Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Журнал Регіональна економіка -- re2020.01.062

Репозитарій ІРД НАНУ УДК [314.7:331.91](477); JEL О15, R23, F22, J38
Біль М. М. Регулювання міграційної активності населення: пріоритети для Карпатського регіону України. Регіональна економіка. 2020. №1(95). С. 62-70. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2020-1-7.
Літер.: 14

АвториБіль Мар'яна Михайлівна

доктор економічних наук, старший науковий співробітник

старший науковий співробітник відділу проблем соціально-гуманітарного розвитку регіонів, ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України»

Контакти: bmm1983@gmail.com, (097)275-3151, (098)321-9925, (032)270-6445

Сторінки:

Анотація

Розкрито зміст міграційної активності населення. Визначено ключові проблеми міграцій для населення Карпатського регіону. Їх розподілено за групами системного, управлінського, інтелектуально-трудового, демографічного, соціокультурного, інформаційного, політико-правового й безпекового характеру за напрямками міграції українців до Польщі, Угорщини, Румунії та Словаччини. Проаналізовано асиметричність транскордонного міграційного простору між Україною та сусідніми до Карпатського регіону європейськими країнами – Польщею та Угорщиною. Розкрито загрозливість активізації освітньої міграції з Карпатського регіону та процесів інтелектуалізації міграції. Запропоновано пріоритети регулювання міграції населення Карпатського регіону, зокрема щодо моніторингу рівня міграційної активності (потенційної, реальної), реалізації спеціальних державних програм першого робочого місця та регіональних програм стимулювання освітньої рееміграції, розвитку бізнесу й самозайнятості у прикордонних поселеннях як альтернативи «човникових» міграцій.

Ключові слова:

міграційна активність населення, регулювання міграції, асиметричність транскордонного міграційного простору, міграційна система, інтелектуалізація міграції, Карпатський регіон України

Посилання

  
 1. Міграційні явища та процеси: поняття, методи, факти: довідник. 2-ге вид., доп. і перероб. / У. Я. Садова, Р. Т. Теслюк, М. М. Біль, О. Т. Риндзак, О. П. Мульска та ін.; ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України»; редкол.: У. Я. Садова (наук. ред.). Львів, 2018. 224 с.
 2. Машіка Г. В. Місце і роль соціально-економічних чинників у формуванні господарського потенціалу Карпатського регіону. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна: Серія «Геологія. Географія. Екологія». 2016. Вип. 44. С. 110-118.
 3. Риндзак О. Т. Мобільність населення як передумова становлення територіальних міграційних систем (на прикладі Карпатського регіону). Регіональна економіка. 2013. № 1. С. 123-130.
 4. Дослідження з питань міграції та торгівлі людьми в Україні, 2017. Міжнародна організація з міграціїї: сайт. 2017. URL: http://iom.org.ua/sites/default/files/migration_and_human_trafficking_in_ukraine_2017_ukr.pdf
 5. Міграційний профіль. Державна міграційна служба України: сайт. (2020). URL: https://dmsu.gov.ua/diyalnist/monitoring-migraczijnix-proczesiv/migraczijnij-profil.html
 6. Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą. Główny Urząd Statystyczny: Website. 2020. URL: https://stat.gov.pl/wyszukiwarka/szukaj.html
 7. Population, vital events. Hungarian Central Statistical Office: Website. 2019. URL: https://www.ksh.hu/stadat_annual_1
 8. Стадний Є. Українське студентство за кордоном: дані до 2017/18 навчального року. CEDOS: сайт. 21.01.2019 р. URL: https://cedos.org.ua/uk/articles/ukrainske-studentstvo-za-kordonom-dani-do-201718-navchalnoho-roku
 9. Малиновська О. А. Міграційна політика: глобальний контекст та українські реалії: монографія. К.: НІСД, 2018. 472 с.
 10. Free and open access to labour statistics. International Labour Organization: Website. 2020. URL: https://ilostat.ilo.org/data
 11. MSZ oszacowało ilu Ukraińców otrzymało Kartę Polaka. Wschodnik: Website. 18.08.2018. URL: https://wschodnik.pl/polska/item/18505-msz-oszacowalo-ilu-ukraincow-otrzymalo-karte-polaka.html
 12. Institutul National de Statistică: Website. URL: http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table tempo online
 13. Українські студенти у Словаччині: політики залучення, інтеграції та мотивація і плани студентів. CEDOS: сайт. 1.10.2018. URL: https://www.cedos.org.ua/uk/articles/ukrainski-studenty-u-slovachchyni-polityky-zaluchennia-intehratsii-ta-motyvatsiia-i-plany-studentiv
 14. Лібанова Е. М. Зовнішні трудові міграції українців: масштаби, причини, наслідки. Демографія та соціальна економіка. 2018. № 2. С. 11-26.


Веб-майстер П. Попадюк