Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Журнал Регіональна економіка -- re2020.02.033

Репозитарій ІРД НАНУ УДК 332.146.2:339.137:001.891.7; JEL R58, P25, M38
Бондаренко В. М., Курей О. А., Дерді Е. Т., Бутусов О. Д. Моніторинг конкурентоспроможності регіону як механізм реалізації державної регіональної політики. Регіональна економіка. 2020. №2(96). С. 33-43. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2020-2-3.
Літер.: 24

АвториБондаренко Вікторія Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент

старший науковий співробітник, Закарпатський регіональний центр соціально-економічних і гуманітарних досліджень НАН України; доцент кафедри бізнес-адміністрування, маркетингу та менеджменту, Ужгородський національний університет

Контакти: viktoriya.bondarenko@gmail.com, viktoria.bondarenko@uzhnu.edu.ua

Сторінки:Курей Оксана Андріївна

кандидат економічних наук

доцент кафедри бізнес-адміністрування, маркетингу та менеджменту, факультет історії та міжнародних відносин, Ужгородський національний університет

Контакти: oksana.kurei@uzhnu.edu.ua

Сторінки:Дерді Емма Тіберіївна

кандидат філологічних наук

доцент кафедри міжнародної економіки, маркетингу і менеджменту, Івано-Франківський інститут менеджменту Тернопільського національного економічного університету

Контакти: emderdy@gmail.com

Сторінки:Бутусов Олександр Дмитрович

кандидат економічних наук

аспірант кафедри економіки підприємства, економічний факультет, Ужгородський національний університет; старший викладач кафедри фінансів, економіки та інформаційних технологій, Карпатський університет імені Августина Волошина

Контакти: a.d.butusov@icloud.com

Сторінки:

Анотація

Досліджується сутність моніторингу конкурентоспроможності шляхом аналізу й систематизації авторських підходів до трактування цього терміна та оцінювання рівня інформаційно-нормативного забезпечення моніторингу конкурентоспроможності регіонів на практиці. Систематизовано інформаційно-нормативне забезпечення моніторингу конкурентоспроможності в Україні, згруповано підходи до моніторингу конкурентоспроможності регіонів, його функції. Розглянуто особливості проблемно-орієнтованого моніторингу конкурентоспроможності, сформульовано систему моніторингу реалізації державної регіональної політики та її складові. Окреслено принципи проведення моніторингу конкурентоспроможності регіону. Зроблено висновок про динамічність і змінюваність явища конкурентоспроможності регіону під впливом дії факторів мінливого середовища розвитку. Зазначене обумовлює необхідність уточнення переліку індикаторів, які визначаються під час моніторингу конкурентоспроможності регіону, систематичності проведення самого моніторингу та подальшого врахування його результатів у реалізації державної регіональної політики.

Ключові слова:

моніторинг, регіон, конкурентоспроможність, регіональна політика

Посилання

  
 1. Андренко О. А. Напрями удосконалення моніторингу соціально-економічного розвитку адміністративного району: автореф. дис. … канд. екон. наук: спец.: 08.00.05 / Харківська національна академія міського господарства. Харків, 2010. 24 с.
 2. Безгин В. М. Теоретико-методические основы формирования системы мониторинга конкурентоспособности региона. Наука XXI века: проблемы и перспективы. 2016. № 1(4). С. 78-80.
 3. Ельмина Л. П. Проблемно-ориентированный мониторинг конкурентоспособности региона и его совершенствование: автореф. дисс. … канд. экон. наук: спец.: 08.00.05 / Воронежский государственный университет. Воронеж, 2013. 24 с.
 4. Деякі питання удосконалення системи моніторингу та оцінки результативності реалізації державної регіональної політики: постанова Кабінету Міністрів України від 20.12.2017 р. № 1029. Законодавство України: сайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1029-2017-%D0%BF#Text
 5. Корытова Е. В. Мониторинг процессов социально-экономического развития региона: автореф. дисс. … канд. экон. наук / Восточно-Сибирский государственный технологический університет. Улан-Удэ, 2010. 24 с.
 6. Кочеткова Н. В. Совершенствование системы мониторинга социально-экономической дифференциации региона. Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки. 2012. Вип. 22(1). С. 90-96.
 7. Крулькевич М. И., Сынкова К. В. Использование мониторинга конкурентной среды как инструмента регуляторной политики региона. Економіка промисловості. 2009. № 1. С. 33-37.
 8. Мишон Е. В., Ельмина Л. П. Проблемно-ориентированный мониторинг конкурентоспособности региона: возможности и инструменты анализа. Вестник ВГУ. Серия: География. Геоэкология. 2013. № 2. С. 83-85.
 9. Попова О. А., Сактоев В. Е., Малиновская Н. А. Теоретические аспекты организации системы мониторинга социально-экономической системы региона. Перспективы науки. 2014. № 9(60). С. 113-120.
 10. Порядок здійснення моніторингу соціально-економічних показників розвитку регіонів, районів та міст обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим значення для визнання територій депресивними. Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 2.03.2010 р. № 235. Законодавство України: сайт. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/235-2010-%D0%BF
 11. Про засади державної регіональної політики: Закон України від 5.02.2015 р. № 156-VIII. Законодавство України: сайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/156-19#Text
 12. Про стимулювання розвитку регіонів: Закон України від 8.09.2005 р. № 2850-IV. Законодавство України: сайт. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2850-15
 13. Проскура В. Ф. Розробка системи моніторингу конкурентоспроможності регіону. Вісник Львівської комерційної академії. Серія: Економічна: зб. наук. пр. 2014. Вип. 46. С. 76-80.
 14. Рисин И. Е., Шлеките И. А. Сущность мониторинга социально-экономического развития региона и принципы его организации. Проблемы региональной экономики. 2016. № 18. URL: http://www.lerc.ru/?part=bulletin&art=18&page=12
 15. Романкив И. М. Анализ систем мониторинга экономического развития региона. Российский академический журнал. 2013. Т. 24. № 2. С. 57-61.
 16. Романюк А. В. Теоретические основы проведения мониторинга состояния и тенденций развития экономики региона. Экономика и управление. 2014. № 2. С. 329-338.
 17. Рудакова Т. В. Визначення критеріїв управління конкурентоспроможністю регіону. Економіко-математичне моделювання соціально-економічних систем. 2011. № 16. С. 211-223.
 18. Семидоцкий В. А., Данилевская Е. Н. Методический подход к организации системы мониторинга эффективности государственного регулирования развития региональных социально-экономических систем. Научные труды КубГТУ. 2015. № 11. URL: http://ntk.kubstu.ru/file/623
 19. Суханова А. В. Механізм формування конкурентних переваг економіки регіону: автореф. дис. … канд. екон. наук: спец. 08.00.05 / Одеська національна академія харчових технологій. Одеса, 2016.
 20. Черток К. М., Гончаренко Т. П. Сутність поняття конкурентоспроможності регіону. 2013. URL: http://www.rusnauka.com/6_PNI_2013/Economics/2_129298.doc.htm
 21. Чупров С. В., Бондарев А. Е. Методологические принципы разработки и проведения мониторинга регионального социально-экономического развития. Известия ИГЭА. 2013. № 1(87). С. 133-139.
 22. Borozan D. Regional competitiveness: Some conceptual issues and policy implications. Interdisciplinary Management Research. 2008. Vol. 1(4). Pp. 50-63.
 23. Martin R. A Study on the Factors of Regional Competitiveness. Cambridge: University of Cambridge, 2003. 184 p. URL: http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/3cr/competitiveness.pdf
 24. Snieška V., Bruneckienė J. Measurement of Lithuanian regions by regional competitiveness index. Engineering economics. 2009. No. 1(61). Pp. 45-57. URL: http://inzeko.ktu.lt/index.php/EE/article/view/11584/6269


Веб-майстер П. Попадюк