Scientific and practical journal
УКР   ENG
Regional Economy
   Journal Regional Economy -- re2020.01.071

Repository of Institute of Regional Research UDC 332.36:[332.122:911.375]:332.54(477.8); JEL R11, R14, R58, Q58
Zalutskyy, I. R. (2020). Transformatsiya zemel'no-resursnoho potentsialu mist Zakhidnoho rehionu Ukrayiny [Transformation of the land resources potential of the cities in the Western region of Ukraine]. Rehional'na ekonomika - Regional Economy, 95 (1), 71-83. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2020-1-8. [in Ukrainian].
Sources: 19

AuthorsZalutskyy Ivan Romanovych

Ph.D. of Economics, Associate Professor

Senior Researcher of the Department of spatial development of the Dolishniy Institute of Regional Research of NAS of Ukraine

Contacts: zalutskij.ivan@gmail.com

Webpages:

References

  
 1. Novakovska, I. O. (2017). Instytutsionalizatsiya upravlinnya zemel’nymy vidnosynamy v mistakh [Institutionalization of land relations management in cities]. In Naukovyy visnyk Mukachivs’koho derzhavnoho universytetu. Ser.: Ekonomika [Scientific bulletin of Mukachevo state university. Ser. Economics]: Vol. 7(1) (pp. 159-164). [in Ukrainian].
 2. Tretyak, V. M., & Sventukh, V. Yu. (2015). Stale (zbalansovane) zemlekorystuvannya yak faktor pidvyshchennya ekonomichnoyi efektyvnosti vykorystannya sil’s’kohospodars’kykh zemel’ [Sustainable (balanced) land use as a factor in increasing the economic efficiency of agricultural land use]. Zemleustriy, kadastr i monitorynh zemel’ – Land management, cadastre and land monitoring, 4, 24-31. [in Ukrainian].
 3. Konstytutsiya Ukrayiny [The Constitution of Ukraine] (1996). Law of Ukraine, adopted on 1996, Jun 28, 254k/96-vr. Legislation of Ukraine: Website. Retrieved from http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 [in Ukrainian].
 4. Pro okhoronu zemel’ [On land protection] (2003). Law of Ukraine, adopted on 2003, Jun 19, 962-IV. Legislation of Ukraine. Retrieved from http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/962-15 [in Ukrainian].
 5. Pokatayev, P. S. (2017). Administratyvno-pravove rehulyuvannya ratsional’noho vykorystannya zemli yak elementu blahoustroyu naselenoho punktu [Administrative and legal regulation of rational use of the earth as a element of the favorable population of the local point]. In Aktual’ni problemy vitchyznyanoyi yurysprudentsiyi [Actual problems of domestic jurisprudence]: Vol. 6 (pp. 136-142). [in Ukrainian].
 6. Shchuryk, M. V. (2009). Vidtvorennya zemel’nykh resursiv Karpats’koho makrorehionu na zasadakh staloho rozvytku [Recreation of the land resources of the Carpathian macroregion on the principles of sustainable development]. Rehional’na ekonomika - Regional economy, 54(4), 47-53. [in Ukrainian].
 7. Avramenko, T. P. (2008). Zemel’no-resursnyy potentsial ta yoho ratsional’ne vykorystannya [Land potential and its rational use]. Dr.Sci. in Econ. Thesis, Kyiv, Ukraine. [in Ukrainian].
 8. Kravchenko, S. D. (2010). Kontrol’ za okhoronoyu ta vykorystannyam zemel’ zhytlovoyi ta hromads’koyi zabudovy v mistakh Ukrayiny [Control over the protection and use of land of residential and public buildings in Ukrainian cities]. Dr.Sci. in Law, Thesis, Kyiv, Ukraine. [in Ukrainian].
 9. Pro zemleustriy [On land management] (2003). Law of Ukraine, adopted on 2003, May 22, 858-IV. Legislation of Ukraine: Website. Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/858-15 [in Ukrainian].
 10. Zemel’nyy kodeks Ukrayiny [The land code of Ukraine] (2001). Adopted on 2001, Oct 25, 2768-III. Legislation of Ukraine: Website. Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2768-14 [in Ukrainian].
 11. Pro zatverdzhennya Klasyfikatsiyi vydiv tsil’ovoho pryznachennya zemel’ [On approval of the Classification of specific purpose of land] (2010): Order of the State Committee of Ukraine for Land Resources, adopted on 2010, Jul 23, 548. Legislation of Ukraine: Website. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1011-10 [in Ukrainian].
 12. Pro zatverdzhennya form administratyvnoyi zvitnosti z kil’kisnoho obliku zemel’ (formy №№ 11-zem, 12-zem, 15-zem, 16-zem) ta Instruktsiy shchodo yikh zapovnennya [On approval of forms of administrative reporting on quantitative land accounting (forms 11-zem, 12-zem, 15-zem, 16-zem) and Instructions to complete] (2015). Order of Ministry of regional development, construction and housing and communal services economy of Ukraine, adopted on 2015, Dec 30, 337. Legislation of Ukraine. Website. Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0133-16 [in Ukrainian].
 13. Formy 6-zem stanom na 1sichnya 2010-2016 rr. Informatsiya terytorial’nykh orhaniv Derzhavnoyi sluzhby Ukrayiny z pytan’ heodeziyi, kartohrafiyi i kadastru [Forms 6-zem as of January 1, 2010-2016. Information of the territorial bodies of the State service of Ukraine on issues for geodesy, cartography and cadastre] (2019). State Geocadastre: Website. Retrieved from https://land.gov.ua/info/terytorialni-orhany-derzhheokadastru [in Ukrainian].
 14. Statystychnyy shchorichnyk L’vivs’koyi oblasti za 2017 rik. Ch. II. Mista ta rayony [Statistical yearbook of Lviv region 2017. P. II. Cities and districts] (2018). Main department of statistics in Lviv region: Website. Retrieved from https://www.lv.ukrstat.gov.ua/ukr/publ/2018/2017_r.pdf [in Ukrainian].
 15. Kil’kist’ yurydychnykh osib za mistamy ta rayonamy [Number of legal entities by cities and districts] (2020). Main Department of Statistics in Lviv region: Website. Retrieved from http://www.lv.ukrstat.gov.ua/ukr/edrpoy/data_e1.php?id_parent=16&ozn_sub=2&ozn_li=1&ind_page=edr [in Ukrainian].
 16. Dovidnyk z normatyvnoyi hroshovoyi otsinky zemel’ naselenykh punktiv stanom na 01.01.2020 [Guide to the normative monetary valuation of settlements as of 01.01.2020] (2020). State Geocadastre: Website. Retrieved from https://land.gov.ua/info/dovidnyk-pokaznykiv-normatyvnoi-hroshovoi-otsinky-zemel-naselenykh-punktiv-stanom-na-01-01-2020 [in Ukrainian].
 17. Pro Prohramu diyal’nosti Kabinetu Ministriv Ukrayiny [On the Program of activities of the Cabinet of Ministers of Ukraine] (2019). Resolution of the Verkhovna Rada of Ukraine, adopted on 2019, Oct 4, 188-IX. Legislation of Ukraine: Website. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/188-20 [in Ukrainian].
 18. Pro otsinku zemel’ [On land evaluation] (2003). Legislation of Ukraine: Website. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1378-15 [in Ukrainian].
 19. Podatkovyy kodeks Ukrayiny [Tax code of Ukraine] (2010). Adopted on 2010, Dec 2, 2755-VI. Legislation of Ukraine: Website. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 [in Ukrainian].


Web Master P. Popadiuk