу завдань місцевого розвитку конкурентоспроможності об’єднаних територіальних громад. На основі дослідження теоретичних аспектів конкурентоспроможності встановлені основні елементи конкурентоспроможності об’єднаних територіальних громад, досліджено особливості формування конкурентної переваги регіону на різних стадіях економічного розвитку. Зроблено висновок, що для підвищення конкурентоспроможності об’єднаних територіальних громад необхідно сформувати цілісний механізм управління соціально-економічним, інтелектуальним, природним потенціалом об’єднаних територіальних громад, що діє при підтримці державних програм як на місцевому, так і на державному рівнях. Конкурентоспроможність становить собою процес прийняття стратегічних рішень з вибору альтернатив, які формуються за рахунок порівняння наявного потенціалу конкретного регіону з можливостями і погрозами його зовнішнього оточення, а також з глобальними змінами зовнішнього середовища. Її суть проявляється у формуванні та реалізації сучасної концепції високоефективного менеджменту на інноваційній основі, коригованого постійним моніторингом внутрішніх і зовнішніх змін, оцінюванням основних параметрів функціонування і розвитку регіону. Конкурентоспроможність об’єднаних територіальних громад є багатогранною категорією, що відображає сукупність порівняльних переваг у різних сферах, поєднання яких формує стійкі позиції на певному ринку чи в певних сферах у відповідний період часу.

Ключові слова:

конкуренція, конкурентоспроможність об’єднаних територіальних громад, децентралізація, регіон

Посилання

  
 1. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. Петрозаводск: Петроком, 1993. 319 с.
 2. Антология экономической классики / В. Петти, А. Смит, Д. Рикардо. Т. 1. Москва: Эконов-Ключ, 1993. 475 с.
 3. Макконелл К. Р., Брю С. Л. Экономикc: Принципы, проблемы и политика: в 2 т, / пер. с англ. Москва: Республика, 1993. Т. 1. 400 c.
 4. Юрьева Т. В. Социальная рыночная экономика. Москва: Русская деловая литература, 1999. 416 с.
 5. Мансурова Н. А., Клюева Е. В. Алгоритм оценки конкурентоспособности продукции. Экономические исследования. 2010. № 1. С. 12. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/algoritm-otsenki-konkurentosposobnosti-produktsii
 6. Krugman P. Making sense of the competitiveness debate. Oxford Review of Economic Policy. 1996. Vol. 12. Pp. 17-25.
 7. Чикаренко І. А. Теоретико-методологічні засади формування системи управління інноваційним розвитком територіальних громад: автореф. дис. … д-ра наук з держ. упр.: 25.00.04. Запоріжжя, 2016. 40 с.
 8. Береговая И. Б. Система оценки конкурентоспособности предприятий: сущность и методология формирования: монография. Оренбург: ОГИМ, 2011. 141 с.
 9. Толмачов О. В. Формування конкурентоспроможних територіальних громад. Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки). 2016. № 2(31). С. 129-134.
 10. Андрушків Б. М., Кирич Н. Б., Латинін М. А., Погайдак О. Б., Співак С. М. Особливості формування добровільних конкурентоспроможних об’єднань територіальних громад в умовах децентралізації: проблеми та перспективи моделювання процесу. Теорія та практика державного управління. 2017. 2(57). С. 1-8.


Веб-майстер П. Попадюк