Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Журнал Регіональна економіка -- re2020.01.071

Репозитарій ІРД НАНУ УДК 332.36:[332.122:911.375]:332.54(477.8); JEL R11, R14, R58, Q58
Залуцький І. Р. Трансформація земельно-ресурсного потенціалу міст Західного регіону України. Регіональна економіка. 2020. №1(95). С. 71-83. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2020-1-8.
Літер.: 19

АвториЗалуцький Іван Романович

кандидат економічних наук, доцент

старший науковий співробітник відділу просторового розвитку, ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України»

Контакти: zalutskij.ivan@gmail.com

Сторінки:

Анотація

Проаналізовані наукові підходи до трактування поняття «земельно-ресурсний потенціал». Запропоновано дефініцію «земельно-ресурсний потенціал адміністративно-територіальної одиниці». Акцентовано, що з 01.07.2016 р. Держгеокадастр України не виконує повноваження щодо провадження статистичної звітності з кількісного обліку земель, чим зумовлюються ризики у сфері прозорого та раціонального їх використання. На основі земельно-статистичної звітності 2010-2016 рр. висвітлено специфіку та тенденції трансформації земельних ресурсів міст обласного значення Західного регіону України за основними видами цільового призначення. Визначено, що структурні трансформації земельного фонду в цих містах зумовлюються особливостями реалізації економічної діяльності, її диверсифікації та поліпшенням економічної активності на основі залучення капітальних інвестицій. Доведено існування істотних недоліків щодо дотримання термінів розроблення відповідної технічної документації з нормативної грошової оцінки та вчасності її затвердження органами місцевого самоврядування міст обласного значення Західного регіону. Аргументовано доцільність використання актуальних даних нормативної грошової оцінки земельних ділянок для ефективного вкладення інвестиційних ресурсів суб’єктами господарювання; диверсифікації малоефективної економічної діяльності. Запропоновано встановлення на законодавчому рівні уніфікованих вимог та адміністративних процедур.

Ключові слова:

земельні ресурси, трансформація земельно-ресурсного потенціалу, модернізація соціально-економічного середовища

Посилання

  
 1. Новаковська І. О. Інституціоналізація управління земельними відносинами в містах. Науковий вісник Мукачівського державного університету. Сер.: Економіка: зб. наук. пр. Вип. 1(7). 2017. С. 159-164.
 2. Третяк В. М., Свентух В. Ю. Стале (збалансоване) землекористування як фактор підвищення економічної ефективності використання сільськогосподарських земель. Землеустрій, кадастр і моніторинг земель. 2015. № 4. С. 24-31.
 3. Конституція України: Закон України від 28.06.1996 р. № 254к/96-вр. Законодавство України: сайт. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
 4. Про охорону земель: Закон України від 19.06.2003 р. № 962-IV. Законодавство України. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/962-15
 5. Покатаєв П. С. Адміністративно-правове регулювання раціонального використання землі як елементу благоустрою населеного пункту. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції: зб. наук. пр. 2017. № 6(3). С. 136-142.
 6. Щурик М. В. Відтворення земельних ресурсів Карпатського макрорегіону на засадах сталого розвитку. Регіональна економіка. 2009. № 4. С. 47-53.
 7. Авраменко Т. П. Земельно-ресурсний потенціал та його раціональне використання: автореф. дис. … канд. екон. наук: 08.00.06. Київ, 2008. 20 с.
 8. Кравченко С. Д. Контроль за охороною та використанням земель житлової та громадської забудови в містах України: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.06. Київ, 2010. 16 с.
 9. Про землеустрій: Закон України від 22.05.2003 р. № 858-IV. Законодавство України: сайт. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/858-15
 10. Земельний кодекс України від 25.10.2001 р. № 2768-III. Законодавство України: сайт. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2768-14
 11. Про затвердження Класифікації видів цільового призначення земель: наказ Державного комітету України із земельних ресурсів від 23.07.2010 р. № 548. Законодавство України: сайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1011-10
 12. Про затвердження форм адміністративної звітності з кількісного обліку земель (форми №№ 11-зем, 12-зем, 15-зем, 16-зем) та Інструкцій щодо їх заповнення: наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 30.12.2015 р. № 337. Законодавство України: сайт. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0133-16
 13. Форми 6-зем станом на 1 січня 2010-2016 рр. Інформація територіальних органів Державної служби України з питань геодезії, картографії і кадастру. Держгеокадастр: сайт. 2019. URL: https://land.gov.ua/info/terytorialni-orhany-derzhheokadastru
 14. Статистичний щорічник Львівської області за 2017 рік. Ч. Міста та райони. Головне управління статистики у Львівській області: сайт. 2018. URL: https://www.lv.ukrstat.gov.ua/ukr/publ/2018/2017_r.pdf
 15. Кількість юридичних осіб за містами та районами. Головне управління статистики у Львівській області: сайт. 2019. URL: http://www.lv.ukrstat.gov.ua/ukr/edrpoy/data_e1.php?year=
 16. Довідник з нормативної грошової оцінки земель населених пунктів станом на 01.01.2020. Держгеокадастр: сайт. 2020. URL: https://land.gov.ua/info/dovidnyk-pokaznykiv-normatyvnoi-hroshovoi-otsinky-zemel-naselenykh-punktiv-stanom-na-01-01-2020
 17. Про Програму діяльності Кабінету Міністрів України: постанова Верховної Ради України від 4.10.2019 р. № 188-ІХ. Законодавство України: сайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/188-20
 18. Про оцінку земель: Закон України від 11.12.2003 р. №1378-IV. Законодавство України: сайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1378-15
 19. Податковий кодекс України від 2.12.2010 р. № 2755-VI. Законодавство України: сайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17


Веб-майстер П. Попадюк