Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Журнал Регіональна економіка -- re2019.04.137

Репозитарій ІРД НАНУ УДК 331:103; JEL M12
Якубів Р. Д., Леськова С. В., Данило С. І. Особливості управлінням розвитком персоналу роздрібних торговельних мереж в умовах економічної глобалізації. Регіональна економіка. 2019. №4(94). С. 137-143. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2019-4-13.
Літер.: 18

АвториЯкубів Роман Дмитрович

кандидат економічних наук

асистент кафедри управління та бізнес-адміністрування, ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"

Контакти: roman.yakubiv@gmail.com

Сторінки:Леськова Світлана Василівна

викладач кафедри маркетингу і менеджменту, Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут

Контакти: leskovalana@ukr.net

Сторінки:Данило Світлана Іванівна

кандидат економічних наук

доцент кафедри товарознавства та комерційної діяльності, Ужгородський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету

Контакти: kveta_utei@ukr.net

Сторінки:

Анотація

Досліджено особливості формування ефективної системи управління розвитком персоналу роздрібних торговельних мереж в умовах економічної глобалізації. Теоретичним доробком дослідження є вивчення різних наукових підходів до тлумачення сутності поняття «персонал». Виокремлено різні групи науковців, що мають різні погляди щодо тлумачення цієї дефініції. На основі дослідження різних наукових підходів до розуміння сутності поняття «персонал» узагальнено та обґрунтовано власне розуміння сутності цієї дефініції. На основі узагальнення різних наукових підходів та нормативних вимог до класифікації персоналу запропоновано доповнену класифікацію видів персоналу, враховуючи особливості функціонування роздрібних торговельних мереж в Україні в умовах економічної глобалізації. Доповнені класифікаційні ознаки та критерії сприяють розробленню різних методів та інструментів у ефективній системі управління розвитком персоналу роздрібних торговельних мереж на сучасному етапі їх становлення. Обґрунтовано управлінські підходи до розуміння сутності, місця й ролі персоналу роздрібних торговельних мереж в умовах процесів економічної глобалізації. Запропоновано два управлінські підходи (індивідуально-особистісний рівень та мікропідприємницький рівень), у межах яких розглядається сукупність умовно-постійних та умовно-змінних характеристик персоналу. Виокремлені умовно-постійні та умовно-змінні характеристики персоналу застосовуються під час формування та використання персоналу у торговельній галузі, враховуючи інновації у цій сфері. Запропоновані управлінські підходи є базисом для формування ефективної системи управління розвитком персоналу у роздрібних торговельних мережах. Результати дослідження можуть бути використані для розроблення ефективної системи управління розвитком персоналу роздрібних торговельних мереж в умовах економічної глобалізації.

Ключові слова:

розвиток персоналу, роздрібні торговельні мережі, управління персоналом, економічна глобалізація, торговельна галузь

Посилання

  
 1. Малік М. Й., Шпикуляк О. Г. Кадровий потенціал аграрних підприємств: управлінський аспект. К.: Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки» Національної академії аграрних наук України, 2005. 370 с.
 2. Черевко Г. В., Василенька Н. І. Формування та використання персоналу в системі ресурсозабезпечення сільськогосподарських підприємств. Львів, 2008. 209 с.
 3. Управление персоналом организации: учебник / ред. А. Я. Кибанов. М.: ИНФРА-М, 2001. 638 с.
 4. Біттер О. А., Малецька О. І. Управління персоналом у сільськогосподарських підприємствах. Економіка АПК. 2012. № 3. С. 68-72.
 5. Виноградський М. Д., Беляєва С. В., Виноградська А. М., Шканова О. М. Управління персоналом: навч. посіб. К.: Центр навч. літ-ри, 2006. 504 с.
 6. Шегда А. В. Менеджмент: навч. посіб. К.: Т-во «Знання», КОО, 2002. 583 с.
 7. Петюх В. М. Управління персоналом: навч. метод. посіб. К.: КНЕУ, 2000. 124 с.
 8. Крушельницька О. В., Мельничук Д. П. Управління персоналом: навч. посіб. К.: Кондор, 2003. 296 с.
 9. Баланюк І. Ф., Федорняк Л. С. Персонал сільськогосподарських підприємств: управлінський аспект. Івано-Франківськ: ЛУК, 2011. 236 с.
 10. Федонін О. С., Рєпіна І. М., Олексюк О. І. Потенціал підприємства: формування та оцінка. К.: КНЕУ, 2003. 316 с.
 11.  Якубів В. М. Збалансований розвиток аграрних підприємств у сільському зростанні: монографія. Івано-Франківськ: Видавництво Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника, 2011. 320 с.
 12. Мартиненко М. М. Основи менеджменту: підручник. К.: Каравела, 2005. 496 с.
 13. Якубив Р. Д. Развитие научных подходов к определению экономической категории «персонал». Современный научный вестник. 2014. № 25. С. 77-81.
 14. Про затвердження національних класифікаторів, зміни до державного класифікатора та скасування чинності державних класифікаторів: наказ Держспоживстандарту України від 26.12.2005 р. № 375. ІАС Консультант: сайт. URL: http://consultant.parus.ua/?doc=034DP1EB30&abz=50RYR
 15. Якубів В. М., Горогоцька Н. І., Якубів Р. Д. Управлінська модель забезпечення розвитку сільськогосподарських підприємств шляхом впровадження диверсифікаційних процесів. Актуальні проблеми економіки. 2015. № 8. С. 58-66.
 16. Yakubiv V., Polujk M. Innovative methodologies for estimating the personnel of agricultural enterprises in Ukraine. Scientific Papers. Series «Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development». 2019. Vol. 19(1). URL: http://managementjournal.usamv.ro/pdf/vol.19_1/volume_19_1_2019.pdf
 17. Якубів В. М. Концептуальні засади стратегії збалансованого розвитку аграрних підприємств. Економіка АПК. 2011. № 4. С. 104-107.
 18. Якубів Р. Д. Класифікація підходів до визначення функціонально-організаційної ролі персоналу сільськогосподарського підприємства. Розвиток національної економіки: методологія та практика: матеріали міжнар. наук. практ. конференції, 15-16 квітня 2014 р., м. Івано-Франківськ. Тернопіль: Крок, 2014. С. 91-92.


Веб-майстер П. Попадюк